0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Quality of soil organic matter in forest and heathland soils, co-operation between Italy and Norway

The Clue project, “Effect of climate change on flux of N and C: air – land – freshwater – marine links”, financed by the Norwegian research council started in 2003 (project No155826/S30). Quantification and characterization of dissolved organic matter (DO M) from soils subjected to different mani...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Akershus

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Securing European radiological protection and radioecology competence to meet the future needs of stakeholders

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Ecological and economical carrying capacity for moose in the boreal forests of Scandinavia

Moose hunting is important for rural economy in Norway. Today its meat value alone exceeds € 60 million. In the future we expect the per capita value of moose to increase, as it is an alternative income for a hard-pressed agriculture. This is an inciteme nt for increasing the population. However...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Akershus

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Developement and application of accelerator mass spectrometry for the environmental study of low level, long-lived radionuclides

Accelerator Mass Spectrometry (AMS) and Inductively Coupled Plasma Mass spectrometry (ICP-MS) are rapidly growing techniques for the ultra-trace analytical determination of stable and long-lived isotopes. Both methods have a wide potential within environm ental science, including ecosystem tracer...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Akershus

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Improved quality and frost tolerance in transplants of vegetables

To successfully transplant agricultural species in the spring, hardening prior to transplanting is of great significance. In particular, in situations with fluctuating temperatures common to early spring, low temperature treatment leading to increased col d tolerance prior to transplanting, might...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Utenlandsopphold for Ole Martin Bollandsås ved University of Wisconsin, USA.

Utenlandsoppholdet som søkes finansiert er knyttet til NFR-prosjektet "Utvikling av forvaltningsmodell for fleraldret skog - et doktorgradsprosjekt", prosjekt nr. 153185/110. Det finnes i dag ingen forvaltningsmodell for uensaldret skog i Norge. Med det økte fokus på bevaring av biologisk mangfo...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Keca, L S&M SOE04/05-45

...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bio-økonomisk modellering og analyse av selektive foryngelseshogster

Økt fokus på selektive hogster har medført nye utfordringer når det gjelder forskning og utvikling. Institutt for naturforvaltning har bidratt med en omfattende portefølje av prosjekter relatert til selektive hogster. Dette gjelder innen takstmetodikk, pl anlegging, foryngelse, produksjon og mode...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Svertesopp på overflatebehandlet tre - stipend Lone Gobakken.

Tradisjonelt er overflatebehandlet trekledning mye benyttet i Norge som fasademateriale. Det er også mye brukt i andre deler av Europa. På grunn av stadig strengere restriksjoner med hensyn på tilsetting av tungmetaller, biocider/fungicider i maling og en dringer i produktenes sammensetning og eg...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Akershus

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg- og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk.

Topp kvalitet og lav pris på produktet er et krav produsentene må forholde seg til innen veksthusnæringen i større og større grad. Samtidig reduseres tilgangen på effektive plantevernmidler. Utfordringene for næringen, veiledningen og forskningen er samm en bedre å forstå sammenhengen mellom kli...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Developing and testing a national system for inventory of timber resources and biomass/carbon stocks combining airborne laser and field data

The National Forest Inventory (NFI) is responsible for national statistics of the timber resources. The present inventory is based on an extensive sample of field plots. The NFI is facing three major challenges; 1) to reduce costs by, e.g., adopting remot e sensing, 2) to provide resource estimat...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Mulder, Jan Aur05-26 Må returnere 27 741 i 06

...

Awarded: NOK 56,000

Project Period: 2005-2006

Location: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

N 2005-08 Industrial and Market Perspectives on the Forest Sector 2005

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 120 Functional Genomics of Starch and Grain Quality

A common set of barley cultivars and varieties, about 20 lines in total, will be subjected to analysis on each level of organization and the data will be combined using systems-based data-mining tools. Norway will concentrate on 8 of these lines with focu s on low starch/high beta-glucan level. E...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Akershus

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-98 Utredning/analyse Verdikjeder i skogsektoren i de nordiske land -

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Process modelling of forest ecosystems and integrated analysis of climate change impacts in Norway

Forest covers 38% of Norway’s land area, is basis for forestry and forest industries as one of the country’s most important land-based economic sectors, and provide important environmental services, like recreation, conservation of biological diversity, and sequestration of climate gases. Futu...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2014

Location: Akershus

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Norsk hvete med varig resistens mot mjøldogg

Mjøldogg er en av de viktigste kornsykdommene i Norge, og kan forårsake relativt store avlingsskader dersom det ikke sprøytes med fungicid. Dette er et paradoks siden alle nye norske hvetesorter må være resistente mot mjøldogg for å bli godkjente. Den ras espesifikke resistensen har vist seg å ha...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Forskningsopphold for Torjus Folsland Bolkesjø ved University of Wisconsin, Madison.

Studieoppholdet vil inngå som en del av Dr. scient utdanningen med tittel: "Modelling the Norwegian Forest Sector". I doktorgradsavhandlingen er hovedmålet å analysere markedsutsiktene for norsk tømmer og skogindustriprodukter, med særlig vekt på effekter av endringer i sentrale rammevilkår. Met...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til internasjonalt symposium innen bruk av vekstlys på Lillehammer i juni 2005.

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forest-based bioenergy in Norway: Economic potential, market interactions and policy means

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Lichen defensive compounds - an experimental approach

Secondary compounds in plants have been attributed many different roles, one being chemical defence against herbivory. Unfortunately, experimental approaches to test the defensive compound hypothesis often suffer from confounded factors: specimens in defe nsive compounds may also differ in other ...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

EU6-STRA-Strålevern, EU’s 6.rammeprogram

ERICA -Environmental Risk from Ionising Contaminants: Assesment and Management

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Akershus

EU6-STRA-Strålevern, EU’s 6.rammeprogram

EURANOS-European approach to nuclear and radiological emergency management

...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Akershus

EU6-STRA-Strålevern, EU’s 6.rammeprogram

Securing European Radiological Protection and Radioecology Competence to meet the Future Needs of Stakeholders

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Molecular mechanisms of climatic adaptation in forest trees

Summary The growth potential and survival of forest trees of the temperate zone is dependent on a close co-ordination of growth and dormancy with the temperature climate. The light climate plays an important role in regulating bud set before the winter, and tempe rature is known as an important d...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kvantifisering, prioritering og lokalisering av arealer egnet for selektive hogster

Selv om det tradisjonelle bestandsskogbruket også framover antagelig vil dominere skogbehandlingen, har en de siste årene registrert en betydelig interesse for ulike typer selektive hogster. Institutt for skogfag har over flere år bidratt med en omfattend e portefølje av prosjekter relatert til s...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Functional studies of key regulatory genes in cell fate specification of aleurone cells with application to cereal breeding

Project summary: Recently we succeeded in identifying key regulatory genes controlling aleurone cell fate specification and development in cereal endosperm using maize as a model species. By building on these results, the proposed project aims at understanding the genetic and molecular mechanis...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bestemmelse av trærnes dimensjonsfordeling i skogbestand ved en praktisk metode for skogtaksering basert på laser-scanning fra fly

Laser-scanning fra fly er en fjernmålingsteknikk der høyden og tettheten av trær, skogbestand og annen vegetasjon på bakken kan måles med stor nøyaktighet. I praktiske kartleggingsprosjekter vil tettheten av høydemålingene typisk kunne være rundt en målin g per m2. Slike målinger har vist en mege...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Oppgradering av dataprogram for Verdiberegning av skogbestand via Internett

Verdsetting ved hjelp av "Det grønne heftet" har blitt et begrep i norsk skogbruk. Dette tabellverket for verdsetting av skogbestand ble revidert i 2000 ved daværende Institutt for skogfag (Svendsrud 2000, 2001). I den forbindelse ble det også laget et We b-basert dataprogram som forenkler beregn...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus