0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Why females are ornamented: female competition, male choice and immunocompetence

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrke

...den andre verdenskrigen har det vokse fram mange nye...noko som har ført til sterk vekst i den offentlege sysselsettinga. Desse yrkesutøvarane...oppgave er å iverksetje og konkretisere den offentlege politikken, og åtferda og avgjerslene...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Isolation of apoptosis-modulating substances from marine micro-organisms; exploitation as cell biology reagents and drugs

...er: Framskaffe ca 40 isolater fra Vestlandsfjorder, produsere biomasse for ekstraksjon,...kommersialisering. En vil fokusere på stoffer som påvirker den programmerte celledød...sammenheng. De er også de mest lovende kandidater til framtidens kreftbehandling, og de...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Vestland

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Muggsopp i drikkevann

...Vi vil også undersøke om muggsoppene er i stand til å produsere mykotoksiner i vann. Vi ønsker...skaffes til veie vil også ha stor relevans for andre problemstillinger omkring vann og...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Bedøvelsesmiddel og bedøvelsesmetode(r) for torsk i oppdrett. Studier av farmakokinetikk og effekter

...av leg emidler som avviker fra laks og andre marine fiske-arter. De bedøvelsesmidler og...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Vold i familien: Barnemishandling slik helsepersonell og småbarnsforeldre ser det

...til og interessen for avhandlingens subjekter, helsesøstrene, var spørsmål...meningsinnholdet i disse samtalene profesjonshistorisk og velferdsstatshist orisk. Til...2001, Haavind 2000). Spørsmålene som bærer avhandlingen blir dermed: Hvem er helsesøster og hva...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

X kromosom inaktivering og fenotype

...og vil nødvendigvis ikke være det samme i andre vev. Prosjektet vil bestemme den genetisk e...ommer, slik som Rett syndrom, adrenoleukodystrofi og multippel...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Selvbilde og endring i psykoterapi

...såkalte fellesfaktorer står for en betydelig andel av de positive endringene i psykoterapi. En...i selvbilde som følge av psykoterapeutisk behandling. Prosjektet inngår som et...et mest mulig effektivt og individtil passet...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

MHC-II og antigenpresentasjon i polariserte celler.

...celler er i dag i fokus. Imidlertid er det også andre celler som kan presentere antigen, deriblant...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Levekår og marginalisering blant barn og unge som har vært i barneverntiltak 1990-2003. - En longitudinell studie

...er at grupper av både norsk- og utenlandsfødte barn i barnevern marginaliseres, kanskje...sjanse for at barn som har vært utsatt for mishandling og omsorgssvikt senere utvikler kriminell...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Systemer for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren.

...programmet ønsker Vestlandsforsking å utvikle sin kompetanse når det...systemer som møtes og som skal tilpasses hverandre. Det er for det første transportsystemet,...transportmidler og institusjoner. For det andre er det et energiproduksjonssystem,...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Digitalisering av fjernsynet- endringer i politikk, marked og tilbud

...utfordringer knytta til å sikre et landsdekkende tilbud, å unngå at konvergens og...i Norge, men vil også trekke inn erfaringer fra andre europeiske land for å sette den norske...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsadgang og utenlandsinvesteringer: Globale utfordringer for fiskenæringen.

...brukersiden fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norges Fiskarlag,...Fiskerihøgskolen og Unive rsitetet i Oslo, og andre partnere vil trekkes inn underveis. ...for sjømateksporten av WTO og regionale handelsavtaler. Disse temaene er viktige for...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Vei og villstrå: Kristendom, kjetteri og avvik i antikken og i moderne tid

...i den kristne forestillingsverden i vid forstand og er en sammenlignende undersøkelse av...siden og oppgjør med egne "kjetterier" på den andre. Hypotesen er at mønstre for hvordan kristne...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sverre Steen - sosialdemokatiets historieforteller

...tenderer til å presentere som hegemonisk for andre halvdel av 1900-tallet. Studiens...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Nyttesopp og virus til kontroll av skadedyr i frukt

...har som uttalt mål at plantevernmiddelbruken i landbruket skal reduseres og at andelen økologisk...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

PUBL-Publisering/prosjektinform

Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentiae (ACTA), vol. XXV

...i dette bindet behandler gjenbruk og refortolkning av Romas kunst og...som dermed settes inn i et nytt og kritisk lys. Andre viser hvordan stadig nye tolkninger av Romas...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2012-2012

Location: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Grunnleggende ferdigheter, språkopplæring, didaktisk kompetanseutvikling og pedagogiske praksiser i et russisk-norsk perspektiv

...Doktoranden Ekaterina Egorova holder for tiden på med...på med forberedelser til en doktorgradsavhandling innenfor norskfaget, og...for både Egorovas og Johansens doktorgradsavhandlinger. Egorova og Johansen ønsker med sitt...

Awarded: NOK 54,000

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP

...SINTEF og IRIS som også vil samarbeide med andre sentrale nasjonale aktører knyttet til...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Renew - Ferroelectric Gate oxide for next generation electronics

...og transistoren vil dermed "huske" sin tilstand selv etter at spenningen over transistoren er...blir ikke-volatil og "husker" sin tilstand selv uten påsatt spenning, altså når enheten...med en biologisk hjerne, og åpner for helt andre typer databehandling. 4. Enheter bygget på...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Forbrukeroppfatninger om sammanhengen mellom pris og kvalitet på matområdet.

...retning av norske matvarer og ønsker at norsk landbruk skal opprettholde på minst samme nivå som...er en sammenheng mellom strukturen på norsk landbruk, forstått som måten man produserer mat på...å betrakte forbrukerrollen i sammenheng med andre roller hvert individ innehar. Det at...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Presis styring av trål.

...står i dag for en meget stor andel av total fangstmengde. Redskapstypen er...for å anvende mindre bruk med mindre slepemotstand og med en mer miljøvennlig karakter. Sekundære...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av instrument for effektiv screening av oksidasjon i næringsmidler

...Behovene ligger i å kunne screene råstoff som har vært kjøle- og fr yselagret, for å...seg at kvaliteten er akseptabel før de inngår i andre produkter. Mange bedrifter gjør også studier...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av økologisk metoder for frøavl av gras og kløver.

...med 1.1.2004 skal alt frø til bruk i økologisk landbruk være økologisk dyrka (EU-forordn....frø kan da begrense utbredelse av økologisk landbruk i Norge. Gjennom prosjektet "Produksjon av...Avlingsnivået er imidlertid lavt og en stor andel av kontraktsarealet forkastes før eller...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Liturgisk musik i det medeltida Nidaros sedd inom sin europeiska kontext (AVSNITT II)

...antyder ett perspektivskifte: Norges receptiva andel i och produktiva bidrag till den liturgiska...sida belyser projektet inte i första hand den norska medeltidskulturens särart och...projektet och Riksarkivet i Oslo genom en i förhand definierad arbetsfördelning mellan en...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

WENBIT-PTCA. En klinisk og invasiv studie av homocysteinsenkende behandling etter PTCA

...med angina pectoris blir i økende grad behandlet med PTCA, men réstenose forekommer hos...på hjertepasienter som hjerteutredes ved Haukeland sykehus eller ved Sentralsykehuset i Rogaland....acetylcholintest i forbindelse med PTCA behandlingen, etter 9 måneder og etter 2...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Storbyprosjektet - et alternativt idrettstilbud i takt med samfunnets endringer og ungdommenes behov?

...å se på om Storbyprosjektet fanger opp flere og andre grupper enn den tr adisjonelle idretten...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnevernsbarnet som tekst. Nærlesning av 15 utvalgte journaler fra 1950- og 1980-tallet

...Avhandlingen er en kritisk lesning av...mellom klientens egne opplevelser og saksbehandlerens og de sakkyndiges fortolkninger. Fokus...teoretikeren J. Derrida. Et hovedformål med avh andlingen har vært å vise at moderne språkteori og...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Modellering ultrarelativistiske tungionekollisjoner

...Det er meget viktig å få beskrevet initialtilstanden nøyaktig. Derfor vil forbedring av...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk lakseoppdretts konkurranseposisjon - en komparativ analyse av politiske rammevilkår i Chile og Norge

...kan bidra til at konkurranseevnen i forhold til andre land styrkes. Det dreier seg her om en...næringens inntekter og kostnader. Både handels- og næringspolitiske rammebetingelser søkes...s om er utsatt for sterk konkurranse fra...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo