0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Space, land and society: challenges and opportunities for production and innovation in agriculture based value chains (AGRISPACE)

Å øke norsk matproduksjon i takt med en forventet befolkningsøkning på 20 prosent de neste 20 årene er både et samfunnsmessig og politisk mål. Innovasjon og integrasjon innenfor alle sektorer av bioøkonomien, og i alle regioner i Norge, er nødvendig for å nå dette målet (LMD 2011). Disse målene k...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSCAN-ERA-NET Translational Cancer R

Metabolomic profiles throughout the continuum of colorectal carcinogenesis

Prosjektet "Metabolic profiles through the continuum of colorectal carcinogenesis" forkortet "MetaboCCC" ble etablert som et svar på ERA-NET translational cancer research (TRANSCAN) initativ, Joint Transnational Call 2012, hvor NFR og Kreftforeningen er støtteorganisajoner. MetaboCCC inkluderer ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Infants under double attack. Exposures to environmental toxicants, and the modifying role of gut microbiota, for neuropsychological function

Målet med dette prosjektet er å få kunnskap om effekten av giftstoffer på barns kognisjon og atferdsforstyrrelser. Vi har studert barns eksponering for mer enn 25 miljøkjemikalier i tidlig levealder og deres nevropsykologisk utvikling. Vi har anvendt state-of-the-art metoder for å håndtere den st...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Supporting the Development of the European Electricity Grids Initiative ((national co-funding) (EEGI)

The present proposal applies for an additional national financing for an ongoing FP7 European Project: Title "Grid+" GA nr. 282794. Theme Energy.2011.7.3-1. Network of projects developing the future European Networks. The project summary (from the proje ct's Description of Work): The present pr...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mycotoxins and toxigenic fungi in Norwegian pig farming: consequences for animal health and possible intervention strategies

Et av hovedmålene med prosjektet var å teste hvorvidt en kommersiell mikrobe egner seg til å bryte ned og avgifte soppgiften deoksynivalenol i grisefôr. For å få basisdata på opptak og metabolisering av giftstoffet i griser gjennomførte vi våren 2014 en studie der vi eksponerte smågris med rent d...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

A comparative study of socio-technical innovations and sustainability factors for up-scaling in village scale solar power supply models

Solcellekraftverk på landsbynivå: Krevende, men også lovende Dette prosjektets målsetning var å bidra med ny kunnskap om faktorer som har betydning for mulighetene for desentralisert bruk av solcelleteknologi i det Globale Sør. Bruken av solcelleteknologi har økt blant mennesker uten tilgang t...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PES CITI-SENSE: Development of citizens observatories for improved quality of life in cities.

Innbyggernes observatorier for miljø - første erfaringer fra Oslo og Europa Luftkvalitet og klimaendringer ser ut å være gjenstand for økt interesse hos publikum. Det er offentlig tilgjengelig en mengde informasjon fra myndighetene, generert fra omfattende kvalitetssikrede overvåkingssystemer,...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorders?

Målet med prosjektet er å finne virksom behandling for alvorlige psykiske lidelser og identifisere risikofaktorer for sykdom. Dette er gjort ved å integrere pågående norske studier innen schizofreni og bipolar lidelse. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom alle helseregioner i Norge, og...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Multifunctional nanoparticles for drug delivery across the blood-brain barrier

Nanopartikler, mikrobobler og ultralyd forbedrer levering av legemidler over blod-hjerne barrieren En av hovedutfordringene ved behandling av sykdommer i sentral-nervesystemet er å levere legemidler til hjernen. Hjernevev er beskyttet av blod-hjernebarrieren der cellene som danner blodårevegge...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - T&Tnet: Travel & Transport solutions through emptional-social NETworking

-

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomised controlled Trial of Improvisational Music therapy's Effectiveness for children with Autism spectrum disorders (TIME-A)

TIME-A prosjektet (2012-2016) kartlegger effekten av improvisatorisk musikkterapi (IMT) hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). I 2014 publiserte TIME-A forskere en Cochrane Review med funn som viser at musikkterapi kan forbedre noen av hovedutfordringene som barn med autisme kan oppleve,...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of macrophages for cancer eradication by the immune system

Makrofagenes rolle i immunsystem-mediert eliminering av kreft Tumorer/kreftsvulster inneholder både kreftceller og normale celler som immunceller. Makrofager er en type immuncelle som typisk infiltrerer kreftsvulster, og tumor-infiltrerende makrofager kan fremme eller hindre tumorvekst avheng...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency - DeSTaT

Prosjektet «Sustainable Tax Governance in Developing Countries through Global Tax Transparency» (forkortet DeSTaT) studerer hva det betyr for utviklingsland at det er en dreining mot mer global informasjonsutveksling i skattesaker, og at internasjonal skatterett blir mer transparent. Prosjektet e...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk

Prosjektets overordnete idé var å fremskaffe nok kunnskap til å kunne utnytte trebasert biobrenselaske på en økonomisk og økologisk bærekraftig måte, slik at forbruk av fornybare ressurser begrenses og forurensning hindres. Et av arbeidsområdene var å gjøre analyser av askefraksjoner fra biobren...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 7090 Development of Foxy-5 as a potential drug against metastatic colon cancer.

I Eurostarsprosjektet Foxy-5 teste en helt nyutviklet kreftmedisin som bremser kreftcellene i tykktarmskreft å spre seg til andre steder i kroppen. Først (i såkalt fase 1) vil en liten gruppe kreftpasienter som testes for å finne maksimal dose av Foxy-5, og deretter (i fase 2A) vil Foxy-5 gis sa...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bergen Psychosis Project 2

Bergen psykoseprosjekt 2 (BP2) er en prospektiv randomisert, kontrollert sammenligning av de antipsykotiske legemidlene amisulprid, aripiprazol og olanzapin uavhengig av legemiddelindustri. Legemidlene har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte mot hverandre. BP2 ble utvidet til å bli en multi...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway.

Gårdshaugene i Nord-Norge er landbebyggelse som i hovedsak kan dateres fra slutten av jernalderen og frem til moderne tid, med flest datert til middelalder. En gårdshaug eller bosettingshaug kan bestå av en enkelt gård eller flere gårder sammen som klyngetun, fiskevær eller kirkevær. Nesten 900 g...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Experimental markets with search frictions and network externalities

Prosjektet undersøker små eksperimentelle markeder preget av informasjonssvikt, koordineringsfriksjoner, nettverkseffekter og forhandlinger. I små markeder kan ikke markedsaktørene behandle omgivelsene som gitte, men må opptrer strategisk i forhold til hverandre. I en del av prosjektet under...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Energy and Cost Efficient Production of Solsilc

PROSJEKTSAMMENDRAG: Solsilc/Jupiter konseptets ide er å benytte ultra rene råmaterialer i en karbotermisk prosess for å produsere silisium egnet til solcelleproduksjon. Dette innebærer å oppnå tilstrekkelig lavt innhold av bor (B) og fosfor (P) (nivå und er 0,5 ppmw) uten dyre og kompliserte raf...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sosial og fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper: effekter av underlag, avvenningsalder og sosial kontakt på valpenes atferd og velferd

Dette prosjektet ble initiert med bakgrunn i nye retningslinjer for hold av pelsdyr og på grunn av behovet for mer forskningsbasert kunnskap om hvordan oppdrettsmiljøet påvirker sølvrevens velferd. I samsvar med planen er flere forsøk gjennomført for å belyse ulike velferds-og atferdsmessige effe...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Reduced ticks and tick-borne diseases in sheep by integrated management

Prosjektet TICKLESS (Redusert forekomst av flått og flåttbåren sjukdom hos sau gjennom integrerte tiltak) har fokus på integrert kontroll av flått og flåttbåren sjukdom gjennom robuste beitedyr, naturlige fiender og biologisk kontroll med sopp, og kunnskap om samspill mellom flått, vegetasjon, ve...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. I løpet av få måneder spredte viruset seg til alle kontinenter, og til både mennesker og dyr, spesielt svin. De norske svinebesetningene har tidligere vært fri for svine-influensavirus, men høst...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORESChants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from Carolingian to Early modern Europe

NTNU-prosjektet «Chants that Bind and Break: Reflections of Ideology and Identity in Offices for the Saints, from the Carolingian era to Early modern Europe» (CBB) ble gjennomført 2010-2014 som del av «EurocoreCode»-programmet. EurocoreCode ble organisert av European Science Foundation. Målet til...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New low-energy process for production of mechanical pulp

Den framtagna ATMP processen har implementerats i en TMP-fabrik. Resultaten visar att specifika energiförbruket vid raffinering har kunnat minskas med ca 30% i den aktuella fabriken. Parallelt med implementeringen i fullskala har vi undersökt vad det är på fibernivå som gör att vi med den nya tek...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

AAL - V2me - Virtual coach reaches out to me

V2me har gjennomført følgende samlinger i den aktuelle prosjektperioden. Tampare feb 2011, Luxemburg mai 2011, Graz september 2011, Erlangen februar 2012, Ludviksburg mai 2012. Ved siden av dette har det vært avholdt ukentlige telco mellom prosjektpartene . Fremdriften i prosjektet har vært god....

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Klammerløs og skumfylt PE-merd

Det skal utvikles en ny type flytekrage for oppdrettsmerder. I stedet for de tradisjonelle PE-merdene som består av 2 eller flere standard rørprofiler holdt sammen med klamre for hver 2-3 meter skal det utvikles et enkelt ovalt formet rørprofil. Dette pro filet skal være skumfyllt, dvs med varier...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Luktfjerning ved resirkulering av plast

Prosjektets bærende idé er å gjøre resirkulert plast mer egnet for høyverdige produkter. - Prosjektets hovedmål er å øke lønnsomheten i resirkulering av plast ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi som gjør at resirkulert plast ikke lukter mer enn ny pl ast - Oppnåelse av hovedmålet vil gi redu...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

GLOBHELS-Global helse

Expression and evaluation of envelope domain III-based experimental tetravalent dengue vaccine using tobacco chloroplast expression system

Results from the whole project period (Oct 2009-June 2014) Background: Dengue viruses are mosquito-borne human pathogens with a worldwide prevalence. There are four different dengue virus serotypes, DEN-1 to DEN-4, which cause serious problems of morbidity and mortality. Dengue is emerging ra...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Illustrated Ultrasound - Supporting Communication between Radiologist, Ultrasound Examiner, and Patient with Interactive Visualization

Ultrasound is reported to be difficult to interpret by medical personnel and is nearly impossible to understand by non-expert observer. This project aims at technology which effectively handles this interpretation challenge for better intra-clinical and d octor-to-patient communication. Potential...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Reflexive Systems Biology: towards an Appreciation of Biological, Scientific and Ethical Complexity

The ambitions of systems biology and synthetic biology are often stated in terms of prediction, control, design and fabrication of organisms. If possible, the ethical and social aspects involved may be huge, including those of biosafety and biosecurity. W e propose an advanced project combining S...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland