0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state

Hovedmål for forskningsprosjektet ‘The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state’ (DYNAMUS) har vært å utforske hvordan musikk kan virke inkluderende, men også ekskluderende, i ulike sosialt og kulturelt dynamiske sosialiserings- og utdanningssammenhenger....

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Faculty peer tutoring in teaching and supervision - Innovating teacher collaboration practices in Norwegian higher education (PeTS)

PeTS-prosjektet har implementert systematisk kollegaveiledning blant vitenskapelig ansatte ved fire ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Parallelt har vi foretatt kvalitative forsknings-studier gjennom hele implementeringsperioden. Det er to spesifikke modeller for kollegaveiledning som har...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Structured Assessment System for Improved Student Learning

Det å gi studenter hurtige tilbakemeldinger - en vurdering - er viktig for studentenes læring. Vurderinger kan være formative, rettet mot å hjelpe studentene til å bli bedre, eller summative, fokusert på å evaluere studentens læring. Vurderingsmetodene må være basert på forskning for å sikre at d...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Skolen som mulighetsarena (SSM) Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer

Forskningsprosjekt For å utvikle skolen som mulighetsarena for demokratiforståelse og forebygging av gruppebasert hets og fordommer har formålet med prosjektet vært å gi ny kunnskap om hvilke felles mekanismer som ligger bak ulike fordommer i skolen i dag, og hvordan dette har vært håndtert tidl...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Barnehagens praksis med utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell

Målet om full barnehagedekning i Norge har ført til en storstilt utbygging av barnehagesektoren de siste årene. Den store andelen av barn i barnehagen i Norge i dag synliggjør behovet for å kartlegge kvaliteten av stedet der de tilbringer mye tid. Tema for dette doktorgradsprosjektet er barneh...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Psykologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagtradisjoner forstår begrepet fordom ulikt, noe som får betydning for hvilke handlinger som blir foreslått for å motarbeide fordommer. Prosjektet argumenterer for at fordommer er et kontekstuelt fenomen som står i kontinuerlig spenning mellom...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

Prosjektet undersøker lærerstudenters læring om argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i flerspråklige klasserom, ved bruk av digitale læremidler og matematisk modellering, i to obligatoriske matematikkurs for 1. til 7. trinn. Målet er å få innsikt i hva som fremmer eller hemmer lærerstuden...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand er eit forskingsprosjekt som undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Noreg i dag har mange klasserom stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift er eksplisi...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Møre og Romsdal

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet har vært å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkj...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Digital Audit

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på digitale endringsprosesser i revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som ø...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ARGUMENT - Allmenndannende realfag gjennom utforsking med ekte og nære tall

I prosjektet ARGUMENT arbeider elevene med å utvikle faglig kunnskap, kritisk tenkning og argumentasjon. De samler data fra eget nærmiljø, måler og observerer, bruker matematikk for å analysere data og utvikler naturfaglige forklaringer. Elevene er aktive og utforsker informasjon knyttet til samf...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Funding of a 20% position for Prof. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development-Renewal

Hensikten med dette prosjektet har vært å dra veksel på Professor Eric Dearings ekspertise på kosekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns kognitive, akademiske, og atferdsmessige utvikling opp til skolealder. Støtten fra UTNAM har gjort at Prof. Dearing har hatt en 20% stilling som ...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

Utdanning er et møte mellom mennesker og har derfor alltid en viss karakter av uforutsigbarhet, og innebærer samtidig også risiko og potensielt ubehag. Når elever gir uttrykk for fordommer eller kommer med hatefulle ytringer basert på stereotype oppfatninger av grupper, kan denne risikoen oppleve...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) var å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er i høy grad avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Entreprenører må tiltrekke seg finansering fra risikovillige investorer for å utvikle forretningsideene sine. Teknologiselskaper trenger kapital til å utvikle nye forsknings- og utviklingsprogrammer. Større...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2021 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har akselerert, med 9 vitenskapelige artikler publisert. Ytterligere 2 bacheloroppgaver og 3 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Totalt 107 studenter har gjennomført sitt avsluttende bachelor- eller ma...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Agder

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen

Prosjektet Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen har munnet ut i to doktorgradsavhandlinger som på hver sin måte belyser spørsmål om fordommer og kontroversielle temaer i skolen. Erika Braanen Sterri har ved hjelp av kvantitative analyser av data fra en spø...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NERA2018- The 46th Congress of the Nordic Educational Research Association

Nordic Educational Research Association/ Nordisk forening for pedagogik (NERA/NFPF) is a scientific community with a broad mission to promote an active research culture in the field of educational research. NERA arranges annual congresses in cooperation with universities in the Nordic countries a...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ArtsApp:Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter

I dette prosjektet er målet å optimalisere et interaktivt læringsverktøy (mobilapplikasjon) for innlæring av biologiske arter. Prosjektet har ett år igjen med bevilgning, og vi legger nå konkrete planer for å fullføre vårt prosjekt. Vi fikk tidlig i 2021 publisert en artikkel i Frontiers in Psych...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education

2018 FABLEARN EUROPE: Conference on Creativity and Making in Education FabLearn Europe 2018 is hosted from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). FabLearn Europe brings together international researchers, educators, designers, and makers to discuss and explore digital fabri...

Awarded: NOK 64,216

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ACM Interaction Design and Children Conference (IDC 2018)

2018 ACM Interaction Design and Children (IDC) konferansen fant sted fra 19 til 22 juni i Trondheim, Norge. IDC 2018 er det 17. arrangementet i en årlig serie som startet i 2002 i Eindhoven, Nederland. IDC er det ledende møtestedet for forskning som omhandler design, utvikling og bruk av interakt...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av prososiale miljøer gjennom styrkebaserte tilnærminger

Bakgrunn Hensikten med denne studien er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan en kommune kan arbeide med systematisk innovasjonsarbeid for å skape styrkebasert tilnærming i barne- og ungdomssektoren. Styrkebasert tilnærming som en måte å bidra til barn og unges psykiske helse, ut...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare, særlig i norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og student...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2017-2026

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

Gjennomgående funn i nasjonal og internasjonal forskning peker på at læreres læring i skolen har stor betydning for deres egen utvikling. Læreres læring påvirker kvaliteten på undervisningen og dermed elevenes læring. For å utvikle kvalitet i norsk skole, er vi avhengig av at læreres læring sette...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LIM Language, Integration, Media

LIM (Language, Integration, Media) har utviklet innovative og engasjerende læremidler for norske elever og elever med migrantbakgrunn, med formålet å bidra til både integrering og akademiske prestasjoner. LIM har utviklet følgende kurs: Et nettbasert kurs, Norsk for ungdom, innen norsk som andre...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det trengs en hel landsby: Samskapelse av sosial inkludering blant familier med barn i barnehagen

Å fremme folkehelse og livskvalitet er en krevende prosess, der økende sosiale forskjeller fortsatt er et uløst problem. Denne avhandlingen er en offentlig sektor PhD i Levanger kommune, og er forankret i behov for kapasitetsbygging i lokalt folkehelsearbeid. Avhandlingen følger en transdisiplin...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Latent Variable Factor Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns

Sammenligninger med en meningsfull 'baseline' er nøkkelen til å evaluere kvalitet på en bestemt mengde. Hvis en elev svarer riktig på 5 av 10 ja/nei-spørsmål, er det da bra eller dårlig? Snakker man absolutt, fikk eleven halvparten riktig, men når man innser at en elev som tilfeldig gjetter s...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo