0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Political Power of European Case Law and the CJEU

Internasjonale domstoler er institusjoner som holder autoritet over tolkningen av mellomstatlige avtaler, og på denne måten spiller en sentral rolle i en rekke mellomstatlige samarbeid. Blant de mektigste internasjonale domstolene er EU-domstolen, som gjentatte ganger har vist seg å være en vikti...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Implentation of State Aid Modernisation in the European Economic Area

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Legitimate authority without a duty to obey: The power-liability approach as a conceptual framework to understand practical authority

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Norwegian Research School in History

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) har åtte partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. Forskerskolen skal styrke studentenes intellektuelle rekkevidde, spesialistkompetanser og overførbare ferdigheter. ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Snowballing and Tipping: Market Feedback, Regulatory Coalitions, and Institutional Change in Climate Politics

Hvordan og under hvilke betingelser kan markedskrefter drive det grønne skiftet fremover? Dette prosjektet setter søkelys på hvordan vekselvirkninger mellom policy, politikk, teknologi og marked kan endre egeninteressen til eksisterende industri og næringslivsaktører over tid, og på forutsetninge...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach

Målet med Machine Learning Aphasia-prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk / kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade. Verb-relatert morfosyntaktisk forringelse er et av hovedtrekkene til agrammatisk afasi. Selv om det har blitt gjort mange studier p...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Intersecting flows of Islamophobia («INTERSECT»)

De siste tiårene har vi sett vekst i anti-muslimske og anti-islamske holdninger og handlinger, ofte omtalt som «islamofobi». «Islamofobi» er et omstridt begrep, men brukes mer og mer i forskningssammenheng. Islamofobi kommer til uttrykk på en lang rekke samfunnsarenaer, i noen land kommer det mes...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Som følge av den økende globale bevisstheten om urfolks rettigheter i Europa, Afrika, Latin-Amerika og Asia, har verdenssamfunnet gjennomgått en rekke juridiske reformer. FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i 2007 representerte en milepæl i arbeidet for global fremme av menneskerettighe...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Embracing the Leper: Local collaboration with anti-system parties in Scandinavia

Prosjektet dreier seg om virkningene av lokale samarbeid med utfordrerpartier på ytre høyre og venstre fløy i to skandinaviske land: Norge og Sverige. Jeg tar utgangspunkt i følgende observasjon: Utfordrerpartier deltar gjerne i lokale partisamarbeid i mange år uten å kunne eller ville delta i ko...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - European Strategies for Printing and Popularising Renaissance Medicine

Hvordan ble 1400-tallets nye kommunikasjonsteknologi, boktrykkerkunsten, brukt til å formidle medisinsk kunnskap på tvers av språk- og landegrenser? Ved å sammenligne beslektede tekster på flere språk, utgitt i ulike byer og myntet på forskjellige publikum, blir det mulig å se hvordan kunnskapen ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

13th International Kant Congress: The Court of Reason

Immanuel Kant (1724-1804) var opplysningstidens største filosof. Han arbeidet på alle filosofiens områder. Interessen for hans ideer og innflytelsen av disse i dag er bare økende. Hans syn på menneskeverd og autonomi, hans argumenter for demokrati og mot adelsordningen, samt hans kritikk av slave...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework

Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvorfor begreper som 'mengde' og 'tall' fortsatt er filosofisk obskure - ingen vet egentlig hva disse er - til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. Tanken er å nærme seg problemstillingen fra et nytt perspektiv, nærmere bestemt ved...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Borgund Kaupang by Aalesund, western Norway Life and Death of a small town in the periphery of Europe.

Borgund var en av de 16 byer i Norge i middelalderen. Den lille byen er kjent fra skriftlige kilder og fra arkeologiske undersøkelser. En regner med at Borgund går tilbake til Vikingtiden og ble forlatt sist i middelalderen. I vårt tverrfaglige prosjekt studerer vi de økonomiske og kulturelle fak...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380-1530

I middelalderen var en av de vanligste typene av tekster som ble produserte av kvinnelige forfattere visjonære tekster. Den hellige kvinnen Birgitta av Sverige (1303-73) var kjent over hele kontinentet, og i England, gjennom sin enorme samling av guddommelige åpenbaringer, Den latinske Revelation...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn og unge i Norge at foreldrene går fra hverandre, og nærmere 40 % av alle 17-åringer har foreldre som bor hver for seg. Hvilken bostedsløsning foreldre velger for barna sine etter brudd har vært i stor endring de siste årene. Flere velger delt bosted og færre ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som in...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention

Hva slags beskyttelse får flyktninger i stater som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon? I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninggr...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rights-protecting interventionism beyond the use of military force

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan stater bør reagere på menneskerettighetsbrudd i andre stater. Brudd mot menneskerettighetene er ofte mest påfallende i tilfeller av svært alvorlige overgrep, slik som folkemord eller forbrytelser mot menneskeligheten. Majoriteten av menneskerettighet...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Geographers Meeting 2019: Sustainable Geography - Geographies of Sustainability

In June 2019, the Department of Geography at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) will host the 8th Nordic Geographers Meeting (NGM). NGM is a bi-annual conference initially set up as meeting place for Nordic geographers, but has over the years evolved into an international v...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020

Prosjektet "Stedssansen i en teknologisk tid" undersøker den menneskelige evnen til å finne veien og skape mening i et landskap i historisk perspektiv. Vi tar utgangspunkt i nåtidens mange diskusjoner om hvordan nye teknologier som smarttelefoner og GPS har svekket stedssansen. Vi vurderer slike ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digitox: Intrusive media, ambivalent users and digital detox

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og koronasituasjonen har bidratt til økt bruk av digitale plattformer. Parallelt med digitaliseringen ser vi imidlertid tegn til skepsis, motstand og rapporter om "skjerm-tretthet" og mobiloverdose. Mens mange studerer positive sider ved digitaliser...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

BERGEN, HANSE AND CHURCH ART Art and Cultural History around the North Sea during the Late Middle Ages and the Early Modern Period

Since 2013 the Germany-based Netzwerk Kunst + Kultur der Hansestädte (Network Art and Culture of the Hanseatic Cities) has been a valuable exchange platform for scholars who work on the art and cultural history of the Hanseatic cities of northern Europe. The network currently consists of 116 scho...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Awarded: NOK 16,718

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

GLOW - Generative Linguistics in the Old World, 7-11. May 2019

The University of Oslo will be hosting the 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) in the period of 7-11 May 2019. Generative linguistics is a major theoretical framework within the language sciences, and GLOW is by many considered the major European organization in formal ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SuperCamp: Genealogies of Humanitarian Containment in the Middle East

Dette prosjektet studerer hvordan Midtøsten konstrueres som en flyktningregion i tre historiske epoker fra 1850 fram til dag og nå kan sammenliknes med en regional flyktningeleir, en «Superleir». I dette begrepet ligger det at Midtøsten er blitt en oppsamlingsplass for flyktninger som har fått in...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Criminal justice, wildlife conservation and animal rights in the Anthropocene [CRIMEANTROP].

CRIMEANTHROP utforsker regulering, rasjonale bak og forvaltning av ville dyr, de normative og rettssosiologiske signalene håndhevingen sender og implikasjonene for bevaring av ville dyr og dyrevelferd. Dette utforskes fra tverrfaglige teoretiske og empiriske innfallsvinkler som har basis i, og vi...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

Spørsmålet om minoriteters mulighet til å etterstrebe gode liv i demokratiske systemer har alltid stått sentralt i politisk filosofi. Nå reises dette klassiske spørsmålet med ny kraft i kjølvannet av at stabile og rike demokratier i det vestlige Europa har blitt populære innvandringsmål. Debatt...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens Vinterseminar 2019: Klasse og ulikhet

Temaet for seminaret er «Klasse og ulikhet». Målsetningen for seminaret er å problematisere hvordan klasse og ulikhet utspiller seg på forskjellige samfunnsområder som helse, utdanning og arbeid, og hvordan ulikhet fordeler seg geografisk. Ved seminaret vil vi diskutere hva som særpreger nåtidens...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo