119 projects

ENERGIX-Stort program energi

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift.

Sammen med BKK Nett, Tensio, Statnett, Microsoft og SINTEF har Kongsberg Digital utviklet et nytt informasjonssystem for moderne nettdrift. Kongsberg Digital har benyttet sin digitale plattform Kognifai som utgangspunkt og samarbeidet tett med partnerne på tvers i prosjektet. KogniGrid-prosjek...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange utviklede land investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter av relativt små mengder energi som bare leverer sporadisk og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker mark...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum safe cryptography for the Internet of Things

Tingenes Internett (IoT) er en realitet. IoT knytter sammen ikke bare tradisjonelle datamaskiner, men også alle slags andre enheter som vi bruker i dagliglivet: Biler, dørlåser, medisinsk utstyr til privat og institusjonell bruk, vaskemaskiner, kjøleskap og lysbrytere er vanlige eksempler. Gjenno...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

TACEMM

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamic risk management for smart grids in large-scale interconnected power systems

For de fleste kraftnettoperatører er det utfordrende å ha en nøyaktig og oppdatert oversikt over tilstanden til deres nett, utstyr og kraftledninger. I feilsituasjoner og for forebyggende og korrigerende vedlikehold av kraftnettinfrastruktur har kraftnetselskaper tradisjonelt stolt på manuelle ba...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Wireless In-Home Healthcare Monitoring System for Supporting Independent Living of Elderlies

Aldring med tilhørende fysiske og psykiske lidelser skaper store bekymringer rundt om i verden. I de senere årene har flere hjemmebaserte helsemonitoreringssystemer blitt tatt i bruk for å forebygge uønskede hendelser hos eldre hjemmeboende personer. Ulempen med eksisterende løsninger er at de er...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mission-oriented autonomous systems with small satellites for maritime sensing, surveillance and communication

Fjerne områder som åpent hav, polområdene og enkelte kystområder har svært lite infrastruktur tilgjengelig for observasjon, overvåking og kommunikasjon for å støtte viktige samfunnsoppgaver. Dette inkluderer formål som havforskning, klimaforskning, ressursstyring og -overvåking, miljøovervåking, ...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Communication for Autonomous Ships

Ubemannede og autonome skip har fått økt oppmerksomhet i de siste årene, og de er ikke lengre en fjern visjon, men en nærliggende realitet. Autonomi blir betraktet som det neste store skiftet innen skipsfart, og vil kunne revolusjonere både design, konstruksjon og drift av neste generasjons "smar...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Smart Community Neighborhood - driven by energy informatics

Den nåværende elektrisitetsinfrastrukturen i Norge mangler mekanismer for å håndtere mengde og konsentrert energibehov primært grunnetladekrav for elektriske biler. Datadrevne desentraliserte energisystemer kan løse dette gapet gjennom en forbindelse mellom husholdningens RES (Renewable Energy So...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra

Den arktiske tundra er særlig sensitiv til klimaendringer. Endringene kan kvantifiseres ved å gjøre observasjoner direkte på tundraen av bl.a. dyr, vegetasjon, vind, fuktighet, CO2, og temperatur. Observasjonene omsettes så til data som kan brukes i klimaforskning. Imidlertid er mye mindre enn 1%...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hybrid Operations in Maritime Environments

Det er gjort analyse av bildedata fra maritime UAV-operasjoner med resultater knyttet til overvåking av havoverflate er publisert. Det meste av forskningsaktiviteten ved NTNU har vært knyttet til utvikling av nye metoder som kan utnytte Radionor sitt radiokommunikasjonssystem for posisjonering ut...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Optimizations to Compel Adoption of RINA

Internettet har mange problemer. For eksempel er det vanlig å tro at datapakker "finner veien rundt metningspunkter i nettet», men dette er faktisk ikke tilfelle. Nettverkforbindelser er ofte dårlig utnyttet, og vi betaler for mer kapasitet enn vi faktisk får. Andre problemer gjelder sikkerhet og...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for intelligent electricity distribution (CINELDI) - to empower the future smart grid

Populærvitenskapelig framstilling Økt elektrifisering av samfunnet betyr nye former for etterspørsel etter elektrisitet, flere tilkoblinger til distribusjonsnettet, mer variabel lastflyt i nettet som følge av økt fornybar distribuert kraftproduksjon, elektrisk transport og nettkunder med aktiv...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

MeasurEGrid: Measurable security and privacy for services on the Smart Electricity Grid

IoT dukket opp med rent funksjonelle formål som ga sensing, tilkoblings- og kontrollfunksjoner til en lavere pris. Det var lite eller ingen fokus på sikkerhet og personvern. Imidlertid har økende antall cyberangrep på IoT-systemer og bredere bruk av IoT-systemer i kritiske infrastrukturer som sma...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMBRANE: ModEling Mobile BRoAdband NEtworks

Mobilt bredbånd (MBB) har utviklet seg til å bli en kritisk del av kommunikasjonsinfrastrukturen. Takket være tilgang på stadig høyere hastighet har bruken eksplodert de siste årene, og flere og flere samfunnskritiske tjenester har blitt avhengige av MBB. I og med at MBB blir viktigere, er det et...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

CESAR - Using Complex Event Processing for Low-threshold and Non-intrusive Sleep Apnea Monitoring at Home

Cesar-prosjektet (2017-2021) startet med hypotesen om at lavpris-løsninger basert på smarttelefoner, wearables og maskinlæring (ML) kan bidra til å redusere antallet udiagnostiserte pasienter med søvnapné (SA) som for tiden er rundt 80%. Prosjektgruppen ved Ifi og OUS (Oslo universitetssykehus) k...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Data-drevet og brukervennlig autentisering på mobile enheter

Å huske ulike kombinasjoner av brukernavn og passord er en stor utfordring for de fleste, men på tross av dette er det fortsatt den mest utbredte måten å identifisere seg overfor tjenester på nett. Mobiltelefonen din kjenner deg allerede bedre enn deg selv. Ulike sensorer fanger opp bruksmønst...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LTE, WIFI and 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments

Norges enorme geografiske avstander og den økonomiske betydningen av aktiviteter til sjøs i avsidesliggende områder krever nye og innovative radiobaserte løsninger. Imidlertid bruker nåværende maritime kommunikasjonssystemer hovedsakelig VHF-radio, GSM, UMTS, WLAN eller mobile Ku-band satellittsy...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Wireless Social Devices Enabled by Self-Organized Spectrum Cartography

Med den viktigste utviklingen innen applikasjoner av trådløs teknologi, eksploderende trådløs trafikk og enhets diversitet, krever fremtidige generasjons mobile trådløse kommunikasjonssystemer høyere data hastigheter og en mer pålitelig overføring, samtidig som de garanterer kvaliteten på tjenest...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multi-stage Global Sensor Fusion for Navigation using Nonlinear Observers and eXogeneous Kalman Filter

Reduserte kostnader, miniatyrisering og økt tilgjengelighet av avanserte sensorsystemer er en viktig drivkraft og muliggjørende teknologi for nye produkter og tjenester. GPS, kamera, treghetssensorer, trykksensorer, radionavigasjon og magnetiske sensorer kan nå bygges inn i en rekke forskjellige ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intelligent maskinering av dype komplekse hull

Intellma prosjektet har utviklet en ny produktserie for optimalisering, overvåkning og kontroll av avanserte maskineringsprosesser. I fly- og olje & gass industrien er de maskinerte komponentene ofte laget av svært dyre materialer og med strenge toleransekrav til de maskinerte flatene. Dette gjør...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SIMPLEX - Utvikling av enkle, intuitive og smidige system for styring av kompleks produksjon

Kværner leverer komplette offshore olje- og gassplattformer og prosessanlegg på land til operatører og andre kunder. Produksjonen karakteriseres av komplekse produkter og prosesser, og krever tett samhandling mellom en rekke leverandører. Det å orkestrere dette komplekse samspillet er en utfordri...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Meet easy

Meet easy tar for seg å demokratisere videokonferanse løsninger ved å lage et system som er kostnadseffektivt, lett å bruke, har høy kvalitet og er fleksibelt. Prosjektet har utnyttet tidlig arbeid i prosjektet; maskinlæring for å automatisk telle mennesker i rommet, automatisk utsnitt av ...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Towards higher data rates in underwater acoustic communication using MIMO

Det er økt aktivitet i subsea-domenet, som krever tilgang til robust høyhastighets kommunikasjon. Applikasjoner spenner fra live videostreaming innen marin robotikk til fiske-telemetri i havbruk. Eksisterende undervannskommunikasjon løsninger er ofte ikke i stand til å møte nye og kommende krav. ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in IoT for Smart Grids

Det ledende målet med «Sikkerhet for tingenes internett - IoTSec» er å utvikle, utvide og anvende sikkerhets- og personvernmodeller for IoT, og bruke dem på Smart Grids og Smart Home som en del. Selv om digitale tjenesters potensiale er overveldende, ser vi sikkerhets- og personvernutfordringer s...

Awarded: NOK 26.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Semantic Computer Vision tools for mission-critical visual communications over bandwidth-limited networks.

Prosjektets fokus var kommunikasjon av visuelle data (bilder) for kritiske operasjoner hvor i ytterste konsekvens feil handling, eller mangel på handling, kan bety tap av liv eller eiendom. Et vesentlig mål var å kommunisere visuell informasjon og innhold til støtte for sanntids situasjonsforståe...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Reconfigurable Radio Network Platform

Forskning på trådløse systemer er bare troverdig hvis den understøttes av målinger og eksperimentelt arbeid. Det nye åpne radiosystemlaboratoriet Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) vil både muliggjøre avansert eksperimentell trådløs forskning, og ivareta norske nasjonale interesser in...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DOMINOS: Dissecting and Modeling Interdependencies in Communication Networks

Kommunikasjonsinfrastruktur er i ferd med å bli den mest sårbare og viktigste infrastrukturen i samfunnet i dag. Samtidig øker kompleksiteten i disse nettene raskt. Samspillet mellom disse nettene og økosystemet rundt, alt fra fysisk infrastruktur til reguleringene av bruken, er langt fra å være ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage