0 projects

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation

Det har vært stor aktivitet på Senter for skatteforskning (Norwegian Centre of Taxation (NoCeT) i perioden 01.10.2021-30.11.2022. Vi har i løpet av denne rapporteringsperioden publisert 23 artikler i tidsskrifter med konsulent-tjeneste (mot 24 i forrige rapporteringsperiode); publisert 13 kro...

Awarded: NOK 17.5 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrent...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Travelogue

Reiseregninger er en tidkrevende og vanskelig prosess som involverer mange ansatte i en bedrift, og selv moderne systemer legger opp til at den ansatte skal sitte på kontoret etter endt reise og fylle ut reiseregningen. Nye muligheter innen mobilteknologi, kunstig intelligens og lovverk gjør at...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Economics

Datamengden i reiselivsbransjen har økt det siste tiåret. En årsak er økt turisme og reiseaktivitet. Men den viktigste er økt digitalisering. Bedrifter og myndigheter registrerer og oppbevarer nesten all informasjon digitalt. Videre har teknologi som er utviklet til andre formål sett anvendelse, ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prisdannelsen i råvaremarkedene - implikasjon for verdsettelse av råvarebaserte selskaper

Råvarebransjene omfatter viktige eksportindustrier i Norge og i de nordiske landene. Disse virksomhetene utgjør en vesentlig andel av aksjemarkedene, og velfungerende råvaremarkeder er viktig for å utnytte Nordens komparative fortrinn. Riktig forståelse av prisdannelsen og de sentrale prisdrivern...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Dette prosjektet tar som sitt studieobjekt Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som oljefondet - som er blant verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet er eid av det norske folk, og forvaltet av Norges Bank med bakgrunn i et mandat utstedt av Finansdepartementet. Prosjektet und...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Labor Markets, Firm Behavior and Public Policy

Dette prosjektet består av tre delprosjekter. Hvert delprosjekt omhandler ulike justeringer i økonomien som kan forebygge langsiktige konsekvenser av utfordringene for norsk økonomi som følger av en forventet reduksjon i framtidige oljeinntekter og en aldrende befolkning. Det første prosjektet...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

High Impact Weather Events in EurAsia Selected, Simulated and Storified

I perioden 1992-2009 hadde hele 85 prosent av verdens nasjoner en lav selvforsyningsgrad eller bare et marginalt kornoverskudd og er dermed sårbare for en global reduksjon i kornproduksjonen. Et fåtall land dominerer den internasjonale handelen med korn, som USA for mais og hvete og Thailand f...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 38. norske forskermøte for økonomer 2016 ved NTNU, Trondheim

Forskermøtet 2016 skal avholdes på NTNU, Trondheim 04-05 januar. Forskermøtet 2016 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1.Prof. Jon Fiva (BI) 2.Prof. Lar-Erik Borge(NTNU) 3.Om Nobelprisen 2015. Foredragsholder fastsettes senere. Og inviterte sesjoner: Jan Tore Klovland (NHH) Tarjei Havnes...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

What do we know about the economics of adaptation? A workshop on practical and methodological challenges

The recent fifth Assessment Report of the International Panel on Climate Change has once more shown that our climate is changing. Today considerable challenges continue to exist in better understanding climate change, the associated impacts and the identification of potential adaptation options. ...

Awarded: NOK 20,670

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New approaches to measuring inequality: From household decisions to global comparisons

Thomas Pikettys bok "Capital in the twenty-first century" er en bestseller som har demonstrert at debatten knyttet til økonomisk ulikhet har fått økt interesse de siste tiårene. Boken diskuterer ulikhet i en historisk sammenheng og boken har mottatt både ris og ros, i Norge og internasjonalt. Me...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Causes of Bargaining Failure

Arbeidshesten for å forstå forhandlinger i økonomi og statsvitenskap forutsetter åpent kjent rasjonalitet, fullstendig og fullkommen informasjon. Denne modellen kan ikke forklare utsettelser og sammenbrudd i forhandlinger. Nyere litteratur søker å identifisere atferdsmessige årsaker til fordeling...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Heterogeneity in Macroeconomics: Empirical Evidence

Prosjektet gav svar på flere økonomiske spørsmål: Framoverskuende pengepolitikk er ikke et like effektivt politisk virkemiddel som tidligere antatt så lenge heterogenitet er tatt høyde for. Finanspolitikk er ikke mer effektivt i en situasjon med resesjon eller likviditetsfelle sammenliknet med ...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Spatial variation, spatial dependencies and neighborhood spillover effects in risk factors and assets related to insurance.

Forsikringspremier skal ideelt sett reflektere risiko. Både risikoen og verdien på forsikringsobjekter forventes å variere geografisk. Den geografiske dimensjonen vektlegges ofte lite i forsikringsrelaterte problemstillinger, og metoder for å korrigere for geografiske variasjoner er relativt lite...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Risk Management in Energy Markets

I energimarkedene finner man en rekke særtrekk som påvirker prisdannelsen. Blant annet fører mangel på lagringsmuligheter for elektrisk kraft til at produksjon og forbruk må finne sted simultant, samtidig som en har en rekke flaskehalser i overføringskapasitet i regionale nett. Man observerer ogs...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt: bruk av Telemotix teknologi for å karakterisere og påvirke kjøreatferd til forsikrings- og opplæringsformål

Bilen har potensial til å bli en smart bil ved hjelp av telemetriløsninger. Slike løsninger kan hente informasjon om bilens tilstand samt vei- og kjøredata fra bilens elektroniske system, og sende dem til skyen for ulike applikasjoner. Dette prosjektet sikter på å utvikle slike applikasjoner, sær...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BIG INSIGHT - Statistics for the knowledge economy

BigInsight har oppnådd imponerende resultater i løpet av de første syv årene: omfanget av arbeidet, fra utvikling av nye metoder til implementering av resultater med private og offentlige partnere, er ganske unikt i et internasjonalt perspektiv; omfanget av dets aktiviteter, på tvers av ulike anv...

Awarded: NOK 96.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

From zero to hero? Explaining the European Parliaments influence on EU external trade policy

Prosjektet 'From zero to hero? Explaining the European Parliament's influence on EU external trade policy', har hatt som mål å forstå Europaparlamentets innvirkning på Den europeiske unions (EU) handelspolitikk. EU er verdens største og mektigste handelsblokk. Derfor er EUs handelspolitikk også U...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 37. norske forskermøte for økonomer 2015 ved Universitetet i Bergen.

Forskermøtet 2015 skal avholdes på Universitetet i Bergen 05-06 januar. Forskermøtet 2015 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1.Prof. Shelly Lundberg(UCSB) 2.Prof. Tommy Staahl Gabrielsen(UiB) 3.Om Nobelprisen 2014. Foredragsholder fastsettes senere. Og inviterte sesjoner: Knut Einar Ros...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A New Model For Power Markets Under Uncertainty

Til ethvert marked er det knyttet stor grad av usikkerhet til hvordan fremtiden vil se ut. Dette gjelder også for kraftmarkeder i Norden og ellers i verden. Usikkerheten er knyttet opp mot en rekke faktorer, blant annet etterspørselsnivå, brensels- og utslippskostnader, produksjonsteknologier og ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Intergenerational mobility, early health shocks and public policy

Det finnes etterhvert mye litteratur som tyder på at ekstern påvirkning under svangerskap og tidlig barndom har varige effekter helt inn i voksenlivet langs mange dimensjoner som utdanning, helse og status i arbeidslivet. Denne litteraturen viser at forskjeller mellom barna for helse som barn, ik...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF (Videreføring av prosjekt 105903)

...

Awarded: NOK 62.7 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Follow the money: the role of cross-border networks in natural resource extraction, stolen assets recovery and tax havens and capital flows

Natur ressurser er en inntekstskilde av stor betydning for en rekke afrikanske land. Samtidig strever disse statene med å få på plass det institusjonelle rammeverket som er nødvendig hvis de både skal få de inntektene de har krav på og for at utviningen skal finne sted på en kommersiell, miljømes...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability

WP1 har tre deler. I den første delen har vi utviklet en global bærekraftmodell som vi anvender på landnivå. Modellen bygger på tre bærekraftimperativ: tilfredsstille grunnleggende behov, sikre sosial rettferdighet og respektere miljømessige grenser. Sentrale teorier for hvert imperativ peker på ...

Awarded: NOK 16.5 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Produktivitet og agglomerasjon

Produktivitetsvekst utgjør nøkkelingrediensen for økonomisk vekst og dermed høyere sosial velferd, så fallende produktivitetsvekst bør være et problem for alle. I doktorgradsavhandlingen belyser jeg flere sammenhenger mellom produktivitet og mobilitet. I bakgrunnen av avhandlingen min viser Hanse...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikle mer presise metoder og effektive modeller for å sette sammen optimale porteføljer av verdipapirer

En omfattende forskningslitteratur viser at de fleste aktive fondsforvaltere oppnår dårligere avkastning enn markedet etter at man har justert for kostnader og risiko. Forskning viser samtidig at det finnes såkalte systematiske risikopremier - eller faktorer - som over tid har levert høyere avkas...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Collaborative for Health Economic Experiments

For å utvikle god helsepolitikk er det nødvendig med kunnskap om hvordan ulike politikkendringer påvirker adferden til de som tar medisinske beslutninger i helsesektoren. Målet med dette prosjektet var å bidra slik kunnskap ved gjennomføre eksperimenter. I prosjektet er det gjennomført økonomiske...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

EUROPA-Europa i endring

Integration and division: Towards a segmented Europe?

EuroDiv har hatt som mål å undersøke hvordan den europeiske krisen endrer og påvirker EU og Europa og hvilke implikasjoner dette har for Norge som er nært assosiert ikke-medlem av EU. Prosjektet har sett på hvordan eventuelt økt differensiering i Europa vil kunne etablere segmenteringsmønstre med...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Evaluating the design of the tax system

Artikkelen "US versus Sweden" (Discussion Paper No. 761, Statistisk sentralbyrå) sammenligner og analyser effekter på arbeidstilbud, inntektsfordeling, skatt og regjeringens budsjett av å innføre hhv den amerikanske og svenske modellen for jobskattefradra g. Analysen, som er basert på data for en...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

The Oslo Conference on Corporate Social Responsibility 2012

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo