0 projects

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Koordinering til EU-kompetansenettverk for veterinærmiljøene på Adamstuen

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-Net Vector-borne Infections: risk based and cost effective surveillance systems

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et funksjonelt rammeverk for dynamisk risikobasert overvåking av vektorbårne sykdommer. Dette er gjort ved å kombinere (1) risiko for introduksjon av infeksjon, (2) spredningspotensialet dersom infeksjon er introdusert og (3) syndrombasert overvåking i en ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular Tracing of viral pathogens in Aquaculture (EMIDA)

-

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

IABC-conference

Arrangementet er delt i to deler. Den første delen er en to-dagers konferanse med presentasjoner av inviterte foredragsholdere og med kortere innlegg og postere fra påmeldte deltakere. Dette etterfølges av en workshop der den teoretiske kunnskapen blir de monstrert ved besøk på oppdrettsanlegg. H...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Harmonisation of the Care and Use of Agricultural Animals in Research. 10. til 12. mai 2011

...

Awarded: NOK 75,999

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-NET Development of a novel subunitvaccine against Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis that does not interfere with bov

Dette populærvitenskapelige sammendraget gjelder arbeid gjort ved Veterinærinstituttet i perioden 30.09.2013-30.04.2014. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke skal forstyrre diagnostiseringen av h verken paratuberkulose eller bovin tuberk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Application of a new principle to combat infectious salmon anemia (ISA)

Summary Infectious salmon anemia (ISA) is still a serious viral disease for the national and international farmed salmon industry. The ongoing devastating ISA disease outbreaks in Chile, but also the situation in Norway, are a reminder of the importance o f this emerging disease, and effective va...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Characterisation of ISA HPR0 virus- and infection in Atlantic salmon

Ved oppstarten av dette prosjektet var det en akseptert hypotese at sjukdomsfremkallende (dvs virulent) ILA virus hadde utviklet seg fra ikke-virulent ILA HPR0 virus. I prosjektet har vi kombinert fagområdene patologi, virologi, og molekylærbiologi for å beskrive, og karakterisere ILA virus infek...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effekten av alger og algetoksiner for fiskehelse og mattrygghet

Marine alger er antatt å være årsaken til helse problemer hos fisk verden rundt. Innen fiskeoppdrett er det i Norge ikke lenger fiskeoppdrett på store deler av Sørlandet nettopp pga toksiske alger. Hva alger og algetoksiner betyr for næringen i resten av landet er svært lite klarlagt. Sesongbeto...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Parvicapsula pseudobranchicola: life cycle and genetic variation

Parasitten Parvicapsula pseudobranchicola forårsaker sykdommen parvicapsulose hos oppdrettslaks. Parasitten har blitt påvist hos både vår- og høstutsett av laks fra Hordaland til Finnmark, men er hovedsaklig et problem i anlegg fra de nordligste landsdelene. Parvicapsulose har vært et tilbakevend...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. I løpet av få måneder spredte viruset seg til alle kontinenter, og til både mennesker og dyr, spesielt svin. De norske svinebesetningene har tidligere vært fri for svine-influensavirus, men høst...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i mange land. I det sørlige Afrika er oppblomstringer av cyanobakterier i innsjøer og vannmagasiner med på å skape problemer for drikkevannsforsyningen for mennesker og dyr i lengre perioder av året. Tilstedeværelse av cyanobakterier og deres toksiner er sett ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

International Symposium on Infectious Salmon Anaemia

Bakgrunn: I de senere år har det fremkommet ny og viktig kunnskap, om laksesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA), både om ILA-viruset, smittespredning i forbindelse med utbrudd av sykdommen og om ulike former sykdommen kan opptre i. Utbruddet av ILA i Chil e (år) og på Shetland (år) viser at sykdo...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Development of tools for product control and human risk evaluation in fishery value chains (208234)

In 2009, The Panel on Biological Hazards of the European Food Safety Authority (EFSA) established a WG to consider the possible risks following the presence of parasites or parasite related potentially hazardous substances in seafood. Given Norways import ance as a fish export nation, it is impor...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Hygienic aspects of silage made on grass contaminated with Iberian Slug (Arion lusitanicus) and Grey Garden Slug

Denne studien hadde som mål å klargjøre om invasive brunskogsnegler (Arion vulgaris) i innhøsta grasavling kan gi redusert fôrkvalitet og øke risikoen for visse dyresykdommer. Brunskogsneglers har ført til store skader på hageplanter, grønnsaker og bærproduksjon i Nord-Europa de siste tiår. Det h...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk-based surveillance programmes and early warning systems for efficient detection of threats in the animal food production chain

Målet for prosjektet er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene innen produksjonskjeden for animalske næringsmidler ved å benytte risikobasert tilnærming, dvs. ved å undersøke prøver fra dyr, besetninger og produkter som har en høyere risiko for å være infisert av et sykdomsagens...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Botulism in poultry: Epidemiology and improvement of diagnostic tools

During recent years botulism in poultry has inflicted severe costs on farmers and suffering on chickens in Norway and Sweden. The main objectives of this project are improved technology and increased knowledge of poultry botulism, and thus improved possib ilities of controlling the disease. Poult...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner

Norsk-svensk samarbeidsprosjekt 1) Prosjektet skal kartlegge anthelmintikaresistens hos hestens små strongylider og spolorm i Norge. Til dette delprosjektet brukes ca. 20 store besetninger med ulike raser og bruksområder.. Det tas avføringsprøver, og der etter behandles grupper på 3-5 unghester ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Part II. Tracing viral disease dissemination in aquaculture: an interdiciplinary approach between molecular virology and dispersal modelling

Viral diseases are a large problem in Norwegian salmon farming imposing economic as well as welfare-related challenges to the industry. In order to control the spread of viral diseases, knowledge on the transmission pathways of the disease agents and key factors affecting the interaction between...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

A multi-disciplinary effort to improve topical treatments in salmon louse control

Topical treatments of salmon lice are carried out in large sea cages or in well boats. During delousing in cages, these must be efficiently shielded with a tarpaulin. Currently either a full tarpaulin or a semi-enclosed tarpaulin is fitted on the outside of the net. A recent survey showed that t...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-net EMIDA Control Flavobacteriaceae infections in European fish farms

Flavobakterier finnes i både ferskvann og saltvann og forårsaker store problemer for fiskeoppdrettsnæringen på verdensbasis. Bakterien Flavobacterium psychrophilum er kausalt agens til bacterial cold water disease (BCWD) en sykdom som forårsaker høye dødeligheter hos regnbueørret i settefiskfase...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Developing robust and economically viable models for cow-calf suckling in organic dairy systems, fulfilling high standards for animal health

Prosjektet har to hovedmål med hver sin stipendiat tilknyttet. Det ene hovedmålet er å finne fram til praktiske og lønnsomme metoder for naturlig melkefôring av kalv i økologisk melkeproduksjon. Det legges her vekt på systemer der ku og kalv får være sammen ut over råmelksperioden, samt metoder f...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bacteriophage Biocontrol for Norwegian Aquaculture: Initial Studies

The National Veterinary Institute (NVI) has for several years now, through various avenues, attempted to obtain funding for study of specific bacteriophage therapy as an alternative to antibiotic treatment/prophylaxis in aquaculture. Funding for a reasona bly extensive project has not been obtain...

Awarded: NOK 91,999

Project Period: 2009-2009

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Transmission routes and infection dynamics of salmonid alphavirus (SAV)

PD is an important cause of losses in salmonid aquaculture in Norway and has become a severe threat to the economy of the industry. Little is known about how the causal agent, SAV, is dispersed within and between sites. Knowledge about this will have larg e impact on the choice of strategies for ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

RBGRUNPRIM-L-Res.bas.grunnbev.prim.- landbruk

Grunnbevilgning Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 353.8 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Viral haermorrhagic septicaemia virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway

-

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

International Aquaculture Biosecurity Conference (IABC) 13. - 18. august 2009

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Novel approach to identify vaccine candidates in the poultry red mite (Dermanyssus gallinae) and molecular investigations of mite

An expanded post-doc project is proposed, that will investigate the genetic signatures of mite from a range of Norwegian poultry production facilities. Additional samples from nordic and european locations will be included. Using new genetic markers, such as sequences from Cytochrome Oxidase 1 (...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

Aphanomyces astaci is a specialized parasite on North American freshwater crayfish. Accidental introduction of A. astaci to Europe resulted in the lethal crayfish plague (CP). Later introductions of North American carrier crayfish to Europe has accelerate d CP spread and established constant infe...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetableringsstøtte EU, Eureka, EØS (PES). Rammebevilgning.

Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag er kunnskapsproduksjon og beredskap på områdene fiskehelse, dyrehelse og mattrygghet. Veterinærinstituttet skal gi forsknigsbasert forvaltningstøtte til mattilsynet, departement (hovedsaklig FKD, LMD) og deres und erliggende etater på disse områdene. rele...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Viken