0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSITE: Datadrevet utvikling og drift av opplevelsesnæringen

Formål: INSITE skal utløse ny vekst og verdiskaping i opplevelsesnæringen ved hjelp av datadrevet utvikling og drift. Det skal utvikles nye beslutnings- og styringsprosesser for partnerbedriftene. De nye prosessene skal understøttes av utviklingen av et datapanel som visualiserer heterogene data....

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Platform for formidling av klimaforskning på og via Folgefonnsenteret

Det søkes midler til å finansiere to utstillingsmoduler i Folgefonnsenteret ? et senter for kunnskapsformidling omkring globale og lokale miljøutfordringer med særlig vekt på klima og vannets kretsløp som skal bygges i Rosendal i Hordaland. Modulene vil dekke; 1) om klimaforskning generelt ? en t...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Rock art, geology and aesthetics. An analysis of the rock art of Alta.

Helleristningene i Alta: Geologien, estetikken og figurene Verdensarven Bergkunsten i Alta består av tusenvis av figurer, de fleste av dem helleristninger, som ble laget for mellom 2000 og 7000 år siden. Det er den største samlingen med bergkunst knyttet til forhistoriske jakt og fangstsamfunn i...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TRANSPORT-Transport 2025

Sustainable Urban Logistics Plans in Norway

Norge, og Europa for øvrig, opplever økt urbanisering og fortetting, og byene vokser raskt. Dette gir økt press på areal og tilgjengelig infrastruktur for alle trafikantgrupper: gående, syklende, personbiler, kollektivtrafikk og godsbiler. Økt urbanisering fører igjen til økt etterspørsel etter v...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands

Opphør eller reduksjon av tradisjonelt landbruk og driftsformer fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester og økosystemfunksjoner. Disse samfunnsendringene har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som 'truet' i både Norge og Europa. Når gjeng...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Conceptual model of the shippers choice between sea, rail and road transport

Bakgrunnen for prosjektet har vært den overordnede transportpolitiske målsettingen om å overføre godstransport fra vei til sjø og bane. Prosjektet har hatt som målsetting å bedre forstå de mekanismene som påvirker den enkelte avsenders transportmiddelvalg. Det har vært spesielt fokus på usikkerhe...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Workshop EU citylogistics network, BinnenstadService, The Netherlands

Astrid har vært ansatt ved SINTEF Transportforskning siden 2008. Hun har vært i stillingen som forskningsleder siden 2011. Ett av satningsområdene ved avdelingen er Bærekraftig Byutvikling (Urban Freight og City Logistic). Gjennom prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO, www.sintef.no/gbo) ...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Perishable Goods by Short Sea Shipping

Store volum fersk- og kjølevarer (fisk, frukt, grønnsaker, blomster) transporteres på vei (og på sjø) til/fra kontinentet, med Rotterdamområdet som et viktig logistikk-knutepunkt. Oslo Havn KF ønsker å klarlegge forutsetningene for å øke markedsandeler for import av fersk/kjølevarer fra Rotter...

Awarded: NOK 78,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Exploring the potential for making sea containers go all the way (A-Z) through the supply chain

Svært mye av de varene som selges til forbrukere i Europa har sin opprinnelse i Kina, og blir transportert til Europa i containere. Typisk sett skjer dette slik at hver produsent i Kina pakker sin container - og denne containeren sendes så til et logistikk-knutepunkt i Europa hvor den blir åpnet ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

ERA-NET Servicelogistikk

2 personer har deltatt på informasjonsmøte i Oslo og 1 person har deltatt på brokerageevent i Brussel.

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enhancing local wool value chains in Norway

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. Krus bidrar i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær. Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene spiller en vesentlig rolle for norsk tekst...

Awarded: NOK 20.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energy-efficient and environmentally friendly integrated CO2 vapour compression units for supermarkets

Målet med prosjektet er å redusere enhetskostnadene for kjølemaskindelen inkludert kapasitet for AC og dermed øke implementering av energieffektive og miljøvennlige CO2 kjølemaskiner i supermarketsektoren. En gruppe av standardiserte, godkjente og "klar for bruk' design oppsett, som dekker det me...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Heritage routes - new requirements for use of instruments and forms of collaboration in heritage management

Prosjektets hovedmålsetning har vært å studere hvordan kulturarv og kulturmiljøer kan utgjøre en ressurs for stedsutvikling og på hvilke måter virkemiddelbruk og samarbeidsformer best kan bidra til en bærekraftig forvaltning. I de senere årene har kulturarv i økende grad blitt omgitt av forskjell...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

BIOSMART: Managing the transition to a "smart" bioeconomy

En overgang til bioøkonomien vil innebære utviklingen av en ny økonomisk sektor basert på bruken av biologiske ressurser. En slik overgang vil være viktig for Norge. Formålet med forskningsprosjektet Biosmart, som var aktivt mellom 2015 og 2019, var å utforske hvordan man i Norge kan få til en go...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Troms 2014-2016

Troms fylkeskommune satser på forskning, utvikling og innovasjon. Fylkeskommunen har brukt nesten 10 mill. kroner på VRI-programmet i perioden 2014 ? 2016. Erfaringene fra VRI 3 i Troms er at prosjektet har vært vellykket med hensyn til samhandling og å fremme forskningsbasert innovasjon i region...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Tailoring the ecosystem services approach to landscape level management (TESL)

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å studere hvordan økologiske, økonomiske, og sosiale aspekter ved naturresurser i Lofoten kan konstitueres som økosystemtjenester og hvilken betydning spesielt kulturelle økosystemtjenester kan spille for velferd og livskvalitet. Vi har samlet data med ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Retail Supply Chain 2020

Handelsvirksomhet er en av de største og raskest voksende næringene i norsk økonomi, målt som verdiskapning, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. Næringen sysselsetter 373.000 personer, den står for 9% av verdiskapningen i Norge og 1 av 7 bedrifter er i dag handelsbedrifter. Dagligvarehand...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

ØKT VERDISKAPNING GJENNOM LÆRING OG VARIG STYRKING AV BUSKERUDS INNOVASJONSSYSTEM

Samhandlingsprosjektet for VRI-3 skal gi styrket innovasjonskraft og økt verdiskaping i regionen. De største utfordringene for innovasjonssystemet i Buskerud er å øke kunnskapsdeling på tvers av dels spesialiserte og svært kompetente næringsklynger, å øk e den forskningsdrevne innovasjonen i bed...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold og Telemark

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI 3-Innlandet; Innovasjon og vekst gjennom samhandling

"VRI Innlandet skal bidra til å utvikle en mer dynamisk og verdiskapende region i samspill med det regionale partnerskapet og øvrig virkemiddelapparat." Satsningsområdene til VRI Innlandet er Skogens bioøkonomi og Reiseliv. Begge disse næringene er svært viktige for både sysselsetting og verdi...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Movon-Den mobile varehandelsopplevelsen. Utnyttelse av mobilens unike egenskap: evnen til å sammenkoble den fysiske og den digitale verden.

Prosjektet MOVON har hatt som mål å bidra til verdiskaping gjennom å utnytte mobilens unike egenskaper i varehandel; Mobilen knytter den fysiske og digitale verden sammen på en måte som ingen andre digitale enheter kan. Prosjektet har hatt to primære forskningstema: Tema 1: Kanalsamspill - mo...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

1st Science-Industry platform on expedition cruise tourism in Svalbard

Organising a Science-Industry platform workshop on expedition cruise tourism in Svalbard would contribute to fulfilling SSF strategic objectives by exploring and implementing strategies for funding and coordination of scientific research on an important e conomic sector in Svalbard, which increas...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VISITOR ENGAGEMENT

I vitensentre og museer kan barn, unge og voksne utforske matematikk, naturvitenskap, teknologi og historie gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Hva er det som engasjerer de besøkende? Resultatene fra prosjektet VISITOR ENGAGEMENT er besøksobservasjoner der begrepet «engasje...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Production, trade, and consumption in South-South commodity flows: Re-theorizing from below

Tyngdepunktet i verdensøkonomien er forskjøvet fra nord til sør. Prosjektet har hatt som mål å videreutvikle dagens teorier om internasjonale økonomiske relasjoner ved å studere verdikjeder som strekker seg mellom land i sør. Handel mellom utviklingsland utgjør en økende andel av verdenshande...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Developing sources of competitive advantage in the Norwegian travel industry

REISEPOL-forskningsprosjektet Developing sources of competitive advantage in the Norwegian travel industry består av 5 delprosjekter. Disse prosjektene er utviklet i tett samarbeid med landets ledende reiselivsbedrifter og organisasjoner. Disse er: Color Line, Norwegian, SAS, NSB, Nordic Choice H...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

New turns in arctic winter tourism: Adventuring, romanticising and exoticising, and demasculinising nature?

18 nasjonale og internasjonale forskere har studert utfordringer og potensialer i den økende vinterturismen til arktiske destinasjoner i Nord-Europa. Målet har vært å øke forståelsen av turisters opplevelser, samspill mellom turister, guider og naturbaserte destinasjoner, samt lokale og regionale...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULVER-Kulturell verdsetting

Routes, roads and landscapes - søknad om nettverksmidler

I løpet av prosjektperioden har Routes-prosjektet bygget opp et formidabelt internasjonalt nettverk innenfor landskapshistorie, vei- og jernbanehistorie, kulturhistorie og relaterte felter. Når prosjektet nærmer seg slutten, ser vi muligheten for at denne utvekslingen kan fortsette i en annen fo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CLIVUS - Climate Change Vulnerability of Summer Ski Centres in Norway

The tempo-spatial shrinkage of snow cover along the past decades has shortened the ski tourism season at many locations, while most mountain glaciers, which are the true natural resources for summer skiing tourism in Norway and worldwide, have also got sm aller. The research on climate change and...

Awarded: NOK 30,999

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Økt lønnsomhet og verdiskaping med fokus på internasjonal konkurranseevne

Vårt prosjekt vil forske på og teste ut inntektsgenererende strategier, det vil si strategier og virkemidler som øker næringens lønnsomhet gjennom økte priser og høyere volumer med fokus på utenlandsmarkedene. De strategiske områdene er utvikling av unike produkter, pakking, markedsføring og sal...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Viken

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Effekter av storskala reisemåls- og attraksjonsutvikling på natur, kultur og lokalsamfunn - i sårbare fjell- og fjordregioner.

All naturbasert rekreasjon, både i en 1) «myk form» (turgåing, løping, terrengsykling), og i en 2) «hard form» (alpint, motorsport og golf), kan skape negative fotavtrykk i det lokale natur- og kulturmiljøet. Ulike fotavtrykk har ulik bærevner, og omfatt er effekter på klima (CO2-footprints), lo...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Cruiseturisme langs norskekysten: økt verdiskaping for land- og sjøbaserte reiselivsvirksomheter

Norge har i de senere år opplevd en sterk økning av cruiseturisme langs norskekysten og Svalbard der både Hurtigruten, andre nasjonale og internasjonale cruiseaktører har utvidet sitt tilbud. Rapporten ?Gjesteundersøkelse for cruiseturisme? (Grontmij/ Car l Bro, 2010) viser for eksempel at en i p...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Nordland - Nordlánnda