0 projects

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Vevets respons ved rekonstruktive ortopediske inngrep. En klinisk, eksperimentell og teoretisk studie

Rekonstruktive inngrep med forlengelse og aksekorreksjon av lange rørknokler utføres regelmessig i ortopedien. Smerter og leddkontrakturer er vanlige komplikasjoner, og skyldes blant annet at bløtvevet ikke greier å tilpasse seg den nye lengden fortløpend e. Vevet blir stående i spenn mot kreften...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Pathophysiology and Therapy of Sepsis caused by Gram-Positive Bacteria and Mixed Bacterial Infections

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Klinisk og immunologisk betydning av tumor nekrose faktor storfamilie systemet ved alvorlig immunsvikt

Hypotesen som bl.a. bygger på en serie egne, originale arbeider, er at økt tumor nekrose faktor (TNF) aktivering spiller en patogenetisk rolle for immunsviktutvikling og kliniske manifestasjoner ved HIV infeksjon og common variable immunodeficiency (CVI). En tror også andre medlemmer av TNF/TNF ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Studier av søvn og nevrotransmittere i depresjonsmodellen "chronic mild stress" hos rotte

Det er en klar kobling mellom depresjoner, bestemte nevrotransmittere og søvn. Ved polygrafisk registrering av pasienter med depresjon er det beskrevet en rekke søvnendringer. Søvnendringene er av tre hovedtyper: fragmentert søvn, redusert dyp søvn og end ret REM søvn. Disse søvnendringene blir a...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Fosteralder og fosterstørrelse. Nye ultralydnormer for svangerspasomsorgen

<i>Bakgrunn</i>. Nesten alle gravide tar imot tilbudet om rutineultralyd (?97%) og det gjøres gjennomsnittlig >2 undersøkelser i svangerskapet. En har tidligere testet de tabeller som brukes for norsk befolkning og tabellene har vist at de har alvorlige mangler, spesielt for svangerskapsvarighe...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Prediktorer for korsryggsmerter og korsryggsmerterelaterte sykefravær blant hjelpepleiere.

Korsryggsmerter og korsryggsmerterelatert sykefravær er meget vanlig, ikke minst blant hjelpepleiere. For at vi skal kunne utvikle effektive forebyggende tiltak, er det behov for eksakt kunnskap om årsaker og beskyttende faktorer. Tidligere forskning har ikke klarlagt hvordan psykologiske og org...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet. En har påvist flere autoantistoffer (bl.a anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu) mot nervevev som kan korreleres med ulike typer av paraneoplasti ske syndromer. Antigenene Yo, Ri og Hu er...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Muskelaktivering og blodflow under PC-basert arbeid hos friske, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske muskelsmerter.

Formålet med prosjektet er å vinne økt innsikt i effekter av ulike typer arbeidskrav på smerteutvikling, muskelaktivering og muskulær blodsirkulasjon i nakke, skulder og arm hos friske personer, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske sm ertetilstander i muskel-skjelettsystemet....

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Insulinsensitivitet hos pasienter med Hirschsprungs sykdom

<i>Bakgrunn.</i> Hirschsprungs sykdom er karakterisert av aganglionose i rektum og colon. Forskningsgruppen har imidlertid nylig vist at denne pasientgruppen også kan ha patologisk motilitet i øvre gastrointestinaltraktus. Videre har gruppen gjort observ asjoner som tyder på at disse pasientene ...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Integration of clinical and basic research to improve treatment of multiple myeloma

The aim is increased integration of research and treatment of multiple myeloma through the following subprojects: <h>1. <i>Myeloma bone destruction: </i>Identification of the myeloma-cell product syndecan-1 as a possible initiator of bone destruction th rough syndecan-1's inhibition of the bone...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med re...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Intergrated basic and clinical research on pain treatment in cancer

The group wants to build on established collaborations to form a strong research team that carries out integrated research on cancer treatment. The principle objective is to improve the treatment of subjective symptoms and to enhance the general well-bein g of patients. The projects involve close...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Funksjonell dyspepsi - en livsstil sykdom? Betydning av livsstil for vagal aktivitet, magesekkens akkomodasjon og måltidsrelatert

Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander der en med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserende plagene. Pasientene h ar som gruppe mer angst, depresjon, neuro...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

NORVIT - Norsk multisenterstudie - effekt av vitaminer ved akutt hjerteinfarkt

Etter et hjerteinfarkt er det viktig å hindre tilbakefall. En kjenner noen behandlinger som reduserer denne risikoen, men flere av disse har uønskede bivirkninger og er kostbare. Observasjonsstudier har vist at risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blod propp øker med økende nivå av aminosyren ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 1996-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PSYKISK-Psykisk helse

Øyerkonferansen. Forskningskonferanse om mental helse

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 1994-2007

Location: Vestland