0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

De seilende marinbiologer

...de under besøket skal presentere resultatet for andre elever og forhåpentligvis lokalsamfunn. C)...om havet og de marine skapningene på en anderledes og uventet måte. Fordi magi setter...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utsettingsarrangement for frittfall livbåter i komposittmateriale

...en offshore plattform representerer en typisk fritt...ved at det frigjør v ekt for andre formål og er langt mer vedlikeholdsvennlig....side at bruk av komposittm aterialer i offshore konstruksjoner så langt ikke hadde fått...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Agder

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

APPLICATIONS OF COMBINATORIAL HOPF ALGEBRAS IN RENORMALIZATION AND NUMERICAL ANALYSIS

...geometrier av Dirk Kreimer, Alain Connes og andre (i stor grad Franske) matemati kere. Av og...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2011-2013

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aktiv overvåkning av kreft - behandling når det trengs

...opp av helsetjenestene, slik at man kan behandle sykdommen om/når dette blir nødvendig. Dette...i at man heller tilbyr pasienten radikal behandling. Resultatet er overbehandling, med de...kirurgi, og vi vil arbeide med å involvere andre relevante aktører. Ved å kjøre en pilot for...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Inven2 søknad om FORNY2020 lokale prosjektmidler for 2016 og 2017

...energiutnyttelse, banebrytende medisinsk behandling av smerte og revmatiske lidelser og...2016-17 forventer vi å hente inn 600 DOFIer og starte 180 nye prosjekter. Av disse...Vi har en portefølje av 45 prosjekter som er kandidater for støtte ved start av søknadsperioden....

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GeologiQ forprosjekt Demo2000 - etablere konsortie for demoprosjekt for undergrunns visualiseringsverktøy

...som grunnlag. Disse datasettene eksporteres fra andre applikasjoner og tilpasses til GeologiQ....visning på de fleste digitale plattformer (standard PC/MAC, smart telefoner og tablets (iOS og...opplæring -GeologiQ er optimalisert for samhandling og daglig bruk Metodikken for visning av...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2015-2016

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Hør hvordan jeg har det! Sensorbasert kommunikasjon for språkløse

...og utgjør ca 0.1% av befolkningen. Disse krever ofte omfattende omsorg og tilsyn av en eller to...døgnet rundt. Mennesker med alvorlig PU er ofte uten språk eller andre måter å uttrykke...utviklingshemmete, men har overføringsverdi for andre grupper som er språkløse, som personer med...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IKT-støtte for økt egenmestring og bedre behandling for barn og unge med fedme

...høye tallene og faren dette fører med seg for andre fedmerealterte sykdommer, gjør at verdens...generasjoner. Så langt har resultatet av behandlingen av barn og ungdom vært marginale,...i bruk nye løsninger i både forebygging og behandling. Slike løsninger vil også kunne ha stor...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nye verktøy for gjennomgående dokumentasjon og læring i fag og yrkesopplæringen (VERDI)

...ene er knyttet til opplæring i jobben og den andre til kvalitetssikring mot læreplan....sammen med opplæringskontorer og eventuelt andre med basis i prinsipper for pedagogisk...6 opplæringskontorer med ulik sektorprofil (bygg, industri, kommune, tverrfaglig)og...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

"Snakk med oss. Profesjonsutøvelse og barns deltakelse"

...i forskningsprosjektet har vært: Hvordan kan profesjonell praksis med barn formes slik at den...i sitt hverdagsliv? Med utgangspunkt i ulike profesjoner innen habilite ring og barnevern, har vi...for enslige mindreårige asylsøkere), det andre og det tredje handler om delta kelse for...

Awarded: NOK 71,759

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjektetableringsstøtte for FME-initiativet HighEFF "Centre for Energy Efficient and Competitive Industry with Low Environmental Impact"

...hovedaktørene i utførelsen av prosjektet. Flere andre forsknings- og næringsaktører være sentrale...Salmar, Rolls Royce, Wärtsilä, TINE, Fatland, Nortura, FHF, NorgesGruppen, Rema1000,...Solios, Obrist Engineering, Danfoss, Ingersoll Rand, GEA, Bitzer/Lumikko, Dorin, DNV GL, Frio...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Semicolon samhandlingsarena

...var å fjerne hindringer for elektronisk samhandling. Spesielt vurdert var de semantiske,...bidra til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor gjennom bedre elektronisk...næringsliv - etatene samarbeider for å levere offentlig tjenester av høy kvalitet uten hinder av...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SKOLEEIER TAR GREP - innovasjon i rollen som skoleeier.

...fylkeskommune er ansvarlig og premissleverandør for innholdet. Både nasjonalt og lokalt...av skoleeier «Kvalitetsnettverket». Den andre er å ta utgangspunkt klasser eller skoler...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: International Marine Ingredients Conference 2013.

...MIC2013 er ei vidareføring av ein tilsvarande konferanse som vart arrangert i 2010....ingrediensar, inkludert forskingsmiljø og andre som har interesse av temaet. Konferansen er...dette området frå FOU-miljø og næringsliv fra andre land. Konferansen vil dekke alle områder...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barnevern og ettervern - marginalisering, multietnisitet og autonomi

...(2005-2007). Både i Norge og andre land er det en nær sammenheng mellom...fra barnevernstjenesten. I Norge i likhet med andre land er det også slik at ungdom som går ut...analyser av bla. høyeste utdanningsnivå, landbakgrunn og helseforhold opp mot 30-års alder....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo og 2 andre

SHP-Strategiske høgskoleprogram

CO2-fangst fra industri og kraftverk

...internasjonal erkjennelse at utslipp av CO2 og andre klimagasser fører til klimaendringer (FNs...grad basert på utnyttelse av fossilt brennstoff som gir betydelig utslipp a v CO2. I tillegg...Kyoto-avtalen om begrensning av CO2-utslipp og andre klimagas ser. Dette har sammenheng med et...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Vestfold og Telemark og 2 andre

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Rescaling Social Welfare Policies - a study comparing multi-level governance in Norway and other European countries

...komparativ studie av flernivåstyring i Norge og andre europeiske land. Prosjektet skal: -...i flernivåstyringen i Norge, Sverige, Finland, Italia, Sveits og Frankrike fra 1980-tallet...(Studien kan bli ytterligere utvidet til Tyskland, Polen og Ungarn, men pr. 7. juni 2005 er...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsstatens yrker - database for studier av rekruttering, kvalifisering og yrkeskarriere (StudData)

...ut i arbeidslivet. StudData omfatter ca. 15 profesjoner/profesjonsu tdanninger, og data har så...men også å sammenligne velferdstatens yrker med andre yrker. Data samles inn ved hjelp av...et godt grunnlag for komparasjon med studier i andre land og for internasjonal publisering. Tre...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialisering med fokus på ideprosesser,utvelgelse av riktige ideer, rett kommersialiseringspartner og forvaltning av eierrettigheter.

...fortsette arbeidet med å dele vår kunnskap med andre institutter. Nettverk Ås Campus er en viktig...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

MOBI-Mobilisering

Marin innovasjon og utvikling i Nordland - et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bodø og de marine næringer i fylket

...innen fiskeri- og havbruksnæringen i Nordland. Bakgrunnen for valg av fokusområde er at...for fylket. I nasjonal sammenheng er Nordland et he lt sentralt fiskerfylke. Det er derfor...kop ling mellom innovasjonsmiljøet ved Handelshøgskolen og Avdeling for fisker- og...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

...av filetene pre-rigor". Sammenliknet med andre land har Norge en kostnadsulempe i forhold...eller etablerer aktivitet for foredling utenlands. En av de største utfordingene innenfor...vil igjen føre til større utnyttelse av restråstoff og gir mulighet til å u tvikle flere produkter...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Biokarbon for ferrolegeringsproduksjon

...langsiktige mål er å øke andelen biologisk karbon med 20 %, fordi biokarbon...Fordi trevir ket i Norge utgjør en meget høy andel av kostnadene ved trekullproduksjon, vil en...fordi man vil få betalt for å ta hånd om råstoffet, samtidig som man løser et økende...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Radio Frequency Identification (RFID) for bedre styring av virkesstrømmer – utvikling av nytte/kostnadsmodell for verdikjeder

...(RFID) er en teknologi som tar i bruk radiofrekvenser til identifisering av objekter. I de...effektiviteten for en aktør vil ha en effekt på andre aktører i kjeden og ofte så fører...løsningene styrker kjedens konkurranseevne mot andre kjeder. Prosjektet er planlagt gjennomført...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Arbeidsplassen som læringsarena: Audio-/videostøttet veiledning i fjernundervisning på PC

...inngår med IP-basert videokonferanseutstyr og andre elektroniske læremidler for PC. Målet er å...som følger av nevnte prosjekt, men også i andre fjernundervisn ingstilbud, bl.a....på arbeidsplassen mer aktuell. Hele landet er markedsområde, og prosjektet vil derfor...

Awarded: NOK 58,793

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Filmarkivet.no med åpne standarder

...Internett-versjonen er kun basert på Microsoft-programvare, noe det har kommet reaksjoner på...vi i større grad å tilby tjenesten på åpne standarder for å nå alle bredbåndskunder....Vi vil derfor etter utprøving av ulike standarder vurdere de enkelte løsningenes...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettportal og IKT-tjenester for kvensk språk- og kultur Bruk av IKT i kvensk revitaliseringsprogram

...i de fleste områdene en minoritetsgruppe uten offentlige tilbud om kvensk språk og kultur....tilbud for den kvenske befolkningen i Norge og andre allment interesserte, uavhengig av bosted ....for bruk internt i Norge og i samarbeid med andre språklige minoriteter...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Modernisering av sosial- og barneverntenesta i Nordfjordkommunane

...har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtalar for utvikling av nett og...erntensta samt interaktiv video i møter, sakshandsaming og saksrettleiing på tvers av...Eit slikt tilbod gjer at slike møter kan takast oftare, og ein vil kunne følgje opp kommunane sine...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Avl for friskere kyr

...som utvikles vil også kunne taes i bruk for andre helseegenskaper. Det er også et mål å øke...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Viken og 2 andre

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Rosenrot - en ny økonomisk mulighet i norsk landbruk

...(Rhodiola rosea) er i motsetning til de fleste andre plantearter som vi dyrker, en art fra...fra denne arten. De viltvoksende bestandene i verden står derfor i fare for å bli..."Rosenrot en ny økonomisk mulighet for norsk landbruk" skal Planteforsk i samarbeid med dyrkere,...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Innlandet og 2 andre

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Publisering av fagbok om samisk samtidskunst på samisk og norsk

...beskrivelser av samisk samtidskunst er ofte låst i en klemme mellom to stereotypier. På..."gudeøye" som ser alt fra ingensteder, men en fofatter som er situert i forhold til det hun...

Awarded: NOK 21,299

Project Period: 2005-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku