0 projects

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Ledelse av "Stasjonær Bioenergi" i EERA JP Bioenergy

-

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

REISESTØTTE til 22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis (PYRO 2018) 19-21 April 2017

Bioenergy is one of the highly prioritised R&D areas in SINTEF Energy Research. There are 1 Centre for Environment-friendly energy research (FME), 3 knowledge-building Projects for Industry (KPN) and several Innovation Projects for the Industrial Sector (IPN), which are currently led and coordina...

Awarded: NOK 12,520

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SynchroPhasor-based Automatic Real-time Control

I det fremtidige bærekraftige kraftsystemet vil det være en stor andel fornybar kraftproduksjon, men også flere endringer i forbruk og mer kraftoverføring mellom land. Driften av kraftsystemet blir dermed mer utfordrende, og det kreves bedre metoder og verktøy for å drifte systemet. Anvendelse av...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

CO Cofund call 1: SusOrgPlus Development of smart, low energy input heat pump drying for increased sustainability in organic food chains

SusOrgPlus er et internasjonalt og tverrfaglig ERA-nett samarbeid med mål om å utvikle prosessløsninger for økologiske matvarer, levere ressurseffektive produkter av høy kvalitet, utnytte nye råmaterialer og skape fremtidens næringsmiddelproduksjon. Utviklingen skal føre til økt aksept hos konsum...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2017 - SINTEF Energi AS

SINTEF Energi søker for første gang om refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA. I 2017 er det fire artikler som kvalifiserer for støtte via STIM-OA.

Awarded: NOK 24,000

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere i 2017 til Øivind Wilhelmsen

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Effektstudie av innovasjoner fra FME HighEFF

Prosjektet vil gi bidra til å kartlegge innovasjoner fra prosjekter innen temaet Energieffektivisering i industrien fra tiden før FME HighEFF ble etablert, samt initielle resulater fra FME HighEFF. Videre vil prosjektet samarbeide med den eksterne konsulenten ift metodikk for måling av effekt, sp...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Module-Aware Modeling and Assessment of Performance of Interconnected AC/MTDC Power Grids

Multiterminal likestrøms transmisjon (MDTC) har i dag utviklet seg til å bli den mest relevante teknologien for bruk i energi transport over lange distanser via kraftkabler. MTDC er derfor forventet å bli en standard komponent i fremtidige kraftnett i Europa og Japan blant annet som et ledd i å s...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av forskning innen energisystemer

Prosjektet gir bistand til et utvalgt konsulentfirma i å undersøke effekter av målrettede aktiviteter innenfor energiforskning, RENERGI/ENERGIX, og evt. CLIMIT, slik at bevilgende myndigheter kan bruke resultatene fra prosjektet høsten 2018. FME CINELDI vil bidra til å fremskaffe grunnlagsmateria...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning, NCCS

Prosjektet skal bidra til å studien som har som mål å kvantifisere samfunnsnyttige effekter av energiforskning i FMEene, og for oss særlig BIGCCS og NCCS. I dette prosjektet vil vi bidra med å identifisere relevante innovasjoner fra BIGCCS og NCCS, beskrive disse, samt å bistå med å utvikle metod...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Modular Megawatt-range Wireless EV Charging Infrastructure Providing Smart Grid Services

Elektriske biler blir stadig vanligere på norske veier og dette har klare positive virkninger på energieffektivitet og luftforurensning fra transportsektoren. Ettersom nye kjøretøy kommer med stadig større batteripakker, er det en utfordring å etablere en egnet og tilstrekkelig ladeinfrastruktur...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Current interruption in supercritical fluids

Vindkraftutbygging langt til havs og et økende behov for å forsyne olje og gassinstallasjoner på havbunnen med elektrisk energi vil føre til at det bygges ut infrastruktur for overføring og distribusjon av elektrisk kraft også til havs. For å unngå de store kostnadene med plattformer og flytere, ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

IEAGHG International CCS Summer School 2018

Bakgrunn - IEAGHG CCS Summer School ble initiert av IEAGHG for å gi studenter med variert faglig bakgrunn en bred forståelse av problemene rundt CCS og oppmuntre til deltakelse innen området. Skolen er en ukes lang øvelse med presentasjoner og diskusjonsgrupper ledet av internasjonale eksperter. ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: FP9 AGE Energirådgivning til EU kommisjonen/SET planen

EU Kommisjonens har en egen rådgivningsgruppe for Energiområdet, den såkalte Advisory Group for Energy (AGE)hvor dr.ing. Marie Bysveen fra SINTEF Energi er eneste norske deltager. I dette prosjektet planlegges det å bl.a. bidra til nasjonalt informasjonsarbeid om den delen av arbeidet i AGE som e...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles Phase 2: COMPACTS2

Produksjon av kraft på fleste plattformer skjer ved å bruke deler av gassen som pumpes opp fra havbunnen som drivstoff til gassturbiner. I den varme eksosgassen fra gassturbinene er det mye nyttig varme igjen. Ved å installere en bunnsyklus som gjenvinner varmen fra gassturbinen til å drive en da...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

MVO: Management and strategic leadership of the SET Plan Instruments EERA JP CCS and ETIP ZEP

Den Europeiske Strategiske Energi Teknologiplanen (SET-planen) er sentral for forskning, innovasjon og implementering av energiteknologier i Europa. Organiseringen av SET planen involverer 1.Landene i Europa, 2. EU kommisjonen, 3. F&U miljøer og 4. Industri. Forskningsmiljøene representeres i den...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Participation at the EERA Secretariat

Det overordnede målet for prosjektet er å sikre norsk representasjon i EERA SEC (gjennom SINTEF) og tilhørende SET Plan- aktiviteter, for å fremme norske fornybar energi forskningsinteresser i Europa og deltagelse av norske forskningsaktører, særlig nå i en avgjørende fase av SET (Strategic Energ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Operating Agent - IEA Wind Task 37 on Wind Energy Systems Engineering

IEA Wind Task 37 har som formål å etablere anbefalte metoder for systemanalyse innen vindenergi. Systemanalyse innebærer å se på helheten av et kompleks system som grunnlag for design og drift. Omfanget inkluderer både multidisiplinære fysiske modeller, og behov blant de forskellige interessent...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Impact of CO2 impurities and additives in CCS

Høye kostnader og risiko er fortsatt betydelige barrierer for storskala utbygging av systemer for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS). Kostnader og risiko kan reduseres ved f. eks. å få en bedre beskrivelse av lagrings- og injeksjonsdynamikk i reservoar- og prosessimuleringsverktøy. Dette kr...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: EERA Chair and Personal Representative (PR) in EERA ExCo 2018 - 2020

Det overordnede målet for EERA ExCo-deltakelse er å sikre norsk representasjon i EERA ExCo (gjennom SINTEF) og tilhørende SET-plan styringssamhandling, for å fremme norske energifokuserte forskningsinteresser i Europa og deltagelse av norske forskningsaktører, særlig nå i en avgjørende fase i SET...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Application of advanced laser based diagnostics in oxy-fuel combustion under high pressure

The researcher exchange project will primarily consists in performing collaborative research through two existing national projects. It is planned that the exchange will bring knowledge and methodology developed at CORIA to SINTEF/NTNU and thus allow in-flame measurement of species and temperatur...

Awarded: NOK 62,913

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Future distribution and transmission electrical grid components lab

ElpowerLab vil være en nasjonal og internasjonal ressurs for forskning for fremtidens kraftkomponenter og relaterte temaer. Forskningsinfrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for nasjonale og internasjonale forskere, og industri. Målet er å utvikle pålitelige, komponenter for elektrifisering av...

Awarded: NOK 29.3 mill.

Project Period: 2018-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed Hydrogen Injection and Combustion Technology for Next Generation Pre-Combustion CCS Schemes

Sluttrapport for prosjektet DiHI-Tech. Målsetningen til DiHI-tech prosjektet er å utvikle en innovativ brennerdesign med ny innsprøytningsteknologi for gassturbiner. Denne skal være optimalisert for å oppnå miljøvennlig (lav NOx), energi- og kostnadseffektiv (ufortynnet brensel) forblandet for...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Waste-to-Energy 2030

Vårt hovedmål er å ivareta energiutnyttelse fra avfall sektoren sin konkurransedyktighet siden det er et sentralt aspekt i et komplekst nettverk av interesser (offentlighet, politikk, energi, økonomi, miljø) i utviklingen av sirkulær økonomi. Ved hjelp av et lokalt og hovedsakelig fornybart råst...

Awarded: NOK 14.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Low-temperature thermal grids with surplus heat utilization

Omtrent halvparten av bygningenes energibehov er knyttet til oppvarming og kjøling. Samtidig finnes det utallige spillvarmekilder i byene - for eksempel datasentre, store idrettsanlegg og kjøpesentre - som kunne benyttes til å forsyne varme til bygningene. Fjernvarme muliggjør økonomisk utnyttels...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi (2017-2020)

Magnus Askeland: Arbeidet har tatt forskningen et steg videre ved å kombinere disse tiltakene for å se på vekselvirkningene mellom marked og tariffer, og hvordan dette påvirker helheten, sier Sintef-forsker og stipendiat Magnus Askeland. Ved å etablere slike mekanismer er det mulig å reduse...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Laboratories for an Energy Efficient Industry

Det nasjonale laboratoriet HighEFFLab skal være den ledende plattformen for eksperimentell forskning innen energieffektivisering av industrielle prosesser, og skal tilby avansert forskningsutstyr for utvikling og demonstrasjon av innovative løsninger for industrien. HighEFFLab skal støtte opp und...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HVDC inertia provision

Frekvensreguleringsmekanismene i tradisjonelle kraftsystemer er basert på de elektromekaniske karakteristikkene og den roterende svingmassen til synkronmaskinene i konvensjonelle kraftstasjoner. Etter hvert som fornybar energiproduksjon basert på solceller eller vindturbiner med kraftelektroniske...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

OPWIND: Operational Control for Wind Power Plants

Vindkraft bygges i dag hovedsakelig som store vindparker eller klynger av vindparker, offshore eller land-basert. Det er fokus på miljøavtrykk, å redusere kostnadene og å øke lønnsomheten. Dette kan oppnås gjennom optimalisering av design, drift og vedlikehold, og styring av vindparken. OPWIND fo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 9th Trondheim CCS Conference

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 9th Trondheim CCS Conference - TCCS-9, som gjennomføres i tidsrommet 12.-14. juni, 2017. Konferansen er et bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage