0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Developing entrepreneurial mind-sets across cultures: A Norway - South-Africa collaboration

Vårt primære mål var å ytterligere styrke vår entreprenørskapsutdanningstilbud ved å bruke en praksisbasert tilnærming og ved å legge til et tverrkulturell perspektiv. Vårt sekundære mål var å gjøre dette ved å øke samarbeidet med lokal industri. Partnerne ville styrke og utvide sine bånd til ind...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA)

INTPART-prosjektet NORUSCASA la opp til å utvide og styrke det systematiske samarbeidet mellom SINTEF og NTNU med sine internasjonale forskningspartnerne Auburn University og Varigen Biosciences Corp. (USA), samt University of Waterloo, Canada, og University of the Western Cape i Sør-Afrika. Hove...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planet-scale impacts of piercements in sedimentary basins

Forsknings- og utdanningsaktiviteter fortsatte i perioden 2022-2023 innenfor rammen av HOTMUD-prosjektet. Felt- og utdanningsaktiviteter i samarbeid med de russiske partnerne som ble utsatt under utbruddet av COVID-19-pandemien (spesielt ekspedisjonene på land og til havs), måtte til slutt fryses...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Simulating the multi-scale pathophysiology of mental illness

SIMENT søker å styrke partnerskap mellom ledende forskere i Norge og California som sammen utvikler tilnærminger for å forstå sykdomsmekanismene ved psykisk lidelse. Metoder for å definere gener og genmodifikasjoner som gjør individer sårbare for psykiske lidelser forbedres i høyt tempo, og medl...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Computing in Science Education

Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle metoder for hvordan programmering og databeregninger kan integreres på tvers av disipliner. Dette har blitt gjort gjennom å utvikle nytt læringsmateriale, kurs for universitetslærere og læringsassistenter, og metoder for vurdering og evaluering som har ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NORWAY-CHINA Innovation Platform on Sustainable Urbanisation

I 2022 får UNC ett års forlengelse. De siste årene har vi sett et raskt voksende engasjement fra studenter og ansatte mot klimanøytrale, bærekraftige og handlingsrettede fremtider. EU-kommisjonen har lansert sitt Mission on Climate-Neutral and Smart Cities, som har som mål å oppnå 100 klimanøytra...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Improving clinical services in bipolar disorders through education and research on underlying illness mechanisms

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse med store negative konsekvenser for livskvalitet og dagliglivsfunksjon. Lidelsen rammer særlig de yngre deler av befolkningen. Vår kunnskap om årsaker til lidelsen er fortsatt begrenset, og identifisering av faktorer som bidrar til sykdomsfrembrudd o...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africa and USA

MultiLings mål er å skape nyskapende kunnskap om individuell og samfunnsmessig flerspråklighet gjennom livsløpet, inkludert flerspråklig kompetanse, flerspråklig praksis og flerspråklighet, språkideologier og språkpolitikk. Særskilt er målet vårt å bygge bro mellom gapet mellom psykolingvistisk /...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium - Phase 2

Produksjonsoptimalisering innebærer systematisk bruk av matematiske modeller og sanntids data for å optimalisere produksjonen samtidig som man tar hensyn til operasjonelle begrensninger relatert til sikkerhet, miljøhensyn og utstyrskapasitet. Dette avstedkommer komplekse optimaliseringsproblem...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics

Skiftet til et globalt bærekraftig lavutslippssamfunn krever en radikal økning i bruken av fornybar energi. Utviklingen går mot økt desentralisert energiproduksjon, og digitalisering av hele verdikjeden. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere dette energiskifte. Dette understrekes ogs...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Chinese-Norwegian Partnership for Education and Research in Cancer Cell Biology (ChiNoCell)

Kreft skyldes celler som deler og sprer seg ukontrollert, og forståelse av kreftcellers biologi er derfor et hovedområde innen kreftforskning. Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell) har som mål å identifisere kreftens "Akhilles-hæler" som vil benyttes til å reprogrammere kreftceller til ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

De menneskeskapte klima- og miljøendringene blir stadig mer påtagelige, og det blir også konsekvensene for naturen og samfunnet. For å forstå, kommunisere, og ta kunnskapsbaserte beslutninger for naturens og vår egen fremtid trenger vi gode metoder og verktøy. Utviklingen av slike metoder og verk...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems

Samarbeidsnettverket for fremragende utdanning og forskning innenfor pålitelige og sikre distribuerte systemer (CREDENCE) tar sikte på å utvikle og utvide eksisterende samarbeid i forskning og høyere utdanning mellom flere partnere fra Brasil, Canada, USA og Norge. Partnerskapet omfatter forsknin...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Network for Engaged Entrepreneurship in Developing Economies (NEED)

Mesteparten av verdens økonomiske vekst de neste tiårene, vil finne sted i utviklingsland, slik som India. Å utvikle kunnskap om forretningsutvikling og vekst i slike markeder, er kritisk for aktører som skal jobbe i denne konteksten i fremtiden. Samtidig er det et generelt behov for å øke antall...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan

Som en del av Resourceful-samarbeidet har vi etablerer et nettverk mellom Universitetet i Oslo og topp-universiteter i USA og Japan, for å samarbeide om forskning og undervisning i miljø- og ressursøkonomi og -policy. Våre partnere er lokalisert på University of California Berkeley, Colorado Stat...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Landscape & infrastucture dynamics of frozen environments undergoing climate change in Canada, Norway and Svalbard

Prosjektet startede med en kick-off workshop på UNIS på Svalbard med 10 deltakere fra alle prosjekt partnere 22-23 oktober 2018. Vi gjennomførte også en feltekskursjon som del av denne workshop. Igjennom hele prosjektperiode har vi hatt regelmessige online Steering Committee møter med alle partne...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Svalbard

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer ved University of California, Berkeley (USA), McGill University (Canada) og Toyohashi University of Technology (Japan). Part...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law har som hovedmål å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning i skjæringspunktet mellom rett og politikk, med særlig fokus på «lawfare», det vil si ulike aktørers strategier for å skape sosial endring ved bruk av rettslige virkemidle...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Green energy at sea: offshore wind turbines and energy systems for ships, ports, and offshore structures

Dette prosjektet er et samarbeid mellom to institutter ved NTNU (marin teknik og teknisk kybernetikk) og to institutter ved University of Michigan (Naval Architecture and Marine Engineering, og Aerospace Engineering). Prosjektet innebærer workshops, utveksling av forskere, og samarbeid for bedre...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Sustainable Hydropower in Canada and Norway

HYCANOR er et partnerskap mellom tre norske og tre kanadiske institusjoner, med mål om å utdanne toppforskere innen miljøvennlig vannkraft. Gjennom dette partnerskapet får ph.d.- og MSc-studenter fra Norge og Canada tilgang til veiledning fra og samarbeid med verdensledende forskere, tilgang til ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; a global Challenge Towards harmonised understanding, education and methodology in Europe, USA and China (PlastPoll)

Vi vet at plastavfall finnes overalt i det marine miljøet. Samtidig vet vi fortsatt for lite om geografisk distribusjon og kilder, plastens effekter på økosystemet og om hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og måle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder e...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Cybersecurity

Digitaliseringen av samfunnet forutsetter tilstrekkelig cybersikkerhet i alle ledd. En forutsetning for bærekraft i digitalisering er å sørge for at alle som bygger og bruker digital insfrastruktur har adekvat digital sikkerhetskompetanse. Realiseringen av denne visjonen krever at alle studenter ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA

RESISPART var et norsk-brasiliansk-amerikansk konsortium ledet av Universitetet i Oslo (UiO). Hovedmålet var å styrke forskning og utdanning i verdensklasse, innen de kombinerte feltene biofilm og antibiotikaresistens. Partnerskapet var basert på allerede etablerte og vellykkede samarbeid på fors...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Canadian Partnership in Research and Education in Primary Production of Aluminium

For å gjøre metallproduksjon mer bærekraftig er det avgjørende å redusere energiforbruket og redusere CO2 utslipp, og dette er høyst relevant med tanke produksjon av aluminium. Aluminium er et meget viktig produkt både i Norge og Canada, og aluminium er produsert fra miljøvennlig vannkraft i begg...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment

Situasjonen med covid-19 som forhindret fremdrift av prosjektet i 2020, har dessverre fortsatt i 2021, i Norge og i India. Vi har dermed ikke kunne gjennomføre store deler av våre planer. Dessverre er det slik at flere av midlertidige medarbeidere i prosjektet (studenter; master/PhD, pdocs) også ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating global mental health with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Prosjektet fokuserer på opplæring av fremtidige forskere innen mental helse, og er basert på Center of Excellence NORMENT (Universitetet i Oslo) og dets team med kliniske, hjerneMRI og genetiske forskere, og samarbeidende forskningsprosjekter med University of Cape Town (UCT), Sør-Afrika og deres...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Zhejiang Project: Humanistic Studies of Environment and Climate Change in China:

Akademisk samarbeid med Kina er viktigere enn noensinne. I en tid med store geopolitiske spenninger og eskalerende klima- og miljøkrise er utveksling av studenter mellom Norge og Kina, og samarbeid mellom norske og kinesiske forskere, en av de måtene hvorpå vi sikrer dialog samt mer og bedre kunn...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Global Component Separation Network

I løpet av de siste par tiårene har kosmologiske observasjoner blitt så nøyaktige at vi kan bestemme alderen og sammensetninga av universet med usikkerheter på prosentnivå. Men samme hvor nøyaktige måleinstrumenter som blir bygd, er det en ting vi ikke slipper unna når vi prøver å måle noe langt ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting hands-on-PRactice and Innovative MArine ecological sampling methods and analysis tools for enhancing student LEARNING

PRIMA Learning har bygd på Senter for Framifrå Undervising (SFU) ved Universitetet i Bergen (bioCEED, UiB), Olav Thonstiftelsen for Nasjonalt Undervisingsrelatert Forskingsprosjekt “Økosystem, klima og variasjon i eit “mini-hav-øcosystem”: ein vestnorsk fjord” (Havforskingskurset BIO325), sterke ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland