0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bedre skolestart for alle. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.

Bedre skolestart for alle ? et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune Innovasjonsprosjektet er et samarbeid hvor personalet i barnehage og skole sammen med forskere prøver ut nye tiltak som skal bidra til en bedre overgang fra barnehage til skole og en bedre skolestart for alle barn. Trondhei...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VideoFYS - Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og unge

Hensikten med prosjektet VideoFYS er å frembringe kunnskap for å utvikle ny praksis der video brukes i diagnostisering, behandling og oppfølging av barn og unge i fysioterapitjenestene. I dag kommuniserer vi alle i utstrakt grad gjennom billed- og videobaserte løsninger. Behovet for å ta i bruk ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport

Korona-pandemien har aktualisert behovet for et billettsystem som er mer tilpasset sporadisk reisende. Betalingsmodeller for lokal kollektivtransport består gjerne av en sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rabatter. Til tross for nye betalingsløsninger og teknologiske ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utvikling av en digital didaktisk undervisningsplanlegger for lærere, DigUP

Innovasjonsprosjektet DigUp har utviklet et forskningsbasert, gratis online planleggingsverktøy for lærere. Verktøyet gjør det mulig for læreren å å designe læringsløp i det mellomlange tidsspennet (tema) med god sammenheng mellom mål for undervisningen, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Verktø...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Presis kystsoneplanlegging med fokus på havbruk (KystBruk).

Bærekraftig næringsutvikling innenfor havbruk forutsetter tilgang på egnet areal. Kystkommuner er ofte små distriktskommuner som mangler kunnskap om miljøforhold i sjø for å avsette optimale arealer til havbruk. Regjeringa forventer at kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruk i sin kyst...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å styrke læreres vurderingskompetanse i arbeidet med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sine faglige kompetanser gjennom lyd, bilder, levende bilder, tekst og design. Funn fra prosjektets første fase viser at elever i kommuner som har innf...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand. DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg ...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KreTek: Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

De nye læreplanene LK20 gav nye utfordringer for lærere ved at programmering kom inn i flere fag i skolen. Læreplanens visjon er også at grunnopplæringen skal bidra til innovasjon og skaperglede, i tråd med hvordan «21st century skills» er sentralt i læreplanutvikling internasjonalt. Innovasjonsp...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år. Tjenesteforskning på et nytt pasientforløp i Oslo.

PROSJEKTBESKRIVELSE Oslo ligger fortsatt på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. I dette prosjektet undersøker vi hva som karakteriserer personer som pådrar seg hoftebrudd, og om det er mulig å forebygge nye fall og bruddskader gjennom et forbedret pasientforløp. I den første artikkelen, som...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette har forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører undersøkt i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på velferdsutfordri...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New tools and systems for holistic documentation, analysis and learning in vocational training

I fag- og yrkesopplæring legges det stadig større vekt på praksisnær opplæring både i skoler og bedrifter. I skolene gjennom praktiske oppgaver lik bedriftenes eller som simulering og bruk av bransjerettede nettressurser. Store deler av opplæringen skjer dessuten i bedrift både i yrkesfaglig ford...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.

Bakgrunnen for SUKIP-prosjektet var en erkjennelse av at barnehage og skole ikke møter alle barn og unge slik det er forventet ut fra lovverk og politiske føringer. Inkludering har vært et grunnleggende prinsipp for norsk barnehage og skole i mange tiår. Likevel er det fortsatt mange barn og unge...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

Målgruppa for dette prosjektet er ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn som har bodd kort tid i Norge. Prosjektet handler om forsøk med nye opplæringsformer for denne gruppa, og nye måter å organisere og tilrettelegge selve opplæringssituasjonen. Stikkord er helhetstenking, samarbeid på t...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Prosjektet har som mål å gi aktualitet i behandlingen, forbedre kvaliteten for pasienten samtidig som kostnadene holdes nede. Prosjektets hovedinnovasjon er å bryte gjennom den silobaserte organiseringen av sykehus ved å innføre et planleggingslag på taktisk nivå som muliggjør integrert planleggi...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene (FolkeKommune)

De fleste innbyggerne er i kontakt med kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom livsløpet, og helsedata som registreres i tjenestene kan si oss mye om befolkningens helsetilstand og utvikling. Kommunene er sentrale i det innbyggerrettede folkehelsearbeidet, og trenger å legge et best mulig k...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New Patterns.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. Nye mønstre er en ny modell for koordi...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data

Kommune 3.0 understreker at kommunal sektor må bruke smart teknologi og frivillighet for å møte fremtidens utfordringer. Kommunene må legge til rette for at næringsliv og frivillige kan bidra til nye løsninger som gir økt effektivitet, økt livskvalitet og bedre miljø. Åpne kommunale data kan spil...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, UIO og Norges Idrettshøgskole. Gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram har prosjektet som hovedformål å fremme helse i innvandrergrupper ved å forbedre, videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen. Befolkningssammensetn...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

ReiseNavet

Mobility as a Service (MaaS) integrerer flere ulike transporttjenester i en tjeneste og støtter fleksibel mobilitet på den form og i det omfang som brukerne trenger, både til daglig og når spesielle behov oppstår. MaaS kan dermed fjerne behovet for å eie privatbil. Brukeren forholder seg til kun ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy til å oppnå dette. Man bruker store ressurser på manuelt å aggregere informasjon og mangel på rask tilgang ti...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

En pågående nedgang i folketallet for Nord-Norge viser at innbyggertallet i tredje kvartal i 2019 sank med om lag åtte personer hver dag (SSB, 2019). Konsekvensen er blant annet nedgang i elevtallet som fører til reduksjon i rammetildeling for skolene. For Rødøy kommune er dette en nærværende rea...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter

RiskBIM – «Risikostyring for BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter» var et forskningsprosjekt som ble utført 2019 – 2022. Bane NOR var prosjektansvarlig, og IFE var hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult hadde både finansierende og utførende roller, og...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plattform for universitetskommune

Trondheim kommune og NTNU etablerte i 2018 et samarbeid som på daværende tidspunkt var unikt i norsk og internasjonal målestokk; "Universitetskommunen Trondheim TRD3.0" med hovedmålsettinger som var utformet etter modell av forskrift om bruk av betegnelsen universitetssykehus. Samarbeidet var i f...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir digitalisert og automatisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert kanskje også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å lykkes med CCAM er at kjør...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

I dette innovasjonsprosjektet har prosjektmålet vært å forbedre tannhelsetjenesten til barn og ungdom. Det overordnede målet var å utvikle en ny digital tjeneste innen tannhelsetjenesten - for barn og ungdom som var i risiko for eller som hadde utviklet tannbehandlingsangst, og for deres foresatt...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

DELTAKELSE OG KVALITET - UTVIKLING AV METODE FOR Å STYRKE KVALITETEN I KOMMUNALE TJENESTER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, SINTEF Digital avdeling Helse og kommunene Vestvågøy, Stjørdal, Askøy og Horten. Prosjektet har hatt som overordnet målsetting å bidra til å forbedre kommunenes tilbud til barn og unge med fu...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk har vært å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette ble gjort gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesti...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestfold

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distrikt...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

JPIURBAN-Urban Europe

PlaceCity - Placemaking for Sustainable, Thriving Cities

PlaceCity prosjektet hadde det overordnede målet om å etablere et tverrfaglig europeisk placemaking-nettverk for å tilby støtte og ressurser til lokale og nasjonale placemaking initiativer i hele Europa og fremme placemaking som en ny verktøy til å skape bedre byer sammen. I løpet av prosjektet k...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Telemark