0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Atlantic-Arctic Ocean Exchange

The North Atlantic Current (NAC) is an extension of the Gulf Stream, and transports warm, saline Atlantic water into the Nordic Seas and toward the Arctic. The NAC also represents the northern boundary of the Subtropical Gyre (STG), with the colder and fresher Subpolar Gyre (SPG) to the north. He...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO Operating Agent for the Tecnology Collaboration Programme Energy Technology Systems Analysis Programme

IFE v/Kari Espegren ble valgt til Operating Agent for IEA Technology Collaboration Program (TCP) Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP) i desember 2019, og har vært operating agent siden januar 2020. ETSAP er et av de lengste teknologisamarbeidsprogrammene til det internasjonale ene...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets

Digitalisering og Blockchain-teknologier åpner nye paradigmer for å designe strømmarkeder og for å utvikle nye forretningsmodeller for integrering av lokalt-til-regionalt samspill, etablering av lokale fleksibilitetsmarkeder, samt Peer-to-Peer (P2P) handel av elektrisitet for «prosumenter». BEYON...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Algorithmic Accountability: Designing Governance for Responsible Digital Transformations

AI- og (selvlærende) algoritmer blir i økende grad brukt til å støtte, påskynde og til og med erstatte beslutninger tatt av mennesker på ulike offentlige og private arenaer. Algoritmer tar i økende grad avgjørelser innen aksjehandel og finans, svindeloppdagelse, vitenskapelig oppdagelse, medisins...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling hidden processes at the Aurora seamount: connectivity and biogeography of hydrothermal vents in the deep Arctic ocean

For omtrent 10 år siden blev det oppdaget at varme havkilder eksisterer også i dypet av Polhavet, under den skiftende pakkisen. Det blev tenkt at disse varme kildene muligens kunde fungere som en bro og binde populasjoner av kjemosyntetiserende organismer fra det nordlige Atlanterhavet sammen med...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET: Holistic flexibility market integration of cross-sectoral energy sources

Elektrisitetslandskapet i Europa gjennomgår store endringer. Elektrifiseringen av varme og transport er under ekspansjon i mange land. Penetrasjonen av distribuerte energiressurser, lokalisert i nærheten av hvor elektrisitet forbrukes, for eksempel husholdninger eller kommersielle bygninger, har ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET GAS: Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas

MilKey har vært ledet av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Norge, Irland, Frankrike, Hellas, Belgia og Polen. Som et svar på globale utfordringer med økte klimagassutslipp skulle prosjektet MilKey utvikle et beslutningsverktøy for bæ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SIG Seaweed conference 27-28th November 2019

SIG (Special Interest Group) Seaweed består av norske bedrifter som dyrker og bruker tang og tare som råstoff for ulike produkter, samt utstyrs-, teknologi- og FoU-leverandørene innen disse områdene, og ledes av SINTEF Ocean v Jorunn Skjermo. SIG Seaweed arrangerer nå en konferanse med fokus på h...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2019

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i Norsk Bioenergibransje. Konferansen arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio) som skal fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge. Nobio er interesseforeningen for ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Det 14. Norske Fiskeernæringsseminar – Ernæringssikkerheit i norsk akvakultur

Det Norske Fiskeernæringsseminaret blir arrangert anna kvart år og er ein arena for å kommunisere det siste innan forsking på fiskeernæring og legge til rette for dialog mellom alle som jobbar med fiskeernæring i Noreg. Det overordna temaet for seminaret er ernæringssikkerheit for optimal ernærin...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BYNORD-Nordisk samarbeid om byforskning

Bidrag til utlysning om bærekraftige byer

...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inequalities in non-communicable diseases: Indirect selection or social causation? (The Indi-Ineq study)

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for en stor del av sykdomsbyrden i Norge og lignende land. Sykdommene varierer mellom sosiale grupper og er i stor grad bestemt av røyking, blodtrykk, usunt kosthold, inaktivitet, overvekt og alkohol. Prosjektet vil undersøke hvilken rolle individuelle trekk h...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ADHD medication rates vary between regions. Are restrictive or liberal ADHD prescription practices better for long-term prognosis?

Det er godt dokumentert mange randomisert kontrollerte studier (RCTer) og systematiske reviewer av disse medisinering ved ADHD reduserer symptomer i de påfølgende uker og måneder. Dette er ukontroversielt i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Pasienter henvist til BUP har ofte noen symptomer for...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bergen CCUS Seminar 2019: CCUS and the net-zero society

We plan a regional seminar on CCUS research and collaboration. The target audience are regional and national actors from the public and private sectors with an interest in realizing CCUS. The sessions and panel discussions will address added value gained in western Norway from the Norwegian full-...

Awarded: NOK 49,396

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2019

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen har vært arrange...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GRID PV - utility-friendly integration of Solar PV at high penetration levels

Solar PV is already the cheapest form of electricity generation in many countries and markets. Even so, PV systems must become ever cheaper, until finally new PV + energy storage undercuts existing fossil fuel operating costs. Hence, there is still a strong drive for solar PV cost reductions, as ...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Ocean Space Field Laboratory Trondheimsfjorden

For Norge er satsingen på havet særlig strategisk viktig, både fordi havet er vårt viktigste ressursgrunnlag, men også fordi det representerer en av våre største kilder til økt verdiskaping og sysselsetting i dag og i fremtiden. En forutsetting for fremtidig utnyttelse av Havrommet er at vi evner...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen

FILIORUM er tekniske arrangører av denne konferansen, og har blant annet ansvar for planlegging, konferanselokaler, markedsføring av konferansen, call for abstracts, påmeldingssystemer, og gjennomføring av konferansedager. BARNkunne samarbeider om faglig innhold, som program og vurdering av abstr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

InnoValue - utvikling av søknad til Horizon 2020 RUR 07-2020 utlysning

Søknaden skal sendes inn før 24.1 2020, og Østfoldforskning deltar aktivt som partner i prosjektet sammen med Wageningen University fra Nederland (koordinator), Nofima fra Norge, IVL og RISE fra Sverige og WRAP fra UK, og med supplerende organisasjoner fra sentral- og sørøst-Europa som partnere. ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

An effectiveness trial (phase IV) to evaluate protection of children and pregnant women by influenza vaccine in rural Bangladesh

Årlig influensa er en vanlig årsak til alvorlig sykdom og død i gruppene barn under 5 år og gravide kvinner i land med lav og middels inntekt, og begge gruppene er prioriterte for vaksinering av Verdens Helse Organisasjon (WHO). I Bangladesh er influensa ansvarlig for 10% av alle tilfeller av lun...

Awarded: NOK 16.9 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Flexible Assertive Community Treatment How is the model adapted and implemented in different Norwegian contexts?

Formålet med prosjektet er å studere hvordan Flexible Assertive Community Treatment (FACT) oversettes og implementeres i ulike norske kontekster, og å undersøke nytteverdien for pasientene. FACT-modellen er utviklet i Nederland og USA (ACT), innenfor andre organisatoriske, strukturelle og geograf...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

Da Protein2.0 ble innvilget i 2018 var det 30 oppstartsbedrifter som jobbet med laboratorie-dyrkede proteiner, basert på begrensede oppstartsmidler. Nå, tidlig i 2023, er over 300 oppstartsbedrifter i gang med utvikling av kjøtt- og melkeproteiner (enkelte av dem verdt over en milliard USD), og d...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven Framework for Personalised Cancer Screening

Kreft er en av de største årsakene til sykdom og død over hele verden. Mer enn 33 000 nordmenn får kreft hvert år og 11 000 nordmenn døde av kreft i 2017. En stor del av disse kreftsykdommene kan forebygges. For eksempel har masseundersøkelser av livmorhalskreft, som ble etablert i Norden på° 196...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Releasing the power of users - articulating user interest to accelerate new innovative pathways in digital health and welfare sector

En aldrende befolkning og økt forekomst av kroniske sykdommer betyr økt press på helsetjenestene. Imidlertid åpner nye digitale teknologier for muligheter for å endre denne situasjonen. Fremveksten av digitale teknologier i helsesektoren åpner for muligheter for økt deltakelse av forbrukere i di...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Den alarmerende skalaen av matsvinn setter problemet blant de mest presserende globale problemene. Det er anslått at minst 30% av maten som dyrkes over hele verden, er tapt før eller bortkastet mens den når forbrukeren. Å redusere nivået på matsvinn er blant de mest håndgripelige målene for bærek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo