0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing EleCtrochemical processes for water safety and circularity (AECo)

Mer effektiv bruk og forvaltning av vann er avgjørende for å håndtere den økende etterspørselen etter vann, trusler mot vannsikkerhet og den økende frekvensen og alvorlighetsgraden av tørke og flom som følge av klimaendringer. SDG-6 setter et mål om å forbedre vannkvaliteten ved å redusere for...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

EU-STRA-Strålevern

Towards effective radiation protection, based on improved scientific evidence and social consideration - Focus on radon and NORM

Radon og andre naturlig forekommende radioaktive nuklider (NORM) er en konstant kilde til bekymring i samfunnet, spesielt med tanke på kreftrisiko. Det nye store EU-prosjektet har som mål å øke kunnskapen om disse materialene. Prosjektet er et stort initiativ med 56 partnere fra 22 europeiske lan...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virus entry and receptors in fish

Skal havbruksnæringen være bærekraftig må den kunne forebygge og ha kontroll på infeksiøse sykdommer. Virussykdommer utgjør en betydelig trussel mot bærekraften i norsk lakseoppdrett og forårsaker økonomiske tap. God helse hos oppdrettsfisk er god dyrevelferd og miljømessig gunstig da det vil red...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Havbasert matproduksjon har økt raskt i takt med den eksplosive befolkningsveksten. Utvikling av bedre produksjonsmetoder som er effektive og bærekraftige er et viktig mål innen norsk akvakultur. En lovende strategi for å oppnå dette er å bedre kunnskapen om samspillet mellom fiskens mat, mikrobe...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

MICROPLASTIC AS AN EMERGING VECTOR FOR FOODBORNE PATHOGENS IN THE FOOD CHAIN

Helsemessig risiko knyttet til mikroplastpartikler i miljø, vann og mat har de siste årene fått stor oppmerksomhet. Vurderingene er imidlertid usikre i sine konklusjoner, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø påpekte i 2019 at «kvaliteten på forskningen er for dårlig til at det er mulig å vurder...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ikke akkurat standard - En digital plattform for distribusjon av matvarer utenfor standard varesortiment.

Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har feil utseende, form eller farge i forhold til etablerte standarder. Dette utgjør et betydelig klimagassutslipp, stadig voksende avfallsmengder, ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Membrane processes for the next decades challenges in the water sector

Membraner kan brukes til å separere partikler eller / og ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nylige teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesomr...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Empty Forests and Extinction Filters

Bevaringsbiologer står overfor en utfordring: Mer enn en fjerdedel av verdens pattedyrarter er truet av utryddelse. I en ideell verden ville vi visst hvilke arter som er sårbare for hvilke trusler, og hvordan vi mest effektivt kan redusere artstap. Utfordringen er at mange arter er sjeldne og/ell...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rethinking Rights and Resources for the Green Transformation

The Rights, Accountability and Power in Development (RAPID) scientific group is one of four research clusters at the Department of International Environment and Development Studies at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The RAPID cluster operates as important and active arena for ac...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

SeaCow: Promoting efficient, low emitting cows through nutritional manipulation of the rumen microbiome

Det er 1.5 milliarder kyr på jorda, som sammen står for 5% av det globale drivhusgass-utslippet. Om vi skal lykkes i å redusere klimaavtrykket fra landbruket, og samtidig mette det økende antall mennesker på jorda må vi finne nye måter å drive matproduksjon på. Dette har resultert i økt forsknin...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

PE-Net: Support to the Political Ecology Group (NMBU) and Norwegian Political Ecology Network (POLLEN-Norway)

Prosjektet støtter Political Ecology Group ved Fakultetet for landskap og samfunn ved NMBU.

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Alkaline Grain Technology: increased Norwegian ingredients in cattle diets and effects on milk production, animal health and GHG emission

Befolkningsvekst og klimaendringer forsterker behovet for å fremme bærekraftig produksjon og matsikkerhet i landbruket. Norge har et nordisk klima med mindre enn 3 % av det totale landarealet som dyrkbar jord. Dette bidrar til høye nivåer av importerte proteiningredienser (~90 %) i fôr til produk...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New ferroelectric organic molecular crystals through computer design and experimental realization

Hvis du setter en elektrisk spenning over et materiale vil atomene i materialet bevege seg. Forflytningen av atomene vil føre til at de elektriske ladningene i materialet også beveger på seg. Endingen i ladningene i materialet blir til elektrisk ladning på en overflaten. I vanlige materialer fors...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strawberry Harvester for Polytunnels and Open Fields

Mangel på arbeidskraft er i dag en av de store bekymringene for jordbærdyrkere verden rundt. Det er derfor behov for ny teknologi som kan hjelpe dyrkerne med å automatisere innhøstingsprosessen. SHAPE-prosjektet vil utvikle et autonomt innhøstingssystem for jordbær. Prosjektet bygger på eksistere...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nitrous oxide reduction in acidic environments

Dette prosjektet setter søkelys på biosyntesen av lystgass reduktase (N2OR), det eneste enzymet som kan nøytralisere den potente klimagassen lystgass (N2O). Utslipp av N2O er anerkjent som en av de store menneskeskapte klimagassene av det 21 århundre, og utslippet er direkte knyttet til landbruks...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio: Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Jordas befolkningsvekst medfører stor økning i produksjonen av mat, blant annet innen akvakultur, noe som krever mer effektive og bærekraftige produksjonsmetoder. En lovende måte å oppnå dette på er å avdekke sammenhengen fôret, fiskens fysiologi og metabolisme, og mikrobene i tarmen, ikke bare f...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Støtte til ny søknad til ERC Advanced Grants 2020

Jeg har nå søkt ERC Advanced Grants to ganger. I 2018 kom jeg på reservelisten og ble rangert som nummer 225, mens 222 fikk tildelt midler. Den eneste kommentaren jeg fikk var på metode. I 2019 fikk jeg prosjektetableringsstøtte fra NFR til å forbedre søknaden og spesielt metodene. Søknaden jeg s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Environmentally friendly fungal disease management in protected crop production using plant genetic resources and sensor technology (END-IT)

Plantesykdommer som forårsaker avlingstap og redusert produktkvalitet er en vesentlig trussel mot matsikkerhet i et globalt perspektiv. Fungisider er foreløpig uunværlige midler for bekjemping av plantesykdommer som skyldes sopper og oomyceter, men bruken av fungisider er ikke bærekraftig og gir ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

WelCow: Improving animal welfare in dairy herds by optimising welfare assessment methods for continuous use by farmers

Dyrevelferd er et viktig tema for forbrukere, forvaltere og husdyrprodusenter. Prosjektet har fått et norsk navn, nemlig Kutrivsel. Dette kom fram av en navnekonkurranse og forslag fra melkeprodusenter. Kutrivsel-prosjektet har også en kort-tittel; God velferd for ku og bonde. Målet er at bonde...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norwegian Environmental Chemistry Symposium 2020

Årets norske miljøkjemi konferansen (NECS) er ett arrangement i en faglig konferanseserie i Norge som skal organiseres hvert annet år av Norsk Kjemisk Selskap (NKS), Faggruppe for Analytisk Kjemi (NKS-FAK). 2020-konferansen blir arrangert i Loen (Hotel Alexandra) under ledelse av Yngvar Thomasen ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development

I den første fasen av prosjektet har vi fokusert på utvikling av nødvendige verktøy for gjennomføring av prosjektet. Fra oppstarten i mai 2020 har dette arbeidet ledet til to vitenskapelige publikasjoner. Disse vil danne grunnlaget for det eksperimentelle arbeidet i prosjektet. I 2021 har vi også...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Oil from oleaginous microbial biomass derived from Norwegian resources as a sustainable alternative to replace Fish/Plant oils in fish feed

På grunn av en økende global produksjon av oppdrettsfisk er det økende etterspørsel etter høykvalitets proteiner og energikilder for bruk i fiskefôr. Spesielt fiskeolje i akvakultur har økt dramatisk de siste to tiårene. I industrielt formulerte fôr forbruker akvakultur allerede mer enn 70% av ve...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Multifunctional high-value fungal biomass from the Norwegian agriculture supply chain by-products

Norge produserer årlig rundt 600 000 tonn biprodukter fra landbruks- og matindustri. I dag brukes den største andelen av disse biproduktene til applikasjoner med lav verdi, forbrenning eller det kastes som avfall. Det er et stort samfunnsmessig og industrielt behov for å utvikle prosesser som ver...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virulence motifs of piscine myocarditis virus causing CMS in Atlantic salmon

Piscine myocarditis virus (PMCV) er den første virusvarianten i sin familie som smitter virveldyr. Infeksjon forårsaker sykdommen kardiomyopati syndrom (CMS) hos atlantisk laks. I dag vet vi ikke når fisken blir smittet, men det er indikasjoner på at laksemolt blir utsatt for viruset etter overfø...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of rust diseases in wheat

Rustsykdommer utgjør en stor trussel mot norsk hvetedyrking. Nye raser av gulrust har de siste årene forårsaket stor skade og flere av de viktigste hvetesortene på det norske markedet er mottakelige. Hovedmålet med prosjektet er å ta en helhetlig tilnærming til sykdomskontroll ved å frambringe ku...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forage preservation for premium protein quality (EngProt)

Protein utgjør 14-15% av tørrstoffet i gras og protein fra gras utgjør hoveddelen av proteininntaket selv hos høytytende melkekyr. Gras er lokalt produsert, og økt utnytting av protein i gras vil redusere behovet for import av protein. I tillegg vil god utnytting av protein i gras sikre utnytting...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Climate smart innovations in agriculture in Uganda: Improved food security, livelihoods and soil carbon

Matsikkerheten er truet og underernæring øker i Afrika sør for Sahara (SSA), hvor landbruket hovedsakelig er basert på nedbør og størstedelen av maten produseres av småbønder. Den langsomme fremgangen mot matsikkerhet tilskrives blant annet forringet jordkvalitet og klimaendringer med stadig mer ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: The transition from winter-feeding to spring pasture - Metabolic responses related to diet and health in horses H-19-47-484

Overgangen fra vinterfôring til beite innebærer en betydelig diettendring som kan skade hestens helse. Sykdommer som kolikk samt insulin-dysregulering og beiteassosiert laminitt er relatert til diettendringer og beiteinntak. Det finnes imidlertid lite informasjon om de metabolske responsene fra h...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2020-2020

Location: Viken