13,412 projects

AKLIMED-Klinisk medisin

Immunpatogenese ved akutt koronarsyndrom. Betydning av kjemokiner, oksiderte lipoproteiner og blodplateaktivering.

Hypotesen, som bl.a. bygger på egne, originale arbeider, er at immunologiske mekanismer spiller en viktig patogen rolle ikke bare ved utvikling av aterosklerose, men også i destabiliseringen av det aterosklerotiske plakket med utvikling av akutt koronarsy ndrom til følge. Med utgangspunkt i velka...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Scintigrafiutstyr til dyr

Scintigrafi opererer etter prinsippet om at spesielle stoffer samles i spesielle organsystemer som er unormale eller fungerer unormalt. Ved å merke disse stoffene radioaktivt får man et spesielt bilde av funksjonen i like stor grad som unormal anatomi. Utstyret skal anvendes til å bedre institut...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

TU-Tungt utstyr

Instrumentert kjøretøy og målevogn

Institutt for samferdselsteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU søker med dette Norges forskningsråd om bevilgning på kr 1.488.000 (inkl. mva) til videre utvikling av vårt adferds-analytiske laboratorium gjennom nyinnkjøp av instrument ert kjøretøy og målevogn. Et instrumente...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Mellom markedsøkonomi og befolkningspolitikk: Husarbeid som ideologi og praksis

Prosjektet vil analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. På grunn av sin tvetydige karakter er det et godt utgangspunkt for å stu dere spenninger og dilemmaer i moderne sa...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Sanksjonsapparatet i fiskeriforvaltningen

Formålet med prosjektet er å analysere sanksjonsapparatet i norsk fiskeriforvaltning. Sanksjoner er de tiltak myndighetene disponerer når utøverne i fiskerinæringen har brutt regelverket. Temaet er interessant blant annet ut fra de siste årenes fokusering på lovovertredelser innen denne næringen...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

VOCALS - Voice Centric User Interfaces for Location Based Services

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Studier av alternative teknikker for selektivt fiske i reke- og torsketrål

Prosjektsammendrag: Det er nå gått cel 10 år siden skillerist i reketrål ble innført og mer enn 5 år siden sorteringsrist i torksetrål ble innført. I løpet av perioden har det vært pekt på svakheter med de ulike teknikkene, og kritikken fra næringen har tidsvis vært høy. Det har i samme periode ...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WAIF

...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Milk protein response to abomasal or intravascular amino acid or glucose infusion in dairy cows with high or low genetic merit.

One of the main purpose in improving our knowledge of nutrient requrements and supplementation to ruminants is to optimise resource utilization and minimize production costs. During the last years, our knowledge of dietary protein evaluation for diary cows has increased, and in Norway a new semi...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Bowhead whales - at the edge of extinction in the Northeast Atlantic

Bowhead whales are endemic to arctic and sub-arctic regions of the Atlantic, Bering, Beaufort, Chukchi and Okhotsk Seas. They live in close association with the sea ice edge. Since the last glaciation period the distribution of bowhead whales have fluctua ted widely in concordance with climatic f...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Osteochondrose hos hest.

Osteochondrose (OC), har stor betydning i norsk husdyrhold. OC defineres som en fokal svikt i den enchondrale forbeiningsprosessen som gir sykdom på flere dyrearter og på menneske. Den eller de utløsende faktorene som fører til nekrose av vekstbrusk med påfølgende mangelfull forbeining og dann...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Technology development for integrated SOFC, biomass gassification and high temperature gas cleaning

SOFC in combination with biomass gasification has the potential for high efficiency electricity production from biomass. The biomass gasification process must yield a highest possible hydrogen content in the producer gas. Hence, steam gasification is the ideal gasification process in combination...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Plankton climatology in North Norwegian waters - concepts, mechanisms and monitoring

In the Norwegian Sea field data during the winter demonstrates that the winter habitats of CV C. finmarchicus are basically associated with the distribution of cold deep water. The platform for this project have emerged from the MARE project “Plankton Adv ection in the Barents Sea” funded for 200...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Kvalitet og foredling av torsk

Prosjektet er inndelt i to delprosjekter som vil løpe parallelt over tre år: - Formålet med delprosjekt 1 er først å etablere en oversikt over den reelt forekommende variasjon i kvalitetsbestemmende variable for torsk, basert på historiske data, hoved sakelig fra villtorsk, men også fra tilgj...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Application of multi criteria analysis in coastal zones in Norway: A tool for development of compromise solutions for different uses.

In Norway, with about 80% of the people living within 10 km from the shore, there is a strong concentration of economic activities in the coastal zone. The aquaculture sector alone is currently expanding with some 10 to 15% per year. As the coastal zone i s also an important area for cultural and...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Viken

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. Management of Complexity, Scientific Uncertainty and Public Participation in Environmental Governance in Nordland and Catalunya

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Genetiske forskjeller på kyst- og fjordbestander av torsk i relasjon til oppdrett

I Stortinget ble det høsten 2001 vedtatt å øke innsatsen på torsk som oppdrettsorganisme i Norge. Ett av områdene som må klarlegges i tidlig fase er den genetiske variasjonen mellom ulike naturlige bestander av torsk. Dette er viktig av flere grunner: 1. Fisken bør være best mulig genetisk t...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Speciation, transport and bioavailability of Cd and Zn in contaminated terrestrial ecosystems. BIOMOD

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Time series of rocket in situ observations of phenomena in the Earth´s middle atmosphere.

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Strategic University Programme in Conservation Biology

...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Design and synthesis of short Class L-peptides with high activity against multiresistant bacteria

We have developed a novel class of extremely short peptides with high activity against several pathogenic bacteria, including multiresistant strains. During this project we will further develop and reine these compounds by determining the molecular proper ties of these peptides that contribute to...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Micro/Nano-analyzer for Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)

...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

NOREPOS - NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. Hvorfor varierer risikoen for osteoporotiske brudd i Norge?

Norge har verdens høyeste forekomst av lårhalsbrudd og underarmsbrudd. Forebygging av brudd har størst potensiale til å påvirke den sykelighet og dødelighet som er knyttet til osteoporotiske brudd. Enkelt sagt brekker bein når det utsettes for påkjenninge r som overgår knokkelstyrken. Beintetthet...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MENTAL-Mental helse

Tildig intervensjon ved psykose.

Det er gjentatte ganger vist at det går lang tid fra første psykotiske symptomer til oppstart av adekvat behandling ved schizofreni og tilsvarende psykoser. Det er også vist at det er en assosiasjon mellom lengre varighet av ubehandlet psykose og dårliger e behandlingsutfall/korttidsprognose. Pr...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Buoddun - proseassa ja terminologiijastruktuvra (Stengselfiske - prosess og strukturen for terminologien). (stud.stip)

Temaet for hovedfagsoppgaven er buoddun, dvs. stengselsfiske i Tanavassdraget. Formålet er å beskrive buooddun og terminologistrukturene for buoddun. Det vil bli lagt mest vekt på den semantiske beskrivelsen av terminologistrukturen for buooddun. Bakgrun n for hovedfagsoppgaven er at buooddun i ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

An accurate approximation for compositional flow models

The group has over several years worked on solution methods for Compositional Models in porous media. A 3D experimental simulator is implemented and is running om parallell computers as well as work stations. The approximation of convection and overall it eration solution has to be improved. We w...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Mikrovaskulær funksjon, glukoseintoleranse og diabetes hos nyretransplanterte pasienter.

Forekomsten av hjerte-karsykdom hos nyretransplanterte pasienter er svært høy i forhold til normalbefolkningen. Risikofaktorer som bl.a. diabetes mellitus og endoteldysfunsjon er vanlig forekommende blant disse pasientene. Det ser ut til at immunsuppressi v behandling med bl.a. ciklosporin A (CsA...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Whole-genome sequencing of Vibrio salmonicida

The genus Vibrio are among the most numerous and ubiquitous marine bacteria and commonly found as etiologic agents of diseases in both vertebrates and invertebrates throughout the world. Vibrio salmonicida, a marine gram-negative psychrophilic pathogen, t he etiological agent of Cold-water vibrio...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TRE-FoU-programmet TRE

Developmental and Adaptive responses of Forest Trees to Climate Change

Our goal is to gain a fundamental understanding of growth and adaptation of forest trees, how these are affected by adverse, environmental conditions caused by climate instabilities, and how they are hierarchically interdependent in planta (see Figure 1 i n the project description). Trees continu...

Awarded: NOK 18.4 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Agder

HiA har saman med STS delteke i FORNY-programmet sidan 2000. Høgskolen har inngått samarbeidsavtale med STS, og det er etablert eit samarbeidsutval der fakulteta og leiinga ved høgskolen regelmessig møter direktør og saksarbeidarar i STS. Høgskolen har valt ein samarbeidsmodell der STS går inn i ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Agder