0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Adrenerge reseptorfunksjoner i hjertet: fra molekyler til effekter med klinisk relevans

...skadelig på lang sikt. Flere hjertesykdommer behandles med beta-reseptor-blokkere som hindrer...nervesystem under ulike typer hjertesvikt og andre hjertesykdommer. D et vil lære oss mer om...bedre grunnlag til best mulig medikamentell behandling av...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

...och självmordsforsök har också starkt samband med depression. Ca 4% i normalpopulation har...gjort forsök under senaste å ret och upprepar handlingen. De flesta tonåringar med depression...Framdriftsplan og metod: Genomföra en andra uppföljning av 345 av ungdomar, som deltog i...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generasjoner, reproduksjon og fødselsutfall

...til å studere svangerskap og fødselsutfall i andre generasjon for spesifikke risiko-kategorier...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

...forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått. Prosjektet...Prosjektet vil bruke norske, svenske og nederlandske data til disse undersøkelsene og foreta...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Agder

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Kroniske smerter: mekanismer i ryggmargen

...og sosial funksjon. En slik smertetilstand skyldes en betydelig plastisitet i de delene...de grunnleggende mekanismene for langtidsforandringer av smertefølsomheten. I dette arbeidet...en bakgrunn for mer effektiv forebyggelse og behandling av langvarige smerter. Potensiering av...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

...og mer anvendte programmer og prosjekter. Nordlandsforsknings engasjement i programmet...men en vil også trekke veksler på andre relevante arbeider i regi av fagmiljøet...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Nordland - Nordlánnda

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kontroverser om barnemat - Kunnskap, risikoforståelse og politikk.

...i 1996 og forutsatt å skulle innlemmes i EØS-landenes næringsmiddellovgivning. Direktivet åpner...beriking av barnemat med vitaminer og næringsstoffer. Av hensyn til barnehelsa var Norges ønske å...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kroppsbilder blant ungdom - En undersøkelse av variasjoner mellom grupper, endringer over tid og utvikling med alder

...fra internasjonale undersøkelser er at andelen som er misfornøyd med egen kropp eller ut...kunnskap finnes. I dette prosjektet skal de landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsene "Ung...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Optical tracking for automation

...og robust måte. Med oljeselskapenes og leverandørindustriens jakt etter automatisering,...innen de fleste typer rørhåndtering og andre objekter hvor det er interessant å vite...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Rettsliggjøringens tvetydighet - om betydningen av økende rettsliggjøring for sårbare grupper.

...Nordlandsforskning har i mange år arbeidet med...rettsliggjøringen på debatt stadiet, mens vi på andre områder ser rettsliggjøringen manifestert i...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

NATURNAER-Natur og næring

Laks og verdiskaping i Trondheimsfjordsregionen, dr.gr.stip

...i regionen. Ut marksbasert turisme baserer seg oftest på et samarbeid mellom mange små og ulike...eksempel på at private aktører i øken de grad handler og tar ansvar, men i samarbeid med ulike... Er ErTs arbeidsmodell også av interesse for andre regioner? ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

OCEAN BIOPOWER - Biofuels from farmed seaweed

...land har lagt strategier for økt bruk av...de siste tiårene har Norge utviklet en avansert offshore industri og en avansert havbruksnæring....til energiproduksjon, fordi den ikke okkuperer landareal og ikke forbruker ferskvann. P roduksjon...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Forskningssenter for miljøvennlig energi - Hydrogen i transport

...og NOx. Ved å ta i bruk alternative drivstoffer og energibærere, samt innføre ny, langt mer...hybri der, plug-inhybrider, biodrinstoff og hydrogen representere alle viktige bidrag... Hydrogen vil primært få anvendelse som drivstoff i transportsektoren, der hydrogen sammen med...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bioparken

...med spisskompetanse innen biofaglig kommersialisering og forretningsutvikling,...for miljø- og biovitenskap (UMB) o Biof orsk o Norsk institutt for skog og landskap o...med egne strategier og forventningene fra det offe ntlige. Bioparken TTO integrerer...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - NTNU

...infrastrukturarbeid sammen SINTEF Helse og andre. Etter som St.Olav har v algt NTNU...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

VHS - an emerging disease in Norway? Background, present status and future perspectives

...som ble gjort på regnbueørret på Vestlandet høsten 2007. VHS (viral hemorrrhagisk...All fokus viste at det var behov for en større offentlig gjennomgang av VHS som sykdom i Norge,...

Awarded: NOK 64,999

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Teknologi for spesialtilpasset videoovervåkning

...økende i vårt samfunn, for å beskytte og sikre offentlige og privat bygninger, arbeidsplasser...taxi), anlegg (tunneler, maskiner) og gjenstander mot ulykker, skadeverk, kriminalitet og...sikkerhetspersonell, slik at de kan fokusere på andre oppgaver. I tillegg vil mer intelligente...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjon av solbeskyttende karotenoider fra bakterier.

...med mela nom hudkreft, fotoaldring og andre solinduserte hudskader . Dette skyldes at...diadinoxanthin, et karotenoid (en type fargestoffer), basert på opphav fra mikroalger. Et...AS ønsker å utvikle en produksjonsprosess for stoffet. Produksjon av karotenoider vha bakterier...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russia - Project preparation for "Creating the New North": Manifestations of central power in the North AD 1000 - 1600"

...komparasjon gjennom dr.grads- og post doc-a vhandlinger. Den finansielle støtten vil nyttes til...3 måneder, samt til noen reiser og møter i samband med nettverksutvikling med russiske kolleger. ...til statsdannelse og kulturell integrasjon. Andre effekter av et forskningssamarbeid som det...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Saami Linguistics Symposium

...og interessante å sammenlik ne med fenomener i andre språk. Det finnes spredte forskere som...i både nordisk og lingvistikk fra flere land har deltatt m ed foredrag. Vi mener at et...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2006-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Virkninger av økt biomasseuttak på skogproduksjonen

...hogsten, fordi store deler av tr eets næringsstoffer finnes i greiner og nåler. Dersom den gjør...i samarbeid med svenske og finske forskere. Den andre serien med heltretynning ble anlagt på...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Viken

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Nordland - Virkemidler for regional FoU og innovasjon

...i VRI Nordland er akvakultur, reiseliv og infrastruktur i...er sentrale i forhold noen av Nordlandssamfunnets utfordringer (lavt FoU-nivå i...delvis i at det dreier seg om områder der Nordland har fortrinn i forhold til andre regioner og...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

PUBL-Publisering/prosjektinform

The German Hansa and Bergen 1100-1600

...om å gjøre rede for forholdet mellom doktoravhandlinga på norsk fra 1983 og den boka på engelsk...for revisjonen har vært de følgende: Avhandlinga fra 1984 var i hovedsak skrevet med tanke...har større interesse i tysk, engelsk og nederlandsk historiogra fi. Den reviderte boka har gitt...

Awarded: NOK 57,050

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

FOLKEHELSE-Folkehelse

Social inequalities in health: The HUNT study (The Nord-Trøndelag Health Study)

...opp interessante funn i Krokstads doktoravhandling, der det er påvist at kvinner i øverste...høyeste klassen. Hvis dette kan gjenfinnes i andre mål for helse, vil det være et brudd med...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Forstudie til planlagt hovedprosjekt Smartrack

...som viser hvor tog og biler med containere og andre lasteenheter befinner seg? - Hvordan man kan...for ulike brukergrupper (EPCglobal/EPCIS standarder som foreløpi g er lite utbredt i...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

KUnstige BArnestemmer

...en kunstig voksenstemme i sin kommunikasjon med andre. På denne bakgrunn gjennomførte MediaLT i...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Stipendiatprogram - Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer

...et ønske om å bidra til nyskaping i privat og offentlig sektor. For Regionalt forskningsfond...og forskerskole - etablering av samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner slik at...bidrar til kunnskapsoverføring med aktører i offentlig og privat sektor, og som gjør at...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangere en nasjonal konferanse om Lesson Study i (praksisopplæringen) i lærerutdanningen.

...form for lærersamarbeid i blant annet Japan og andre asiatiske land, og som nå sprer seg til USA...Study som arbeidsmåte i utvikling av lærerprofesjonalitet, sammen med erfaringer fra TasS...Lewis, senior forsker ved Mills College, Oakland og Aki Murata, professor ved Berkeley...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic Frontiers - Emerging Leaders 2013

...Jeg har min utdannelse fra Tyskland med studieopphold i Nord-Norge, Island,...forhold til identitetskonstruksjoner, makt, og landrettigheter/ressursforvaltning, som vil være...vil gi meg anledning til å komme i kontakt med andre doktorgradsstudenter som jobber i samme felt...

Awarded: NOK 26,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Helseinformatikkuka i Trondheim (helsIT) 2014

...med bruk av pasientjournalsystemer og andre eHelse-løsninger. Videre har myndighetene...av systemene og løsningene for digital samhandling er i ferd med å endre hvordan...Hvordan IT bør tre i bakgrunnen av den gode profesjonelle dialog så vel som den try gge...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage