25,331 projects

ENERGIX-Stort program energi

Lignin4Si – Lignin residue for Si production

...produksjon av avansert etanol biodrivstoff til veitransport og fornybart...av 50 millioner liter avansert etanol biodrivstoff basert på hogstavfall ved Follum. Elkem ønsker...produksjon av avansert etanol biodrivstoff til veitransport og fornybart...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NOA 8: Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk: «Livslang utdanning og læring»

...av forskning innenfor fagfeltet Norsk som andrespråk, gjennom inviterte plenumsforedrag,...av konferansen vil være det fagfellevurderte andrespråkstidsskriftet NOA, som utgis på Novus...eller en ph.d.-grad, holde en forelesning i samband med mottakelse av den såkalte «Anne-Hvenekilde...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tax Evasion and the Labour Market

...er en av de store utfordringene for den skandinaviske velferdsmodellen. Den direkte effekten...estimater av skyggeøkonomien i forskjellige land, de fleste av dem bruker en makroøkonomisk...forsettlig skatteunddragelse og mva-svindel fra andre deler av skyggeøkonomien i disse estimatene....

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: FP9 AGE Energirådgivning til EU kommisjonen/SET planen

...Marie Bysveen ble i samme periode tatt opp i to andre meget relevante expertgrupper for...meget viktig - og legges merke til av både de andre deltagerne og av alle representanten fra EU...fra Kommisjonen som også beskriver AGEs mandat. Også CV for Marie Bysveen finnes...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

KESS-Demonstration of an innovative high-efficiency Kinetic Energy Storage System for sustainable powering of offshore jack-up drilling rigs

...og moderne Flywheel løsning, designet for offshore bruk. Løsningen ble og blir sett på som...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2018

...søknader på gang, noen i etablert konsortium og andre som fremdeles er på søk. En gjennomgang av...at det blir store endringer i den faglige profilen på søknadene vi initierer eller blir med...også noen aktuelle tema rettet mot biodrivstoff i SC3, og utlysninger rettet mot sirkulær...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: 100% Renewable Energy for Heating and Cooling in Buildings

...i eksisterende og nye bygninger (i boliger og andre bygninger) som vanskelig kan tilknyttes et...utvikling. HWGen vil arbeide i parallell med de andre RHC-ETIP HWGene, med en harmonisert...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Novel treatment for patients with glioblastoma

...kreftformene vi kjenner til. Eksisterende behandlingsmetoder inkluderer stråling og...men forventet forlenget levetid som følge av behandling er dessverre kun to en halv måned (fra...Det er derfor et stort behov for nye behandlingsalternativer. En av grunnene til at...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Svippin av Svippin AS - Digital incentiveringsapplikasjon som øker oppmøte på ulike lokasjoner og gamifiserer handelshverdagen.

...være et virkemiddel mot trusselen fra netthandelen som flere bedrifter opplever, samt...en belønningsmekanisme som motiverer elever og andre til å være på “rett sted til rett tid” for å...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Kan vi bruk dype læring og en ny AI plattform til å gjøre transportsystemet mer effektivt og øke framkommeligheten?

...med mulige partnere om it-systemet kan ha andre og nyttige anvendelsesområder i...løpende predikasjon på trafikk og kødannelse og andre fremtidige hendelser (dyp læring). Systemet...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

...vil gi Høgskolen i Innlandet handlingsrom for å styrke innsatsen rettet...grundig strategiutvikling for Høgskolen i Innlandets deltakelse i Horisont Europa. Det vil...tråd med Høgskolen i Innlandets ambisjon om å være en pådriver i...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ColShield – Novel current collector enabling next generation Li-ion battery electrolytes

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff

...påvente av en vaksine og andre effektive behandlinger har Norimun AS sammen...tatt initiativ til å produsere målrettede antistoff mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker...til en kostnadseffektiv pris. Videre må antistoff-formuleringer som møter medisinske...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

STUD: Aviant- Drone Transport Between Hospitals

...er å fremme dronetransport fra proof-of-concept til stabil drift. Aviant vil gjøre...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

PlastIsirk - nasjonal pilot. Kompetansesenter og prosessanlegg for resirkulering av differensierte hardplastfraksjoner fra industrien.

...av hardplastfraksjoner fra marine og andre industrier i Norge. Pr. i dag så har vi...plastavfall på ulike typer deponier rundt om i landet. Mindre deler av dette avfallet går til...å videreutvikle systemer og teknologi for å behandle dette avfallet som en resirkulerbar ressurs...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2021-2022

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 2021

...teknologiske løysingar. Det fins ikkje andre konferansar i verda som foreiner maritim...er ei stor energikjelde og Norge er verdsleiande på havteknologi. Kvar for seg har både...sentrale mål. Kombinasjonen av at Norge er leiande innan sjøfart og utviklinga av...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Erasmus exchange to the NHH Economics program

...semester (Fall 2014/2015) from the Bachelor of Economics program at the University of...Petroleum Economics, Empirical Analysis of Energy Markets, Development Economics,...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Finding maximum subgraphs Research visit of Ivan Bliznets - Russia

...funding sought is for a research stay of Ivan Bliznets, a PhD student from St....

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research to write a high-quality standard SME phase II application

...plan to use a substantial amount of working hours to conduct proper research prior...the SME phase II application. The purpose of the project is to be granted the funds we apply...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin? - H1447014

...på häst. Etiologin är oklar, men föreliggande data indikerar att AEP kan relateras till en...har påvisats. Samtidigt ses en demyeliniserande polyneuropati med infiltration av...leda till att vi får nya möjligheter för profylax och behandling av...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

...Gjennom å skape nye relasjoner mellom profesjonsfelt og utdanning og utvikle nye, felles...forskningsarena og de fungerer som premissleverandører i utformingen av utdanningen. I...er felles kunnskapsutvikling om barnehagens lydlandskaper. I forlengelse av arbeidet som har vært...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Numascale påvirker EUs utlysningsprogram gjennom delatgelse i ETP4HPC og Prospect m.fl.

...til forslag til Horizon 2020 programmene og andre fremtidige programmer. Målet for ETP4HPC er...utviklingsprosjektene for Exascale databehandling som kan finnes her:... Numascale samarbeider nå direkte med en av de andre medlemmene i ETP4HPC om utvikling av...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

PsyXpress: Development of a new bacterial host for efficient expression of cold-adapted enzymes

...på enzymer med ekstreme egenskaper (ekstremofile). Eksempelvis har kuldeadapterte enzymer et...seg å være svært utfordrende å produsere ekstremofile enzym i standard mesofile produksjonsverter...coli. Grunnen til dette er at enzymer ofte danner uvirksomme aggregater. Denne...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

REGMODELL-Regionaløk.modeller & bostedsv

Utvikling av regionaløkonomiske modeller og forskning om bostedsvalg

...beslutninger om opprettelse og nedleggelse av (offentlig eller privat) virksomhet, samt større...i at det er bygget en "flerfylkeversjon" av Panda-modellen (i-o-modell) med samme dialogsystem...av fleksibel og generell karakter, i den forstand at modellen kan tilpasses aktuelle...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fremtidens emballasje basert på biopolymerer og bærekraftige tilsetningsstoffer

...ved bruk av bærekraftige tilsetningsstoffer. Disse blandes ente n inn i kommersielle...kostnadseffektivitet går hånd i hånd. Dette er ofte et avgjørende kriterium for å realisere...polymerer avledet fra ikke-fossile drivstoff kilder har fått stor oppmerksomhet som en...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Permeable dekker med betongstein - en løsning på urbane overvannsutfordringer

...Fabrikker, Nordland Betong og ASAK (Fetsund, Hønefoss og...tine/fryse sykluser og bruk av vegsalt og sandstrøing om vinteren. DRENSSTEINs overordnede...på å teste ulike løsninger av betongstein, fugesand og bærelag for å optimalisere dekket i forhold...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Optimal kjøling av pelagisk fisk

...dette. Den ene tanken skal bygges om og den andre skal brukes som referanse. Cflow Fish...lasten fra den kommer ombord til den losses i land. Gjennom numeriske simuleringer og påfølgende...et journal paper har blitt sendt til Journal of Refrigeration i...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Møre og Romsdal

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repetitive Subconcussive Head Impacts - Brain Alterations and Clinical Consequences

...med sine respektive idretter i Norge, Tyskland og Belgia, og undersøkes med MR, EEG,...Dette ble gjort parallelt i Norge, Tyskland og Belgia. Undersøkelsene inkluderte bl.a. MR...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kontekstualisering av industrielle data

...som kjører på ulike steder. Dette er under forandring – data finner i økende grad veien til...skal automatisk kunne forstå dataene fra andre applikasjoner utelukkende fra beskrivelsene...dataenes tolkning, slik at en kan dra nytte av andres definisjoner og dele egne med for eksempel...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken