0 projects

AKLIMED-Klinisk medisin

Fosteralder og fosterstørrelse. Nye ultralydnormer for svangerspasomsorgen

Bakgrunn. Nesten alle gravide tar imot tilbudet om rutineultralyd (?97%) og det gjøres gjennomsnittlig >2 undersøkelser i svangerskapet. En har tidligere testet de tabeller som brukes for norsk befolkning og tabellene har vist at de har alvorlige mangler, spesielt for svangerskapsvarighe...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Ukjent Fylke

AKLIMED-Klinisk medisin

Nytteverdi av ikke-invasive teknikker for måling av luftveis inflammasjon i obstruktiv lungesykdom og allergi

Kontroll over bakenforliggende inflammasjon er en hovedmålsetning ved behandling av pasienter med obstruktiv Iungesykdommer og allergi. Bronkial hyperreaktivitet (BHR) til forskjellige stimuli er i ulik grad relatert til bakenforliggende sykdomsaktivitet og delvis gjenspeiler ulike sykdomsmekani...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Prediktorer for korsryggsmerter og korsryggsmerterelaterte sykefravær blant hjelpepleiere.

Korsryggsmerter og korsryggsmerterelatert sykefravær er meget vanlig, ikke minst blant hjelpepleiere. For at vi skal kunne utvikle effektive forebyggende tiltak, er det behov for eksakt kunnskap om årsaker og beskyttende faktorer. Tidligere forskning har ikke klarlagt hvordan psykologiske og org...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet. En har påvist flere autoantistoffer (bl.a anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu) mot nervevev som kan korreleres med ulike typer av paraneoplasti ske syndromer. Antigenene Yo, Ri og Hu er...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Muskelaktivering og blodflow under PC-basert arbeid hos friske, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske muskelsmerter.

Formålet med prosjektet er å vinne økt innsikt i effekter av ulike typer arbeidskrav på smerteutvikling, muskelaktivering og muskulær blodsirkulasjon i nakke, skulder og arm hos friske personer, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske sm ertetilstander i muskel-skjelettsystemet....

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Multiresistente enterokokker - epidemiologi og resistensmekanismer

De siste 10 årene har multiresistente enterokokker skapt problemer mange steder i verden. Disse bakteriene er spesielt et problem i sykehus hvor de forårsaker infeksjoner hos de sykeste pasientene. Bakterienes nedsatte følsomhet for antibiotika vanskeligg jør behandlingen. Stort forbruk av antibi...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Integration of clinical and basic research to improve treatment of multiple myeloma

Formålet er økt integrasjon av forskning og behandling av kreftsykdommen myelomatose gjennom følgende delprosjekter: 1. Ødeleggelse av skjelettet ved myelomatose er et hovedproblem ved sykdommen. Prosjektet undersøker hvorledes faktorer i blod og benm arg påvirker bensykdommen. Osteoprotegeri...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med re...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Intergrated basic and clinical research on pain treatment in cancer

...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Behandling av akutt iskemisk hjertesvikt

Akutt hjertesvikt i forbindelse med hjertekirurgi utgjør fortsatt et betydelig problem i klinisk praksis. I enkelte pasientgrupper utvikler 5-10% av de opererte hjertesvikt i etterkant av operasjonen, og for disse er dødeligheten inntil 50%. Dette på tros s av aggressive behandlingsregimer som om...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Etablert osteoporose ved leddgikt - Risikofaktorer og forekomst

Hovedmålsettingen er å kartlegge forekomsten av etablert osteoporose ved revmatoid artritt (kronisk leddgikt) og undersøke risikofaktorer for utvikling av osteoporotiske brudd over tid. En tilnærmet uselektert gruppe på ca. 500 pasienter under 70 år fra leddgiktregisteret i Oslo gjennomgikk i 1...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Funksjonell dyspepsi - en livsstil sykdom? Betydning av livsstil for vagal aktivitet, magesekkens akkomodasjon og måltidsrelatert

Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander der en med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserende plagene. Pasientene h ar som gruppe mer angst, depresjon, neuro...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

NORVIT - Norsk multisenterstudie - effekt av vitaminer ved akutt hjerteinfarkt

Etter et hjerteinfarkt er det viktig å hindre tilbakefall. En kjenner noen behandlinger som reduserer denne risikoen, men flere av disse har uønskede bivirkninger og er kostbare. Observasjonsstudier har vist at risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blod propp øker med økende nivå av aminosyren ...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 1996-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PSYKISK-Psykisk helse

Øyerkonferansen. Forskningskonferanse om mental helse

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 1994-2007

Location: Vestland