25,331 projects

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The medieval public sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the investiture contest.

...inneheld fire hovudbolkar. Del I handlar om teori og metode og inneheld fire...tre fyrste presenterer teoretiske modellar for handsaminga av den offentlege debatten under...og ein gjennomgang av seinare forsking på den andre. Sjølve analysen føregår i dei tre neste...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Konferanse om samisk språk-, helse-, sosial- og kulturforskning i lulesamisk område

...og samfunnsliv innen dette område. Men også andre institusjoner som Høgskolen i Bodø og andre...Tiltross for Árran lulesamisk senter sammen med andre institusjoner er i ferd med å avslutte et...for levekårsundersøkelser fra 2001 i Nordland skårer Tysfjord kom mune lavest. Konferansen...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av rimligere silisium av høy kvalitet for bruk til fremstilling av enkrystaller

...med utstrakt bruk av internasjonale underleverandører til krystallgroing og karak terisering. ...Til orientering vil inngangsprisen for råstoff inn i fabrikken ligge på rundt 30-40 millioner...nødt til å doble produksjonskapasiteten hvert andre år. Det er ingen ting som indikerer at...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

GRUVI - Videokommunikasjon i samarbeid grunnskole / videregående skole (VIKOM Samarbeid)

...prosjekter lokalt i Vestfold og fra relevante andre prosje kter innenfor HØYKOM-programmet....skoler i Vestfold og to ungdomsskoler i Sandefjord. Arbeidet skal tilrettelegges slik at en...for realfag. En robo-lab er bygget opp av Sandefjord videregående skole, næringsliv og NHO. ...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

Avansert vitenskapelig utstyr - HPLC-MSMS (trippel-kvadrupole) instrument

...samt innen u tvalgte områder av andre biotoksiner (algetoksiner og ergot...muligheten for å etablere metodikk for nye stoffgrupper det nå ikke finnes metoder for. Vi...Et nytt instrument vil gjøre VI bedre i stand til å utføre og videreutvikle disse og andre...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Viken

TU-Tungt utstyr

Oppgradering 3T MR skanner for fMRI studier av alvorlige psykiske lidelser

...på alvorlige psykiske lidelser (fremst schizofreni). fMRI-Gruppen i Bergen utviklet i sin tid...ved alvorlige psykiske lidfelser, særdeles schizofreni. Gruppen arbeider ut fra en hypotese at...er at dette området er patologisk ved schizofreni, der nevronene "mis-fire" hvilket...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Hogstavfall og heltrær - drifts- og kvalitetstekniske studier ved bruk av buntemaskin.

...heltrevirke til energiformål og eventuelt til andre biobaserte produkter. De savner erfaring med...virkeskvanta. Norsk institutt for skog og landskap er samtidige i ferd med å bygge opp ny...Glommen Skog ønsker umiddelbart å analysere råstoffinntaket for sin sponplatefabrikk i...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Innlandet

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kjønnskvotering til ASA-selskapenes styrer. Demokrati og inklusjon

...i bedriftsstyrer har vært gjen stand for offentlig debatt i Norge i mer enn 10 år....norsk likestillingspolitisk oppfinn else. Ingen andre land har grepet inn i rekrutteringen til...likestillingspolitikk i en bredere forstand, samt gi dypere forståelse av teoretiske...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Antropologiens grenser

...akademia og en stadig hyppigere relasjon til andre fagområder (historie, biologi, psykologi,...og erkjen nelsesinteresser? Hva skal vi med andre ord kunne kreve av disse entreprenører i...problemstillinger. Konferansen er med andre ord inkluderende og gir oss mange muligheter...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Spaceport Andøya

...vil ta plass på en oppskytningsplattform (Andøya Spaceport) og følge forberedelsene som...og selve oppskytningen. + Det andre nivåe t vil foregå da romfergen skal knytte...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Religionsfrihet - åndsfrihet - samvittighets-frihet - Kvekerne som del av demokrati-diskursen gjennom 200 år - 1814 til 2014.

...til Norge etter å ha vært prisonfanger i England. I 1814 fikk Norge sin Grunnlov. Seminaret tar...var en av grunnene til den første utvandringen til Amerika i 1825. Seminaret vil følge...200 år ved å s e på utfordringen kvekere og andre dissentere representerte i forhold til kirke...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ARISE2: fordypet og fokusert designstudie basert på resultater fra "Atmospheric dynamics Research Infrastructure in Europe" (ARISE), FP7

...med klustret av atmosfæremåleinstru menter ved Andøya Space center (tidligere ALOMAR) vil bidra...typer instrumenter ble brukt til å måle tilstanden hos forskjellige og overlappende deler av...geografiske områder: i polarområdet (Andøya / Bardufoss, Norge), ved ekv ator og ved...

Awarded: NOK 77,934

Project Period: 2014-2016

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Risikostyring på tvers av norsk-russiske forretningsforbindelser og leveranseprosjekter

...fra etablerte forret ningsforbindelser mellom landene på dette spesifikke området og det som...Økt aktivitet tilsier at en større andel av norske leverandører enn tidligere vil ha...ha som mål å forberede og ut vikle norske leverandører og utstyrsprodusenter til mest mulig...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

MOBI-Mobilisering

Festivaler på Sørlandet Festivaler som regional aktør i moderne identitetsprosesser - en pilotstudie fra kulturnæringer på Sørlandet

...Sørlandet finnes mer enn 60 festivaler. Vi ønsker å...blant festivalene som finner sted på Sørlandet. Festivale ne er på ulike vis viktige...tydeliggjøre og identifisere dagens Sørlandet? Brukes festivalen som arena for nyskriving...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Agder

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arbeidets mening. Om arbeid, verdsetting og identitet.

...foregår av veiningen mellom lønnsarbeid og andre aktiviteter? * Hvilke koder og...på den enkeltes avveining mellom lønnsarbeid og andre aktiviteter. Vi sikter mot å få...befinner seg utenfor arbeidslivet - personer i randsonen av det organiserte arbeidslivet. Den...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Astronomiåret 2009 - et krafttak for realfagsrekrutteringen i Norge

...samfunnsgrupper. Vi vil legge stor vekt på profesjonell formidling fra forskere med erfaring i...på månens overflate, å se måner i bane rund andre planeter, ringene på saturn og fjerne...lysforurensning i byene. Fotoutstillinger og andre kunstutstillinger relatert til astronomi...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nye bio-baserte polymere for kompositter av tre og naturlige fibere

...og polymerer har til nå vært vanlige smelteblandinger av termoplaster som polyethylene,...materialene er at de er basert på fossilt råstoff, og at mono merene har lav affinitet til...Dermed mister komposittene både styrke og motstandskraft mot nedbrytning, siden kreftene mellom...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestfold og Telemark

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Østfold - Forskningsbasert Innovasjon og Fornying i en industriregion i omstilling

...perioden 2007-2009. Søknaden omfatter en Samhandlingssøkna d og en Forskningssøknad (sendes...av fornybar energi, gjenvinning og IKT/energihandel. Bakgrunnen for valget av disse tre bransj... Bransjene er viktig for Østfold i forhold til andel sysselsatte, bruttoprodukt og verdiskaping,...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Ressursnettverk for eForvaltning

...for eForvaltning(KSeF), Høgskolen i Agder, Vestlandsforskning med flere, om støtte for utvikle et...eForvaltning; kort omtalt som bruk av IKT i offentlig sektor. Ressursnettverket vil bli...og gjennomføring av forskningsp rosjekter og andre former for forskningsorientert samarbeid som...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Friends - Sosiale medier for personer med utviklingshemning eller neuropsykiatriske funksjonshemninger

...eller neuropsykiatriske funksjonshemninger har ofte andre og smalere interesser enn...Det er velkjent at pårørende og støttepersonal ofte er skeptiske til å la personer med...och IKT-komeptens. I de här målgrupperna är det ofta svårt att ta sociala kontakter face to face....

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra NVG-sild

...uttak og oppsamling av fraksjoner fra restråstoff etter fileteringen gjøres automatisk. Et slikt...enn det som er mulig med samfengt r estråstoff brukt til ensilering/forproduksjon. Videre kan...og humant konsum. Det meste av restråstoffet blir i dag anvendt s amfengt som råstoff til...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonal fagkonferanse: Pedagogikk - profesjon og vitenskap

...på en slik måte at det skal bli det sentrale profesjonsfaget i lærerutdanningen. Tradisjonelt...som skjer ved hjelp av ny teknologi osv. Den andre tendensen har vært å nærme seg andre...står altså overfor to utfordringer: Den ene handler om vitenskapen pedagogikk. Den andre om...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Professional practice and children's participation

...i forskningsprosjektet er: Hvordan kan profesjonell praksis med barn formes slik at den...i sitt hverdagsliv? Med utgangspunkt i ulike profesjoner innen habilit ering og barnevern, har vi...for enslige, mindreårige asylsøkere), det andre og det tredje handler om d eltakelse for...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

FORPROSJEKT DISAPPEARING PLUG SYSTEM

...av operasjoner. Til forskjell fra andre Plug-systemer, har DPS et unikt design som... CTR ønsker nå å inngå et samarbeid med andre selskaper, da helst kunde r som BP og...denne teknologien, vil CTR være i stand til å kunne løse en mengde problemer og...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Strategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger - ECTP og E2BA

...liten deltakelse fra norsk byggebransje og andre institusjoner i bygningssektoren. Prosje...forskningssenteret Zero Emission Buildings, og andre relevante nettverk. 4. Koordinering av...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Norsk deltakelse i Joint Programme EERA-PV

...

Awarded: NOK 79,739

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET9: Deltakelse i EERA-JPGE Geothermal

...svært god erfaring med å utvikle prosjekter med andre partnere i EERA-nettverket. Det er...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

MovieMask - internationalization of a Norwegian Innovation from NTNU

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Juridisk Fokusgruppe og IP

...har nå og forventes å ha i fremtiden. Den andre delen av prosjektet tar sikte på å øke...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Tidal Sails Array Demonstrator: Prosjektetablering for søknad til H.2020 LCE-15-2016, pilotanlegg for tidevannskraft i Kvalsundet, Finnmark.

...både de som bruker roterende turbiner og med andre foreslåtte (oscillerende hydrofoil,...mye større areal av strømmende vann enn alle andre skisserte løsninger, dette i forhold til...9 års erfaring med utprøving av prototyper og andre testanlegg i sjø. Firmaet har fått et antall...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Rogaland