0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Hva betyr kriser for næringslivets innovasjonsevne? RelinC-prosjektet vokser ut av den økonomiske litteraturen som studerer forholdet mellom ‘kriser’ og innovasjonsaktivitetene i næringslivet. I kjølvann av COVID19-pandemien utnyttet RelinC et bredt spekter av unike datakilder for: • a vurdere ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samarbeid om sykefravær ved lettere psykiske lidelser mellom Fastleger og NAV; skaper kommunikasjonen begrensninger for brukerne?

Ph.d.-prosjektet skal framskaffe kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten/fastleger og NAV. Gjennom kvantitative og kvalitative innholdsanslyser av sakkyndige legeerklæringer (sykmeldinger), og intervjudata, undersøkes det om det er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntekt...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Social Inequalities and Population Dynamics (SIPD).

SAMEVAL-SIPD skal styrke forskerutdannelsen og bygge opp under teori- og metodeutvikling i sosiologi, demografi og andre samfunnsfag. I løpet av prosjektets fire år skal SIPD-gruppen organisere fire PhD-kurs, hvor hvert kurs inkluderer forelesninger av en spesielt invitert internasjonal toppforsk...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

C4: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer

COVID-19 Pandemien har hatt store konsekvenser for mange Norske bedrifter, og dermed også for mange norske arbeidstagere. Et sentralt spørsmål er hvordan norske bedrifter responderer på et sjokk av denne typen. I hvilken grad responderer de ved å kutte i investeringer i fysisk kapital, kompetanse...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries

Det er kjent at konsumenters etterspørsel etter varer og tjenester avhenger av økonomiske faktorer som prisen på varen, priser på andre varer, og inntekt. Videre er det også kjent at ulike typer av promoteringskampanjer og markedsføring øker etterspørselen etter varen. Sist, men ikke minst, så fi...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk

Å meistre og forstå eit fagspråk er ein så sjølvsagt del av yrkesutøvinga at ein gjerne ikkje tenker på det. Dagleg kommuniserer vi fagspesifikk informasjon ved hjelp av eit fagspråk, og det er også ein viktig og stor del av mange yrke. I delar av fagutdanninga er opplæring i fagspråk eit sikkerh...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Organizing for Outcomes: Links between service integration and transitions to employment for citizens with complex service needs

For mennesker som trenger hjelp fra flere tjenester, vil samordning gjøre det enklere komme inn i eller tilbake til arbeidslivet. Arbeidsrettet innsats bør kombineres med for eksempel behandling, rehabilitering, bolig eller utdanning. I prosjektet Organizing for outcome (O4O) undersøker vi om sli...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sustained employment of hard-to-place citizens in small and medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the Netherlands

Prosjektet undersøker hvordan små og mellomstore bedrifter kan lykkes med å varig ansette personer fra ‘utenforskapet’ i arbeidslivet, samt hvordan de kan støttes effektivt i dette. Med personer fra utenforskapet mener vi personer som står utenfor arbeidslivet på jobb på grunn av psykiske, kognit...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Towards a sustainable work force in the healthcare sector for the 21st century: Health-promoting Work Schedules (HeWoS)

Én av fire ansatte i Norge jobber skift. Kunnskap om helsefremmende arbeidsplaner er derfor relevant for en stor andel av den norske arbeidsstyrken. Mye av forskningen som er utført på sammenhengen mellom skiftarbeid og helse har fokusert på nattarbeid, men de siste årene har forskning også vist ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Collective Organisations, Support and Sustainability

I denne prosjektperioden har arbeidet i prosjektet fokusert på arbeidspakke WP1 og WP2. I paperet Upholding Unions – How Co-Workers’ Influence Shape Membership av Harald Dale-Olsen, Henning Finseraas, Kristine Nergaard og Elin Svarstad, som ble presentert ved COPE 2023 i Herning, forfatterne anv...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digital interaction and multilingualism at work and in school: The case of Lithuanians in rural Eastern Norway

Dette prosjektet undersøker digital kommunikasjon mellom litauiske arbeidsinnvandrere og nordmenn i arbeids- og skolesektoren, med fokus på Innlandet. Hvilke verktøy og hvilke språklige ressurser er i bruk for hvilke formål? Hvordan påvirker kommunikasjonen opplevelsen av sosial likhet og inklude...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Workers in transition through automation, digitalization and robotization of work

Stadig mer avanserte, komplekse og intelligente maskiner viser seg i stand til å utføre oppgaver som tidligere bare kunne gjøres av menneskelige arbeidere. Overgangen til automatisering, digitalisering og robotisering er i ferd med å får enorme implikasjoner for fremtidens arbeidsliv. Enten menne...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Stress responses and health complaints in hospital personnel during the Covid-19 pandemic

FORMÅLET MED PROSJEKTET Formålet med studien er å få ny kunnskap om hvilke belastninger helsepersonell på sykehus opplever i løpet av en pandemi, hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte og peke på viktige tiltak for å redusere stress og helseplager. Under en pandemi er helsepersonel...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

COMPutational economics and optimization- Agents, Machines and Artificial intelligence

COMPAMA vil utforske et tverrfaglig tema i hurtig utvikling, grenseflaten mellom økonomi, optimering, psykologi, maskinlæring og AI. Formålet er forstå den økonomiske effekten av beslutninger gjort både av maskiner og mennesker. COPAMA vil utvikle et kursprogram og utveksling innenfor disse områd...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Second-language communication in workplace settings - the case of Polish migrants in Norway (NorPol)

Språkkompetanse blir ofte trukket fram som en suksessfaktor i arbeidslivet. NorPol-prosjektet vektlegger nettopp den rollen som språk og kommunikasjon spiller for inkludering og ekskludering i profesjonelle sammenhenger. Et viktig kjennetegn ved dagens arbeidsliv er at det involverer flere person...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

TRANSFORMATIVE CAPABILITIES OF THE ACCOUNTING PROFESSION: STUDY OF NORWEGIAN SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING PRACTICES (TRANSACT)

TRANSACT-prosjektet tar for seg små og mellomstore regnskaps- og revisjonspraksiser (SMP) i Norge. Prosjektet studerer hvilke faktorer som påvirker lederne i disse SMPene, og deres evne til proaktivt å tilpasse seg et raskt skiftende samfunn. Dette gjelder blant annet innenfor utvikling av produk...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.

Helt fram. En ny vei mot heltidskultur Kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø/Oslo skal som de første prøve ut nye tiltak for å utvikle en heltidskultur i de kommunale tjenestene: først ved 16 pilotcase (2023), deretter ved alle enheter i helse- og omsorg og til slutt i alle de kommuna...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Debt problems, ill-health and labour market marginalisation

Populærvitenskapelig framstilling En sentral utfordring for det norske samfunnet er det høye og stadig økende lånevolumet blant husholdene. Myndighetene uttrykker bekymring over potensialet for omfattende gjeldsproblemer. Et hovedmål for velferdsstaten er å beskytte innbyggerne mot negative effe...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to the World of Work for Students with Disabilities in Higher Education

NTNU, ved institutt for psykisk helse og institutt for nevrovitenskap og bevegelse, går nå inn i det siste året av prosjektet «Pathways to the world of work for students with disabilities in higher education». Prosjektet skal gi ny og praktisk kunnskap om forhold som fremmer og hemmer både univer...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PRAI: Predicting Riser-response by Artificial Intelligence

Stigrør på dypt vann utsettes for strømmer og turbulens. Det fører til såkalte virvel-induserte vibrasjoner (VIV) som gir akkumulering av utmattingsskader i materialet. Utmattingsskader representerer en sikkerhetsrisiko og utgjør dermed en stor post i utviklingskostnaden. På offshore boreplattfor...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration, Inequality and the Welfare State: A Modern Macroeconomic Approach

Innvandring er blitt et av de store politiske spørsmålene som former samtiden. Innvandringsbølgen i 2015, som følge av krig i Midtøsten, var et stort sjokk for Europeiske økonomier og hart skapt debatt blant samfunnsvitere, politikere og i dagspressen. Mange verdenshjørner er forttsatt fattige og...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Conference on education, gender and entrepreneurship

The conference will take place in 2021 (the exact timing depending on the covid situation) with a target audience of 100, including researchers, policy makers and practitioners. There will be seven keynote lectures, each of 30 minutes, and a one-hour policy debate, involving both researchers, pol...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions in Norwegian salmon industry workers

I SHINE-prosjektet om arbeidsmiljø og helse i lakseindustrien søker vi å finne effektive tiltak for å redusere innholdet av små partikler og dråper i lufta på arbeidsplasser i lakseindustrien. Tidligere forskning har vist at slike dråper og partikler inneholder biologisk materiale fra fisk og mik...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mye mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lenger i jobb. Likevel kan ikke arbeidstakere alltid velge fritt når de skal gå av, arbeidsgiveren har også et ord med i laget. Mens den gamle førtidspensjonen AFP ga arbeidsgivere medfinansieringsansvar for ført...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Characterization of exposure to hydrogen sulfide (H2S) among wastewater workers

Når avløp blir farlig Arbeid med kloakk medfører økt risiko for alvorlige helseproblemer og uhell med dødelig utgang. Hovedårsaken til dette er hydrogensulfid (H2S). Det å kjenne til hvordan og hvor eksponering for hydrogensulfid (H2S) oppstår, samt god arbeidspraksis inkludert bruk av sikkerhet...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjon

Bjørnson Organisasjonspsykologene arbeider i samarbeid med Universitetet i Stavanger med å utvikle en app for lederutvikling. Formålet med appen er å oppnå bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive ansatte, og bidra til at virksomheter bli bedre i stand til å nå målene de setter se...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet har undersøkt hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det har også undersøkt hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i den ...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Telemark

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Oil workers and their climate struggle

Det siste årene har oljearbeideren vært gjenstand for en intens debatt i norsk offentlighet. I møte med krav og forventninger i offentligheten om letestans, sluttdato og utfasing, har mange oljearbeidere svart med kampanjer på sosiale medier der målet er å ta til motmæle mot såkalt oljeskam, og f...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Avmakt og medbestemmelse for fagforeninger i et arbeidsliv i endring

Dersom vi ønsker forsvar av «den nordiske modellen» og dens sikring av sosial trygghet, medinnflytelse og integrasjon i arbeidslivet, må vi undersøke forutsetningene for fagforeningenes rolle ivaretakelse av denne modellen. Problemet er at fagforeningene i dag stor grad opplever avmakt i et arbei...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability

Personer med utviklingshemming blir vanligvis ekskludert fra det ordinære arbeidslivet. Dermed mister de mulighetene som et arbeid gir, som større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mening, større grad av selvbestemmelse eller økt sosialt nettverk. Samtidig vil personer med lett utviklingshemm...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo