0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptation strategies for increased cereal production under a wetter future climate

Mer nedbør og en stadig tyngre maskinpark, kombinert med utilfredsstillende drenering, vil kunne føre til alvorlige avlingsbegrensninger i kornproduksjonen. OPTIKORN prosjektet har bidratt med kunnskap for å utvikle strategier som reduserer risikoen for jordpakking og vannmetning, og som minimere...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Future Farm: Morgendagens digitale løsninger for bonden

Future Farm prosjektet har ved hjelp av sensorikk, automatisert datafangst og datadrevet innsikt utviklet løsninger rettet mot norske melkeprodusenter. I prosjektet har vi samlet relevante data fra hele verdikjeden i et økosystem. Videre har vi fokusert på å generere innsikt og forslag til handli...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Helsetilstanden til steinfrukttrær må forbedres

Sølvglans i plomme ble undersøkt i forsøksfelt og kommersielle frukthager i Norge og Chile. Omfanget av sølvglans kan øke gjennom sesongen. Symptomer kan gå tilbake og variere mellom år. Det er tydelige sortsforskjeller. Tidspunkt for utvikling av fruktlegemer (kjuke-lignende strukturer) og levet...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

MeaTable har hatt som mål å utvikle en ny robotisert «celle» til bruk ved nedskjæring av slakteskrotter i slakterier. Hovedmålet i prosjektet har vært å redusere arbeidsbelastningen for slakteriarbeidere. Cellen kan holde, løfte, manipulere og vende slakteskrottene, slik at operatøren kan utfø...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of a metabolomic- and immunological platform as a precision phenotyping tool for selection of pigs with improved resilience

I det internasjonale markedet for svinegenetikk har vi fokus på sykdomsresistens og robusthet i møte med miljøer som er ulik det norske miljøet. Produksjonsforholdene i Norge er svært lite krevende i global målestokk, og fravær av varmestress er en av dem, noe som indirekte kan forårsake begrense...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New traits in pig and cattle based on 3D imaging technology

I dette prosjektet skal avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og Tyr sammen med NTNU, MakingView AS og Universitetet i Auckland (NZ) utvikle nye avlsegenskaper basert på bildeteknologi. Dette gjør vi for å forbedre husdyrgenetikken for egenskaper som robusthet, holdbarhet og produksjon, og dermed for...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Presisjonsgjødsling til epletre

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv og miljøvennleg måte. Forbruket av frukt er aukande, men det meste er importvare. Den norske epleproduksjon har minka i siste 10 årsperioden. Også i den norske salsesonge...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved precision in forage crop management

Målet med prosjektet IMPRESS er å bidra til å heve avling og kvalitet i norsk grovfôrproduksjon. Dette vil vi gjøre gjennom å utvikle og tilpasse teknologi og modeller som verktøy i et framtidig presisjonsjordbruk. Et av de viktigste prinsippene i slikt jordbruk er å målrette bruken av innsatsfa...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems

Jurbetennelser hos ku forårsaket av bakterien Streptococcus dysgalactiae er mer enn fordoblet de siste 15 årene. Samtidig har man sett en økning av leddbetennelser hos lam forårsaket av samme bakterie. Infeksjonene gir produksjonstap, redusert dyrevelferd og fører til økt antibiotikabehandling. ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian processed foods in the prevention of colorectal cancer

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa, og norske forskningsstudier viser en assosiasjon mellom høyt inntak av pølser og økt kreftrisiko. Prosjektet har som mål å undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i pølser kan påvirke utvikling av tarmkreft, og om innblan...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable strawberry production in high plastic tunnels

Formål med prosjektet har vært å øke arealet av norsk jordbærproduksjon i plasttunneler, og bidra til økte, mer stabile avlinger, og en større forutsigbarhet i leveransene. Dette er basert på utvikling av ny kunnskap og økonomisk- og miljømessig bærekraftige løsninger, som blant annet vil reduse...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas

Utmarka er i endring. I løpet av ein generasjon eller to har utmarka gått frå å vere ein utvida del av landbrukets innmark til å bli ein arena der fleire og jamt meir ulike aktørar med ulike og tildels motstridande interesser treng å samarbeide om bruk og forvalting av utmarka. FUTGRAZE prosjekte...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES; HEALTHY, TASTE & NO WASTE

FRUIT-N- QUALITY har som mål å skaffa kunnskap om viktige eigenskapar hjå gamle norske eple-, plomme- og bringebærsortar. Dette er sortsmateriale som er bevara av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker rundt om i Noreg. Disse genressursane er ei kjelde for utvikling av ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Turkey welfare indicators for improved animal welfare, health and sustainable food production

KALKU-LATOR er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU Veterinærhøgskolen og norsk kalkunnæring som skal bidra til mer kunnskap om velferdssituasjonen og velferdsindikatorer hos kalkuner under norske produksjonsforhold, samt identifisere faktorer som bidrar til «godt røkt og stell». Prosjektet bidrar m...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Detection and inactivation of parasites on berries: development and implementation of food safety tools for the industry.

I de siste tiårene har det norske konsumet av fersk frukt og grønnsaker vært økende. Samtidig har nye mattrender ført til at vi bruker disse råvarene annerledes; tidligere var det mer vanlig å koke syltetøy, nå lager vi heller smoothies, og mens grønnsakene i større grad ble kokt før i tiden, bli...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

Kyr med friske jur produserer melk av høy kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåta...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Elucidation of underlying factors influencing fertility in modern, efficient livestock production through novel epigenomics and metabolomics

Systematisk dyre-avl på viktige egenskaper som melke- og kjøttproduksjon, og også helse og fruktbarhet har blitt benyttet i Norge over lang tid. Vektlegging av fruktbarhet i avlsarbeidet er svært viktig for effektivitet og lønnsomhet i næringen. Kunstig sædoverføring basert på utvalgte dyr med go...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Carbon storage in long-and short-term grasslands

Grasarealer inneholder mye karbon i jord, som er viktig for klima og karbonsyklus. Vår sentrale hypotese er at mye karbon også bindes og lagres i dypere jordlag ved eng- og beitedyrking, og at karbonbindingen er avhengig av driftsmetoder. Det er generelt lite kunnskap om hvordan ulike driftsforme...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics; vPheno)

Dette prosjektet utvikler og tester ut ny teknologi innen både bildeanalyser og genomseleksjon som kan øke presisjonen i utvelgelsen av nye plantesorter og gi planteforedlerne tilgang på mer presise data om plantenes vekst og utvikling. Vi har de fem siste feltsesongene (2017 til 2021) gjenno...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MeatCrafter - automatisk klassifisering av sau/lam

I slakteriene blir alle slakt av sau, storfe og gris klassifisert. Klassifiseringen er en kvalitetsvurdering av slaktet innenfor et standardisert rammeverk. I Norge benyttes EU sitt klassifiseringssystem, EUROP. Klassifiseringen av sau er en visuell bedømmelse av slaktene som utføres av trente og...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Land fragmentation in agriculture - causes, consequences and measures (LANDFRAG)

Forskningsprosjektet Landfrag har gått ut på å få oversikt over arealfragmenteringen i jordbruket, hvordan bønder og eiere opplever denne og hva som kan være aktuelle tiltak. Spredt fordeling av areal er et fenomen som stadig flere bønder opplever etter hvert som driftsenhetene blir større. Det e...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle - a contagious foot disease threatening the animal welfare

Digital dermatitt (DD) er en smittsom klauvsjukdom hos storfe karakterisert ved infeksjon av huden i kronrand, balle og klauvspalte med sår og kroniske forandringer. Sjukdommen gir ofte halthet med negative konsekvenser for dyrevelferden og produksjonen av melk og kjøtt. Målet for prosjektet er å...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimal matproduksjon basert på Big Data

De fleste næringsmiddelbedrifter logger og lagrer svært mye data gjennom produksjonen, men disse blir i liten grad brukt til å optimalisere og styre. I OPTIMAT har vi brukt avansert dataanalyse til å avdekke sammenhenger mellom råvarekvalitet, prosessering og kvalitet på sluttproduktet. Det gir ø...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genetic Improvement of Feed Utilisation in Cattle and Pigs

Et storskala eksperiment for å måle fôrfordøyelighet hos griser og kalibrere NIR-prediksjonsligninger, er utformet og vil bli utført i 2018. En storskala avføring prøvetaking eksperiment for storfe er planlagt. I en pilotstudie ble lignin testet som en naturlig i fôr-forekommende markør for å mål...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Positive emotions and environmental enrichment in pigs

Vi studerte atferdsmessige uttrykk for positive emosjoner når sosiale grupper av griser får tilgang til en begrenset mengde med spesifikke rotematerialer to ganger om dagen i hele avvenningsperioden. Del 1 gikk ut på å teste atferdsresponser på tilskudd av halm, surfôr, torv, kombinasjon av de tr...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Controlling Echinochloa crus-galli in cereals, potatoes and vegetables

Ugrasarten hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er et økende problem i Norge som kan gi store avlingstap og er vanskelig å bekjempe. Hovedmålet med prosjektet var å finne effektive direkte og forebyggende tiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker basert på ny kunnskap om biologien til ar...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Grazing resources, carnivores and local communities

Mål: Utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som de politiske målene om bærekraftige beitenæringer og økte rovdyrtall representerer. Delmål: 1. Forstå effektene av geografisk differensiert forvaltning av rovdyr. 2. Analysere sammenhengen mellom rovdyr, endringer i beitenæringene, ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

QualityCalf - Improved health, welfare and profitability in a sustainable calf production

Drøvtyggere utnytter norskprodusert fôr og beiteområder i inn- og utmark som ikke er egnet for alternativ matproduksjon. De spiller derfor en viktig rolle i vår nasjonale selvforsyning. Mesteparten av norsk storfekjøttproduksjon skjer på dyr fra mjølkeproduksjonsbruk. Selv om dyrehelsen generelt ...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Peat inversion for reducing GHG emissions from farmed organic soils (PEATINVERT)

Grovfôrproduksjon på tradisjonelt røyrgrøfta myrjord er utfordrande når det gjeld klimagassutslepp og drift av jorda. Omgraving er ein alternativ måte for dyrking og drenering av grunn og middels djup myr med drenerande mineraljord under. Mineraljord vert lagt som topplag på myra og i skråstilte ...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

GRISEFINE LUNGER- a cooperation to decrease respiratory disease in pigs in Norway

Luftveissykdommer er vanlig i moderne svineproduksjon, noe som fører til dårligere dyrevelferd og helse, samt økonomisk tap. Den norske svinepopulasjonen er fri for mange viktige infeksjonssykdommer som er vanlige i andre land. Flere slike sykdomsutbrudd har vært forårsaket av bakterien Actinobac...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken