0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Adrenerge reseptorfunksjoner i hjertet: fra molekyler til effekter med klinisk relevans

...skadelig på lang sikt. Flere hjertesykdommer behandles med beta-reseptor-blokkere som hindrer...nervesystem under ulike typer hjertesvikt og andre hjertesykdommer. D et vil lære oss mer om...bedre grunnlag til best mulig medikamentell behandling av...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse MH 155749

...og matallergi debuterer tidlig og etterfølges ofte av astma og polle nalleri, som kan ha dels...i moderprosjektet samles inn og fryses ned. Et randomisert utvalg på 400 av disse mor...ngde og infeksjonstilbøyelighet vil studeres. Andre utfall kan bli aktuelt over tid.Morsmelken...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Structural characterization of protein folding variants that induce apoptosis in tumor cells

...bli studert ved hjelp av NMR, CD, fluoresens og andre fysikalsk-biokjemiske metoder:...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Mekanisk egnestasjon på Mausund i Frøya kommune - et brukerstyrt FoU-pilotprosjekt med følgeforskning

...kan føre til at fiskeflåten må flytte til andre områder, med de konsvekv enser det har for...det er interesse blant fiskere for å satse på landbaserte, mekaniske egneløysinger (Johnsen 2001,...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Saueavl med kunstig sædoverføring.

...husdyrfag. Det kan og koma av lsforskinga på andre husdyrslag til gode. Både bonden og...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Optimalt vekstskifte for sikker økologisk grønnsaksproduksjon.

...vil bli gjennomført på Planteforsk avd. Landvik på et areal som er blitt drevet økologisk i...næringsbehov (kålvekster, løk og gulrot) de tre andre. Forskjellig utstyr/metoder for...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Eit paraplyprosjekt ved Høgskolen i Volda.

...kan vere mellom dei ulike elementa som inngår. Andre delen av prosjektet er aksjonsorientert....

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Møre og Romsdal

PETPOL-PETROPOL

Eksport av gass fra Russland - betydningen av reguleringer

...skille mellom eksportmarked og innenlandsmarked, og studere betydningen av...For det første vil en ta hensyn til at utenlandske bedrifter vil være interessert i felles...gjennom økt effektivitet i rørsystemet. For det andre vil prosjektet ta hensyn til at russiske...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

...och självmordsforsök har också starkt samband med depression. Ca 4% i normalpopulation har...gjort forsök under senaste å ret och upprepar handlingen. De flesta tonåringar med depression...Framdriftsplan og metod: Genomföra en andra uppföljning av 345 av ungdomar, som deltog i...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generasjoner, reproduksjon og fødselsutfall

...til å studere svangerskap og fødselsutfall i andre generasjon for spesifikke risiko-kategorier...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

G-coupled serotonin receptors. Signal transduction mechanisms and importance in heart failure

...hvordan kroppens celler mottar signaler fra hverandre og omsetter dem til en endret funksjon,...som kan dann e grunnlag for ny medikamentell behandling ved hjertesvikt, noe en vil klarlegge....er av stor betydning i en rekke sykdomstilstander. Celler kommuniserer ved kjemiske...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av fotokjemiskinternalisering (PCI) for områdespesifikk levering av legemidler

...Generelt er makromolekyler ikke i stand til å slippe gjennom cellemembranen slik at de...inngå kommersielle samarbeidsprosjekter med andre firmaer om utvikling av PCI-baserte...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Betydningen av arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt.

...i NRF, samt koble dette opp mot slektskap til andre generasjoner/linjer i populasjonen....

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Viken

KOMLOV-Kommuneloven

Tillitsforholdet mellom forvaltningsnivåene

...siden bli ivaretatt gjennom samarbeid med professor Rune Sørensen ved BI som vil dekke... Prosjektet legger til gru nn at den samforstand mellom stat og kommune som er så viktig for...og har satt opp fire hypoteser: 1. Samforstanden mellom stat og kommuner er svekket (etter...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fra seidefigur til samisk samtidsskulptur. En undersøkelse av samtidsposisjoneringen innen samisk kunst. (stud.stip)

...tiårene, men det har vist seg problematisk å behandle verkene ut over deres etniske kulturbakgru...er uomtvistelig, men den rommer også andre interessante aspekter som vil bli behandlet...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FOLKEHELSE-Folkehelse

Social inequalities in health: The HUNT study (The Nord-Trøndelag Health Study)

...opp interessante funn i Krokstads doktoravhandling, der det er påvist at kvinner i øverste...høyeste klassen. Hvis dette kan gjenfinnes i andre mål for helse, vil det være et brudd med...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Brukertjenesten på FD-trygd (Forløpsdatabasen - Trygd) TRUKKET

...alle datauttakene, eventuelle koblinger med andre kilder eller onmorganisere datamaterialet...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrettspolitikkens kjønnspolitikk - i klemme mellom ulike rasjonalitetshegemoni?

...feltet, slik at kvinner og menns handlingsvilkår og muligheter for verdirealisering...seg i idrettens kjønnspolitikk. 2. Det andre problemaspektet tar opp kjønnspreget i...utvikle eit kunnskapsgrunnlag som kan gi eit handlingsrepertoar for endring mot større...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kvinnene i de kristelige organisasjonene og prosessen fram mot formelle rettigheter 1889-1912. (Stip: Kristin Norseth)

...å trekke kvinnene ut av hjemmet og inn på den offe ntlige arena. Stemmerett og valgbarhet står...kirkens kvinnesyn, både hos menn og kvinner. Forandringene ble ikke kjempet fram av progressive...fra, hva slags relasjoner de hadde til andre kvinneorganisasjoner og ledelse i norsk...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

...forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått. Prosjektet...Prosjektet vil bruke norske, svenske og nederlandske data til disse undersøkelsene og foreta...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Agder

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trygve Lie (1896-1968) - en biografi. Tidsbilder, mentalitet og lederskap

...og benytte et teoretisk-metodisk grep som gir andre perspektiver utover de vanlige kronologiske....

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

...i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit....og 12 måneder med klinisk undersøkelse og standardiserte tester for smerte, bevegelighet og...bl.a. i forhold til ICIDH-2. Pasientene til behandlingsstudien rekrutteres fra...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Cure: Ritual Healing, Art Practices and National Cultural Policy in Contemporary Sri Lanka

...er disse estetiske uttrykk sterkt tilknyttet offerhandlingene i ritualene og den kosmologi...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

VS2010-Verdiskapning 2010

Nasjonalt kompetanseprogram i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning - doktogradsutdanning og kompetanseoppbygging som integrert faglig a

...skal både bidra til utdanning av doktorgradskandidater på feltet, men samtidig vil programmet...tilbud for kompetanseutvikling for bedrifter, offentlig tiltaksapparat og LO og NHO aktører som...plattform for utdanning av høyt kompetente kandidater i bedriftsutvikling og...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

...og mer anvendte programmer og prosjekter. Nordlandsforsknings engasjement i programmet...men en vil også trekke veksler på andre relevante arbeider i regi av fagmiljøet...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

...målt ved et nærmere utarbeidet minstestandardbudsjett. Gruppen vil satse på to...sosial eksklusjon og bruk av sosialhjelp. Det andre er studier av sosialt arbeids innh old,...sosialt arbeid til grunn og inkluderer også behandlingsarbeid innen trygd, Aetat og samarbeidet...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Psykisk helse og livskvalitet blant barn og ungdom. Virkemidler i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

...indikatorer åa sosioøkonomisk status som profiterer mer på slike programmer enn det andre...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fleksibilitet, arbeidsmiljø og deltakelse. Ansvar for og mestring av arbeidsmiljøet i det nye arbeidslivet.

...nivåer. Prosjekt et er nært tilknyttet to andre SNF-prosjekter: Endring i arbeidsforhold..."amerikanisert" arbeidsliv i Norge? ved professor Paul Gooderham. Prosjektene er et ledd i...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreført i 170807/V10.

...krigens slutt og Sovjetunionens sammenbrudd har andre hensyn enn de rent militærstrategiske blitt...I det norske trusselbildet av Russland har frykten for militær aggressivitet således...å bidra til stabilitet i Nordvest-Russland. Prosj ektet tar sikte på å studere i hvilken...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KUNNE Balanse - ledelse, strategi og praksis for økt kollektiv skaperkraft

...som noe man gjør, ikke noe man har. Det andre er en forståelse av kunnskap i bruk som både...userer kollektiv skaperkraft eksplisitt på samhandlende nyskaping og verdiskaping. KUNNE Balanse...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo