0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnefordelingssaker, foreldreskap og barns beste

...på 90-tallet om barnefordeling. Det utgis ingen offentlig statistikk på området og en vet lite om...Dermed er disse sakene i større grad enn mange andre rettsavgjørelser egnet til å belyse...å stille spørsmål ved hva kampen om barna handler om og hva dette kan fortelle oss om...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Vitenskap og næringsutvikling.

...prosesser og relasjoner? Hvordan foregår forhandlingene der aktør-nettverk defineres og...Hvor store frihetsgrader finnes i slike forhandlinger? Und er hvilke betingelser og på hvilke...planleggings- og forvaltningssammenheng. I det andre delprosjektet, som fokuserer på hvordan...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trygve Lie (1896-1968) - en biografi. Tidsbilder, mentalitet og lederskap

...og benytte et teoretisk-metodisk grep som gir andre perspektiver utover de vanlige kronologiske....

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

...i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit....og 12 måneder med klinisk undersøkelse og standardiserte tester for smerte, bevegelighet og...bl.a. i forhold til ICIDH-2. Pasientene til behandlingsstudien rekrutteres fra...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Cure: Ritual Healing, Art Practices and National Cultural Policy in Contemporary Sri Lanka

...er disse estetiske uttrykk sterkt tilknyttet offerhandlingene i ritualene og den kosmologi...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

VS2010-Verdiskapning 2010

Nasjonalt kompetanseprogram i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning - doktogradsutdanning og kompetanseoppbygging som integrert faglig a

...skal både bidra til utdanning av doktorgradskandidater på feltet, men samtidig vil programmet...tilbud for kompetanseutvikling for bedrifter, offentlig tiltaksapparat og LO og NHO aktører som...plattform for utdanning av høyt kompetente kandidater i bedriftsutvikling og...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse MH 155749

...og matallergi debuterer tidlig og etterfølges ofte av astma og polle nalleri, som kan ha dels...i moderprosjektet samles inn og fryses ned. Et randomisert utvalg på 400 av disse mor...ngde og infeksjonstilbøyelighet vil studeres. Andre utfall kan bli aktuelt over tid.Morsmelken...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Structural characterization of protein folding variants that induce apoptosis in tumor cells

...bli studert ved hjelp av NMR, CD, fluoresens og andre fysikalsk-biokjemiske metoder:...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Saueavl med kunstig sædoverføring.

...husdyrfag. Det kan og koma av lsforskinga på andre husdyrslag til gode. Både bonden og...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Viken

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse mot gnag fra gransnutebillen (Hylobius abietis)

...deler av Skandinavia er tettheten av gransnutebillen...disse skadene er plantene i hovedsak blitt behandlet med permethrin, et middel so m trolig vil...substanser for gransnutebillen, stoffer som kan lede billen til feller eller påføres...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Viken

MAT-Næringsmidler

Tillit til mat 2002

...i tillitsnivå og tillitsrelasjoner både mellom land og innen land. Sammenlignet med forbrukere i...forbrukeres tillit til mat i Norge, Belgia, England, Russland og Danmark. Generaliserbarheten av...har norske forbrukere så stor tillit til det offentlige og så liten tillit til markedet? ? H...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generaliserte linære flernivå modeller med målefeil på forklaringsvariablene

...vært dominerende, men i den senere tiden har andre typer generaliserte lineære modeller (GLM)...Bakgrunnen for slike modeller er at en ofte har data på flere nivåer, f.eks. pasienter...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bekjempelse av sjukdommer i salat med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmiddel.

...del av norsk grønnsaksproduksjon på friland. I 2000 ble det omsatt norsk isbergsalat med...15%. Det er også en sterkt økende produksjon av andre salattyper, såkalte spesial salater....i Buskerud, Vestfold, Østfold og i Rogaland, men dyrkes også i mindre målestokk langs ky...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

...och självmordsforsök har också starkt samband med depression. Ca 4% i normalpopulation har...gjort forsök under senaste å ret och upprepar handlingen. De flesta tonåringar med depression...Framdriftsplan og metod: Genomföra en andra uppföljning av 345 av ungdomar, som deltog i...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generasjoner, reproduksjon og fødselsutfall

...til å studere svangerskap og fødselsutfall i andre generasjon for spesifikke risiko-kategorier...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

G-coupled serotonin receptors. Signal transduction mechanisms and importance in heart failure

...hvordan kroppens celler mottar signaler fra hverandre og omsetter dem til en endret funksjon,...som kan dann e grunnlag for ny medikamentell behandling ved hjertesvikt, noe en vil klarlegge....er av stor betydning i en rekke sykdomstilstander. Celler kommuniserer ved kjemiske...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fleksibilitet, arbeidsmiljø og deltakelse. Ansvar for og mestring av arbeidsmiljøet i det nye arbeidslivet.

...nivåer. Prosjekt et er nært tilknyttet to andre SNF-prosjekter: Endring i arbeidsforhold..."amerikanisert" arbeidsliv i Norge? ved professor Paul Gooderham. Prosjektene er et ledd i...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fra seidefigur til samisk samtidsskulptur. En undersøkelse av samtidsposisjoneringen innen samisk kunst. (stud.stip)

...tiårene, men det har vist seg problematisk å behandle verkene ut over deres etniske kulturbakgru...er uomtvistelig, men den rommer også andre interessante aspekter som vil bli behandlet...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kryokonservering av spermier, egg og embryo for bærekraftig genetisk utvikling hos atlantisk torsk i oppdrett

...har kryokonservering klare fortrinn framfor andre konserveringsmåter. Bruk av kryokonservert...av næringen. Dersom man i tillegg blir i stand til å kryokonservere egg og embryo hos torsk,...mens Norges fiskerihøgskole i Tromsø og professor Watson (London) står for det akademiske...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

...forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått. Prosjektet...Prosjektet vil bruke norske, svenske og nederlandske data til disse undersøkelsene og foreta...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Agder

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Eit paraplyprosjekt ved Høgskolen i Volda.

...kan vere mellom dei ulike elementa som inngår. Andre delen av prosjektet er aksjonsorientert....

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Møre og Romsdal

PETPOL-PETROPOL

Eksport av gass fra Russland - betydningen av reguleringer

...skille mellom eksportmarked og innenlandsmarked, og studere betydningen av...For det første vil en ta hensyn til at utenlandske bedrifter vil være interessert i felles...gjennom økt effektivitet i rørsystemet. For det andre vil prosjektet ta hensyn til at russiske...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

...og mer anvendte programmer og prosjekter. Nordlandsforsknings engasjement i programmet...men en vil også trekke veksler på andre relevante arbeider i regi av fagmiljøet...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Betydningen av arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt.

...i NRF, samt koble dette opp mot slektskap til andre generasjoner/linjer i populasjonen....

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Viken

KOMLOV-Kommuneloven

Tillitsforholdet mellom forvaltningsnivåene

...siden bli ivaretatt gjennom samarbeid med professor Rune Sørensen ved BI som vil dekke... Prosjektet legger til gru nn at den samforstand mellom stat og kommune som er så viktig for...og har satt opp fire hypoteser: 1. Samforstanden mellom stat og kommuner er svekket (etter...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiske analyser av helhetlig virkemiddelbruk Prosjektet videreføres på 165885 i DocuLive

...transportplanlegging, RETRO/lMREL, samt vurdere andre modellverktøy med sikte på å prøve ut flere...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreført i 170807/V10.

...krigens slutt og Sovjetunionens sammenbrudd har andre hensyn enn de rent militærstrategiske blitt...I det norske trusselbildet av Russland har frykten for militær aggressivitet således...å bidra til stabilitet i Nordvest-Russland. Prosj ektet tar sikte på å studere i hvilken...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KUNNE Balanse - ledelse, strategi og praksis for økt kollektiv skaperkraft

...som noe man gjør, ikke noe man har. Det andre er en forståelse av kunnskap i bruk som både...userer kollektiv skaperkraft eksplisitt på samhandlende nyskaping og verdiskaping. KUNNE Balanse...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Medisinske vikarer i helseinstitusjoner. Konsekvenser for arbeidsmiljø, fagfellesskap og karriereveier

...er et nytt helsepolitisk fenomen i Norge. I andre europeiske land har medisinske vikarbyråer...langt bedre lønns- og arbeidsbetingelser enn offentlige helseinstitusjoner. På forskningssiden...kravet om modernisering og markedstilpasning av offentlige helsetjenester. Men vikarbyråer kan...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Trygge avlinger og god plantehelse ved hjelp av indusert sykdomsresistens.

...forsvarssystemet blir også aktivert med visse stoffer som kommer fra eller som likner stoffer fra...da være i beredskap slik at den er i bedre stand til å forsvare seg mot påfølgende angrep av...sykdomsresistens. Tilsvarende kan inducerbehandling med ulike forsvarsaktivatorer påvirke...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Viken