0 projects

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Resultatservice og tjenesteyting for funksjonshemmede som er deltagere ved idrettsarrangement

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Buskerud

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Human Factors in eOperation environments - building situation awareness in virtual teams

From a human factors point of view, eOperations introduce new aspects for the operators and the other participants in the decision process. What is the effect on the human participants and the teamand are eOperation centres and the collaboration between them set up in a way that will s...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Arbeidsplassorganisering og arbeidstakernes funksjonsevner - mot universelle løsninger?

Fokus i undersøkelsesopplegget er de funksjonshemmedes erfaringer med og betingelser for å inngå i åpne, fleksible kontorlandskap hvor ulike IKT løsninger står sentralt. Telenors nye arbeidsplassorganisering kan hevdes å være ?universelt? innrettet ved at valg av løsninger er tenkt å passe mange...

Awarded: NOK 40,999

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Monitoring of pipelines and process equipment using ultrasonics

Sensorlink in Cooperation with Statoil have developed a system for multichannel ultrasonic monitoring (Ultramonit). A prototype of this system has been installed and is in operation at the Kårstø gas terminal. The objective with this pre-project is to est ablish a user led innovation project (BIP...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Making Citius X100 a solution to the missing 4D component in seismic work, to find oil and gas reservoir.

Gather enough information about tecnological and eqonomical aspects of starting up a main project with the aim to produce a new product within the 4D seismic market.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Møre og Romsdal

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Liquefaction of Unprocessed Well Stream (LUWS)

IFE has filed an international patent application offering a new method and system for condensation of unprocessed well stream from offshore gas or gas condensate fields when conventional liquefaction technology becomes too expensive. In the present conce pt, well stream is supposed to be unproce...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Trådløse brytere - Forenkling av IKT bruk for funksjonshemmede.

Kommunikasjonsenhet (USB) tilkoblet datamaskin: a. Mulighet for 5 eller 6 brytere via ledning. b. Mulighet for opp til 16 brytere trådløst. c. Enkel programvare som muliggjør styring av piltaster, mus, bestemte taster som kan defineres av læreren/veileder en. d. Mulighet for å kjøre flere maskine...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Monitoring and re-use of operating experience in eOperations

The following activities shall be focused on: 1. Investigate how other industries have applied eOperation-type monitoring and experience utilisation and what learning can be applied from this for offshore eOperations 2. What data types are needed (minimu m) for monitoring safety and operational ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Evaluering av UEP (Undervanns Elektrisk Potenisale) og UMF (Undervanns Magnetisk Felt) brukt for tilstandskontroll av

Forprosjektet vil består av følgende aktiviteter: 1.Kjøpe inn eventuelt lage sensor for måling av elektrisk potensiale og magnet felt. Naxys har gode kontakter med miljøet hos Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som jobber med relevante havbunns sensorer . 2.Utføre studie av relevant litteratur ...

Awarded: NOK 99,988

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Characterization of microseismicity

The pre-project should cover a literature study and a survey of main frontiers of knowledge and technology. It should also include activity to establish collaboration to relevant institutions and clarify the direction of the research in a later main proje ct. The pre-project should lead to a jo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Subsea drilling module

As part of its technology gap analysis, Wellbore Solutions AS has identified a market need for remotely controlled sub-sea drilling robots for pre-drilling of wells. Drilling of sub-sea wells is highly expensive as rig rates often is around 2-250,000 USD per day. Also, it becomes more and more ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Smart Access - dagligvarer for alle

Smart Access har sitt utspring i at PSI registerte et behov i varehandelen for å gjøre butikkene mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utover de rent bygningstekniske endringene så vi et behov for en løsning som lettet selve handlingen for alle brukere, og som gjorde flere i ...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Næringsutvikling i utmark - forprosjekt

Målet med prosjektet er å legge en bredere og mer gjennomarbeidet kunnskapsbasis for det videre arbeidet med næringsrettet bruk og forvaltning av utmarksressurser, med hovedvekt på vilt og fisk, og i arbeidet med å fremme kvinnenes plass i utmarksforvaltn ingen. I dette prosjektet ønsker vi å gje...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Teknologivurdering for etablering av fjerntolking i 3G mobilnett

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. SWIT - Subsea water injection and treatment

The main objective of this R&D project is to develop a system for subsea water injection and treatment (SWIT). It will be designed to significantly reduce the cost of water injection into subsea reservoirs, thus contributing towards increased oil recovery (IOR). The project is a response to the...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Tilgjengelig Internett gjennom tale

Innholdet på Internett har begrenset tilgjengelighet for brukergrupper med redusert evne til å lese tekst eller benytte vanlige navigasjonsmekanismer på Internett. Dette gjelder blant annet synshemmede, håndmotorisk hemmede og dyslektikere. Hovedmålet med det foreslåtte prosjektet er å øke til...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forprosjekt - Dyrevelferd - forsknings- og kunnskapsbehov.

Forprosjektet bygger videre på det arbeidet som ledet fram til St. meld. nr. 12 (2002-2003) ”Om dyrehold og dyrevelferd”, med hovedfokus rettet mot å utrede konkrete forskningsbehov, og prioritere disse. Forprosjektet omfatter produksjonsdyr inklusive fis k i oppdrett, sports- og familiedyr, fors...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Forprosjekt -" Dyrevelferd-forsknings- og kunnskapsbehov" Samf. 162513

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms - Romsa - Tromssa