0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Homo sociabilis and genomics of the good life. Rethinking wellbeing and social relations – the role of genetic and environmental processes

De fleste mennesker ønsker seg et langt og godt liv. Dette prosjektet fokuserer på hva som gjør livet godt å leve. Livskvalitet kan inkludere hverdagsglede, livstilfredshet, lykke, engasjement, mestring, mening og fravær av psykiske problemer. Hvilke prosesser og faktorer bidrar til utvikling og ...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Integration of spatial and social memory in hippocampus CA2 and medial entorhinal cortex

Sosiale interaksjoner er av grunnleggende betydning for mennesker, og andre mennesker spiller en viktig rolle i mange av våre minner. I lang tid har man vært klar over at hjerneområdet hippocampus er viktig for at vi skal danne episodiske minner fra våre liv. Slike minner består av mange komponen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

TeraEpi: Teratogenicity of anti-seizure medication: the roles of epigenetics and folic acid supplements

Epilepsi er en sykdom som rammer nesten 1% av befolkningen, og de fleste trenger anfallsforebyggende legemidler. Én av 250 gravide kvinner har epilepsi og de fleste av dem er avhengig av legemidler mot epilepsianfall daglig i svangerskapet. Epilepsianfall under graviditet kan være farlig for mor ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Axonal dysfunctions in Dravet Syndrome

Dravet syndrom er en alvorlig form for epilepsi som oppstår i tidlig barndom. Etter en kort periode med normal utvikling får pasienter med Dravet syndrom epileptiske anfall allerede rundt et halvt års alder, ofte i forbindelse med feber (også kalt feberkramper). I løpet av de første leveårene ram...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sustainable ruminant production: Feed, microbiome and immune efficiency in low and high methane emitting dairy cows

ViableCow-prosjektet vil gi potensielle løsninger for mer bærekraftig drøvtyggeproduksjon. Hva må til for å gjøre produksjon av storfe og sau mer bærekraftig? Den digitale revolusjonen og bærekraftkravene endrer måten husdyrproduksjon er organisert på. ViableCow-prosjektet vil forbedre vår forstå...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Cellular control of macropinososome formation and maturation

Makropinocytose er en mekanisme celler bruker for å drikke større mengder vevsvæske og løselige molekyler. Makropinocytose er viktig for immunsystemet vårt, da mekanismen brukes til å detektere inntrengere og tidlig varsle kroppen om at noe er galt. Mange immunceller tar opp store mengder vevsvæ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)

Prosjektet har som mål å gi ny forståelse av bruk og erfaringer med tvang i barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i Norge i dag. Til tross for et sterkt faglig og politisk fokus på behandling av barn og unge med psykiske lidelser, er tvangsbruk i barne- og ungdomspsykiatrien et lite utforsket ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Dissecting the role of islet non-ß populations’ identity maintenance in the development of monogenic diabetes

Ved å studere monogene varianter av diabetes, har vi oppdaget at i tillegg til ß-cellene, viser andre endokrine celletyper lokalisert i bukspyttkjertelen progressive feil i celleskjebne (som blandet hormonproduksjon), som kjennetegner diabetes hos mus. Ved å bruke både cellelinjemodeller fra menn...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Kinetics of Activation and Inactivation of Autophagy: Commitment, Noise Suppression and the Role of Metabolic Intermediates

I løpet av livet opplever celler i de fleste organismer en eller annen form for sult i næringsstoffer. Celler aktiverer visse mekanismer for å overleve slike perioder med lav næringstilgjengelighet. En slik mekanisme er autofagi, som er en prosess som nedbryter ikke-essensielle cellulære komponen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Decoding the mRNA capping code

Proteiner er livets byggesteiner. Oppskriften på disse proteinene finner man i molekyler som kalles messenger RNA (mRNA). mRNAene har flere koder i seg som bestemmer både hvilket protein og hvor mye av det proteinet som skal produseres. En av disse kodene er er “cap”, en liten molekylær struktur ...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Flushing into the ocean: Tracking antibiotic resistance in the marine environment

Avløpsvann inneholder blant annet avføring fra mennesker. Dette avløpsvannet kan derfor brukes til å undersøke forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i befolkningen. Tilførsel av avløpsvann til havet representerer en viktig kilde til antibiotikaresistente bakterier og antibiotikaresistens...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The role of exosomes in brain tumor heterogeneity and plasticity

Glioblastoma, en svært dødelig ondartet hjernesvulst kjent for sin invasive natur inn i det omkringliggende hjerneparenkymet, har blitt gjenstand for grundig analyse av innholdet i eksosomer gjennom transkriptomikk og proteomikk. Denne tilnærmingen har som mål å belyse det onkogene potensialet ti...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Optimization of drug therapy based on considerations of host-microbiome interplay

Mye tyder på at tarmbakterier påvirker omsetningen av legemidler i kroppen. I dette prosjektet skal vi undersøke om ulik sammensetning av tarmbakterier kan forklare den store variasjonen i legemiddelrespons som observeres fra person til person, og hvordan dette påvirker dosering av legemidler. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Next generation of tailor-made protein biologics

Den terapeutiske effekten av proteinbaserte legemiddelkandidater blir ofte begrenset av kortvarig utholdenhet i blodet, noe som er årsaken til at de feiler i dyremodeller eller når de testes ut på mennesker. Derfor er det et stort behov for design som muliggjør forbedret utholdenhet, tilgjengelig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Unravelling the Genetic Trajectories of Childhood Growth – From Trio-GWAS to Mechanisms.

Utvikling av fedme tidlig i livet er en sterk risikofaktor for å få kjempe en livslang kamp mot fedme og de problemer det medfører som f eks diabetes og hjerteproblemer. I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i barn fra den norske Mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) der man har rekruttert gravid...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Exercise in patients with atrial fibrillation. Risks in check, rhythms in balance.

Atrieflimmer (AF) er en unormal hjerterytme som oppstår når forkamrene til hjertet (atrie) mottar kaotiske signaler som resulterer i rask og uregelmessig hjerterytme. AF pasienter opplever ofte redusert livskvalitet og plagsomme symptomer slik som hjertebank, svimmelhet, tung pust og redusert fys...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Does human skeletal muscle possess an epigenetic memory of wasting? Targeting UBR5 as a therapy for muscle wasting with age

I Norge er hoftebrudd forårsaket av fall assosiert med dårlig helse og tidligere død. Reduksjonen i muskelmasse med økende alder bidrar til nedsatt funksjon og øker sjansene for fall og påfølgende skader. Når en eldre person er skadet, oppstår det en ond sirkel der personen lite aktiv og ytterli...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

EvoCave: Investigating 122 000 years of high-latitude faunal diversity using palaeozoology, archaeology, palaeoecology and ancient DNA

Igjennom den siste interglasiale-glasiale syklus (120 000 år) har klimaet på den nordlige halvkule endret seg fra en varmeperiode lik den vi lever i nå, inn i en full istid og så tilbake til vår tid. Gjennom å forstå endringer i biologisk mangfold i tidligere tidsperioder med kalde og varme syklu...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding the development of resident memory T cells (Trm) in the human small intestine using integrative multiomic approaches

T-lymfocytter er en type immunceller som gjenkjenner og eliminerer bakterier og virus. Et mål for vaksineutvikling er å utdanne T-lymfocytter som effektivt kan beskytte våre slimhinner mot farlige inntrengere. Ved å studere immunceller i transplantert tarm har vi vist at T-lymfocytter kan leve fl...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Analyzing plant cell wall integrity maintenance and its coordination with plant immunity

Planter har blitt eksperter på tilpasning til et miljø i endring siden de ikke kan stikke av i fare. Tilpasning krever konstant overvåking av miljøet og selve planten samt adaptive, tett kontrollerte endringer i molekylære prosesser for å sikre overlevelse (også beskrevet globalt som planteplasti...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Donor T-cell receptors targeting cells that propagate cancer

I de senere år har utviklingen av immunterapi mot kreft dramatisk forbedret prognosen til pasienter med utbredt kreftsykdom. Imidlertid blir fortsatt flertallet av disse pasientene ikke kurert. Hovedårsaken til terapisvikt er mangel på angrepspunkter som finnes høyt uttrykt på kreftceller og som ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Blocking regulatory T cells to restore immune function

Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan regulatoriske T celler hemmer T hjelperceller og T dreperceller, hvordan de demper immunsystemet og bidrar til å unngå autoimmunitet samt hvordan de kan utnyttes av kreftsvulster til å omgå anti-tumor immunitet. Vi utvikler metoder for å skru av og på r...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fossil temporal dynamics of phenotypic selection & life history evolution

Fossiler er tidskapsler og inneholder viktig informasjon om hvordan livet på jorda artet seg før vår tid. Darwins teori om evolusjon via naturlig utvalg er en av hovedpilarene innen fagfeltet evolusjonsbiologi. Naturlig utvalg har formet det biologiske mangfoldet på jorda, både artene som lever n...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Large-scale personalized omics networks to model the disruption of gene regulation in cancer

Kreft er en kompleks sykdom. Hver enkelt svulst har et unikt sett av genmutasjoner og et særegent mønster for hvordan disse genene fungerer i kreftcellen. Det har nylig blitt klart at forstyrrelser i interaksjoner mellom gener og proteiner også er unike og kan drive tumorutvikling og progresjon. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Interview training of child-welfare and law-enforcement professionals interviewing maltreated children supported via artificial avatars.

Forebygging av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort samfunnsproblem og et politisk satsningsområde. Totalt sett i verden anslår man at 1 milliard barn utsettes for omsorgssvikt, vold og overgrep hvert år (WHO, 2022). Å være utsatt for vold og overgrep øker risikoen for al...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The genomic basis of temperature adaptation across space

Hvordan tilpasser organismer seg til sitt lokale miljø? Dette spørsmålet står sentralt i evolusjonsbiologien. I en tid med menneskeskapt klimaendringer haster det med å forutsi om bestander og arter vil være i stand til å tilpasse seg fremtidige forhold. For å forstå tilpasning fullt ut, må vi id...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

What is the role of astroglial calcium signaling in hippocampal memory encoding?

Hvordan husker du det som skjedde i går eller for 20 år siden? Det er kjent at nervecellenes aktivitetsmønstre i dagliglivet gjentas når vi sover. Dette ekkoet av den opprinnelige opplevelsen er viktig for langtidslagring av minner. Dette fenomenet er spesielt godt studert hos de såkalte stedcell...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Nonvisual light regulation of biological rhythm and life history transformation

Biologiske rytmer er i stor grad styrt av lysets endringer gjennom døgnet og gjennom året. Organismen bruker disse rytmene til å synkronisere biologiske prosesser til tid på døgnet eller perioder av året. Atlantisk laks er en god modell for å studere hvordan lys regulerer biologiske rytmer, spesi...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

QUANTification of dissolved Organic Matter and the metabolic balance in river networks: mechanisms and model simulations of CO2 emissions

Kvantifisering av oppløst organisk materiale og metabolsk balanse i elvenettverk: mekanismer og modellsimuleringer av CO2-utslipp (QUANTOM) Vi ønsker å undersøke hvordan land og elver henger sammen for bedre å forstå den globale karbonsyklusen og elvenes næringskjeder nord for polarsirkelen. Elv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Modulation of brain activity and sensory computations by habenula-dorsal raphe circuitry

Våre emosjonelle tilstander har en betydelig innvirkning på måten vi oppfatter verden vår på. For eksempel kan vår reaksjon på den høye lyden av fyrverkeri være veldig annerledes hvis vi har en avslappet kveld med familien i motsetning til hvis vi er engstelige rett etter en trafikkulykke. Denne ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage