0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare

I Norge beholder innsatte i fengsel alle rettigheter til ulike velferdstjenester mens de sitter inne, også retten til gratis helsetjenester. Samtidig viser forskning at en rekke fysiske og psykiske helseproblemer er mer vanlige blant innsatte enn i resten av befolkningen. Forskning tyder også på ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Det er ikke nok å høre - alle må også gjøre"

Hva skal til for at barna skal oppleve at de blir hørt i sine egne saker jfr. Barnekonvensjonens art. 12, Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets sy...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Individuell jobbstøtte - En vei til institusjonell endring i NAV og helsetjenestene?

Stadig flere faller utenfor skole og arbeid i Norge på grunn av psykiske helseplager eller rusproblematikk. For å bistå denne gruppen ut i jobb og aktivitet, er det ofte nødvendig med systematisk samarbeid mellom helse- og velferdstjenester. Det finnes eksempler på gode samarbeidsmodeller mellom ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Development of Understanding of Insight and Aha-Experiences in Young Children

Utvikling av forståelse av innsikt og Aha-opplevelser hos unge barn Det er en forskjell mellom ens egen opplevelse av en følelse og hvordan vi forstår følelser hos andre mennesker. Barn helt ned i 4-årsalderen kan ha ulike følelser samtidig. For eksempel hvis et barn som er innlagt på sykehuse...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velfe...

Awarded: NOK 23.9 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

INTEGRATE 2019 Nasjonal konferanse om arbeidsinkludering og samhandling mellom tjenester, Lillehammer, 4-5 november 2019

INTEGRATE er et kjerneforskningsmiljø som skal utvikle forskning om hvordan samhandling mellom velferdstjenestene og mellom tjenestene og arbeidslivet kan fremme inkluderingen av vanskeligstilte grupper i arbeidsmarkedet. Kjerneforskningsmiljøet er et samarbeid mellom OsloMet-Storbyuniversitetet...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of Child Welfare Services

Barnevernet har som mål å sikre gode oppvekst- og utviklingsvilkår for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. I Norge er barnevernets virkemidler først og fremst forskjellige typer hjelp i familien og plasseringer utenfor familien. Prosjektet skal undersøke variasjon...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

NYE STEG – Samskapende innovativ praksis

Tema for prosjektet er stabilitet i fosterhjemsomsorgen innen barnevernet i Norge. Prosjektet er to-delt hvor første og andre fase vil svare ut de to målsettingene som blir beskrevet under. Problemstilling: Hvilke forståelser har tidligere fosterbarn om forhold som fremmet stabilitet i der...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The Impact of Digitalization on Work and Labour Markets: Institutions and actors shaping the digital change in Nordic and U.S. work lives

The Robots are coming and Sweden is fine var tittelen på en artikkel publisert i New York Times i 2017. Utgangspunktet var at den nordiske modell, med sin generøse velferdsstat og velorganiserte arbeidsmarked, er særlig godt egnet til å takle utfordringene som digitalisering og automatisering bri...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn og unge i Norge at foreldrene går fra hverandre, og nærmere 40 % av alle 17-åringer har foreldre som bor hver for seg. Hvilken bostedsløsning foreldre velger for barna sine etter brudd har vært i stor endring de siste årene. Flere velger delt bosted og færre ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette har forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører undersøkt i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på velferdsutfordri...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FLEX-IT - A MIXED-METHOD STUDY of CROSS-DOMAIN INFORMATION TECHNOLOGY USE IN EVERYDAY LIFE

Bruken av ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og nettbrett har gjort det lettere å ta med jobben hjem, og å løse oppgaver knyttet til familielivet på jobb. Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser denne kontinuerlige påkoblingen mellom jobb og hjem har for helsen og for produktivitet...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En evaluering av opplæringsprogrammet for økt trygghet og sikkerhet for barn/ungdom og ansatte i barneverninstitusjoner.

Det bor ca 600 barn/ungdom på statlige barnevernsinstitusjoner. Ca 3900 ansatte har ansvaret for å sikre at de får forsvarlig omsorg. Å skape gode oppvekstvilkår for barn/ungdom er ett viktig ansvarsområde for Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat). I tillegg er det et mål å skape helsefremmen...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestfold og Telemark

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social, demographic and health dimensions of technology-induced job loss

Raske teknologiske fremskritt har potensial til å endre arbeidsinnholdet og erstatte et økende antall yrker. De sosiale, demografiske og helsemessige dimensjonene av dette har så langt ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet og konsekvensene er i betydelig grad ukjente. Vi studerer dette ved hjelp ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

DELTAKELSE OG KVALITET - UTVIKLING AV METODE FOR Å STYRKE KVALITETEN I KOMMUNALE TJENESTER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, SINTEF Digital avdeling Helse og kommunene Vestvågøy, Stjørdal, Askøy og Horten. Prosjektet skal bidra til å forbedre kommunenes tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Et viktig m...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New Patterns.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familie...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Awarded: NOK 16,718

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019 er berammet til 12.-13.3. 2019, og vil være i Trondheim. Dette vil bli den tredje gangen at denne konferansen arrangeres. Helsetjenesteforskningsmiljøet ved SINTEF, avdeling Helse er stedlig hovedarrangør. Den første Helsetjenesteforskningskonferansen (20...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

FACT i Norge - Innovasjon av offentlig velferdssektor

FACT I NORGE - INNOVASJON AV OFFENTLIG VELFERDSSEKTOR (INNOFACT) Dette er en kvalitativ multicasestudie av tjenestemodellen FACT - Flexible Assertive Community Treatment. FACT kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling/oppfølging. Målgruppen er voksne med alvorlig psykisk lidelse...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Knowledge status and knowledge gaps on coordinated and integrated services

Denne kunnskapsstatusen har systematisert og oppsummert funn fra nyere forskning om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte behov i Norge. Arbeidet har sett på hva som kjennetegner denne forskningen, og på hva som ses som de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene på området....

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Brukers digitale ferdigheter i møte med NAVs digitale tjenester

I de fleste moderne samfunn blir møter mellom det offentlige og borgere gjennomført på datamaskiner. Borgere som ønsker å benytte seg av de tjenestene som offentlig sektor tilbyr gjør dette ofte på internett. Mange offentlige tjenestepersoner er også avhengige av datamaskiner i sitt arbeide. Poli...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig og ustabilitet for å finne beskyttelse i Europa. Selv om de fleste land yter ulike tjenester når flyktninger skal bosettes, står de likevel overfor mange utfordringer. Formålet for prosjektet er å utvikle et nasjonalt og internasjonalt lærings- og ...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt f...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tjenesteutvikling og medborgerskap.

Tjenesteutvikling og medborgerskap» er et phd prosjekt som skal sette fokus på hvordan tjenestemottakere kan delta mer i utviklingen av tjenestetilbudet. Kommunen skal opprette et nytt bofellesskap sommer/høst 2019 for ungdommer med sammensatte behov. Kommunen har lang erfaring med å gi tjen...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sammen om bolig

Prosjekt Sammen om bolig er et boligsosialt innovasjonsprosjekt mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner, samt Velferdsetaten. Prosjektet har som mål å utvikle kommunale tjenester og samarbeidsmodeller for å kunne tilby bedre og mer bærekraftig...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childhood gap, Parenting Styles and Life Time Inequality

Forskjeller viser seg tidlig i livet, gjerne før skolestart og forsterkes over tid til voksen alder, og bringes over til over til neste generasjon. Hvor mye kan forklares av foreldrelotteriet; hvor mye de investerer av tid og krefter, er essensielt for å forstå hvorfor forskjellene i persistens o...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reducing Inequality Through Complementarities in Investments in Education and Health

I mange vestlige land har ulikhetene økt dramatisk de siste tiårene, med økende forskjeller i utdanningsnivå, inntekt og fysisk og psykisk helse. Dette skaper betydelige utfordringer med tanke på å sikre høy livskvalitet for hele befolkningen. Det er derfor svært viktig med grundig forskning på h...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland