0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Mobile Animal Ranging Assessment Model Barents Sea

Utvinning av olje og gass i Barentshavet kan ha konsekvenser for det marine livet. Ved kartlegging av bevegelsesmønstrene til marine arter, kan MARAMBS verktøyet nå bistå industrien med planlegging av mer miljøtilpassede aktiviteter i arktiske områder. Risikovurderinger er nødvendige for plan...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Powering subsea manifolds with subsea ocean and tidal turbines

Norrønt AS hereby presents a Forprosjekt to a Demo 2000 project to equip a sub sea manifold with a vertical axis style turbine to generate electricity at the sub sea reducing and or eliminating the need for the power quad element in the subsea umbilical. A subsea turbine will generate the power...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Inverse Rock Physics Modelling - En programvare for mer treffsikker karakterisering av hydrokarbonreservoarer

Seismisk tolkning utføres under både leting, avgrensning og produksjon av hydrokarboner, og danner viktige beslutningsgrunnlag for oljeselskapene. Dessverre feiltolkes ofte den flertydige seismikken, og bransjen sliter med å predikere de reelle ressursene ut i fra dataene. Dette fører årlig til b...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Implementing gene-based assays on a robotized genosensor for environmental surveillance in offshore marine operations

For å møte myndighetenes og samfunnets krav til å operere offshore på en miljøvennlig måte vil vi i dette prosjektet bruke DNA-basert overvåkingsteknologi for petroleumsnæringen. Prosjektet bærer innovasjon som kombinerer toppmoderne, miljøgenetiske teknikker med sanntidsovervåkning med nytteverd...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of a new single-well tracer test methodology to assess increased oil recovery potentials

I dag er utvinningsgraden i petroleumsreservoarene omlag 35%, dvs. at det meste av oljen som finnes i petroleumsreservoarene blir liggende igjen. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA), kan økt oljeutvinning (EOR) bidra til at rundt 300 milliarder ekstra fat olje kan utvinnes fra eksisteren...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore Wind integration with the stand-alone electric grid at Oil and Gas Offshore Installations

Det ligger store potensialer i å utnytte Equinor's verdensledende teknologi for flytende vindkraft til å redusere utslipp av CO2/NOX fra olje og gassinstallasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Hovedmålsetningen for prosjektet VIKINGS (Offshore Wind Integration within the Stand-alone Electr...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute - Validation of a new Environmental Risk Assessment methodology and development and validation of accompanying software tool

Miljørisikoanalyser (MRA) av akutte oljeutslipp har vært i bruk på norsk kontinentalsokkel de siste tiårene for å støtte beslutningstakere i oljevernberedskapsplanlegging, og er obligatorisk ved planlegging av offshore petroleum utviklingsprosjekter. Gjennomføring av miljørisikoanalyser er avgjør...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fire protection of industrial process equipment

I O&G-industrien benyttes betydelige beløp for å redusere konsekvenser ved en antent gass/oljelekkasje. Aktiv- og passivbrannbeskyttelse er sentrale barrierer i denne sammenheng. Eksempelvis vier NORSOK standard S 001 (Teknisk sikkerhet) drøyt 5 sider til aktive brannbekjempelse. Skumsystemer ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA)

Satellittdata blir et stadig viktigere informasjonsgrunnlag for operative tjenester og brukes i økende grad til å løse mange grunnleggende oppgaver innen forvaltning, samfunns- og næringsliv. CIRFA bidrar til å styrke kunnskapsutvikling og innovasjon basert på jordobservasjonsdata og satellittekn...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Intelligent/Smart Flow Control for Petroleum Process Technology

Når olje og gass produseres, følger det også med store mengder vann. En viktig del av olje- og gassproduksjonen er derfor å skille ut oljerester og andre miljøfarlige stoffer fra avfallsvannet, for å unngå forurensing av miljøet. Å skille olje fra vann kan være en krevende prosess, og gjøres blan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Real-time Reservoir Monitoring Integrated with Stress Field Modelling to Allow for Early Detection of Deformations and Leakages

For å redusere miljøbelastningen fra norsk petroleumsvirksomhet, blir produsert vann ofte reinjisert i dedikerte formasjoner eller gjenbrukt til å øke oljeutvinningen. Slike injeksjonsprosedyrer med dårlig trykkstyring øker risikoen for oppsprekking av de forseglende formasjonene over reservoaret...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Monitoring of Suspended Wells

Statoil, Shell and PSA launched in Feb. 2015 an initiative to promote industry co-operation for qualification and testing of improved Plugging & Abandonment (P&A) solutions. The challenge is based on a multitude of wells to be P&A'd over the next 3-5 years, in addition to the already 282 temporar...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Piloting and verification of an integrated Oil Spill Detection System based on Remote Sensing with HLIF LiDAR

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Møre og Romsdal

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Development of sea ice monitoring and forecasting system to support safe operations and navigation in Arctic Seas

Sentinel-1A og 1B satellittene fra Copernicus programmet er nå den viktigste leverandøren av SAR data både globalt og for de nordlige havområdene, som er hovedområdet for prosjektet. SAR dataene er fritt tilgjengelig og lastes ned fra ESA og det nasjonale Sentinel datasenteret som drives av Meteo...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8996 Subsea detection of corrosion

Formålet med SEADEC (SubsEA DEtection of Corrosion) prosjektet er å utvikle et system for tilstandskontroll av undersjøiske rørledninger og marine stigerør. Systemet skal spesielt se på aldrende undersjøiske installasjoner og som har dermed er risikoutsatt for strukturelle feil. Prinsippet bak S...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of dispersed oil droplets and produced water components on growth, development and reproduction of Arctic pelagic copepods

I NFR prosjektet PWC-Arctic har vi studert effektene av oljeutslipp og produsert vann på vekst, utvikling og reproduksjon hos arktiske hoppekreps. Hoppekreps er på bunnen av næringskjeden og viktig føde for mange organismer inkludert yngel av viktige fiskeslag, og en nedgang i populasjonen av hop...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Predicting the risk of rapid phase-transition events in LNG spills

I Predict-RPT har vi arbeidet mot en bedre forståelse av fenomenet rask faseovergang (engelsk: rapid phase transition, RPT). RPT er en risikofaktor med økende aktualitet ettersom transport og bruk av flytendegjort naturgass (engelsk: liquefied natural gas, LNG) øker i Norge, i Europa og på verden...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

500 kW subsea VSD forprosjekt

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microbial Water Diversion Technology for Enhanced Oil Recovery in Sandstone and Carbonate Reservoirs

Naturlige bakterier gir økt oljeproduksjon GOEip har i samarbeid med UNI Research CIPR og relevante oljeselskap som partnere bevist mekanismene som kreves, på laboratorienivå, for å blokkere vanngjennomslag i sterkt vannflømmede kalk/karbonat-reservoarer od sandsteinsreservoarer, gjennom betydel...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Comprehensive chemical characterization of the unresolved petrogenic components of produced water

Produsert vann fra offshore oljeproduksjonsplattformer representerer den største direkte utslipp av avløpsvann til offshore-miljøet og er kjent for å inneholde en sammensatt blanding av tungmetaller, oppløste organiske forbindelser inkludert hydrokarboner, fenoler og organiske syrer, samt rester ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Broadbanded Environmentally friendly Seismic Source

I offshore seismikkens barndom ble kildeimpulsen generert ved å kaste dynamitt i sjøen bak innsamlingsfartøyet. Senere ble teknologien utviklet til dagens system bestående av en rekke med luftkanoner. Luftkanonsystemet genererer en akustisk puls ved å slippe trykkluft raskt ut i vannet. Impulsen ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Field studies and modelling of sea state, drift ice, ice actions and methods of icebergs management on the Arctic shelf

Design av offshore konstruksjoner og transport infrastruktur som tåler is planlegges for utviklingen av flere felter for olje og gass i den norske og russiske delen av Barentshavet. Vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Russland skaper nødvendig grunnlag for sikkerhet og høgt teknologisk nivå p...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Svalbard

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk management in sustainable operations (MOSIDEO)

Havis gir store utfordringer med hensyn på planlegging, utvikling og produksjon i islagte farvann og Arktis. Å utvikle nye teknologiske løsninger for bærekraftige offshore operasjoner stiller store krav til bedre forståelse av samspillet mellom olje og havis, transportprosesser og deteksjon av ol...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

Verifisering av HeaveLock som muliggjør trykkbalansert boring (MPD) fra flytende rigg under vanskelige forhold

Boring av oljebrønner er ekstremt kostbart. Boring av en enkelt brønn koster mange hundre millioner kroner og borekostnadene stiger for hvert år, samtidig som boreeffektiviteten er synkende. Samtidig ser en et skifte mot stadig mer komplekse brønner på dypt vann. Dette gjør at industrien leter et...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clean, Highly Efficient Offshore Power

Brenselceller er et attraktivt alternativ for å redusere forurensende utslipp fra offshore industri. Med elektrisk virkningsgrad på ca 60% kan drivstofforbruk og CO2-utslipp reduseres til ca 50% av de opprinnelige verdiene. Den langsiktige visjonen er kraftproduksjon med null utslipp ved å inklud...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Well Tubular Removal

Plugging-and-Abandonment (P&A) operations are performed in order to eliminate the risk of leakage whenever a well is to be permanently abandoned. More than 3000 wells are expected to undergo P&A operations in the coming years on the Norwegian Continental Shelf (NCS). In addition, between 150 and ...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RETROSPECT - ocean analysis using optimal observation strategies

RETROSPECT har vært et samarbeidprosjekt mellom Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. De overgripende målene i RETROSPECT har vært (1) bedre integrering av de operasjonelle havmodellene utviklet nasjonalt og innenfor Copernicus, (2) å evalue...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

SwimM - revolusjonerende nytt system for inspeksjon og intervensjon av subsea-installasjoner

Antallet subsea-installasjoner stiger, og sammen med en aldrende infrastruktur øker behovet for subsea IMR (Inspection, Maintenance and Repair). Dagens ROV-baserte løsninger for IMR har begrensninger på grunn av størrelse og form. Industrien har derfor et behov for nye løsninger. Ved å kombinere ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av neste generasjons OSD radar

ISPAS har utviklet en avansert radar for overvåkning rundt oljeplattformer med en elektrisk styrt antenne som kan avsøke 100 grader på mindre enn 0.2 sekund. Radaren skal i første omgang brukes for å oppdage oljesøl på både stille sjø og i bølger. Under DEMO 2000 prosjektet er 4 radarer nå instal...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av intelligent inspeksjons-ROV

DeepOcean med samarbeidspartnere har testet og demonstrert verdens raskeste og mest nøyaktige undervanns inspeksjons-ROV, Superior Survey ROV (SSR). Bakgrunnen for innovasjonsprosjektet er et uttalt prekært behov for bedre og billigere inspeksjonsløsninger da antall rørledninger på norsk kontinen...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland