0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Brønnbåt som logistikkverktøy i lakseproduksjon: utvikling av miljø-, hygiene- og kvalitetsfremmende teknologi og metoder

På bakgrunn av historiske data av sykdomsutbrudd og brønnbåttransport er det gjennomført en risikovurdering for å kvantifisere smittepress. Skriftlig sammenstilling av data og informasjon av betydning for utføring av risikovurderingen er samlet i en teknisk rapport. Den første delen av rapporten ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Neste generasjon energieffektive trålere

Med bakgrunn i prosjektet Fremtidens tråler (I79795/I40) skal det verifiseres en forbedring av skrogenskaper samt effekten av et nytt integrert propell/ror systen som ikke er prøvd ut på twin-screw og i trålkondisjon. Det skal utvikles to skrog; et konven sjonelt skrog, og et neste generasjon trå...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Møre og Romsdal

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRISP - Centre for Research-based Innovation in Sustainable Fish Capture and Processing Technology

Introduksjon Hovedmålsetningen til CRISP er å øke verdiskapingen i marin sektor og forbedre forvaltningen av våre marine ressurser gjennom utvikling av mer ansvarlig og selektiv fangstteknologi. CRISP fokuserer på to segmenter av fiskeflåten: trål og snurpenot. CRISP tar for seg en rekke nasjona...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Teknologiske og operasjonelle muligheter for bruk av AUV innen havbruk

Hovedmålet for forprosjektet er å etablere et sterkt konsortium med vekt på kunnskap innen havbruk og AUV, og utarbeide en fullstendig BIP hovedprosjektsøknad til MAROFF. Videre er målsetningen for hovedprosjektet å utvikle en AUV demonstrator med tilhøre nde instrumentering for inspeksjon og pro...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestfold og Telemark

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Exposed salmon farming in high currents and waves

Johansson. D, Laursen, F., Fernö A., Fosseidengen, J-E., Klebert, P., Stien, L. H., Vågseth T. & Oppedal, F. Water current: a directive factor for atlantic salmon (Salmo salar L.) behaviour in sea cages. Presentation at EAS 2013 at Trondheim. Laursen, F., Johansson, D., Olsen, R-E., Oppedal, F...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Implementering av nytt utstyr for bedre og mer effektiv fangstbehandling om bord på snurrevadfartøy

Gjennom et FHF-finansiert prosjekt ble det identifisert flere områder som snurrevadflåten ønsket å forbedre. Særlig omhandler dette utvikling av løsninger for automatisk fangsthåndtering om bord. Å holde fisken levende, ved store hal, frem til bløgging er et av de viktigste områdene hvor det ska...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Tverrfaglig innovasjonssatsning i Møre og Romsdal - samhandlngsprosjektet

Nærheten til og utnyttelsen av ressurser i havet er utgangspunktet for det meste av næringsutviklingen i Møre og Romsdal, med kunnskap som en stadig viktigere driveren i utviklingen. Maritim og marin sektor er de klart viktigste målt etter sysselsetting o g verdiskaping. Men også helsesektoren er...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Møre og Romsdal

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar attraktive for høgt utdanna arbeidskraft?

Marin og maritim næring i Møre og Romsdal blir i stadig større grad kunnskapsbasert og tilstrekkeleg tilgang på relevant kompetanse er ein av føresetnadane for innovasjon og vidare utvikling Samhandlingsprosjektet i VRI Møre og Romsdal for perioden 2011-2 013 fokuserar derfor framleis på samspele...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Møre og Romsdal

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Samhanling i regi av VRI - Effekt på regionens innovasjon

SAMHANDLING I REGI AV VRI - Effekt på regionens innovasjon Flere i VRI har stilt følgende spørsmål: Virker VRI? Og i så fall, hvordan? Dette er sentrale spørsmål for både samhandlings- og forskningsprosjektet. Samtidig er de trolig de vanskeligste å besv are. Grunnen er at vi ikke har visst hvo...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Seafarm Pulse Guard: Beskyttelse av laks i oppdrettsanlegg mot lakselus

Prosjektet har til hensikt å validere bruk av den norskutviklede teknologien Seafarm Pulse Guard (SPG) som et bekjempelsesmiddel mot lakselusinfisering av laks i oppdrettsanlegg. SPG sender strømpulser i sjøen i umiddelbar nærhet rundt anleggene for å hin dre at mobile stadier av lakselus kommer ...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Rogaland

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI er verdiskaping gjennom samhandling

VRI2 er en videreføring av nåværende VRI-aktiviteter i Rogaland, VRI1. Satsingsområdene mat, energi og maritim sektor videreføres, og i tillegg har vi valgt å trekke inn helse som nytt satsingsområde. VRI2 vil fortsatt nytte kompetansemeglere som et vikt ig virkemiddel, og kompetansemeglerne vil...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fremtidens pelagiske fiskefartøy

Dette forprosjektet er dominert av forberedende prosesser til et hovedprosjekt der en rekke FoU-temaer vil bli forfulgt knyttet opp mot et nybygg som skal berede grunnen for å flytte internasjonal fiskeriteknologi, med vekt på pelagisk sektor, et nytt sty kke framover. Dette skal skje i samarbeid...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt: Organisere og utarbeide grunnlag og søknad for 3-årig prosjekt innenfor fullskala høsting av raudåte

Det vises til NFRs hjemmesider og MAROFFs informasjon om løpende frister for søknad til forprosjekter. I den anledning søker UIT om 150. 000 NOK til et forprosjekt med siktemålet å utvikle en KMB-søknad til et 3-årig prosjekt med fokus på "Fullskala høsti ng av raudåte". I løpet av den senere tid...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

TEKMAR 2010 - Innovasjon i havbruk. "1 million tonn laks i 2010!"

Havbruksklyngen er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og kan med større teknologisk kompetanse og kapabilitet få økt økonomisk betydning i framtiden. Hovedfokus for TEKMAR er å sikre tilførsel av ny teknologisk kunnskap slik at bransjens etablerte o g nye produkter får et økt innhold av ny,...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt potensial i nordområdene

Hovedmålet med prosjektet er Å finne, beskrive og demonstrere løsninger for hvordan forbedret teknologi kan utnyttes i større grad til å sikre og effektivisere krevende maritime operasjoner spesielt i nordområdene hvor dataoverføring, posisjonering og nav igasjon er faktorer. Bakgrunn Økt aktivi...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt for fremtidens utslippsfrie skip

Norge har satt som mål at den globale middeltemperatur ikke skal øke mer enn 2 °C fra førindustriell tid. Forskere har identifisert dette som en avgjørende terskel for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av global oppvarming. En norsk studie publiser t i tidsskriftet Climatic Change i juni 2...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Villaksutvalget 10 år etter. Hvor står vi, og hvor går veiden videre?

Villaksens tilbakegang fortsatte også i 2009. Kun få lysglimt finnes, jevnt over er tilbakegangen dramatisk. 10 år etter at Villaksutvalget (NoU 1999:9) la fram forslag til strategier og tiltak for å bedre laksens situasjon forverres den fortsatt. Hva er årsakene til den dystre utviklingen? Ga V...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Numerical simulation of complex systems involving interaction between elements with large and varying stiffness properties

The main idea of the project is to develop simulation models to study complex marine systems and operations, involving dynamic interaction between components having different properties and characteristics. Examples of relevant systems are large flexible fish farm structures, vessels towing an o...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Klammerløs og skumfylt PE-merd

Det skal utvikles en ny type flytekrage for oppdrettsmerder. I stedet for de tradisjonelle PE-merdene som består av 2 eller flere standard rørprofiler holdt sammen med klamre for hver 2-3 meter skal det utvikles et enkelt ovalt formet rørprofil. Dette pro filet skal være skumfyllt, dvs med varier...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Rogaland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sjøfartshistorisk årbok 2008 (utkommer 2010)

...

Awarded: NOK 44,999

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Technologies, systems and operational procedures for high-level accuracy in biomass control in large cages (EXACTUS)

The industry's vision for biomass control is ±1% accuracy on salmon average weight, and ±0.1% on the number of fish in the different size classes ready for slaughter (2-3, 3-4kg etc), but the current management and sub-optimality in technology results in significant losses especially related to ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Mekanisert retting og skifting av defekte linekroker

Initiativ: På oppdrag fra Teknologiforum/FHF har Sintef Fiskeri og havbruk AS og et brukerkonsortium fra autolineflåten utført et forprosjekt for å identifisere FoU-prosjekter for autolinefartøy. I forprosjektet ble det identifisert 4 prosjekt, og ett av disse er "Mekanisert retting og skifting...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av innovative fôringsflåter for morgendagens krav

Forprosjektet har som hensikt å tilrettelegge for at Aqualine AS etablerer nettverk og avtaler med komptetente utviklingsmiljø samt ledende aktører i oppdrettsnæringen for å utvikle en ny type fôringsflåte tilpasset drift på eksponerte lokaliteter. Det v il bli inngått en avtale med INAQ Managem...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av konsept for avlusning i stormerd

Bekjempelse av lus er en av oppdrettsnæringens største utfordringer; resistent lus og vanskelighter med å avluse store mengder laks har vært et problem i alle år. Trusselen som lakselus medfører for norsk oppdrettsnæring og villfisk er spesielt understrek et i Strategi for en miljømessig bærekraf...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

TEKMAR 2009

Havbruksklyngen er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og kan med økt teknologisk kompetanse og kapabilitet få økt økonomisk betydning i framtiden. Hovedfokus for TEKMAR er å sikre tilførsel av ny teknologisk kunnskap slik at bransjens etablerte og n ye produkter får et økt innhold av ny bes...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Research tools for net deformation and distribution of fish in commercial scale aquaculture research facilities

AquaCulture Engineering (ACE) is a company that is in the process of establishing test facilities for aquaculture technology based on a license to farm 2 340 tons of salmon for R&D purposes. The test facility will offer large-scale infrastructure, includi ng plants, sites and personnel, for resea...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål

Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scan...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Hydroids on aquaculture constructions in Norway (HYDROFOUL)

Marine biofouling is the undesirable accumulation of organisms on submerged surfaces. Biofouling poses a major problem for the aquaculture industry, because of its negative effects on farm constructions and operations, fish welfare, and the effects of cur rent antifouling solutions on the environ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine (Finansieringsbidrag fra FHF prosjekt 201988)

Marine vessels, incl. fishing vessels, are substantial contributors to total NOx emissions in all major maritime nations. In addition, the recent dramatic increase in fuel costs has put large parts of the international fishing fleet in an acute situation. Increased flexibility wrt. fishing gear ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Primærnæring)

...

Awarded: NOK 327.6 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage