0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Landskapsøkologiske problemstillinger knyttet til erstatningsbiotoper:effekten av skjøtsel og etablering på artsdiversitet i vegkanter

...utgjør store areal i det norske landskapet. Til vegkantene er det knyttet et stort...kulturmarksarter i tilbakegang i det moderne landskapet. For å ta vare på disse verdifull e...men resultatene vil ha overføringsverdi til andre deler av...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Psykisk helse og livskvalitet blant barn og ungdom. Virkemidler i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

...indikatorer åa sosioøkonomisk status som profiterer mer på slike programmer enn det andre...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fleksibilitet, arbeidsmiljø og deltakelse. Ansvar for og mestring av arbeidsmiljøet i det nye arbeidslivet.

...nivåer. Prosjekt et er nært tilknyttet to andre SNF-prosjekter: Endring i arbeidsforhold..."amerikanisert" arbeidsliv i Norge? ved professor Paul Gooderham. Prosjektene er et ledd i...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreført i 170807/V10.

...krigens slutt og Sovjetunionens sammenbrudd har andre hensyn enn de rent militærstrategiske blitt...I det norske trusselbildet av Russland har frykten for militær aggressivitet således...å bidra til stabilitet i Nordvest-Russland. Prosj ektet tar sikte på å studere i hvilken...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KUNNE Balanse - ledelse, strategi og praksis for økt kollektiv skaperkraft

...som noe man gjør, ikke noe man har. Det andre er en forståelse av kunnskap i bruk som både...userer kollektiv skaperkraft eksplisitt på samhandlende nyskaping og verdiskaping. KUNNE Balanse...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kryokonservering av spermier, egg og embryo for bærekraftig genetisk utvikling hos atlantisk torsk i oppdrett

...har kryokonservering klare fortrinn framfor andre konserveringsmåter. Bruk av kryokonservert...av næringen. Dersom man i tillegg blir i stand til å kryokonservere egg og embryo hos torsk,...mens Norges fiskerihøgskole i Tromsø og professor Watson (London) står for det akademiske...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Den papirløse plattform. Organisatoriske utfordringer ved digitalisering/standardisering av informasjonen i olje- og gassbransjen

...organisatoriske hindringer for effektiv standardisering og digitalisering, og foreslå...Lange utbygging. I tillegg deltar en rekke andre be drifter fra bransjen. Prosjektet benytter...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

...muskler og fettyper og analyserer disse for blandt annet androstenon og skatol vil utføres. Det...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Sosial ulikhet i kvinners helse - belyst med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

...opp interessante funn i Krokstads doktoravhandling, der det er påvist at kvinner i øverste...høyeste klassen. Hvis dette kan gjenfinnes i andre mål for helse, vil det være et brudd med...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling

...innehar også en rekke av de egenskaper som andre vare- og tjenestepropduserende næringer i...samfunn der in tensivert konkurranse fra utlandet representerer en stor utfordring for...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Innlandet

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Stipendiatprogram - Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer

...et ønske om å bidra til nyskaping i privat og offentlig sektor. For Regionalt forskningsfond...og forskerskole - etablering av samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner slik at...bidrar til kunnskapsoverføring med aktører i offentlig og privat sektor, og som gjør at...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Agder

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

'Jakten på verdens største tall' -- En internett-forelesningsføljetong om realfag i musikkvideo-stil.

...Men for å gripe tak i potensielle tilhørere handler det ikke bare om _hva_ man sier, men...er vokst opp i en annen mediehverdag og har andre, og høye, krav til det de bruker tiden sin...er med på å sette den tekniske og estetiske standarden for formidling på internett. I 'Jakten på...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life

...har blitt arrangert temadager for medlemmene og andre interesserte for å spre og overføre kunnskap...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

NeoDoppler - cerebral circulation monitor

...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

The German Hansa and Bergen 1100-1600

...om å gjøre rede for forholdet mellom doktoravhandlinga på norsk fra 1983 og den boka på engelsk...for revisjonen har vært de følgende: Avhandlinga fra 1984 var i hovedsak skrevet med tanke...har større interesse i tysk, engelsk og nederlandsk historiogra fi. Den reviderte boka har gitt...

Awarded: NOK 57,050

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrert IKT-løsning for maritim avfallshåndtering og rapportering

...modellen eksporteres til og implementeres i andre land. Norge bør her gå foran som en ledende...til en søknad om et Innovasjonsprosjekt i MAROFF-programmet høsten...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Interactions between Professions, Organisation, and the Quality of Healthcare

...med fokus på relasjoner mellom styring, profesjonell tilfredshet og medisinsk kvalitet....at en del forskere fra Sverige, Danmark og Finland, særlig yngre, ikke kan delta pga. knappe...for abstracts" er lyst ut i Norge, Sverige, Finland og Danmark, i fagmiljø som har vært med på...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fagseminar med åpning av Innovative Bioprosessplattform og presentasjon av avanserte kjemiske analyser.

...spesielt, og sjømatnæringen og landbruket generelt, for å synliggjøre mulighetene...i tillegg til klyngeinstitusjoner, fylket og andre aktuelle...

Awarded: NOK 43,207

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til norsk innsats i etabl. av prosjektet Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe(Organic-PLUS)

...plastbasert film til jorddekke og eventuelt andre innsatsmidler som avdekkes gjennom delmål 1....

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Optical tracking for automation

...og robust måte. Med oljeselskapenes og leverandørindustriens jakt etter automatisering,...innen de fleste typer rørhåndtering og andre objekter hvor det er interessant å vite...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Agder

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Forstudie til planlagt hovedprosjekt Smartrack

...som viser hvor tog og biler med containere og andre lasteenheter befinner seg? - Hvordan man kan...for ulike brukergrupper (EPCglobal/EPCIS standarder som foreløpi g er lite utbredt i...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kunnskapssamfunnets kulturelle forutsetninger

... vi opprettet samarbeid med avdeling for samhandling og internasjonalt samarbeid, seksjon for...og kunnskapsbegrepet i sosialantroplogien. Det andre har mer metodi sk karakter, og drøfter ulike...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Forbedret GPS for blinde

...det også være interessant å undersøke hvilke andre endringer/forbedringer av kartene som kan...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

EVASAM-Evaluering av samhandl.reform

Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen (SPIS)

...som skal belyse implementeringen av samhandlingsreformen og for valg av materiale og...for prosjektet og er også underlag for de tre andre arbeidspakkene som skal følge...mellom flere FoU milj ø som utfyller hverandre og sikrer tilgang til variert og relevant...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap 2011

...blir lovregulert. På håndhevingsfronten behandler Høyesterett omtrent like mange saker som...for å se på rettslige strukturer som er mer bestandige enn frem til neste regelendring eller dom...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

Museers viten - museumsviten Museologisk forskningssatsing ved universitetsmuseene

...ved alle universitetsmuseer og andre relevante miljøer, særlig universitet smiljø...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NorInnova

...fortsatt rettes mot de kompetanseområder hvor landsdelens forskere ligger langt fremme, både... 500 000 750 000 1 050 000 Andre driftskostnader 400 000 ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GreenGlass: Co2-redusert isolerglass i bygninger

...transportutslipp, og redusert materialbruk for andre konstruksjoner, og redusert varmetap i...parameter i rehabiliteringsprosjekter, da vekt ofte er en begrensende faktor for oppgradering av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bio4Metal - Verdikjede for økt materialgjenvinning og produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til norsk metallurgisk industri

...for alternativ håndtering av avfallstrevirke og andre typer kontaminert karbonrikt avfall basert...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CCUS-Ecosystem -- new CCUS value chains for decarbonizing transport and industry in Norway

...vil utvikle planer for felles CO2-behandlingsanlegg, varmegjenvinning, piggy-back...på grunn av sin strategiske beliggenhet som landterminalen for Northern Lights-prosjektet (NL)....

Awarded: NOK 19,980

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland