0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimizing grazing in dairy herds with automatic milking systems

Bakgrunnen for prosjektet er dei store endringane i mjølkeproduksjonen gjennom dei siste åra. Dette er eit resultat av teknologiske endringar og endringar i regelverk som styrer norsk mjølkeproduksjon. Dei viktigaste trekka i denne utviklinga er innføring av automatisk mjølking (AMS), aukande sto...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Exchange Germany 2014

With this application I am applying for a Personal mobility grant for one semester, autumn 2014. I am at present studying at The Faculty of Law, University of Bergen, on my 4th year of my Master Degree. I have applied for an exchange to Heidelberg, Germ any through the Erasmus program from autu...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

ERASMUS-exchange semester

I am doing an exchange semester in 2014/2015 at Humboldt Universität in Berlin, Germany as part of my master degree in law. During the semester I plan to take courses in European Union law and courses regarding German and international competition and ene rgy law.

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Application for grant and position at the Humboldt University Autumn 2014

August 2013 I began my Master's degree in Political Science at the University of Oslo. I will start writing my master's thesis this autumn and I apply for the E.ON-grant in hope to conduct work on my master?s thesis in Berlin. I aspire to graduate with a Master of Arts in Political Science, with...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability

WP1 har tre deler. I den første delen har vi utviklet en global bærekraftmodell som vi anvender på landnivå. Modellen bygger på tre bærekraftimperativ: tilfredsstille grunnleggende behov, sikre sosial rettferdighet og respektere miljømessige grenser. Sentrale teorier for hvert imperativ peker på ...

Awarded: NOK 16.5 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New technology in downhole mapping will provide enhanced recovery solutions, huge cost reductions and reduced environmental impact

Tradisjonelle Drill-Stem-tester (DST) og produksjonstester på boreplattformer innebærer meget store økonomiske kostnader og kan representere store risikoer av betydning for miljøet, både til sjø og til luft. Det overordnede målet for dette prosjektet er å øke den samlede verdien av brønntesting....

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - A novel FRamework to Assess and Manage Emerging contaminants in freshwater supplies

FRAME er et prosjekt finansiert under EUs Joint Programming Initiative «Water challenges for a changing world» (JPI Water) under temaet nye miljøgifter- menneskeskapt forurensning og patogener?. Prosjektet er et samarbeid mellom det tyske føderale institutt for hydrologi (BfG), det tekniske unive...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

TRANSIKK-Transportsikkerhet - 2010

The 2015 Kuhmo NECTAR Conference and Summer School on Transportation Economics: Annual Conference of ITEA - traffic safety

Transport economics are used in all development of transport policy ? infrastructure planning, maintenance optimisation, pricing, taxation and financing as well as procurement and contract theory ? all important elements of the discipline. Transport an d traffic safety economics (TSE) is an im...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Radioactive particle transformation processes

En stor andel av ikke-flyktige radionuklider slik som uran og plutonium som slippes ut i miljøet fra kjernevåpen og kjernekraftsyklusene vil forekomme som partikler med størrelser fra mindre enn mikrometer til fragmenter (>2 mm). Slike partikler kan transportere store mengder radioaktivitet og as...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NABIC Reserach school 2014: Coastal and ocean processes in the Bay of Bengal in a changing climate and their impacts on society

Nansen-Bangladesh International Centre for Coastal, Ocean and Climate Studies, Dhaka, Bangladesh will in cooperation with Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway, Nansen Scientific Society, Bergen, Norway and Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka, plan and host the ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Numascale deltar i søknad om FET prosjekt i sammen med stort tysk forsknigssenter og internajonale konsern i IT bransjen

Numascale er invitert inn i et konsortium som arbeider mot en søknad for FETHPC-2014 md søknadsfrist 25.11.2014. Konsortiet ønsker å være konfidensielt foreløpig men består av et av de ledende tyske sentrene innen HPC og ledende internasjonale konsern innen IT. Det er også mindre programvareselsk...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Child care during early childhood: Effects on child development, parental labor supply and fertility

Vårt prosjekt tar sikte på å informere debatten om effekter av barnehage ved å kaste lys over hvordan barnehagen påvirker små barns utvikling, samt hvilke effekter barnehagen har for barn med innvandrerbakgrunn. Videre ser vi nærmere på hvordan tilgang til barnehage påvirker foreldre og deres yrk...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnational Lives in the Welfare State (TRANSWEL)

Stadig flere mennesker bor delvis i ett land og delvis i et annet og lever det som kan kalles transnasjonale liv. Denne levemåten skaper både muligheter og utfordringer -- for menneskene det angår så vel som for statene de delvis bor i. TRANSWEL-prosjektet tok for seg liv som leves delvis i to no...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CILS-NOR: Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (Module I)

Målet med CILS-NOR Modul I var å etablere et datasett for å studere økonomiske, kulturelle og sosiale integrasjonsprosesser blant ungdom, som på sikt skal kunne brukes til komparative studier med andre Europeiske land og utvides til et longitudinelt design der ungdommene følges inn i voksenlivet....

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Designing for Language Learning in the Wild: creating social infrastructures for second language learning.

The funding shall shape a network of researchers in the Nordic countries who work with experiential forms of second language learning and teaching. The network will contribute both to theory development and to the development of new pedagogical practices. The theoretical background for the work ...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

PhD Optibeef. Suplement to project no 233683

Den norske storfekjøttproduksjonen har sunket betraktelig på grunn av strukturendringer i melkeproduksjonen. Økningen i storfekjøttproduksjonen må i stor grad komme fra ammekubesetningene, som i dag er preget av suboptimal produktivitet. Prosjektet det rapporteres om her er en stipendiatstilli...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Visiting research stay at the International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, DC., USA.

This research visit at the International Food Policy Research (IFPRI) is an integral and the final part of my phd. project. Prior to the visit I will have conducted and finished fieldworks and data collecting activities related to other organizations with in the international agricultural develop...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Gender Segregation in the Labour Market: Comparative Perspectives and Welfare State Challenges

Forskningsprosjektet har hatt som mål å undersøke menns og kvinners ulike plassering i arbeidsmarkedet. Vi har studert mekanismene som bidrar til ulike utdanningsvalg blant gutter og jenter, og hva som skjer i overgangen fra utdanning til arbeid. Innenfor arbeidsmarkedet endrer forskjellene mello...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Egalitarianism under pressure? New perspectives on inequality and social cohesion

Prosjektet har analysert samfunnsmessige utviklingstrekk som representerer e nye utfordringer for et likhetssøkende velferdssamfunn. Prosjektet studerer forhold knyttet til arbeidsmarkedet, helsetilstanden, og familiesituasjonen, med fokus på mekanismer som påvirker utviklingen i sosial (intergen...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Life science imaging and visualisation, enabling new technologies

Seminaret det støttes støtte til, er første arrangement i en planlagt seminarserie på Campus Ås, for å stimulere økt engasjement og tverrfaglig samarbeid for å utnytte den raske teknologiutvikling visualisering innen life science. Arrangementet vil spes ielt tematisere potensialet som ligger i ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bio2Hydrogen

Prosjektet handler om uttesting av en reformer for produksjon av hydrogen fra biogass. Reformeren har katalytisk brenner som øker effektiviteten og reduserer størrelsen og kostnader. Reaktoren skal testes i Hynor LIllestrøms testsenter i Lillestrøm. Reformeren skal integreres med Hynor Lillestrøm...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Geofysisk kartlegging med ubemannede farkoster

Datainnsamling av geofysisk informasjon utføres i dag med sensorer/innsamlingsmetoder som opereres fra større bemannede farkoster. Robotiserte farkoster har stort potensiale for reduserte driftskostnader i oppgaver som medfører høy grad av repetitive oppdrag i en døgnkontinuerlig operasjon. Eksem...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Determination of the Internal Temperature Distribution of Objects from Surface Measurements

There is an industrial requirement for accurately and rapidly measuring the internal temperature distribution of objects non-destructively and that such measurements should be made from inspection of the exterior surfaces of the object without the need for inserting a temperature probe or other d...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Decentralised Production of Hydrogen from Urea

The expression Hydrogen Economy refers to the policy of implementing hydrogen as a low carbon energy source to replace the combustion of gasoline in vehicles and as a replacement for fossil fuels for heating. The appeal of using hydrogen in this way is that whether it is burned to produce heat or...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til å skrive EU-søknad: SIE 1 -2014/2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

Storskala datadrift er kraftkrevende industri. Veksten i dette markedet er ca 50% i året og den globale IT industrien passerte den global flytrafikken allerede i 2007 vedrørende karbon utslipp. Fjord IT har utviklet en løsning for databehandling og lagring som er mijøvennlig. Tjensten leveres på...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Non-Literal communication and the role of shared knowledge: From cognitive theory to real-world applications and back again

Much of language is used non-literally and its interpretation involves metaphor and metonymy. The comprehension of non-literal language requires a considerable amount of shared knowledge on the part of the interlocutors and many theories of metaphor and metonymy are based on studies where this sh...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2014-2015

Location: Innlandet

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Surveillance and Scandinavian Exceptionalism. An Odd Couple?

A series of three workshops, as follows: 1) preparing research proposals to fund the full project 2) literature review on prospective cases for the full project 3) mass media review on prospective cases for the full project Further analysis of steps 2 an d 3 will remain for later, but these init...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Greenhouse Gas Fluxes from Arctic Sea Ice

The proposed work targets at filling a key knowledge gap in our understanding of the role of Arctic sea ice in the climate system. This is done by conducting state of the art observations on Arctic sea ice in winter, when observations are basically non-ex istent. Further we target the new thinner...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku