0 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sensitiv driftssentral for 4 kommuner på Helgeland

1: Igangsette og organisere sensitiv driftssentral for 4 kommuner på Helgeland: Grane kommune, Nesna Kommune, Hemnes kommune og Hattfjelldal kommune Prosjektresultat: Direkte innsparinger knyttet til lavere lisenser, felles opplæring, en maskinpark, fell es brukerstøtte. Høyere kvalitet gjennom ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Modernisering av sosial- og barneverntenesta i Nordfjordkommunane

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innanfor IKT. Kommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtalar for utvikling av nett og tenester. I samband med HØYKOM-sat...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

ePortfolio og digitale mapper som felles grunnlag for vurdering og tilrettelagt undervisning i hele grunnopplæringa

Gjennom bruk av felles vevbasert og emnekartbaserte læringsverktøy vil Nordland fylkeskommune, Bø kommune, Sortland kommune og Øksnes kommune samhandle omkring bruk av digitale læringsverktøy og overføring av digital informasjon mellom nivåene. I første o mgang er denne informasjonen knytta til e...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

DIG3 - Digital kompetanse i praksis

Prosjektet handler om gjennomføring av undervisning/ læringsarbeid med utstrakt bruk av digitale læringsressurser, parallelt med kompetanseutvikling. Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner utgjør "3-1-samarbeidet" i Lillehammerregionen og samarbeider for å effektivisere og utvikle tjenester på tv...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitalisering og harmonisering av tjenesteproduksjon i kommunene i Drammensregionen.

Drammen kommune har startet arbeidet mot fulldigitalisering av tjenesteproduksjonen innen 2011. Arbeidet omfatter alle tjenesteområder og såvel brukerrettede som interne oppgaver. Dette prosjektet vil være en katalysator for å etablere et effektivt samarb eid innen regionen. I første omgang skal...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Felles IT-satsing i Ryfylke

Prosjektet vil utnytte eksisterende bredbånd infrastruktur i kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand. I løpet av 2004 ble det etablert en felles serverpark i Strand kommune for alle de 4 samarbeidskommunene. Felles økonomisystem (SAP) er innført i a lle kommunene og vi har høstet veldig god...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Felles struktur for digitale servicekontor i Vest-Finnmarkregionen.

Basert på erfaringer fra andre e-servicetorgprosjekt og behovene i regionen skal det utarbeides og implementeres et regionalt servicetorg for Vest-Finnmark. Prosjektet vil aktivt bruke bredbånd og legge opp vil guidetjenester/bistand basert på IP-basert v ideokonferanse. Det skal gjennom prosjek...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

LoVe iT - et regionalt kommunesamarbeid på tvers av regiongrenser mellom Hadsel og Vestvågøy kommune

Etablering av portalløsning mellom to regioner med fokus på publikumsservice og politikerdel Denne prosjektbeskrivelse definerer sentrale begreper som bredbånd, MinSide, PKI eller elektronisk signatur og portalløsning forankret i nasjonale og kommunale v edtak. Prosjektet har konkrete, felles in...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Selvbetjente kommunale løsninger i Follo

Det planlagte elektroniske samhandlingsprosjektet i Folloregionen vil ha en rekke aktiviteter i grensesnittet mellom innbyggernes og næringslivets behov for moderniserte kommunale tjenester og de kommunale saksbehandlernes utnyttelse av nye regelstyrte sa kssystemer. Prosjektet vil levere en real...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Elektroniske publikumstjenester på Nedre Romerike - Trinn 1

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et forpliktende samarbeidsorgan for kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Akershus fylkeskommune. Den langsiktige målsettingen for prosjektet er døgnåpen forvaltning. De sju kommunene vil i prosjektet "Elektro...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital Kunnskapsbase For HALLINGDAL

For å effektivisere overføring og måling av kunnskap om Hallingdal, skal det anskaffes/utvikles en interkommunal nettbasert læringsportal med fleksibelt system for innholdsproduksjon. Gjennom prosjektet får regionen en varig løsning for å produsere og gje nnomføre fleksibel og kostnadseffektiv op...

Awarded: NOK 22,802

Project Period: 2005-2008

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Avjuvare urfolkssone - Tjenestedelt økonomifunksjon

Kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger ønsker gjennom søknaden å utvide sitt samarbeid med tjenestedelt økonomifunksjon. Prosjektet er en direkte oppfølging av etableringen av Avjovarre urfolkssone, se vedlegg I Økonomifunksjonen i kommunene består av plan- og budsjettarbeid, kommuneregnska...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Det digitale landbrukskontor i Midt-Telemark

Prosjektet omfatter samordnet og systematisk felles kundeportal integrert med heldigital saksbehandling for følgende offentlige elektroniske tjenester rettet primært mot landbruksnæringen og kommunenes ansvar for lovforvaltning innenfor dette området: kar tsystemer fra Statens kartverk tilrettela...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Etablering av felles fagsystemstøtte for interkommunal barneverntjeneste for Leka, Nærøy og Vikna kommuner.

Barneverntjenesten i kommunene i regionen(Leka, Nærøy og Vikna) har tradisjon for faglig samarbeid over kommunegrensene. Tjenesten utreder nå sammenslåing til en organisatorisk enhet med ett hovedkontor og lokalkontor i de øvrige kommunene. I den forbinde lse planlegger tjenesten etablering av et...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Felles fagsystemer via fiber (FFvF)

Dette prosjektet, "Felles fagsystemer via fiber (FFvF)", er en del av "DIKT2010" som er en strategisk satsning på IKT og det digitale tjenestetilbud gjennom regionalt samarbeid mellom kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal. Prosjektet bygger na turlig på prosjektet Høyhastighetsnett i ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettportal og IKT-tjenester for kvensk språk- og kultur Bruk av IKT i kvensk revitaliseringsprogram

KORT OM KVENENE : Kvenene er en nasjonal minoritet i Norge. De fleste kvenene bor i Finnmark og Troms. Kjerneområdet omfatter 12 kommuner. I Finnmark er 25% av befolkningen kvener og fortsatt er det ca. 12 000 personer (13%) av befolkningen over 18 år som behersker kvensk eller finsk eller begge...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Vann på nett - Elektroniske tjenester for en helhetlig vannforvaltning

Det foreslåtte prosjektet vil arbeide langs tre akser som i sum vil bidra til å realisere målet om økt delaktighet i beslutningsprosesser og bedre plattform for gjennomføring av tiltak for å bedre norsk vannkvalitet: a. Etablering av elektroniske tjeneste r basert på foreliggende data i de statli...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Distribusjon av elektronisk mediearkiv i bibliotek

I samarbeid med tre fylkesbibliotek vil Deichmanske bibliotek utvikle en distribusjonsløsning for elektronisk medier. Prosjektet baserer seg på erfaringer fra vår formidlingstjeneste Kinoteket, og et ønske om å videreutvikle dette hva gjelder biblioteksp esifikt grensesnitt, variert tilgangsmåte...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverkssamarbeide, mellom off. og priv. for bruk av felles portal og løsninger, - for eksisterende og planlagte ledninger/infrastruktur

Prosjektet skal etablere en portal med løsninger for bedre styring av eksisterende samt planlagte ledningsnett/infrastruktur - for både statlige, kommunale og private aktører. De sentrale utfordringene kan beskrives som ; * håndtering av kommunikasjon o verfor mange aktører og samarbeidspartner...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samarbeid om teknologisk løsning for IKT-baserte fagløsninger mellom Nesseby og Tana

Kommunene ligger øst i Finnmark og har henholdsvis 900 og 3004 innbyggere. Kommunene er store i omkrets og har en sterkt desentralisert befolkningsstruktur med aktive bygder. Tjenestetilbudet er desentralisert, spesielt innenfor skole og pleie- og omsorgs tjenesten. Det stilles stadig større krav...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Gevinster av norsk telemedisin

Dette prosjektet skal innhente viktig erfaring fra telemedisinske rutinetjenester og prosjekter som er gjennomført i Norge i løpet av de siste årene. Fokus vil bli satt på tjenester der digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi brukes for å formidl e behandlingsrelevant informasjon om best...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale Gardermoen Regional utvikling og interkommunalt samarbeid med IKT som strategisk virkemiddel

Kommunene på Øvre Romerike har organisert et omfattende interkommunalt og regionalt samarbeid gjennom Øvre Romerike Utvikling (ØRU). Et eget prosjekt – Digitale Gardermoregionen (DG) – har satt fokus på å utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonstek nologi (IKT) i utvikling av regionen. Så ...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Akershus

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital skolehverdag

9-kommunesamarbeidet i Vestfold (9k) (www.9k.no) er et samarbeid mellom kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme, Tønsberg og Stokke. Totalt representerer samarbeidet ca. 120.000 innbyggere, ca. 40.000 arbeidsplasser og 7 - 8.000 k ommunalt tilsatte. Formålet med samarbeid...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kompetanseutvikling med videokommunikasjon - VIKOM Kompetanse

Sandefjord kommune har gjennom sitt selskap Sandefjord Bredbånd KF etablert et fiberoptisk bredbåndsnett til alle kommunens virksomheter. I løpet av 2004 er det avtalt at ca. 2300 hjem får tilknytning til nettet, og antallet er hurtig økende. Skolene har fått et tilordnet undervisningsnett med s...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Filmarkivet.no som fyrtårn 2005

Informasjonsarbeidet er en videreføring av fjorårets informasjons- og profileringskampanje som vektla informasjon om Filmarkivets web-løsning mot et allment publikum. Hovedfokus i 2005 vil være å informere om Filmarkivets IP-portal mot utvalgte potensiell e storbrukere av tjenesten. Kjernemålgrup...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Serviceportalen for Vardø kommune

Bakgrunn Vardø kommune gjennomfører et totalomstillingsprosjekt (”LØVETANN”) med visjonen å etablere Vardø som en sterk merkevare. Et viktig element i LØVETANN er å utnytte kommunens velutviklede bredbånd infrastruktur i kombinasjon med en konsentrert b osettingsstruktur og moderne teknologiske...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

SEKOM - Sentralisert elektronisk kontakt for omsorgsfunksjoner

Sandefjord kommunes betydelige satsing på omsorgstjenester de seneste årene, spesielt eldreomsorgen, er forankret i en modell hvor en har lagt vekt på at brukerne skal bo hjemme så lenge som mulig og hvor trygghetsbegrepet er en av pilarene. Kommunen har nylig bygd 4 nye bosentre og 3 bofelless...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

3-1 Fyrtårnprosjekt: Effektivisering av tjenesteproduksjon i tre kommuner basert på anvendelse av bredbånd.

Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal vedtok i 2003 å etablere prosjektet "3-1" for å gjennomføre områder hvor de tre kommunene kan samarbeide for å få mer ut av de totale ressurser. En felles IKT-tjeneste Ikomm ble organisert som IKS, og har gjen nomført utbygging av felles teknisk infra...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2005 - økt samhandling og medvirkning basert på geografisk informasjon i eNorge

Som fyrtårn for Høykom programmet under Norges forskningsråd skal prosjektet gjøre synlig viktige resultater fra satsingen på geografisk informasjon. Prosjektet skal synliggjøre muligheter for å modernisere arbeidsmåter innenfor offentlig sektor ved å ta i bruk moderne informasjons- og kommunikas...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fremtidige Røntgentjenester i Helse-Midt-Norge: FRØ

HMN har gjennom flere år investert store beløp i digital røntgen og bredbåndskommunikasjon mellom ulike helseaktører innenfor regionen. Alle de åtte sykehusene i HMN har nå tatt i bruk et felles PACS/RIS-system bygd på en bredbåndsløsning. HMN ønsker nå å starte et prosjekt som skal utnytte e...

Awarded: NOK 20,999

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage