41,709 projects

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av økologisk metoder for frøavl av gras og kløver.

Fra og med 1.1.2004 skal alt frø til bruk i økologisk landbruk være økologisk dyrka (EU-forordn. 1804/99). Tilgangen på slikt frø kan da begrense utbredelse av økologisk landbruk i Norge. Gjennom prosjektet "Produksjon av engfrø for økologisk landbruk" (N FR 125658/111) er prosjektsøkerne kommet ...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Laktasjonsfysiologiske studier av rein II.

Dette prosjektet er en videreføring av interreg Sapmi prosjektet "Forsök med mjölking av vajor" som ble gjennomført i 2000. Vi har etablert et anlegg som er egnet til forsøksmelking og har gjennom prosjektet tilegnet oss ny grunnleggende kunnskap om reine ns laktasjonsfysiologi. Men ennå står man...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker assosiert med sjukdom hos husdyr.

Desinfeksjonsmidler brukes i stort omfang i vanlig husholdning, i helsevesenet, i næringsmiddelindustrien og i husdyrbruket. Kvartære ammoniumforbindelser (QAC) er blant de mest benyttede virkestoffene. Bakterier, inklusive og stafylokokker, kan utvikle r esistens mot slike midler. QAC-resistens ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Smak av fjell og natur på lammekjøtt. Eit konkurransefortrinn for norsk sauehald?

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Svovelforsyningens betydning for biologisk nitrogenfiksering i økologisk kløvereng

Biologisk nitrogenfiksering (BNF) i kløvereng er en bærebjelke i N-forsyningen i norsk økologisk landbruk. I utenlandske undersøkelser er det funnet at BNF hos belgplanter kan være begrenset av tilgangen på svovel. Nært knyttet til klima og jordsmonn er s vovelforsyningen lav i flere distrikt i N...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Norsk hveteproduksjon - hvordan oppnå en mer kostnadseffektiv produksjon uten å senke kvaliteten.

Norsk hveteproduksjon har hatt en positiv utvikling siste tiår, både i kvantitet og kvalitet. Men hveteprisen har vært synkende siden begynnelsen av 90-åra, og dette kan ventes å bli ytteligere forsterket. Tiltak for å redusere kostnadene i hele verdikjed en og samtidig opprettholde konkurransekr...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Betydningen av seleninnholdet i beitegras for helsetilstanden i norske melkekubesetninger.

Geno har i samarbeid med Norsk Hydro foretatt preliminære undersøkelser der selennivået in norske storfebesetninger er klarlagt. De preliminære undersøkelsene viset at sjukdom og fruktbarhetsproblemer. En ønsker å benytte disse kunnskapene til å foreta en epidemiologisk studie i norske melkekube...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Innlandet

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk dyrkede frilandsgrønnsaker: bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier.

Det har i de senere årene vært en generell økning i konsum av grønnsaker, ledsaget av økt etterspørsel etter også økologisk dyrkede slike produkter. Det er et ønske om at 10% av jordbruksarealet i Norge skal omdisponeres til økologisk drift. Økologisk jor dbruk baseres på organiske gjødselslag, f...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Skeletal lesions in growing dogs with regard to nutrition, growth rate, environmental and genetic factors. Step 2 project number 126935/122.

Complete step 2 of the project: Feeding, growth rate and development of skeletal lesions. Funding through August 1998 - Dec 2000, was granted in 1998 (project no 126035/110) Step 1 Preliminary results: Approx. 500 dogs of the breeds Irish Wolfhound, Newfo rundland, Leonberger and Labrador retriev...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Reproduksjons- og moregenskaper hos svin.

Som følge av et stadig økende krav til effektivitet og strukturutvikling inne svineproduksjonen, er det viktig at Norsvin kan tilby norske svineprodusenter og internasjonale kunder et avlsmateriale som er minst like godt som det utenlandske konkurrenter k an tilby. Forbedring av reproduksjons- og...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Innlandet

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helsetilstand og velferd hos verpehøns i innredete bur og bingesystem.

Hovedmålet med prosjektet er å evaluere de dyrevelferdsmessige konsekvensene av framtidas driftssystemer ved hjelp av helserelaterte velferdsindikatorer. Et vedvarende dårlig produksjonsmiljø vil kunne føre til kronisk stress, som kan påvirke dyras immunforsvar og dermed helse gjennom økt mottag...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bedre vinteroverlevelse av gressmatter, med fokus på golfgreener i østlandsområdet.

Vinterskader på gresset på golfbaner i Norge fører årlig til en merkostnad og tap av spilleinntekter på over 80 millinoer kr. I prosjektet vil det bli utviklet tiltak som kan redusere skadene med 30%. Dette krever at optimalt plantemateriale og vedlikehol dsrutiner blir utviklet. For å få kunnsk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestfold

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av smittemodell for Clostridium perfrigens-assosiert sjukdom hos høns

Økende restriksjoner på bruken av antibakterielle substanser i fjørfefôr har ført til Clostridium perfringens (CP)-assosierte helseproblemer hos fjørfe i mange land. Et økt innhold av CP i slakta fjørfe vil dessuten kunne skape problemer for næringsmiddel industrien, og øke faren for matforgiftni...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Molecular mechanisms involved in education of the immune system and their impact on disease of economic significance

Increasing demands in the area of livestock industry are based on desire of safe food of good quality, thus it is of great significance to maintain healthy livestock populations in Norway. In the proposed project we will concentrate on the role of gut and gut-associated lymphoid tissue in a disea...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Nyttesopp og virus til kontroll av skadedyr i frukt

Norske myndigheter har som uttalt mål at plantevernmiddelbruken i landbruket skal reduseres og at andelen økologisk dyrket areal skal økes. For å få til dette er det et sterkt behov for å utvikle alternative metoder for kontroll av skadegjørere. Aktiv bru k av naturlig forekommende sykdommer på s...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Increased seed production capacity in perennial grasses

Danish and Norwegian trials have indicated that seed yields of new, Norwegian grass cultivars (synthetics) tend to be lower than those of old Norwegian cultivars (seed-based populations) and foreign, more southerly adapted cultivars. The low seed yields c an limit farmers and turfkeepers access t...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Produksjon og omsetning av økologisk sauekjøtt.

Primærproduksjon, slaktelinje, markedsføring og omsetning/salg henger nøye sammen. I dag produseres det økologisk sauekjøtt i Nord-Norge som av ulike årsaker ikke kommer med på den økologiske slaktelinja, og dermed ikke omsettes som økologisk kjøtt. Vi er opptatt av både å få omsatt økologisk så ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tiltak mot bitterròte i søtkirsebær

Arealet av søtkirsebær i Noreg er på 2332 daa, medan arealet av surkirsebær er på 465 daa. Førstehandsverdien til dei to produksjonane er på vel 20. mill. kr. Ròtning er eit av dei viktigaste kvalitetsproblema i kirsebær. Ein av sjukdomane som gir ròtning er bitterròte. Den har gitt store tap ho...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Måling av glomerulær filtrasjonsrate hos hund.

Det har lenge vært et stor behov for enkle ikke-radioaktive metoder til måling av nyrefunksjonene hos hund. Som oppfølging av utarbeidelse av en plasma-clearance-metode (bare blodprøver) til estimering av GFR (ref. 24), ble planlegging av dette prosjektet igangsatt. Det er nødvendig med bedre va...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av nye og forbedrede metoder for evaluering og konservering av sæd fra storfe, gris og rev

De fire avlsorganisasjonene GENO, Norsvin, Norsk Pelsdyr Avlslag og Norsk Sau og Geitalslag har dannet et eget FoU-selskap som skal organisere forskningen innen området semin - kunstig sædoverføring. I tillegg til de fire avlsorganisasjonene er det også å pnet for at Aquagen, tidligere Norsk Laks...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av settepotetproduksjonen i Troms og Finmark.

Friske og vitale settepoteter er en forutsetning for produksjon, kvalitet og lønnsomhet i norsk matpotetproduksjon. Produksjon av settepoteter bør derfor lokaliseres til områder med kjølig klima og lite sjukdomssmitte. De nordligste deler av landet er nær mest fri for de viktigste potetsjukdommen...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Sosiale preferanser og atferdsbehov hos farmrev.

Til tross for bedre kunnskap om farmrevens biologi og velferd er behovet fortsatt tilstede for forskning som belyser atferdsbehov relatert til andre dyr og mennesker. Slik kunnskap vil være verdifull som grunnlag for å utvikle produksjonssystemer som romm er muligheten for gruppehold av dyr, et o...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Towards a new feed evaluation system for dairy cows based on whole animal models - NKJ nr 111

The main objective of the study is to improve the measurements of microbial protein flow out of the rumen of dairy cows by applying different methods for microbial isolation, different microbial markers and different sites of sampling for microbial isolat ion.

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbrukerorientering av norsk matpotetproduksjon og omsetning.

Norsk potetomsetning og –og dyrking har de senere år vært preget av nedgang i forbruk og en økende import av potet bådet til matpotet, ferskforedling og industriell anvendelse. Endrede bruks- og kostvaner har vært medvirkende årsak til nedgangen, men vari erende kvalitet på brukstidspunktet og at...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Osteochondrose - en morfologisk studie av etiologi og patogenese.

En bedre forståelse av de grunnleggende patofysiologiske mekanismene ved osteokondrose er avgjørende for at adekvate profylaktiske tiltak skal kunne taes i bruk. Moderate grader av osteokondrose i kneleddene og albuleddene har vist en økende forekomst hos Norsk Landsvin. Dette er alarmerende ett...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Verdi av kvitkløver i nordnorsk landbruk

Kvitkløver har i sørlige deler av Norge og i Europa et betydelig potensiale som eng og beitevekst, og som fôrmiddel til drøvtyggere. Planteforsk har utviklet det første norske sortsmaterialet av kvitkløver og dette gir mulighet for dyrking av belgvekster i så å si hele Nord-Norge. Egnet sortsmate...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusing winter loss of varroa mite infested honeybee colonies by maximising the size of the winter bee

The mite Varroa jacobsoni represents a major threat to sustained commercial as well as leisure beekeeping in Norway. Infested colonies are much more likely to die during winter than non-infested ones. This seems to be associated with disruption of the dev elopment of the class of physiologically ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Molekylær mikrobiell økologi på ammoniakkoksiderende bakterier (AOB) fra jord - studier av forekomst, fylogeni vekst og bioremediering

Gjennom nitrifikasjon oksideres ammonium til nitrat, en prosess som utføres av ammoniakkoksiderende og nitrittoksiderende bakterier. Ammoniakkoksiderende bakterier (AOB) er dermed ansvarlige for ett av trinnene i den globale nitrogensyklus, og har derfor direkte innvirkning på den økologiske bala...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Startgjødsling - mer effektiv utnyttelse av fosfor.

Startgjødsling er i ferd med å bli en ny gjødselmetode i korn. Metoden kan gi mer effektiv utnyttelse av fosfor. En rekke grunnleggende spørsmål trenger avklaring. Temperatur og jordfuktighet har innvirkning på tilgjengelighet og opptak av fosfor. I vekst kammer med ulik temperatur og jordfuktigh...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helhetlig planlegging av melkeproduksjon med vekt på rimelige bygninger

Norske driftsbygninger for melkeproduksjon er i dårlig forfatning. Man sliter med dårlig arbeidsmiljø, mangelfullt dyremiljø og lekkasjer fra siloer og gjødselkjellere. Nybygging og restaurering etter dagens oppskrift kan for mange resultere i økonomiske uføre. Det er derfor betydelige behov for ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus