0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

ISPHUM-ISP - Humaniora

Språkkontakt og språkval i Nord-Norge

...i multietniske samanhengar også i andre delar av landet der den multietniske...og universelle drag ved første - og andrespråkslæring, normkonsensus og autentisitet....Nord-Norge, og om faktorane også gjer seg gjeldande for dagens språkbrukarar. Dette inneber at...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Fra nettverk til klynge? Utvikling gjennom samhandling.

...skal studeres med bakgrunn i den dialog og samhandling som finner sted mellom ulike aktører innen...prosesser, samarbeidet mellom bedriftene og samhandlingen med andre regionale aktører innen en...og støtte opp om den innovasjonsfremmende samhandlingen i Troms. Dette skal skje ved at...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

New International Training and Pre-simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 1

...kvalitet. Tilegne seg en iskompetanse for softwareutviklere om hvordan et slikt...SMS er stort innen all utvikling av simulatorsoftware og visuelle systemer. Trenings og...for SMS, oljeselskapene, shippingselskaper og andre privat e og offentlige institusjoner innen...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPJUS-ISP - Satsing på juridisk forskning

Rettsstatlege utfordringar ved internasjonalisering av strafferettspleia, med særleg fokus på europeisk integrasjon

...reglane om etterforsking og domstolsbehandling har tradisjonelt hatt eit sterkt nasjonalt...samtidig som Norge gjennom Schengen-avtalen og andre avtalar har knytt seg tett opp til dette...skal frams tå som eit felles område for handheving av lov og orden. Samla sett skjer det...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Rogaland

...Rogaland søker om 3 MNOK i infrastrukturmidler,...vil styrke samarbeidet med forskningsmiljø i andre regioner og i ndustri. Videre vil midlene...av fors kning fra UiS, IRIS, SUS, Norconserv / Nofima, Bioforsk Vest, NVH Sandnes, MHS og AmS...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New International Training and Pre-Simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 2

...bli utført på tanks kip i is og i istank i Tyskland. Algoritmeutvikling og utvikling for...SMS er stort innen all utvikling av simultorsoftware og visuelle systemer. Trenings- og...le for SMS, oljeselskaper, shippingselskaper og andre innen økt effektivitet, økt sikkerhet og...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

"Sats på torsk" konferansen, 13 - 15 februar 2008. Rica Ishavshotel Tromsø

...på konferansen, av disse er ca 10 fra utlandet med representanter fra alle deler av...har fokus på ?marked, kvalitet og industri? og andre dag er tema ?Produksjonsstatus, flaskehalser...foredragsholdere fra alle torskeproduserende land. Både produksjonsrelatert tema og det...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI er verdiskaping gjennom samhandling

...av nåværende VRI-aktiviteter i Rogaland, VRI1. Satsingsområdene mat, energi og maritim...av virkemidlene har fått ny benevnelse, mens andre er helt nye. Prosjektbeskrivelsen tar...i gjeldende fylkesplan, FoU-strategien for Rogaland, VRIs programplan og andre lokale...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Rogaland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Reformulating Russia: The Cultural and Intellectual Historiography of Russian First-Wave Émigré Writers

...Georgij Fedotovs Helgenar i det gamle Russland (1931), Georgij Florovskijs Den russiske...6) og Vasilij Zenkovskijs Den russiske filosofiens historie (1948/50). Desse forfattarane...for det sanne, ikkje-bolsjevikske Russland. Med sine forteljingar forsøker dei å gi sine...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2011-2011

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Avsluttende workshop for prosjektet FineFish, Improving sustainability of European fish aquaculture by control of malformations

...Europeiske akvakulturindustrien ved å redusere andel fisk med deformiteter. FineFish koordineres...leder er Grete Bæverfjord i Nofima Marin AS. FEAP og Nofima er sammen...vil de nye resultatene om hvordan temperatur, andre abiotiske faktorer o g ernæring påvirker...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Innovasjon og medvirkning i næringsmiddel- og emballasjeindustiren i Østfold

...for innovasjonsfremmende regional samhandling", med fokus på nettverk sutvikling og...øvrige bedriftene i bransjen og overføring til andre prioriterte bransjer/klynger i Østfold som...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Ein sørsamisk etnolekt? Ei sosiolingvistisk undersøking av ei sørsamisk språkleg praksisform

...til at sørsamane snakkar norsk, og i varierande grad sørsamisk, har dei ein tredje...vera nesten obligatorisk å bruke i samtale med andre sørsamar. Etnolekten fungerer som ein...og etnisitetsmarkør og verkar konsoliderande innad i det sørsa miske miljøet. Denne...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kvalitetsforynging av furu i vinterbeiteområder for elg.

...Videre skal prosjektet fin ne ut hvor stor andel av furubaret som utnyttes av elgen ved ulike...med 18-20 mill NOK grunnet redusert sagtømmerandel. De samfunnsmessige virkninger av dette...i dagens skogbruk. Verken Glommen Skog eller andre tømmeraktører har i dag noen strategi eller...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Innlandet

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kola Saami Herders in Post-Soviet Society: Ethnopolitics in Urban and Tundra Spaces

...og tradisjonell tilpasnin g på Kola på den andre siden, noe som gjerne uttrykkes i...og deres slektninger i Lovozero og landsbyene Krasnoshchel'e, Kanevka og Sosnovka, og...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - AHO

...Her har vi bl.a. utarbeidet et dokument som omhandler IPR og rettighetsspolitikk ved AHO, med...og synspunkter fra og praktisk politikk ved andre institusjoner, som er fanget opp gjennom...og oppdatert med hjelp av en advokat. I andre halvår av 2009 har vi begynt arbeidet med å...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ukontrollert drift av skip og større flytende objekt

...hvor og når et fartøy vil kunne treffe land eller andre objekt Anvendelsespotensial ...unne beregne om og når et skip vil kunne treffe andre objekt eller land. Dette kan brukes for...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breiband til grender i indre Hordaland

...har som formål å byggje ut breiband i mindre grender i kommunane Granvin, Ulvik,...finn det ikkje interessant å byggje ut breiband i desse områda, då kvar enkelt grend eller...i dette prosjektet ligg i indre Hordaland og dei grensar til kvarandre. Det er grunn til...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nano Silika Bindemiddel teknologi

...er oppskalerbar og sikrer god reproduserbarhet. Andre trinnet er modifisering av basispartikkelen...malinger basert på alkyd teknologi. I andre omgang skal man se om teknologien også kan...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ISI - Innovativ sprøytestøpeindustri

...av sprøytestøperne har egne produkter, mens andre er underleverandører. Sprøytestøpebedrifter...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nordvest - En regionalt koordinert utbyggingsengasjement for Møre og Romsdal.

...i fylket, men kun områder der kommune eller andre interesserte har vist interesse for å delta...3 hvite flekker. Totalt vil mer enn 2500 husstander og virksomheter få et tilfredstillende...men for m ange utbygninger kreves også bruk av andre virkemidler for å gi en forsvarlig...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Møre og Romsdal

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

LilleNorge er filmserie for TV og Internett. Fem av episodene har fokus på realfaglige temaer med samarbeide og opptak ved Vitensentre.

...minutter og blir produsert i beste broadcast standard Digitalbetacam. Dette gjør at de kan brukes...og havnivå, samt teknologi og design. 2. Sandnes Vitensenter/ Vitenfabrikken og Jærmuseet....i serien LilleNorge kan også linkes opp til andre nettsteder som Ung.no og andre der våre...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2010

Location: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - HiN

... Dette skal skje i et tett samarbeid med de andre virkemiddelap paratene i landsdelen....Innovasjon Norge få en sentral rolle, men også andre finansieringskanaler skal integreres i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling og implementering av markør-assistert/genomisk seleksjon for resistens mot lakselus og andre egenskaper i avlsmålet

...piscirickettsiose, HSMB, samt mange andre egenskaper. I tillegg vil vi gjennomføre en...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

De seilende marinbiologer

...de under besøket skal presentere resultatet for andre elever og forhåpentligvis lokalsamfunn. C)...om havet og de marine skapningene på en anderledes og uventet måte. Fordi magi setter...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utsettingsarrangement for frittfall livbåter i komposittmateriale

...en offshore plattform representerer en typisk fritt...ved at det frigjør v ekt for andre formål og er langt mer vedlikeholdsvennlig....side at bruk av komposittm aterialer i offshore konstruksjoner så langt ikke hadde fått...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INREMO: Verdinettverk for Interaktive Representasjoner og Modeller

...Norsk Regnesentral, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (Tromsø), Arkitektur og...Norsigd (Norsk organisasjon for grafisk databehandling) Nettverket vil ha tre hovedstrukturer...i nettverket bygger på. De skal utfylle hverandre og kan bli supplert med andre arbeidsformer...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

VANNvittig naturfag - en aktivitetsdag og verdensrekordforsøk

...er planlagt utført i Skandinavias største vannpark, Bø Sommarland, i juni...sendes til skoler i aktuell reiseavstand, og påmelding skjer så klassevis via...fungerer som forberedelser til aktivitetsdagen. Andre del er utfordringer på selve dagen. Alle...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Produksjon av multimediaforestilling i tilknytning til IPY-OSC i Oslo 8. - 12. juni 2010/Polarfestival

...THORPEX på en spektakulær flykampanje på Andøya i 2008. Deler av filmmaterialet blir...for å nå skoleelever og voksne, akademikere og andre. Ambisjonen er at publikum opplever å få ny...viteter på Polarfestivalen. IPY-OSC er et høyprofilert, også i internasjonalt. Avgjørelsen om å...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Konferansen for International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) i 2012

...medisinsk statistikere, biometrikere, men også andre med interesse for metodiske aspekter ved...Marie Reilly (Karolinska, Stockholm) Per Kragh Andersen (DK) Sophia Rabe-Hesketh...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

APPLICATIONS OF COMBINATORIAL HOPF ALGEBRAS IN RENORMALIZATION AND NUMERICAL ANALYSIS

...geometrier av Dirk Kreimer, Alain Connes og andre (i stor grad Franske) matemati kere. Av og...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland