0 projects

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

PlastIsirk - nasjonal pilot. Kompetansesenter og prosessanlegg for resirkulering av differensierte hardplastfraksjoner fra industrien.

Vårt hovedfokus er basert på å utvikle systemer for innhenting og bearbeiding samt prosesser for resirkulering, av hardplastfraksjoner fra marine og andre industrier i Norge. Pr. i dag så har vi kartlagt at det årlig er et volum på mellom 9600 og 21279 tonn plastavfall (ulike fragmenter) som det ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PlastiSirk - Quality control and documentation of recycled thermoplastics

NOPREC har etablert eget laboratorium for analyser av produksjon av plastgranulat. Vi kan vise til tester for flyt, tetthet og fuktighet. Vi har ansatt egen laborant med 10 års erfaring innenfor resirkulering av plast. Vi jobber nå med å finne ut hva som er neste test for å utvikle et granulat me...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen

Hovedmålet med BESTEMT har vært å utvikle beslutningsstøtte for planlegging av fiskefôrdistribusjon i havbruksnæringen, og på den måten bidra til økt effektivitet og mer miljøvennlig fôrlogistikk. Planlegging av fôrproduksjon og -distribusjon er et meget komplekst planleggingsproblem med mange ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

I prosjektet "Kystnær beredskap", et innovasjonsprosjekt for næringslivet (2020-2023), har nå det tredje og siste året, blitt gjennomført med ulike aktiviteter. Det har blitt jobbet videre med testing av sensor og system for algedeteksjon, ulike konsepter for beredskapsfartøy er designet, og det ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD)

Prosjektet Crowdguard (Prosjektnr. 282371) adresserer en av næringens mest krevende operasjoner; trenging, som blant annet i forbindelse med avlusingsoperasjoner har økt i omfang, og har stor betydning for fiskevelferd og dødelighet. Trenging (samling av fisk) utføres i forbindelse med slakt og b...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11093 LiceSonic

Hvordan bruke ultralydteknologi for å forhindre lus-/parasittpåslag på oppdrettsfisk. Ultralyd som metode er forebyggende, miljøvennlig, kjemikaliefri og krever lite vedlikehold. Ultralydsendere og overvåkningssystem skal implementeres i et fullskala oppdrettsanlegg over en lengre periode for å u...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020_Fase_1_Blue_Growth

Dette prosjektets mål er å sikre finansiering for å utvikle søknaden til å bli best mulig. Vi vet at en god søknad krever mye tid og ressurser. Vårt prosjekt bygger på erfaringer som er gjort gjennom forsknignsprosjektet TRESS over 2015/2016, vi ønsker å ta denne kunnskapen inn i ett innovativt...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy

Sykdom og parasitter er en av havbruksnæringens store utfordringer og fører til store økonomiske tap. Sykdomssituasjonen bidrar også til å gi næringa dårlig omdømme. Kunnskap om sykdommer og hvordan disse spres mellom anlegg er derfor av stor betydning for næringa. Slik kunnskap gir også grunnlag...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt - Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg via fartøy

Målet med det planlagte hovedprosjektet er å utvikle og demonstrere teknologi og beslutningsstøttesystemer for kontroll og varsling av smittespredning mellom havbruksanlegg via fartøy. Prosjektet er forankra i fellesutlysningen for HAVBRUK og MAROFF. Leve randørindustrien som deltar i prosjektet ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarinSim - Realistisk simulatorbasert opplæring for marin sektor

MarinSim-prosjektets målsetting har vært å utvikle en realistisk simulator for krevende maritime, operasjonelle utfordringer i tilknytning til fiskeoppdrettsanlegg. En slik plattform vil være unik, både nasjonalt og internasjonalt, og vil imøtekomme havbruksnæringas behov for gode simulatorer for...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29593 Automatisk fôring av yngel

...

Awarded: NOK 97,300

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 22,100

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25227 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

...

Awarded: NOK 12,300

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 11,200

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33807 Riktig handtering av blåskjell fra hav til bord

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 23,600

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25277 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

...

Awarded: NOK 11,400

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25227 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

...

Awarded: NOK 13,000

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 20,800

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 23,200

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25227 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

...

Awarded: NOK 13,000

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25227 Nye drifts- og produksjonsprosesser på det enkelte gårdsbruk

...

Awarded: NOK 11,300

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Awarded: NOK 11,200

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Etablering av felles fagsystemstøtte for interkommunal barneverntjeneste for Leka, Nærøy og Vikna kommuner.

Barneverntjenesten i kommunene i regionen(Leka, Nærøy og Vikna) har tradisjon for faglig samarbeid over kommunegrensene. Tjenesten utreder nå sammenslåing til en organisatorisk enhet med ett hovedkontor og lokalkontor i de øvrige kommunene. I den forbinde lse planlegger tjenesten etablering av et...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage