0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kalve- og ungdyrhelse i Norge.

...gi oss kunnska p om norsk kalvehelse generelt. Andre del av prosjektet vil omfatte ca. 60...og fôringsforhold for å identifisere risikofaktorer for gode eller dårlige resultat. Helse...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mobile kommunikasjonssystemer og tjenester. Videreutvikling av et internasjonalt kompetansesenter med sterk regional forankring

...fra næringslivet, forskningsrådet (IE) og andre instanser. Det legges spesielt vekt på å...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Agder

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Forbedring av pelletskvalitet ved bruk av fôr med høyt innhold av norske råvarer gjennom optimal utnyttelse av fôrteknologi.

...og samspillet mellom disse komponentene. I andre del av prosjektet vil vi ta utgangspunkt i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Rekruttering til landbruket - et spørsmål om landbrukets rekrutter eller rekruttenes landbruk.

...blir konsekvensene for landbruket dersom mange dyktige og dynamiske...og kunnskapsrike og kreative ungdommer velger andre yrker? Hvis dette hindrer fornyelse i...oss på et relasjonelt perspektiv; rekruttering handler ikke om hva bønder er i seg selv, men om de...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1980

...mannlig - men undersøkelsen vil også omfatte andre form er for ikke-normativ seksualitet og...på livsfortellingsintervjuer med lesbiske, homofile og bifile eldre over 65 år. An dre viktige...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Digitalisering av fjernsynet- endringer i politikk, marked og tilbud

...utfordringer knytta til å sikre et landsdekkende tilbud, å unngå at konvergens og...i Norge, men vil også trekke inn erfaringer fra andre europeiske land for å sette den norske...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrke

...den andre verdenskrigen har det vokse fram mange nye...noko som har ført til sterk vekst i den offentlege sysselsettinga. Desse yrkesutøvarane...oppgave er å iverksetje og konkretisere den offentlege politikken, og åtferda og avgjerslene...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SOP-Strategiske oppfølgingsplaner

Oppfølgingstiltak for 2003 ifb. med evalueringer og fagplaner

...sin forskningsaktivitet. Forskningsrådets andel av dette tiltaket vil være delfinansiering...ved det nylig opprettede Institutt for geofag (IFG) - Strategisk satsing på uorganisk...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av beregningsverktøy for havbruksanlegg. Verktøy for beregning av styrke og sikkerhet av nye og eksisterende anlegg

...skal være intuitiv og enkle rapporter på tilstanden til anlegget vil bli utviklet. Tilstande n...håndtert av Aquastructur es i samarbeid med de...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effektiv avl for bedre fôrutnytting hos laks

...sterke indikasjoner på mangel på marine fôrråstoffer til kultivert fiskeproduksjon, vil en økt...dette pro sjektet vil også få stor verdi for andre...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Egalitære verdier under press: Norske holdninger til legitim ulikhet i komparativt perspektiv

...det siste tiåret, i en periode preget av velstandsøkning, globalisering og økende avstand mellom...Skiller norsk holdningsdanning seg fra andre lands, og i hvilken grad nærmer våre...Social Survey Programme (ISSP) - der 15-20 land vil inngå. Sentralt står spørsmål om hvor mye...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Ukjent Fylke

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for psykisk sykes levekår.

...Prosjektet ser på utviklingen i psykisk syk es boforhold, sosioøkonomisk status, sosial kontakt og...levekårene for psykisk syke sammenliknet med andre grupper i befolkningen? 2. Hvordan har...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Tverrfaglig innovasjonssatsing i Møre og Romsdal

...moderne og fremtidsrettede næringsklyngene i landet, men befolkingen kjennetegnes ved lav...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Elektroniske publikumstjenester på Nedre Romerike - Trinn 1

...samarbeidsorgan for kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo,...løsninger og gjenbruke resultater fra andre kommuner for å nå målsetningen hurtigst...Løsningene baserer seg på bruk av åpne standarder, og er egnet for nasjonal...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Innføring av E-tjenester i Det Digitale Trøndelag

...vil også bli tatt initiativ til samarbeid med andre Høykomprosjekt som arbeider med samme...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

I skyggen av Opplysningen

...innenfor en refleksjon over den historiske avstand som ligger mellom datiden og vår egen tid,...Prosjektets korpus vil i hovedsak bestå av filosofiske og skjønnlitterære tekster, særlig fordi...århundre er først og fremst fransk. Andre språkområder og nasjonallitteraturer vil bli...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digitale utfordringer: deltakelse og funksjonshemming i informasjonssamfunnet

...og hvilke erfaringer som trekkes fra andre vestlige land med hensyn til IKT og...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Reduksjon av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk

...kroner fordi mucoso fører til at en stor andel av tørrfisk-volumet (30-40 %) må...Innledende forsøk har vist at hvordan råstoff håndteres og lagres før henging også kan...de mest optimale måter å håndtere og lagre råstoff på for å mini mere kvalitetsfeilen mucoso i...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bruker, borger og barrierer - livssituasjon, forståelser og erfaringer forankret i funksjonshemning.

...over til pensjon ved fylte 18 år. Og for de t andre dem som har vært yrkesaktive, men som har...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Probiotika gitt perinatalt til gravide og ammende, har det effekt på atopisk sykdom og deres barn?

...intervensjonsstudie hvor 416 gravide mødre randomiseres til enten 250 ml Biola® naturell...% av to-åringene eksemplager. I tillegg kommer andre plager som kan være forenlig med atopisk...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Regulation of Protein Kinase C (PKC) membrane targeting and PKC-mediated activation of phosphatases

...for normal celledeling. De mange PKC isoformene har overlappende funksjoner og det har...og reagenser som gjør at en kan s tudere PKC isoform spesifikk signalering direkte. Prosjektet...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR: Kunnskap om kystens kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning, strategisk instituttprogram - SE ADM NOTAT

...og forvaltning i kystsonen, både i d en offentlige regi og den som er drevet av private,...med programmet vil derfor være samarbeid med andre prosjekter som kan utfylle dette og skape...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA: Kunnskap om kystens kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning, strategisk instituttprogram - SE ADM NOTAT

...og forvaltning i kystsonen, både i d en offentlige regi og den som er drevet av private,...med programmet vil derfor være samarbeid med andre prosjekter som kan utfylle dette og skape...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-HUM-Utstyr/databaser/samlinger - Humaniora

Namnevariantar - eit problem ved bruk av digitaliserte folketeljingar for 1700- og 1800-talet

...er nå digitalisert for heile Noreg (delar av landet berre dekt med eit utval i 1875). Det er...og mange rubrikkar (Yrke, fødestad osv.) er standardiserte for statistisk bruk. Det...er skrivi ulikt. Prosjektet tek sikte på å standardi sere både fornamn, etternamn og stadnamn...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Modulbasert produktutviklings- og kommunikasjonsverktøy for møbelproduksjon

...kan kombinere kvantitativ miljøinformasjon med andre elemente r som for eksempel...og -metode for pro duktkvalitet og miljøprofil, for bruk i business-to-business relasjoner....

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Ny forvaltning - Interaktiv saksbehandling mellom forvaltningsnivå og næringsliv/publikum

...kommunane Eid, Stryn og Hornindal og leverandørane Ergo og Acos teste ut elektronisk...resultatet kan ha direkte overføringsverdi til andre offentlege etatar. Prosjektet vil vere eit...2 . Pilotprosjekt. Etablere elektronisk sakshandsaming mellom Fylkesmannen og tre kommunar 3....

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Svertesopp på overflatebehandlet tre - stipend Lone Gobakken.

...er overflatebehandlet trekledning mye benyttet i Norge som...kunnskap om temaet "Svertesopp på overflatebehandlet tre" er av kommersiell interesse, og vil ha...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastruktur- og prosjektarbeid innen forskningsbasert nyskaping ved UiTø

...av TTO AS (beskrevet i vedlegg) og det andre er at Høgskolen i Bodø kan komme til å bli...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk lakseoppdretts konkurranseposisjon - en komparativ analyse av politiske rammevilkår i Chile og Norge

...kan bidra til at konkurranseevnen i forhold til andre land styrkes. Det dreier seg her om en...næringens inntekter og kostnader. Både handels- og næringspolitiske rammebetingelser søkes...s om er utsatt for sterk konkurranse fra...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Imaging av metabolske prosesser

...Kombinert bruk av høy hastighetskamera og software for dybdesnittanalyse gjør at man kan få...membranpotensiale, oksidativt stress og andre signalmolekyl varierer under gitte...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo