0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Rescaling Social Welfare Policies - a study comparing multi-level governance in Norway and other European countries

...komparativ studie av flernivåstyring i Norge og andre europeiske land. Prosjektet skal: -...i flernivåstyringen i Norge, Sverige, Finland, Italia, Sveits og Frankrike fra 1980-tallet...(Studien kan bli ytterligere utvidet til Tyskland, Polen og Ungarn, men pr. 7. juni 2005 er...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsstatens yrker - database for studier av rekruttering, kvalifisering og yrkeskarriere (StudData)

...ut i arbeidslivet. StudData omfatter ca. 15 profesjoner/profesjonsu tdanninger, og data har så...men også å sammenligne velferdstatens yrker med andre yrker. Data samles inn ved hjelp av...et godt grunnlag for komparasjon med studier i andre land og for internasjonal publisering. Tre...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Avl for friskere kyr

...som utvikles vil også kunne taes i bruk for andre helseegenskaper. Det er også et mål å øke...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

MOBI-Mobilisering

Høgskolen i Bergen - en næringsaktiv høgskole.

...skal være ett av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og mennesker med pågangsmot og...med bedrifter. Her vil vi også samarbeide med andre kunnskapsleverandører som UiB, CMR, SINTEF...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

AksjeNorge-dagen.

...er et landsomfattende publikumsarrangement....enten fra analytikere, økonomer eller andre kompetente foredragsholdere. I årets...banker, selskaper, forvaltere, analytikere og andre med interesse for arrangementet. AksjeNorge...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Drivende tankskip under ekstreme operasjonsforhold

...et fø rste utkast. Kommentarer og forslag fra andre forprosjektdeltakere (og andre potensielle...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

IMIonline - økt global synliggjøring av norsk maritimt utstyr i innkjøpsprosessen. Forprosjekt.

...informasjon om primært norske maritime leverandører og deres salgsrepresentanter globalt. Som...oversettingstjeneste (fra engelsk til 8 andre språk) som har møtt svært positiv respons...brukere, en applikasjon som gjør det mulig for andre data-applikasjoner å automatisk hente data...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New International Training and Pre-Simulation Concept for Arctic Marine Operations - Phase 2

...bli utført på tanks kip i is og i istank i Tyskland. Algoritmeutvikling og utvikling for...SMS er stort innen all utvikling av simultorsoftware og visuelle systemer. Trenings- og...le for SMS, oljeselskaper, shippingselskaper og andre innen økt effektivitet, økt sikkerhet og...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Språkkontakt og språkval i Nord-Norge

...i multietniske samanhengar også i andre delar av landet der den multietniske...og universelle drag ved første - og andrespråkslæring, normkonsensus og autentisitet....Nord-Norge, og om faktorane også gjer seg gjeldande for dagens språkbrukarar. Dette inneber at...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Høgskolen i Narvik 2008

... Dette skal skje i et tett samarbeid med de andre virkemid delapparatene i landsdelen....Innovasjon Norge få en sentral rolle, men også andre finansieringskanaler skal integreres i...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Campus Kjeller 2008

...søknad om infrastrukturmidler til FORNY-Østlandet Kjeller, 2008. I forhold til søknad i 2007...frem de beste ideene, kombinere diss e med andre industri- eller forskningsbaserte prosjekter...samarbeid mellom aktører i regionen - Skape samhandlingsarenaer mellom forskning og industri -...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Rikshospitalet - Radiumhospitalet

...samme enhet skal kunne tilby sine tjenester til andre helseforetak. Sentrale oppgaver for en slik...nasjonalt og internasjonalt, investorer, andre innovasjonsaktører og offentlige...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiologiske strategier eller strategisk sosiologi. Norsk sosiologforenings vinterseminar 2006

...og generasjoner. Dertil kommer distriktsprofilen i og med at konferansen er nasjonal og...ambisjon å koble de ulike foredragene til hverandre gjennom en mer overordnet refleksjon. Dels...sosiologiske terminologi og funn anvendes innen offentlig administrasjon og forvaltning, på den...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nano Silika Bindemiddel teknologi

...er oppskalerbar og sikrer god reproduserbarhet. Andre trinnet er modifisering av basispartikkelen...malinger basert på alkyd teknologi. I andre omgang skal man se om teknologien også kan...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Høgskolen i Narvik

... Dette skal skje i et tett samarbeid med de andre virkemiddelap paratene i landsdelen....Innovasjon Norge få en sentral rolle, men også andre finansieringskanaler skal integreres i...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

OST-Øst-Europa-programmene

"Aspect in Russian. Formal and contrastive approaches" (workshop)

...(Der russisk møter norsk - i språkets grenseland 2008-2010), som er fullfinansiert av SIU og...Dette er viktig for å kunne profilere RuN-prosjektet internasjonalt. En slik...et lengre perspektiv (2011-2012) planlegges det andre bokutgivelser knyttet til prosjektet. En...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Bærekraftig utvikling og logistikk i Nordområdene (Aktivitet 2 -Arrangementsstøtte)

...grunn av lange avstander, klimautfordringer og ikke minst...i Nordområdene (for olje og gass sektor, leverandørindustri, shipping, fiskeri, turisme )....masteroppgaver, PhD prosjekter og andre forskningsarbeide r i relevante emner. For...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

NAERINGSPH-Nærings-phd

Evaluation and optimisation methods for the scale-up of pharmaceutical tablet production

...fremstilling av tabletter i stor skala ofte byr på praktiske utfordringer. Den...har to hoveddeler, den første delen omhandler en basal forståelse av de mekaniske...finner sted under komprimeringss yklusen. I den andre delen av prosjektet overføres kunnskapen...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Avsluttende workshop for prosjektet FineFish, Improving sustainability of European fish aquaculture by control of malformations

...Europeiske akvakulturindustrien ved å redusere andel fisk med deformiteter. FineFish koordineres...leder er Grete Bæverfjord i Nofima Marin AS. FEAP og Nofima er sammen...vil de nye resultatene om hvordan temperatur, andre abiotiske faktorer o g ernæring påvirker...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

De seilende marinbiologer

...de under besøket skal presentere resultatet for andre elever og forhåpentligvis lokalsamfunn. C)...om havet og de marine skapningene på en anderledes og uventet måte. Fordi magi setter...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utsettingsarrangement for frittfall livbåter i komposittmateriale

...en offshore plattform representerer en typisk fritt...ved at det frigjør v ekt for andre formål og er langt mer vedlikeholdsvennlig....side at bruk av komposittm aterialer i offshore konstruksjoner så langt ikke hadde fått...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Forskning i grunnleggende opplæring

...analyse av elevtekster, int ervju, dialoger og andre observasjoner fra klasserommet på den andre...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ISI - Innovativ sprøytestøpeindustri

...av sprøytestøperne har egne produkter, mens andre er underleverandører. Sprøytestøpebedrifter...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Breiband til grender i indre Hordaland

...har som formål å byggje ut breiband i mindre grender i kommunane Granvin, Ulvik,...finn det ikkje interessant å byggje ut breiband i desse områda, då kvar enkelt grend eller...i dette prosjektet ligg i indre Hordaland og dei grensar til kvarandre. Det er grunn til...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Avl for bedre helse hos gris

...mellom produksjon og helse. Undersøkelser på andre dyrearter f.eks. storfe har vist at...har medført lavere immunrespons og motstandsevne mot sykdom . Avlsarbeidet for Norsk Rødt...med økt dyrevelferd, mindre behov for behandlinger, mindre uønska utrangering av purker og...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Innlandet

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nord-Amerika - bilateralt forskningssamarbeid innenfor vinterdrift av veger.

...å styrke det internasjonale samarbeidet med land utenfor EU. En sentral del i prosjektet vil... men det vil også bli arbeidet med andre finansieringsløsninger. Med en vektlegging...allerede g jort en del på dette feltet hvor landbruksprodukter (mais sirup og melasse) er under...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Inven2 søknad om FORNY2020 lokale prosjektmidler for 2016 og 2017

...energiutnyttelse, banebrytende medisinsk behandling av smerte og revmatiske lidelser og...2016-17 forventer vi å hente inn 600 DOFIer og starte 180 nye prosjekter. Av disse...Vi har en portefølje av 45 prosjekter som er kandidater for støtte ved start av søknadsperioden....

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aktiv overvåkning av kreft - behandling når det trengs

...opp av helsetjenestene, slik at man kan behandle sykdommen om/når dette blir nødvendig. Dette...i at man heller tilbyr pasienten radikal behandling. Resultatet er overbehandling, med de...kirurgi, og vi vil arbeide med å involvere andre relevante aktører. Ved å kjøre en pilot for...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

3D object scanner (VisualiXe) for 3D printing

...samt sannsynliggjøring av estimert markedsandel i ulike markedssegmenter. * Plan for...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GeologiQ forprosjekt Demo2000 - etablere konsortie for demoprosjekt for undergrunns visualiseringsverktøy

...som grunnlag. Disse datasettene eksporteres fra andre applikasjoner og tilpasses til GeologiQ....visning på de fleste digitale plattformer (standard PC/MAC, smart telefoner og tablets (iOS og...opplæring -GeologiQ er optimalisert for samhandling og daglig bruk Metodikken for visning av...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2016

Location: Vestfold og Telemark