0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

DESIGNING FREEDOM

Målet med dette prosjektet var å utvikle forskningsprosjekter som skulle undersøke spørsmålet om hva som skjer med fundamentale rettigheter og friheter (som personvern og verdighet) idet disse blir gjenstand for design- og risiko-baserte tilnærminger for integrering i digitale infrastrukturer på ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Publiseringsstøtte til Good Protestant, Bad Religion?

Prosjektet består av språkvask, trykkestøtte, oversettelse og månedsverk i forbindelse med utgivelsen av boken 'Spaces of Others'.

Awarded: NOK 81,999

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Go Figure: Visualizing Climate Change

FIGO-nettverket har hatt som mål å bidra til ein breiare kunnskapsbase for å møta utfordringar knytte til klimaendringar og relaterte miljøendringar. Prosjektet er eit nettverksprosjekt som fokuserte på den rollen bilete og andre former for visualisering har i klimaforsking, i forsking og politik...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Fan Can: The media and football supporter communities as enablers of social change

Investigating communities of football fans can help us understand better the many ways communities and societies experience, debate, come to terms with and react to development and change related to multicultural aspects of community, belonging and identity. This network brings together Norwegia...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Development of interdisciplinary research group on Patient Stories

SAMKUL midlene var opprinnelig tenkt ment for et nettverksmøte og en internasjonal konferanse. Prosjektleder søkte om å få benytte hele beløpet kun til internasjonal konferanse og søknaden ble innvilget. Konferansen "Patient stories in context" gikk av stabelen ultimo januar 2017. Omtrent 60 ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens - with a focus on eHealth literacy and communication

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag. Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt forskernettverksmidler på 250...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Joint research on human and natural adaptation to changing climates and environments in the High North by proxy data (Joint Proxies).

Ved å analysere Joint Proxies fra arkeologiske lokaliteter, hvor våre respektive kilder og data finnes i form av tidskapsler, er målet å gi et viktig og substantielt, interdisiplinært og internasjonalt bidrag til regional og global kunnskap om hvordan mennesker og naturlige populasjoner (dyr og p...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Cultural encounters: Construing disability across disciplines and professional discourses in Norway

-

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

CircumPolar Gender

Because of rapid changes in the circumpolar high Arctic and their dramatic ecological consequences, the polar region is moving from the margin to the centre of global consciousness. From a natural-science perspective the area is viewed as a laboratory for research on climate change, sustainabilit...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Research network in music, arts and technology

The objective of the application is to establish a platform for collaboration between the institutions doing research in arts and technology, and relevant partners within the fields of technology and arts - nationally and internationally. The primary objective is to develop a joint application f...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation

Over the coming decades, societies will face major changes in dealing with the various impacts of climate change. In order to enable timely anticipation and proactive adaptation, society needs to learn to utilize unavoidably imperfect knowledge from climate science on the deeply uncertain future ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Does language matter?

Does Language Matter? This is a film project which aims to discuss the importance of language use in the climate change debate and communicate results of interdisciplinary research on this matter through a 30 min documentary. We also aim to present how different disciplines (linguistics, climate,...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Dwelling and Crossing: The socio-cultural dynamics of religious spaces in Mumbai

Mumbai, tidligere kjent som Bombay, er en av verdens mest folkerike byer og er karakterisert av en imponerende kulturell rikdom. Byen er for mange kjent for sin filmindustri (Bollywood), sin økonomiske betydning, og for de ekstreme kontrastene mellom stor slått glamour og dyp fattigdom. Det som i...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society

Norsk debatt om religion er ofte dominert av enkle motsetninger. På den ene siden fins en godt befestet protestantisk flertallsreligion som har preget samfunn og kultur gjennom flere hundreår, og som fortsatt har bred støtte. På den andre siden er også Norge nå et samfunn som er stadig sterkere p...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study

Religion er blitt et omstridt tema som det knytter skarp meningsbryting til i offentlig debatt. Hvordan bidrar ulike medier til å forme folks engasjement i omstridte spørsmål knyttet til religion? Dette er det overordnede spørsmålet i CoMRel-prosjektet (Co for Conflict, M for Media, Rel for Relig...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Linguistic and cultural diversity at work

Flerspråklighet og kulturelt mangfold kan være en utfordring, og det kan være en ressurs. Språk, inkludert all forskjell og mangfold, er det viktigste verktøyet vi har for å delta i samfunnet, å utveksle informasjoner, varer og tjenester, for å sikre økonomisk suksess og forhandle identiteter. P...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Synchronizing the World: the Making of Global Progress

Framskrittet er en av den vestlige og i noen grad den globale verdens mest seiglivede myter. Selv etter flere finanskriser og i møte med en overhengende klimatrussel holder vi fast ved forestillingen om at verden går framover - at hele verden, alle mennesker, alle kulturer, alle deler av samfunne...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe

Dette prosjektet handler om identitetspolitikk blant muslimer. Spørsmålet er hvordan staten kan være beskyttet fra religionen og hvilket krav bør religionen ha til være beskyttet av staten. Vi spør hvordan muslimer blir påvirket av å leve i ulike land i Vest-Europa, og hvordan beslutningene til p...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Active citizenship in culturally and religiously diverse societies (ACT)

I europeisk sammenheng blir det lagt stadig større vekt på viktigheten av medborgerskap og samfunnsengasjement. Spørsmålet er om normative ideer om hva dette innebærer stemmer overens med menneskers hverdagsliv i dagens Europa? I Europas kulturelt og religiøst mangfoldige samfunn har samfunnsborg...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Parenting cultures and risk management in plural Norway

Globalisering, migrasjon, økte klasseforskjeller og nye samlivsformer fører til et mangfold i forståelsen av hva det innebærer å være foreldre i Norge i dag. Internasjonal forskning viser at myndigheters praksis overfor foreldre er preget av den hvite middelklassens oppfatninger av hva det betyr...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Norsk romanispråk

Hovedmålet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om norsk romani, en para-romani varietet som snakkes av tatere/romanifolk, en nasjonal minoritet som har vært bosatt i Norge siden 1500-tallet. I avhandlingen "(De)Mystifying Norwegian Romani. The Discursive Construction of a Minority Lang...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Future North

The Future North project has been traveling Scandinavia's near North for the past 4 years looking at the relationship between landscape change and social change. The areas under observation are the Kola Peninsula, the Norwegian Barents Cost, and the Svalbard archipelago. These territories provide...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From racial typology to DNA sequencing : Race and ethnicity and the science of human genetic variation 1945-2012

Prosjektet har belyst hvordan sosiale og kulturelle forestillinger om 'etnisitet', 'rase' og opphav påvirkes av og påvirker produksjon av vitenskapelig kunnskap om human genetisk variasjon, og belyser etiske problemstillinger knyttet til slik forskning. Prosjektet har en ambisiøs formidlingskompo...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems

Spørsmål knyttet til den teknologiske utviklingen, matsikkerhet og forbrukertillit har økt i betydning gjennom hele det 20. århundre. Dagens industrialiserte matsystemer er en integrert del av vår hverdag. Statlige etater, lovgivere, matprodusenter, forskere og forbrukerorganisasjoner er fortsatt...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Opéra-comique: secularization, commercialization and mass-culture

Prosjektet «Opéra-comique: sekularisering, kommersialisering og massekultur» dreier seg om en form for musikkultur som er lite kjent for oss i Norge i dag, men som likevel har påvirket den moderne vestlige kulturen mer enn de fleste aner. På begynnelsen av 1700-tallet dukket det opp en ny type te...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource

Det globale samfunnet står stadig overfor kriser og utfordringer knyttet til økologi, religion, økonomi og teknologi. Når vi aktivt forholder oss til disse utfordringene, mobiliserer vi kulturelle ressurser. Et ritual er et kulturelt verktøy som kan tromme sammen en gruppe, et lokalsamfunn eller ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Trajectories of neurasthenia: negotiating nature and culture within medical practices

Prosjektet handlar om diagnosen nevrasteni i norsk medisinsk historie i perioden frå 1880 og fram til i dag. Nevrasteni vart for alvor teken i bruk som ein medisinsk diagnose i USA frå 1869, og frå om lag 1880 også teken i bruk i Europa. Tilstanden vart oppfatta som ei svekking av nervesystemet,...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Trust as a precondition for socio-economic development: what can we learn from the case of Brazil?

Prosjektet undersøker forholdet mellom tillit og økonomiske prosesser. Dette forholdet er uavklart; tillit framheves ofte som en forutsetning for økonomisk vekst, både i økonomisk teori og i dagligtale. Samtidig forstås gjerne en viss grad av inntekts-ulikhet som en forutsetning for investeringsv...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land (FORFOOD)

Jordbruksarealene er en viktig, men begrenset, ressurs som vi er avhengige av for kunne dyrke planter til mat og fôr til husdyr. I økende grad er disse arealene utsatt for konkurranse om bruken. Urbanisering med boligbygging og næringsutvikling og utbygging av infrastruktur er viktige konkurrente...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations

LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, kulturelt og kommunikasjonelt. I formidlingen av og diskusjonen om klimaet er språkbruk viktig. Språk gjør mer enn å representere; språket influerer o...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestland