0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kroppsbilder blant ungdom - En undersøkelse av variasjoner mellom grupper, endringer over tid og utvikling med alder

...fra internasjonale undersøkelser er at andelen som er misfornøyd med egen kropp eller ut...kunnskap finnes. I dette prosjektet skal de landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsene "Ung...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Kroniske smerter: mekanismer i ryggmargen

...og sosial funksjon. En slik smertetilstand skyldes en betydelig plastisitet i de delene...de grunnleggende mekanismene for langtidsforandringer av smertefølsomheten. I dette arbeidet...en bakgrunn for mer effektiv forebyggelse og behandling av langvarige smerter. Potensiering av...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Rettsliggjøringens tvetydighet - om betydningen av økende rettsliggjøring for sårbare grupper.

...Nordlandsforskning har i mange år arbeidet med...rettsliggjøringen på debatt stadiet, mens vi på andre områder ser rettsliggjøringen manifestert i...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrettspolitikkens kjønnspolitikk - i klemme mellom ulike rasjonalitetshegemoni?

...feltet, slik at kvinner og menns handlingsvilkår og muligheter for verdirealisering...seg i idrettens kjønnspolitikk. 2. Det andre problemaspektet tar opp kjønnspreget i...utvikle eit kunnskapsgrunnlag som kan gi eit handlingsrepertoar for endring mot større...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kvinnene i de kristelige organisasjonene og prosessen fram mot formelle rettigheter 1889-1912. (Stip: Kristin Norseth)

...å trekke kvinnene ut av hjemmet og inn på den offe ntlige arena. Stemmerett og valgbarhet står...kirkens kvinnesyn, både hos menn og kvinner. Forandringene ble ikke kjempet fram av progressive...fra, hva slags relasjoner de hadde til andre kvinneorganisasjoner og ledelse i norsk...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

...forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått. Prosjektet...Prosjektet vil bruke norske, svenske og nederlandske data til disse undersøkelsene og foreta...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i distrikts-Norge basert på skog- og utmarksressurser

...mot kunnskaper fra skogforskni ngen. Den andre jobber innenfor det treteknologiske...og herunder sørge for at den tverrfaglige profilen ivaretas. Seniorforskeren skal videre...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Viken

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Globalisering som transformativ kraft

...offentlige debatt om globaliseringens konsekvenser...av kunnskapsutviklingen gl obalt, på den andre...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Skogbruk og klimagasstiltak i Norge - potensiale, kostnadseffektivitet, risiko

...og hva som er økonomisk optimal skogbehandling. Metodisk vil livsløpsanalyser benyttes...Dette vil være av betydelig inte resse også for andre boreale skogland og i den internasjonale...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Viken

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

...syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet.... Paran eoplastiske nevrologiske tilstander er en alvorlig komplikasjon til malign...vår mulighet for diagnostisering av denne og andre autoimmune...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

...og mer anvendte programmer og prosjekter. Nordlandsforsknings engasjement i programmet...men en vil også trekke veksler på andre relevante arbeider i regi av fagmiljøet...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdisetting og målsettinger i kulturminnefaglig forskning og forvaltning.

...ulike aktører som for skning, forvaltning og andre samfunnsinteresser, ikke bare rent...de lvis av praktiske årsaker, det urbane landskap gjennom middelalderbyene. Denne...mot begge disse kulturminnetypene, da de sammen ofte utgjør de helhetlige kulturmiljøer vi ser i...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnefordelingssaker, foreldreskap og barns beste

...på 90-tallet om barnefordeling. Det utgis ingen offentlig statistikk på området og en vet lite om...Dermed er disse sakene i større grad enn mange andre rettsavgjørelser egnet til å belyse...å stille spørsmål ved hva kampen om barna handler om og hva dette kan fortelle oss om...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Kystens kulturlandskap i Trønderlag, botanisk mangfold og skjøtsel.

...i et smalt belte langs kysten nordov er til Lofoten. De midt-norske utformingene tilhører de...delprosjekt omfatter doktorgradsstudiet, det andre botaniske oppdragsprosje kter og...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

...ulike meningsnivåer i en kondisjonal, og også i andre konnek tiver, for å se hvorvidt det er mulig...S lik formallogikken fungerer i dag, behandler den pragmatiske aspekter ved språket som...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Vitenskap og næringsutvikling.

...prosesser og relasjoner? Hvordan foregår forhandlingene der aktør-nettverk defineres og...Hvor store frihetsgrader finnes i slike forhandlinger? Und er hvilke betingelser og på hvilke...planleggings- og forvaltningssammenheng. I det andre delprosjektet, som fokuserer på hvordan...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen med utgangspunkt i SSBs Levekårsundersøkelser

...av både kurative og forebyggende tjenester. Andre deler av datagrunnlaget vil belyse...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Brukertjenesten på FD-trygd (Forløpsdatabasen - Trygd)

...alle datauttakene, eventuelle koblinger med andre kilder eller omorganisere datamateri alet...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

...målt ved et nærmere utarbeidet minstestandardbudsjett. Gruppen vil satse på to...sosial eksklusjon og bruk av sosialhjelp. Det andre er studier av sosialt arbeids innh old,...sosialt arbeid til grunn og inkluderer også behandlingsarbeid innen trygd, Aetat og samarbeidet...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Psykisk helse og livskvalitet blant barn og ungdom. Virkemidler i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

...indikatorer åa sosioøkonomisk status som profiterer mer på slike programmer enn det andre...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fleksibilitet, arbeidsmiljø og deltakelse. Ansvar for og mestring av arbeidsmiljøet i det nye arbeidslivet.

...nivåer. Prosjekt et er nært tilknyttet to andre SNF-prosjekter: Endring i arbeidsforhold..."amerikanisert" arbeidsliv i Norge? ved professor Paul Gooderham. Prosjektene er et ledd i...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreført i 170807/V10.

...krigens slutt og Sovjetunionens sammenbrudd har andre hensyn enn de rent militærstrategiske blitt...I det norske trusselbildet av Russland har frykten for militær aggressivitet således...å bidra til stabilitet i Nordvest-Russland. Prosj ektet tar sikte på å studere i hvilken...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

KUNNE Balanse - ledelse, strategi og praksis for økt kollektiv skaperkraft

...som noe man gjør, ikke noe man har. Det andre er en forståelse av kunnskap i bruk som både...userer kollektiv skaperkraft eksplisitt på samhandlende nyskaping og verdiskaping. KUNNE Balanse...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kryokonservering av spermier, egg og embryo for bærekraftig genetisk utvikling hos atlantisk torsk i oppdrett

...har kryokonservering klare fortrinn framfor andre konserveringsmåter. Bruk av kryokonservert...av næringen. Dersom man i tillegg blir i stand til å kryokonservere egg og embryo hos torsk,...mens Norges fiskerihøgskole i Tromsø og professor Watson (London) står for det akademiske...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Oslo

MAT-Næringsmidler

Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse MH 155749

...og matallergi debuterer tidlig og etterfølges ofte av astma og polle nalleri, som kan ha dels...i moderprosjektet samles inn og fryses ned. Et randomisert utvalg på 400 av disse mor...ngde og infeksjonstilbøyelighet vil studeres. Andre utfall kan bli aktuelt over tid.Morsmelken...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Structural characterization of protein folding variants that induce apoptosis in tumor cells

...bli studert ved hjelp av NMR, CD, fluoresens og andre fysikalsk-biokjemiske metoder:...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Eit paraplyprosjekt ved Høgskolen i Volda.

...kan vere mellom dei ulike elementa som inngår. Andre delen av prosjektet er aksjonsorientert....

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Møre og Romsdal

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Medisinske vikarer i helseinstitusjoner. Konsekvenser for arbeidsmiljø, fagfellesskap og karriereveier

...er et nytt helsepolitisk fenomen i Norge. I andre europeiske land har medisinske vikarbyråer...langt bedre lønns- og arbeidsbetingelser enn offentlige helseinstitusjoner. På forskningssiden...kravet om modernisering og markedstilpasning av offentlige helsetjenester. Men vikarbyråer kan...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Vágar i Lofoten; marked, kjøpstad, fiskevær og væreiergård

...prosjekt, undersøkelsen av V<.beta.>gar i Lofoten, nordnorsk sentralsted gjennom mellomalder...urbanitet. V<.beta.>gar er også en kontrast til andre byer ved at den økonomiske basis nesten...for ett samfunn ved det rike fiskehavet i Aust-Lofoten har vært stabilt, men likevel viser...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

'Jakten på verdens største tall' -- En internett-forelesningsføljetong om realfag i musikkvideo-stil.

...Men for å gripe tak i potensielle tilhørere handler det ikke bare om _hva_ man sier, men...er vokst opp i en annen mediehverdag og har andre, og høye, krav til det de bruker tiden sin...er med på å sette den tekniske og estetiske standarden for formidling på internett. I 'Jakten på...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo