317 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA - Integrative Management of Green Infrastructures Multifunctionality, Ecosystem integrity and Ecosystem Services

IMAGINE prosjektet hadde som mål å kvantifisere de mange funksjonene, økosystemtjenestene og fordelene som Grønn Infrastruktur (GI) gir i forskjellige sammenhenger fra rurale til urbane landskap. Konsortiet består av seks forskningsinstitutter (INBO, EMU, INRAe (prosjektleder), ISOE, UniKiel, og ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Between Scylla and Charybdis ? managing connectivity for freshwater fish

Ferskvann utgjer ein relativt liten del av jordens økosystemer, men inneheld ein relativt sett stor andel av den samlede biodiversiteten. Elver og innsjøer er dømer på økologiske nettverk. Ferskvassorganismar er heilt avhengige av vatn for å forflytte seg. Barrierer, også menneskeskapte, slik so...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Disentangling the impacts of herbivory and climate on ecological dynamics

Klimaendringer er en av dagens største miljøutfordringer. Men i mange deler av verden endrer økosystemene seg som følge av forandringer i antallet og type beitedyr. Tettheten av store beitedyr styres av menneskenes forvaltning og arealbruk, i tillegg til klima. Dette er spesielt relevant i den bo...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Understanding cross-habitat linkages between blue and green infrastructure (CROSSLINK) - Norway

CROSSLINK undersøker hvordan land og vann samspiller i elvesystemer. Kantsonene på land kalles «grønn infrastruktur», selve elvene kalles «blå infrastruktur» og samlet danner disse såkalte GBI-er («grønn-blå infrastruktur»). GBI-er er grunnenheten i CROSSLINK, ettersom målrettet forvaltning av di...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissecting evolutionary rates across time: Bridging micro- and macroevolution (DETERMINE)

Studier av fossiler er forskeres fremste mulighet til å forstå hvordan livet på jorda har endret seg over lange tidsrom. Ikke minst gjør studier av fossiler det mulig å forstå hvordan tidligere endringer i miljøet har påvirket evolusjonen av ulike livsformer. Det er en vanlig oppfatning at mange ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Scenarios for a sustainable future forest green infrastructure

Prosjektet GreenFutureForest har økt vår forståelse av hvordan den globale sosioøkonomien, som inkluderer global tømmerhandel, skalerer ned til tømmeretterspørsel på nasjonalt nivå, som deretter påvirker forvaltningen og utholdenheten av skogsarter i den grønne infrastrukturen. Vi studerte denne ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parasites and host behaviour: Co-evolution from genotype to phenotype

Parasitter kan endre atferden til organismene de lever i eller på, ofte på en slik måte at parasitten ser ut til å tjene på det, typisk ved at de spres til nye vertsdyr eller nye miljøer. Slik manipulasjon av vertsdyrene forekommer for eksempel ved at dyr mister sin naturlige skyhet for rovdyr, o...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ECOGEN - Ecosystem change and species persistence over time: a genome-based approach

Vil arter og økosystemer tåle klimaendringene samtidig som menneskelig påvirkning er stor? Dette spørsmålet er spesielt aktuelt i kalde arktiske og alpine områder fordi klimaendringene er - og er forventet å bli - ekstra store der. Med god innsikt i hvordan arter og økosystemer har tålt tidligere...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Interglacials and Glacials - Natural Experiments in Biodiversity Dynamics

Det finnes tre hovedhypoteser for å forklare artssammensetningen og strukturen til et plantesamfunn: 1) eksterne faktorer eller ytre miljøpåvirkning (f. eks. klimaendring), 2) interne faktorer eller samspill mellom artene (f. eks. konkurranse, fasilitering), og 3) nøytrale og/eller tilfeldige pro...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reindeer interactions from plants and birds to humans: balancing the odds of climate change

Prosjektets varighet ble forlenget på grunn av covid-restriksjoner. Disse forårsaket forsinkelsen i leveringen av laboratorierekvisita, samt generelt begrenset laboratorietilgang. Ikke desto mindre har laboratoriearbeidet utviklet seg betydelig. Vi har nå innhentet alle nødvendige prøver, fra vår...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Beyond the genome: epigenetics of defense priming and climatic adaptation in plants

I 2021 har vi i dette Toppforsk-prosjektet fortsatt våre studier av det induserbare forsvaret til gran og markjordbær og hvorvidt dette forsvaret kan aktiveres («primes») ved å sprøyte planter med ulike kjemikalier. Forsvarspriming er en form for indusert eller tilegnet forsvar der planter som bl...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants

Miljøavtrykk gjør at forbrukere, myndigheter og næringsliv kan forstå presset de legger på miljøet gjennom forsyningskjeden. Nåværende modeller beregner fotavtrykk ved å følge ressursen fra primærprodusenter til sluttforbrukere gjennom milliarder av globale forsyningskjeder. Målet med dette prosj...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Size-dependent anthropogenic perturbations -from genes to ecosystems and back.

Mange kommersielle fiskearter er i sterk nedgang og på grensen til kollaps pga overfiske. Dette gir store økonomiske konsekvenser for fiskeriene men også for økosystemene, for eksempel gjennom såkalte trofiske kaskader, hvor tetthet av byttedyr (færre fisk) til den overfiskede arten øker, som igj...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pollen Chemistry as the Next Generation Tool in Palaeoecological Research - Theory, Methods and Application

Pollen produsert av planter kan bevares i sedimentene i innsjøer og myrer i tusenvis, eller til og med millioner av år. Når dette skjer, blir den yngste bevart i de øverste lagene i sedimentene, og eldre pollen begraves dypere og dypere. Hvis plantesamfunnene i omgivelsene har endret seg, vil ogs...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The evolution of defence systems: theory and experiment

En organisme kan bruke mange typer forsvar til å beskytte seg mot sine naturlige fiender. De enkelte forsvarstrekkene kan ofte best forstås som deler av mer komplekse forsvarssystemer. Et sentralt fokus i prosjektet er å forstå hvordan kostnader tilknyttet produksjon og vedlikehold av forsvarstre...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Exploring the dynamics of forest recovery & resilience

Tropical and temperate forests are undergoing some of the most rapid rates of change of any ecosystem across the world, predominantly due to the conversion of these forest habitats into agricultural land. In recent decades, the importance of and threat faced by loss of tropical and temperate for...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional traits across primary producer groups and their effects on tundra ecosystem processes

Høyere planter, moser og laver dominerer vegetasjonen over tregrensen. Individuelle arter innen disse gruppene er karakterisert av bestemte egenskaper, slik som næringsinnhold, høyde, veksthastighet og bladstørrelse. Disse egenskapene kan variere både innen den enkelte art og mellom arter. Når, f...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

#EcoTick: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear

Hovedmålet for prosjektet er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene. Lyme borreliose hos menneske er den mest kjente flåttbårne sykdommen. I tillegg sprer skogflåtten sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og både...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Spatiotemporal patterns in vegetation and reindeer dynamics: the importance of long-term and large scale climate fluctuations

My thesis aims to understand how large-scale climatic patterns control long-term fluctuations of vegetation and reindeer. The terrestrial climate, which shapes the fluctuations in both plant and animal populations, is linked to sea-ice cover as well as regional climate proxies. Understanding the ...

Awarded: NOK 53,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CHASES - Consequences of land-use change and human activity on anadromous salmonids and the ecosystem services that they provide

I CHASES-prosjektet har vi kartlagt fysiologiske forskjeller mellom ørret som blir værende i ferskvann og elveoser og de som vandrer til sjøen for å beite om sommeren. Videre har vi undersøkt om tilsvarende forskjeller finnes mellom de som har korte og lange marine vandringer. Vi har også undersø...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

PlagPART: A Norwegian-Russian-Chinese research and training network on the study of plague

Hovedformålet for PlagPART-prosjektet har vært å utvide samarbeidet mellom CEES/UiO og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Kina og Russland (i tillegg til Mongolia, Georgia og Aserbajdsjan), der alle er sammenknyttet gjennom sin forskning på pesten. Våre viktigste samarbeidspartnere er Beiji...

Awarded: NOK 51,006

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)

Dette infrastrukturprosjektet utgjør starten på Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT) som er et langsiktig forskningsinitiativ for rask dokumentasjon og robust forståelse av klimaendringenes effekter på terrestre økosystemer i Arktiske. COAT skal være et adaptivt kunnskapss...

Awarded: NOK 35.5 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands

Opphør eller reduksjon av tradisjonelt landbruk og driftsformer fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester og økosystemfunksjoner. Disse samfunnsendringene har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som 'truet' i både Norge og Europa. Når gjeng...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

TOPPFORSK: Developing heuristics for human-wildlife coexistence in the Anthropocene

Målsettingen til dette prosjektet var å lage generelle prinsipper som kan bidra til å oppnå sameksistens mellom mennesker og viltarter i flerbrukslandskapet. I løpet av fem år har prosjektgruppen produsert 100 vitenskapelige artikler, i tillegg til en rekke tekniske rapporter og populærvitenskape...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Productivity effects in reindeer from changes in human land use

Jordas arealer utnyttes stadig mer intensivt av mennesker. Dette medfører tap av habitater og biodiversitet, og utgjør en hovedtrussel mot jordas økosystemer. For å forstå hvordan forandringer i arealbruk påvirker økosystemene, inkludert økosystemtjenester som er viktige for folk, må det utvikles...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Assembling a Micro Eco-System: Unveiling the network of ecological interactions in a marine microbial community using Next-Generation omics

Biologiske samfunn er økosystemer som er sammensatt av mange interagerende komponenter (arter). I kombinasjon danner disse grunnlaget for funksjonen i biosfæren som en selvbærende enhet. Studiet av dyr og planter har forbdret vår forståelse av økosystemer betydelig, noe som igjen har gitt matemat...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

DNA methylation and its role in regulating seasonal timing of reproduction and phenotypic plasticity

Å forstå hvordan individ og populasjoner er tilpasset miljøet de befinner seg i og hvordan de kan tilpasse seg miljøendringer er en av de største utfordringer i biologien i dag. Fenotypisk plastisitet, dvs hvordan en genotype endrer sin fenotype i forhold til miljøfaktorer, er en viktig mekanisme...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

What Lies Within: Evolution and ecological significance of a common conifer endophyte.

Et stort mangfold av mikroorganismer lever skjult inne i planter. Disse mikroorganismer kalles endofytter, og hjelper ofte sine verter med å overleve miljømessige stress og sykdom, og kan beskytte mot å bli spist av dyr og insekter. Lophodermium piceae er en endofytisk sopp som finns i opp til 95...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Adapted Heuristics and Architecture: towards an understanding of personalities and phenotypic diversity

Forskingsprosjektet «Adapterte heuristikker og arkitektur: på vei mot ei forståing av personlegdomar og fenotypisk diversitet», har studert korleis dyr tek val, og spesielt korleis hormonsystem, emosjonar og hjernefunksjonar hjelper individa til å ta val som ofte vil føre til at dyret veks, overl...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

New approach for predicting ecological dynamics during environmental change

Menneskeskapte klimaendringer medfører endringer i økosystemer og biologiske samfunn over hele verden. Vår forståelse av mekanismene som er involvert, og derfor vår evne til å forutsi fremtidig dynamikk, er i midlertid svært begrenset. Vi vil utvikle prediktiv teori for å forstå økologisk dynamik...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage