0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

The impact of high-resolution atmospheric model forcing on operational coastal and shelf ocean models HAMFOM),Dr.gr.stip./utenl.stip.England

Prosjektsammendrag: Considered is how oceanic frontogenesis and cyclogenesis processes are affected by exploiting recent high-resolution atmosphere model results as driving forces. The study is motivated by the fact that the trend in numerical weather prediction (NWP) is toward application of atm...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Food quality and consumer safety of seafood

Certain marine species have naturally high concentrations of arsenic (e.g. cod, shrimp and bivalves) and mercury (e.g. halibut) whereas other species contain naturally high dioxin levels (e.g. salmon). The toxicity of these compounds is dependent on their chemical form. The arsenic content in foo...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Traceability and physiological effects of using modified plant ingredients in feed for Atlantic salmon.

There is an urgent need for basic knowledge and expertise regarding biological effects of genetically modified plant products (GMPPs) and the fate of DNA-derivative from GMPPs in animal and man. Biological evaluation is essential because nutritional value and health effects cannot be predicted fr...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Fast growth and welfare in Atlantic Salmon and Rainbow Trout

The continued increase in productivity in salmonid farming is closely related to shortening of the production cycles, and the key factor is increased growth rates. In the early days of salmon farming, fish needed 4-5 years from hatching to harvest, wherea s today, market size can easily be reache...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Kjøpskriterier og leverandørvalg i Russland. En undersøkelse av kjøpsadferd blant russiske foretak i markedskanaler for sjømat.

Sjømarkedet i Russland er interessant for norsk fiskeeksportører, men det er rekke forhold som gjør markedsarbeidet komplisert og risikofylt. Mye av dette kan tilskrives overgangen til den russiske markedsbaserte økonomien. Et hovedproblem for bedriftene i Russland er at ”omgivelsene” – de instit...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

An Arctic study of the importance of methane for climate change - increased use of climate data from the Zeppelin station, Ny-Ålesund

Metan er en av de viktigste klimagassene og den klimagassen med den høyeste vekstraten. Samtidig er det fortsatt knyttet store usikkerheter til kilder og sluk av metan, og ikke minst til mulige tilbakekoblingsmekanismer mellom atmosfærisk metankonsentrasj on og klimaendringer. På Zeppelinstasjone...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnefordelingssaker, foreldreskap og barns beste

I prosjektet skal temaet barn og foreldre drøftes med utganspunkt i høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser på 90-tallet om barnefordeling. Det utgis ingen offentlig statistikk på området og en vet lite om rettspraksis og grunnlaget for avgjørelser om b arnefordeling på 90-tallet. Tidligere und...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MHGRUPP2-MH-grupper

Genome stability and repair

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrocarbon Functionalization Mediated by Organotransition-Metal Complexes

The vast Norwegian natural gas reserves are today mainly exported as gas. A relatively insignificant part is turned into value-added products. This project is concerned with making contributions toward the development of new processes for converting natur al gas into value-added products by use o...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

The energetics of oceanic eddies and mesoscale features off the southern tip of Norway: A numerical study,dr.gr.stip. Ingerid Fossum

Prosjektsammendrag: It is well known that the ocean area off the southern tip of Norway is an area where oceanic mesoscale features such as eddies, fronts, upwelling jets and filaments are in abundance. It is also well known that this area is a higly biological productive ar ea, and that this pro...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

High-resolution physical mapping and transcript profiling of candidate genes for mastitis resistance in Norwegian Cattle

Summary:Irradiated sperm typing will be developed for high-resolution determination of evolutionary breakage points between humans and cattle. A particularfocus will be put on bovine chromosome 6 (BTA6), where several putativequantitative trait loci (QTL ) have been localised for mastitis resist...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Svovelforsyningens betydning for biologisk nitrogenfiksering i økologisk kløvereng

Biologisk nitrogenfiksering (BNF) i kløvereng er en bærebjelke i N-forsyningen i norsk økologisk landbruk. I utenlandske undersøkelser er det funnet at BNF hos belgplanter kan være begrenset av tilgangen på svovel. Nært knyttet til klima og jordsmonn er s vovelforsyningen lav i flere distrikt i N...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Utlekking, transport, omdanning og akkumulering av miljøgifter fra deponi til marint miljø

Deponier er i fokus som miljøgiftkilder til norske fjorder. Tungmetaller forekommer i ulik tilstandsform i deponimasser, og prosesser om gir utlekking vil kunne endre denne. Tungmetaller som lekker ut til sjøen adsorberes til og desorberes fra partikler s tyrt både av tilstandsform, partiklenes e...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Genetic determination of mechanisms involved in Arabidopsis endosperm development

Although dicots like Arabidopsis has an endosperm which is consumed during embryo development, the stages of endosperm development from the fertilized triploid endosperm through the endosperm coenocyte to the cellular endosperm is highly conserved between Arabidopsis and the cereals. The main con...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Landskap under press, Kulturminnevernets kunnskapsgrunnlag, legitimitet og praksis i plansaker

Siktemålet er å studere interessekonflikter mellom arealbruksendringer og kulturhistoriske landskapskvaliteter i områder med arealpress, med vektlegging av hvordan interessemotsetningene løses. På bakgrunn av kulturhistoriske landskapsanalyser og med utg angspunkt i konkrete arealsaker vil under...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Superkjøling av matvarer

Utviklingen innen omsetningen av lett bedervelig mat har de senere år gitt stor økning i tilbud av ferskvarer. Dette er varer med svært liten holdbarhet sammenlignet med frossenvarer. Med dagens kuldekjede og dårlige temperaturkontroll er utfordringene me d å oppnå akseptabel kvalitet og holdbarh...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Rapid multiplex phylogeny-based detection and identification of toxigenic Fusarium species

Summary: This project is linked with the EU-sponsored project "De-Tox Fungi". The fungal genus Fusarium comprises some of the most important toxin producers and pathogens of cereals and vegetables worldwide. Several g enes and/or spacers of many isolates and ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Species richness and host specificity of phytophagous beetles in two different types of tropical forests in Panama

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Ukjent Fylke

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Spatial scaling of structural diversity in subarctic birch forest ecosystems and its relation to components of biodiversity

...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Kystens kulturlandskap i Trønderlag, botanisk mangfold og skjøtsel.

<.zeta.>pen kystlynghei er en naturtype skapt av menneskelig aktivitet (rydding, beiting, slått og brenning), og som fram til våre dager har dominert de mest oseaniske områdene i Nord-Europa. l Norge finnes kystlynghei i et smalt belte langs kysten nordov er til Lofoten. De midt-norske utforminge...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdsetting av rekreasjonsområder - en kritisk etterprøving av dagens praksis som grunnlag for forbedrete forvaltningsprosedyrer.

Verdsetting er et viktig element i forvaltningen av natur- og kulturmiljøet, f.eks. ved planlegging, verneprosesser og konsekvensvurderinger. Verdsetting er en prosess med klare subjektive elementer, men disse er i stor grad bare implisitt uttrykt i dagen s praksis. Det er derfor behov for en kri...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. Population dynamics of aquatic top predators: effects of harvesting regimes and environmental factors.

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Stafylococcus aurreus matforgiftning i Norge: Økt risiko ved økt konsum av produkter fra upasteurisert melk?

Prosjektsammendrag Landbruksdepartementet har vedtatt at det skal satses på småskalaproduksjon av melkeprodukter som en alternativ næring. Det er i melkeforskriftene åpnet for produksjon og frambud av produkter av upasteurisert melk, dersom andre tiltak sikrer helsemessig trygge pro...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Risikofaktorer for utvikling av klaffefeil, hypertrofi og demens. Ekkokardiografisk og kognitiv screening av en generell befolkning.

Tromsøundersøkelsen er en studie av risikofaktorer for sykdomsutvikling hos befolkningen i Tromsø. I en befolkningsgruppe med opp til 25 års oppfølging planlegges en femte helseundersøkelse i 2001 av ca. 8000 personer i alderen 32 til 91 år. Hovedtyngden av de innkalte vil være i alderen 62-81 å...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Do we believe the people who endorse products? The role of correspondence bias in advertising

Ueffektiv reklame kan føre til alvorlige konsekvenser for bedrifter, frivillige organisasjoner og statlige departementer. En bedrift som fører ueffektive reklamekampanjer kan for eksempel risikere konkurs. Hvis en frivillig organisasjon presenterer sitt b udskap på en ueffektiv måte kan den få pr...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

TU-Tungt utstyr

Scanning electron microscope (SEM)

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Spatial patterns in herbivore - vegetation-soil systems i Norwegians mountain.

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Multiresistente enterokokker - epidemiologi og resistensmekanismer

De siste 10 årene har multiresistente enterokokker skapt problemer mange steder i verden. Disse bakteriene er spesielt et problem i sykehus hvor de forårsaker infeksjoner hos de sykeste pasientene. Bakterienes nedsatte følsomhet for antibiotika vanskeligg jør behandlingen. Stort forbruk av antibi...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Spredning av effekter av persistente organiske miljøgifter i en toppredator i det marine økosystemet i Barentshavregionen

Et kunnskapshull i forhold til langtransportert forurensning i nordområdene er forståelse av hvordan persistente organiske miljøgifter fordeler seg i toppredatorer over en større geografisk skala. En generell oppfatning er at Arktis er sterkt utsatt for f orurensning av slike stoffer, men studier...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trade, migration and cultural change in the Indian Ocean

Prosjektet er ein del av ei større satsning på Det indiske havets historie ved Universitetet i Bergen. Felles for denne satsninga er eit ikkje-europeisk perspektiv på historia, betydninga av feltarbeid og lokale kjelder, kontaktar med lokale forskarar, og til slutt tverrfaglighet. Prosjektet te...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland