0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the spatio-temporal nature of rock deformation using 4D X-ray tomography

Bergartene i den ca. 30 kilometer tykke jordskorpen deformeres sakte, for eksempel under dannelsen og innsynkning av hydrokarbonførende bassenger, eller veldig fort, som under jordskjelv. Slike deformasjoner kontrollerer hvor porer og sprekker skapes i jorden og hvordan væsker kan sirkulere i ber...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Continuous Shooting, Recording and Imaging of seismic data

I dette prosjektet vil vi utvikle en ny metode for å prosessere og samle inn marin seismikk. I dag bruker man flere luftkilder (mellom 30 og 60) som utløses på samme tid. Dette lager et konsentrert og kraftig lydsignal. Ekkoet fra denne lydkilden blir tatt opp av mikrofoner som slepes etter fartø...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modelling and removal of time-varying sea-surface and overburden effects in multicomponent data

I Elsas industrielle doktorgradsoppgave vil arbeidet bli delt i 3 faser. I den første fasen vil hun generalisere tidsdomene integralligningen til også å inkludere overflaterefleksjonen på kildesiden (kilde-ghost), og bygge en hvilken som helst orden av overflatemultipler fra mottaker-ghost og de ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Building and testing of a fully qualified subsea system prototype for production of Sulphate free or low salinity water.

Hovedformålet med prosjektet var å bygge og teste en fullskala prototype av SWIT teknologien. Teknologien består av en Seabox Modul i kombinasjon med spesialtilpassete membraner vil fjerne utvalgte ioner (som SOH2 / Na+, Cl-) fra sjøvann i en periode på to til flere år uten vedlikehold.. Prosjekt...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Fullwave Demo2000 forprosjekt

Formålet med hovedprosjektet vil være å demonstrere forbedring av pre-stack datakvalitet for proprietære prosesseringsmetoder for multikomponent havbunnsseismiske data, samt å kvalifisere denne teknologien for bruk på norsk sokkel hos minimum en sluttbruker (oljeselskap eller integrert sevice-sel...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effects of magmatic intrusions on temperature history and diagenesis in sedimentary basins - and the impact on petroleum systems

PhD prosjektet har pågått siden januar 2016 og skal fullføres januar 2020. Alle studiepoeng og obligatoriske formidlingspoeng gjennomført og godkjent. Magmatiske intrusjoner er dannet av varm flytende stein som presser seg oppover i jordskorpen og blir liggende i lagrekken uten å nå overflate...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjektering og kontraktsformuleringer for felttest av Particle Fracture Blocking (PFB)

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improving microbial selective plugging technology through experimentally based modelling and simulation

Effektiv utnyttelse av eksisterende oljeressurser har i lang tid vært et viktig forskingsområde for oljenasjonen Norge. Men på tross av kontinuerlig utvikling av ny teknologi ligger fortsatt mellom 25 og 50 % av oljen igjen i reservoaret etter konvensjonell utvinning. Vanlige utvinningsmetoder er...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent Environmental Reporters

Etter en viss tid vil alle oljefelt få en fallende produksjon. For å bremse denne utviklingen kan man pumpe vann ned i noen brønner og skyve oljen mot andre brønner hvor den kan hentes opp. Selv etter dette vil det normalt være en god del restolje (residual oil) igjen i feltet. For å måle gjenvær...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Inverse Rock Physics Modelling - En programvare for mer treffsikker karakterisering av hydrokarbonreservoarer

Seismisk tolkning utføres under både leting, avgrensning og produksjon av hydrokarboner, og danner viktige beslutningsgrunnlag for oljeselskapene. Dessverre feiltolkes ofte den flertydige seismikken, og bransjen sliter med å predikere de reelle ressursene ut i fra dataene. Dette fører årlig til b...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Commercialization of a new single-well tracer test methodology to assess increased oil recovery potentials

I dag er utvinningsgraden i petroleumsreservoarene omlag 35%, dvs. at det meste av oljen som finnes i petroleumsreservoarene blir liggende igjen. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA), kan økt oljeutvinning (EOR) bidra til at rundt 300 milliarder ekstra fat olje kan utvinnes fra eksisteren...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Syn-Rift Systems: Outcrop Analogues and Subsurface Applications

Riftområder er viktige geologiske provinser som dannes på grunn av strekning av jordskorpen. Mange fossile riftsystemer finnes flere kilometer under jordoverflaten, inneholder noen av Jordas viktigste hydrokarbonreserver, og er mulige lagringsreservoarer for CO2. På grunn av begravningsdypet kan...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

SINTEF Petroleum Conference 2016. Shales as an opportunity

Skifer er en tett bergart med pore- og kornstørrelser på nanoskala. Denne bergarten er både viktig for å forstå dannelsen av olje og gass (den er en kildebergart) og for å øke sikkerheten i olje- og gassutvinning (den ligger som en tett, beskyttende kappe over olje- og gassreservoar). Å sikre at ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GeologiQ forprosjekt Demo2000 - etablere konsortie for demoprosjekt for undergrunns visualiseringsverktøy

GeologiQ er et 3D visualiseringsverktøy som bruker spillteknologi til å samle informasjon og illustrere detaljer ved et olje/gass felt. Produktet kan beskrives som et feltatlas. Tradisjonelt er informasjon om det som befinner seg under bakken spredt og kun tilgjengelig for eksperter. GeologiQ bru...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2016

Location: Vestfold og Telemark

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SIRIUS - Centre for Scalable Data Access

SIRIUS-senteret for forskningsdrevet innovasjon støtter opp om digitalisering av kunnskapsintensive arbeidsprosesser. Forskere og partnere har sammen levert nye metoder, demonstratorer og innovasjoner med spesiell anvendelse i olje- og gassindustrien. Resultatene har bred anvendelse og verdi også...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Wax Control in Subsea Multiphase Pipelines

For å oppnå målet om optimalisering av operasjonen av vokskontrollenheten utvikles det en matematisk modell for enheten. For å kunne validere denne modellen er det i 2017 gjennomført to tester: By-pass pigging i multifaseflow ved bruk av eksisterende flow loop-fasiliteter på NTNU, og test av voks...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Real-time Reservoir Monitoring Integrated with Stress Field Modelling to Allow for Early Detection of Deformations and Leakages

For å redusere miljøbelastningen fra norsk petroleumsvirksomhet, blir produsert vann ofte reinjisert i dedikerte formasjoner eller gjenbrukt til å øke oljeutvinningen. Slike injeksjonsprosedyrer med dårlig trykkstyring øker risikoen for oppsprekking av de forseglende formasjonene over reservoaret...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Verifikasjon og innsamling av elektromagnetisk resistivitet, indusert polarisasjons data i kombinasjon med 2D seismikk i en integrert ops.

Selve DEMO2000 prosjektets mål er bevise konseptet med å samle inn elektromagnetisk resistivitet, indusert polarisasjons data og 2D seismikk fra ett og samme fartøy, i en integrert operasjon over Loppahøgda i Barentshavet. Prosjektet omfatter innsamling av totalt 3000+ linje-kilometer EMIP-SEIS...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Fault geometric and seismic attributes

Prosjektet Fault Geometric and Seismic Attributes sluttet i februar 2018. Vi har oppnådd alle milepæler i prosjektet og er stolt av gode resultater. Uten støtte fra Petromaks2 og NORUSS programmer ved forskningsrådet kunne vi ikke fullføre dette vellykkede prosjektet. Prosjektet er et interdisip...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Controlled Fracturing for Increased Recovery

Hydraulisk oppsprekking (frakturering) kan bidra til økt utvinning av olje og gass fra tette bergarter. Dette kan være en nødvendig teknologi for å gjøre marginale felt i enkelte sand og krittformasjoner på norsk sokkel lønnsomme. Skifergass-revolusjonen i USA og Canada er i stor grad blitt til s...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

4D Seismic History Matching

I dag er produksjonen fra mange oljefelt på norsk kontinentalsokkel (NKS) avtagende og feltene er planlagt for nedstengning. Oljedirektoratet (OD) anslår at mer enn halvparten av oljen som lå i disse feltene ved funntidspunktet vil bli liggende igjen når feltene blir forlatt, med mindre teknologi...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Broadbanded Environmentally friendly Seismic Source

I offshore seismikkens barndom ble kildeimpulsen generert ved å kaste dynamitt i sjøen bak innsamlingsfartøyet. Senere ble teknologien utviklet til dagens system bestående av en rekke med luftkanoner. Luftkanonsystemet genererer en akustisk puls ved å slippe trykkluft raskt ut i vannet. Impulsen ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Enhanced Oil Recovery

CO2 baserte produksjonsmetoder har et stort potensial til å øke mengden av utvinnbar olje og det forventes typisk en økning av utvinningen på mer enn 20%. I tillegg vil man få lagret CO2. I et gjennomsnittlig reservoar vil mer enn 60% av oljen ligge igjen, selv etter at sekundærfasen av produksjo...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MIMES: Mechanical Implications of Magma Emplacement on Sedimentary sequences

Volcanism is often considered as destructive for hydrocarbon systems: the tremendous heat provided by magma is expected to burn the hydrocarbons contained in rock formations. Nevertheless, recent studies and discoveries demonstrate that this assumption is too simplistic, if not wrong. Good exampl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Green high performance systems for Enhanced Oil Recovery

For å imøtekomme samfunnets økende energiforbruk, er økt oljeutvinning fra allerede eksisterende oljereservoarer ønskelig sett fra et miljø- og ressursperspektiv. Per i dag utvinnes kun en tredjedel av oljen i reservoarene ved hjelp av etablerte teknikker (primær utvinning som benytter naturlige ...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Full-field simulation of water-based EOR

Oljeproduksjonen på norsk sokkel er på vei ned, på tross av at det fortsatt er mye olje igjen i mange felt. Når produksjonen ikke lenger er lønnsom og derfor stoppes, ligger typisk halvparten av oljen igjen. I Nordsjøen er den vanligste utvinningsteknikken vanninjeksjon: Vann pumpes inn i reservo...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation CSEM Equipment Field Test. A demonstration / pilot project of the next generation CSEM technology prototype.

Electromagnetic Geoservices ASA, med støtte fra sine prosjektpartnere, er i ferd med å utvikle en ny generasjon teknologi for controlled-source electromagnetic (CSEM) surveying. Teknologien er basert på fjernmåling av resisitivitet. Ved å benytte mottagere som blir plassert på havbunnen, og taue ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New technology in downhole mapping will provide enhanced recovery solutions, huge cost reductions and reduced environmental impact

Tradisjonelle Drill-Stem-tester (DST) og produksjonstester på boreplattformer innebærer meget store økonomiske kostnader og kan representere store risikoer av betydning for miljøet, både til sjø og til luft. Det overordnede målet for dette prosjektet er å øke den samlede verdien av brønntesting....

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PhD in Computational Geoscience

Forskningsprosjektet har dreid seg om å skape mer geologisk realistiske 3D-modeller basert på satellittbilder og hydrodynamiske prosessimuleringer (med programvaren Delft3D fra Deltares). Dette er viktig bl.a. for å modellere sedimentære strukturer som er relevant for CO2-lagring, hydrokarboner o...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Offshore saturation divers: vascular function and the effect of Vitamin C and E supplementation

Den første kampanjen med å samle data/blodprøver ble utført i 2015 på dykkeskipet Skandi Arctic (omdøpt Deep Arctic i 2016). Konklusjonen var at det er ingen endringer i metningsdykkernes nivå av målte helse-biomarkører i det vaskulære systemet etter metning ved daglig inntak av C og E vitaminer....

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken