0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikle mer presise metoder og effektive modeller for å sette sammen optimale porteføljer av verdipapirer

En omfattende forskningslitteratur viser at de fleste aktive fondsforvaltere oppnår dårligere avkastning enn markedet etter at man har justert for kostnader og risiko. Forskning viser samtidig at det finnes såkalte systematiske risikopremier - eller faktorer - som over tid har levert høyere avkas...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Collaborative for Health Economic Experiments

For å utvikle god helsepolitikk er det nødvendig med kunnskap om hvordan ulike politikkendringer påvirker adferden til de som tar medisinske beslutninger i helsesektoren. Målet med dette prosjektet var å bidra slik kunnskap ved gjennomføre eksperimenter. I prosjektet er det gjennomført økonomiske...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

EUROPA-Europa i endring

Integration and division: Towards a segmented Europe?

EuroDiv har hatt som mål å undersøke hvordan den europeiske krisen endrer og påvirker EU og Europa og hvilke implikasjoner dette har for Norge som er nært assosiert ikke-medlem av EU. Prosjektet har sett på hvordan eventuelt økt differensiering i Europa vil kunne etablere segmenteringsmønstre med...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Evaluating the design of the tax system

Artikkelen "US versus Sweden" (Discussion Paper No. 761, Statistisk sentralbyrå) sammenligner og analyser effekter på arbeidstilbud, inntektsfordeling, skatt og regjeringens budsjett av å innføre hhv den amerikanske og svenske modellen for jobskattefradra g. Analysen, som er basert på data for en...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

The Oslo Conference on Corporate Social Responsibility 2012

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

After the evaluation of the 2006 tax reform - missing pieces, unresolved issues and reassessments

First, we suggest assessing the new schedule's effect on macroeconomic stability. The idea is that when households experience shocks to their gross income, a progressive tax system acts as a buffer to disposable income. If there is incomplete consumption insurance the change in income will affec...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Oslo Fiscal Studies - a Centre for Public Economics

Hovedformålet til Oslo Fiscal Studies (OFS) er å øke omfanget og kvaliteten av utdanning og forskning i offentlig økonomi og skatteøkonomi spesielt. Undervisningen er styrket på alle nivåer. I masterprogrammet er antall avlagte studiepoeng og masteroppgaver i offentlig økonomi 2-3 ganger så høyt ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation (NoCeT)

Ikke relevant

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

INDEMB-Indo-Norwegian research and de

Climate change mitigation and adaptation in forest planataion sector.

Målet med prosjektet har vært å anslå virkningene av klimaendringer på skog i India, og å undersøke potensialet for å redusere uttynning av skog gjennom REDD+-mekanismen. India har så langt ikke engasjert seg mye i å skaffe REDD+-prosjekter til landet, men vurderer en mer aktiv politikk på område...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Social Interactions and Tax Avoidance

Når skatteytarar deltar i lovlig skatteomgåing og/eller ulovleg skatteunndraging fører det til at staten taper skatteinntekter. Vi prøver å finna forklaringar på kvifor to ellers like individ ser ut til å ta ulike valg når det gjeld deltaking i skattetilpassing. Innsikten frå forskninga vår g...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Remote Access Infrastructure for Research Data (RAIRD)

The proposed project from Statistics Norway (SSB) and the Norwegian Social Science Data Services AS (NSD) aims to develop a new method of access to administrative data and register data and a research infrastructure that will stimulate Norwegian and inter national research on these data sources. ...

Awarded: NOK 35.0 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL): Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy

STEAL-prosjektet dreier seg om globale formuekjeder (?global wealth chains?), nærmere bestemt om hvordan formueskaping og -opprettholdelse ofte fører med seg bortgjemming og tilsløring av informasjon. Begrepet globale formuekjeder er et policy-uttrykk avledet fra det mer etablerte globale verdikj...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the n...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Role of Tax Havens: In Global Governance and Regulation; In the External Financial Equation for Economic Development

-This project demonstrates the massive scale of resource loss from developing countries and the role of tax havens in facilitating these financial outflows. The project is organized in three parts: an estimation of net resource transfers from developing countries incorporating illicit and unrecor...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2011-2021

Location: Vestland

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CICEP-Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

Hovedmålene med CICEP har vært å identifisere internasjonale avtaler og strategier som kan bidra til omstillingen til lavkarbon-energisystemer, samt å utforske konsekvenser av sannsynlig internasjonal klimapolitkk. CICEP bidratt til å identifisere politiske tiltak som kan vedtas og implementeres ...

Awarded: NOK 64.0 mill.

Project Period: 2011-2020

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Remuneration and organization in general practice: Effects on recruitment, practice profile, and task division between care levels

Noen nøkkelfunn fra diskret valgeksperiment delprosjekt A: Svært få unge leger ønsker å jobbe i de minste distriktskommunene. Studien viser at ytterligere lønnsøkninger (fra dagens nivå) trolig vil ha begrenset effekt som et virkemiddel for å få flere unge leger til distriktene i Norge. Forbedri...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 33. norske forskermøte for økonomer 2011 ved Norges Handelshøyskole, Bergen

Forskermøtet 2011 skal avholdes på Norges Handelshøyskole i Bergen 5.- 7. januar. Forskermøtet 2011 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. forespurt Norges bank om foredrag fra påtroppende sentralbanksjef (felles forelesning med FIBE) 2. Pierre Cahuc "Tru st, Inequality and Redistribution of Inco...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender of children, education and occupational choice in Nepal

In rural Nepal households appear to have a target of at least two boys with the expectation being that at least one boy may get a good education and either a high income temporary job abroad, or a permanent job at home. In the project we want to test this hypothesis. If the hypothesis is correct...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

THE VELO-2 STUDY. A COMPORATIVE STUDY OF TWO MENTAL HEALTH SERVICE-SYSTEMS: COLLABORATION, COSTS, UTILIZATION AND OUTCOMES.

Fra 1950-årene kom det til en omfattende restrukturering av psykiatrien ved en gradvis nedbygging av sengeplasser i sentralinstitusjoner og opprettelse av lokale polikliniske tilbud. I Norge kom denne utviklingen for alvor utover på 1980-tallet med opprettelsen av de "Distriktspsykiatriske sentre...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2010-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Effort-dependent technologies for multi-domain risk-based security testing

The aim of the DIAMONDS project was to strengthen the ability of Norwegian companies to face the new security challenges posed by the future internet by transferring state-of-the-art security assessment techniques to the industry. In particular, we developed industrial guidelines and a supporting...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Moderne statistiske metoder for analyse og varsling av markedsrisiko

Statistiske begreper, metoder og modeller har gjort sitt inntog i norske finansinstitusjoner, spesielt i arbeidet med måling og vurdering av risiko. Mellomstore norske banker har i all hovedsak hatt fokus på kredittrisiko, og bruk av statistiske modeller både i innvilgelsesprosessen og portefølj...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

CSR som innovasjonsdriver i norsk næringsliv, støtte til konferanse om bedriftenes samfunnsansvar (DL 201009269)

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Econometric aspects of the credit crisis

During the autumn of 2008 and the winter of 2009, the credit crises that originated in the US housing market spread to all developed economies and became a global job crisis. This crisis already has historical proportions, and like the depression of the e arly 1930s, and the stagflation period of...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Improving competition policy

The aim of the project is to build a better knowledge base for the formulation of competition policy. First, we will analyse how existing rules and procedures and the current organization of the enforcement agency may lead to adverse outcomes, and how cur rent methods may be improved. An importan...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

The Financial Crisis: Liquidity, Securitization, and Leverage

During the current so-called financial crisis, central banks around the world have injected vast amounts of liquidity into the system in an attempt to keep banks afloat and the economy ticking over. Nevertheless, many financial institutions have declared bankruptcy while others have received gov...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Skatt og arbeidstilbud fra husholdninger

It is a well-established fact that econometrician do not wth certainty the preferences of households. Thus to the econometrician the preferences are random and probabilites can be derived to describe the behavior of the agents. This has been done by sever al reasearchers over the last two decades...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Dividend taxation and the timing of dividends for closely held firms

In 2006, Norway implemented a tax reform that implies that previously tax-exempt dividends now are taxed at a flat rate of 28 percent. Similar to portfolio investors, owners of closely held corporations can withdraw a tax-exempt amount of dividends (and c apital gains), the so-called Rate-of-Retu...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Tax avoidance and ownership structure: Evidence from Norway

The Shareholder income tax was introduced in 2006, but until now there has been little empirical evaluation of the effect of this in theory neutral tax on the behaviour of owners and firms. We provide an evaluation of the effects of the Shareholder income tax in two particular dimensions: the ef...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Taxation of Capital Gains in the Housing Market

Analyze the role played by capital gains in the formation of house prices and how taxation of such gains may reduce the volatility of prices, stabilize the housing market, and generate revenue. Construct a theoretical apparatus with two types of buyers, f irst-time and nth time, and examine diffe...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo