0 projects

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Fishery at 78° - Small scale fishery for local value creation on Svalbard

Gruvedriften på Svalbard har gjennomgått omfattende reduksjoner i løpet av de senere år, og for å kompensere for dette har det vært arbeidet med å skape alternative inntektsgrunnlag for øygruppen. Eksempelvis ved etablering av universitetssenteret i tillegg til bedrifter som server den økende tur...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Symposium on Decadal Variability of the North Atlantic and its Marine Ecosystems: 2010-2019

-

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Viral diversity and Interactions in a Changing Environment on Kelp

Tare er brunalger som tilhører ordenen Laminariales, og betraktes som en nøkkelart i det marine miljøet. De dominerer i kystområder med kaldt, relativt grunt vann og mye stein. På samme måte som andre marine fotosyntetiserende organismer gir tare grunnlag for primærproduksjon gjennom fotosyntesen...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Frossen fisk og prosesskontroll - stabil produksjon og høyere produktkvalitet

I første del av prosjektet ble alt råstoffet frosset inn med ulike metoder og lagt til fryselagring for en 2 års periode. Råstoffet som brukes i prosjektet er både torsk og hyse. Det ble fortatt produksjon av alt råstoff før innfrysing som kontroll, og resultatene er innenfor det som er forventet...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Technology for effective and sustainable resource control.

Prosjektet R-Control vil utvikle generiske metoder og teknologier som gjør det mulig å estimere fangstsammensetningen som ankommer fiskefartøyet, og som kan brukes på flere fiskerier. Fangstsammensetningen fra hver fiskeinnsats vil automatisk bli analysert med hensyn til artssammensetning og stør...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

JustFish: Understanding and Preventing Fisheries Crime in Norway

Fiskerikriminalitet er en global utfordring som truer bærekraften til de marine ressursene. Til tross for Norges internasjonalt anerkjente fiskeriforvaltningsregime, har vi fortsatt utfordringer med urapportert fiske og handel med ulovlig fisk. Kunnskapen omkring omfanget og de forskjellige årsak...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The North West International SDG Conference

Arrangementet er relevant for programmet MARINFORSK. Heilskapen i arrangementet adresserer føremålet i utlysinga direkte. I løpet av arenaen The North West er det fleire individuelle arrangement i Ålesund. Det konkrete arrangementet i denne søknaden er «International SDG Conference», som er ein...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Taxonomy and ecology of hydroids in Norwegian waters

During the last decades, studies have demonstrated that the seabed represents heterogeneous ecosystems formed by a mosaic of different habitats, whose complexity and fragility requires special protection from human impacts. Related to this, the concept of Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs) emerg...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Nytt produksjons- og produktkonsept for mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk til et krevende marked året rundt

Prosjektets overordnede idé er å øke verdiskapning, bedre lønnsomhet og konkurransekraft for norsk prosessert hvitfisk, gjennom å utvikle mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk. Til tross for norske helsemyndigheters mål om 20% økning i fiskekonsum innen 2021, er konsumet på vei...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health

Marmib undersøker effekten av mikroplast på spredning av antimikrobielle resistente bakterier i havet med hjelp av et verdensomspennende konsortium fra Norge, Estland, Tyskland, Sør Afrika, Vietnam og Costa Rica. Etter at prosjektet har hatt forsinkelser tidligere år grunnet COVID og økt kostnade...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

COASTFRAG - Impact of habitat fragmentation and loss on coastal ecosystems and implications for sustainable management under climate change

På verdensbasis endrer naturen seg raskt på grunn av menneskelig aktivitet, med klimaendringene som en av de største bekymringene. Flere og flere mennesker bosetter seg langs kysten, noe som øker de menneskeskapte påvirkningene i disse områdene. Dette har forårsaket fragmentering (oppstykking) og...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

ANTIfoulants, VEterinary mediciNal products and Organic Material can affect marine sediment organisms, but to what extent?

Lakseoppdrett er av nasjonal betydning i Norge ettersom det er den nest største eksportindustrien etter olje og gass. Det krever betydelige ressurser for å produsere mengden laks som trengs for å dekke den økende globale etterspørselen.. Dette inkluderer å sikre at oppdrettsinfrastrukturen oppret...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

EXEBUS: Ecological and Economic Impacts of the intensification of extreme events in the Benguela Upwelling System

Benguela oppstrømnings-systemet (BUS) langs kysten av Sør-Afrika, Namibia og Angola er ett av Jordas fire store oppstrømnings-systemer ved østkysten av verdenshavene. BUS-systemet er avgrenset av varmt tropisk vann fra Angola-Benguela-frontsonen i nord og av Agulhas-strømmen i sør. EXEBUS-prosjek...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller s...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters (FACTS) vil gi ny kunnskap og forbedre vår forståelse for hvor mikroplast i nordeuropeiske farvann kommer fra, hvilke ruter den transporteres langs og hvor den ender opp. De viktigste prosesser som påvirker transport av mikroplast gjenn...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Toward a risk-based assessment of microplastic pollution in marine ecosystems

Vi vet nå at det er plast over alt i verdenshavene. De fleste marine organismer som er undersøkt har mikroplast i tarmen, men det er fremdeles uklart om plasten faktisk tas opp. Det har foreløpig vært et fokus på partikler som er store nok til at de kan sees i et mikroskop – ned til 0.001 mm - r...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette form...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Research Term at IMEDEA, Mallorca

Rapport vil bli laget når forskningsterminen er fullført.

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Pollution in the coastal wetlands of East Asia: Cascading effects from littoral macroinvertebrates to migrating shorebirds

Globalt gjennomgår kystøkosystemer raske endringer med hensyn til habitatforringelse og forurensning, noe som gjelder særlig langs den østasiatiske kystlinjen på grunn av rask industriell utvikling og byvekst. Dette har ført til effekter på biologisk mangfold i kystnære våtmarker og derved på kva...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

MixED Layer hEterogeneitY

Havets overflate påvirkes kontinuerlig av vinden, som produserer bølger som rører og blander den øverste delen av havet. Denne kontinuerlige omrøring skaper et overflatelag i havet, som er kalt for blandelaget. I blandelaget er egenskaper som temperatur, saltinnhold og næringsstoffer jevne over h...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

AFO-JIGG: Service design thinking to improve welfare and product quality in the Norwegian small-scale fishing fleet

I Norge er dødsfall blant fiskere i småskalaflåten omtrent fem ganger større enn i de større kystfartøyene og nesten 20 ganger større enn i havfiskefartøyene. Hovedårsaken til dødsfallene er drukning etter fartøyulykker, men fall over bord og drukning i havn er også relevante årsaker. Selv om det...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Ecosystem structuring by pulses of internal wave breaking

Vertikal blanding i havet er en viktig mekanisme som styrer hvordan marine økosystemer fungerer. Livet i havet bygger på primærproduksjon som forekommer nær overflaten, der sollys tillater vekst av planteplankton. I tillegg er næring nødvending. Den kommer fra bunnen, der vekst av planteplankton ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Role of oceandynamics and Ocean-Atmosphere interactions in Driving cliMAte variations andfutureProjections of impact-relevant extreme events

ROADMAP sitt mål er å utvide den nåværende forståelsen av hvordan havets tilstand (slik som overflatetemperatur og sjøisdekket) og dynamikk (slik som havstrømmer) påvirker den atmosfæriske sirkulasjonen i ekstratropiske områder på den nordlige halvkule, samt tilhørende vær og ekstremer i klimaet....

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Metoder for analyse av mikroplast (MP) kan grovt deles i to kategorier; enkle og budsjettvennlige eller mer avanserte og kostnadskrevende. Felles for alle eksisterende metoder er at de fortsatt krever mer utvikling og validering. Det er behov for billige og raske metoder for identifisering av et ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Hypoxia effects on fish in west Norwegian fjords: harnessing the power of multidisciplinary studies

Verda har lenge hatt otte for oppvarming og tap av oksygen i havet. Oksygen er nøkkelelement i stoffskifteprosessar hos dyr. Men oksygentap kan også føre til endring i vertikalvandring og redusere volum av fisken sine habitat, endre fisken sin fysiologi, utfordre immunsystemet og gjere fisk meir ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters

Klimaet på jordkloden er i endring, og havet, som dekker 71% av jordoverflaten, spiller en stor rolle. I kystnære strøk er det langt flere partikler i vannet enn på åpent hav, noe som gjør vannets optiske egenskaper mer komplekse. Både typer partikler og konsentrasjonen av dem i vannet kan gi sva...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Assessment Framework for successful development of viable ocean multi-use systems

Havrommet er under et betydelig press gjennom økt konkurranse om arealer og ressursutnyttelse, og fremtidig bærekraftig forvaltning vil være avhengig av en mer helhetlig og integrert tilnærming. I de senere år har det blitt utviklet en rekke konsepter knyttet til bærekraftig og effektiv flerbruk ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Følgende er en oppsummering av SINTEF Oceans aktiviteter og resultater i JPI Oceans-prosjektet ANDROMEDA. Prosjektet hadde som mål å utvikle en instrumentplattform for avansert karakterisering av nanoplast (NP; <1 µm) og små MP (sMP; 1-10 µm). SINTEF Oceans hovedfokus i prosjektet var utvikling o...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Nor-Fishing 2020 Digital

Covid-10 pandemien har gjort det umulig å gjennomføre Nor-Fishing 2020 som en digital messe.Nor-Fishing er verden største og viktigste messe innen teknologi for fiskerinæringen med utstillere og besøkende fra ca 70 land. For å beholde og befeste messens internasjonalt ledende posisjon er det vikt...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage