0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

"KjemiFestival", konkurranse for 7. klassinger, Universitetet i Oslo Uke 44, 2005

...vil vi invitere til sammen 40 elever fra <strong>skole</strong>r i Osloområdet. Det vil delta fire elever fra...ut invitasjoner ved inngangen til det nye <strong>skole</strong>året, med relativt kort svarfrist. Utover...

Awarded: NOK 25,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Elevers læringsutbytte i gård-skolesamarbeidet GSPR. Utvikling av en forskersøknad

...(forkortet GSPR) er et formalisert gård-<strong>skole</strong>samarbeid der aktiviteter på og i tilknytning...og uttalelser fra repr esentanter for <strong>skole</strong>eiere i fylket der man opplever et klart behov...av Læringsplakatens føringer for aktiviteten i <strong>skole</strong>n. Forskningsresultate ne vil kunne anvendes...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multimodalitet, leseopplæring og læremidler

...ferdighet i alle fag er et satsingsområde i <strong>skole</strong>ns nye læreplaner (L2006). Samtidig...tre år, o g dekke overgangen fra barnehage til <strong>skole</strong>, grunnleggende leseopplæring på...il dokumentere etablert praksis i barnehage og <strong>skole</strong>, en analysefase, og en utviklingsfase. I...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

...egne ungdomsgrupper for elever som tar grunn<strong>skole</strong>opplæring som voksenopplæring, ulike typer...av denne målgruppa - med utprøving av grunn<strong>skole</strong>opplæring i videregående skole, mer målrettet...og et tettere samarbeid mellom <strong>skole</strong> og bedrift. Dette prosjektet vil ha et...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

...of school) ved Institutt for lærerutdanning og <strong>skole</strong>forskning (ILS) ved Universitetet i Oslo...foregår i engelskklasser ved en videregående <strong>skole</strong>, der deltakerne har engelskundervisning på...er samlet inn under Kunnskapsløftet 2006/13 (<strong>skole</strong>året 2019-20) og et som vil bli samlet inn...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

...<strong>skole</strong>forskning har problemstillinger knyttet til...få elever, men kanskje også med at den lille <strong>skole</strong>n med undervisning i aldersblandet gruppe...og geografisk beliggenhet, preger disse <strong>skole</strong>ne, og vi ser dem som en avgrenset gruppe med...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Rossfjordfiber

...Rossfjordstraumen i Lenvik kommune er det <strong>skole</strong>, sykehjem med legekontor, næringsliv bl.a....frem til Rossfjordstraumen med tilkobling til <strong>skole</strong>, sykehjem og legekontor, samt prøve ut et ny...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

...over på uførepensjon etter videregående <strong>skole</strong>. Prosjektet vil identifisere barrierer og...og prosedyrer for overgang fra videregående <strong>skole</strong> til arbeidsliv. Den vil også inneholde...over på uførepensjon etter videregående <strong>skole</strong>. Hensikten med InnArbeid-prosjektet har...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Agder

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Seminar på Frøya i mai 2016; hva behøves for å utføre risikovurdering av nyere fremmedstoffer i sjømat

...samarbeid kommunen, ved at Frøya videregående <strong>skole</strong> deltar med ansatte. Masterstudenter fra NTNU...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Formidling av samisk forskning i forbindelse med Forskningsdagene 2005

...pulikum enn tidligere års forelesninger på <strong>skole</strong>n. Sami allaskuvla ønsker å bygge videre på...samisk språk i Nord-Norge, og fagansatte ved <strong>skole</strong>n har ellers et bredt spekter a v tema, bl.a....primærnæringer, samisk pedagogikk. Samisk høg<strong>skole</strong> vil også innlede samarbeid med samiske...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2005-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

eElev i Porsanger kommune

...<strong>Skole</strong>ne har i dag et sterkt begrenset tilbud mht...følger nasjonale planer og målsettinger for <strong>skole</strong>verket. Et felles system for skolene vil...alle nivå i opplæringsløpet fra barnehage til <strong>skole</strong> og SFO. Vi ønsker ikke å eie infrastrukturen...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

Matematikkdidaktikk. Videreføring av prosjekt 132898/V10.

...forholdet til "hverdagsmatematikk" i ungdoms<strong>skole</strong>n og første klasse i videregående skole. For...med lærere og elever, og observa sjon av <strong>skole</strong>- og klasseromspraksis. De ulike delene i...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestfold og Telemark

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Forskning i grunnleggende opplæring

...opplæring), Skrivesenteret og Lilleby <strong>skole</strong>. Forskergruppa FiGO består av...norsk, matematikk og pedagogikk ved Høg<strong>skole</strong>n i Sør- Trøndelag, Av deling for lærer- og...ALT) og lederen ved Skrivesenteret. Lilleby <strong>skole</strong> i Trondheim er en praksisskole med et...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Å lære og lede i praksisfellesskaper- et aksjonsrettet læringsprogram for skoleledelse og skoleeier i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Svalbard

...ved Universitetet i Tromsø, Høg<strong>skole</strong>n i Tromsø og de tre kommunene Balsfjord,... Forskningen vil utvikle ny kunnskap om <strong>skole</strong>lederes håndtering av reformen på ulike skoler...n de arbeider med ulike modeller på egne <strong>skole</strong>r for implementering av Kunnskapsløftet. Et av...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Ukjent Fylke

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Norway and Canada: Developing Collaboration on Adaptation and Vulnerability Studies

...to initiate a long-term collaboration between <strong>CICERO</strong>, Norway, and the University of Guelph,...and climate change, are key elements of <strong>CICERO</strong>s Strategic Plan...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital skolehverdag

...lærere og elever. Prosjektet "Digital <strong>skole</strong>hverdag" er en arbeidsform og en metode som...av multimodale anvendelsesprosjekt i grunn<strong>skole</strong>n. Det skal opprettes et oppsøkende komp... Kompetanseteamets støtte til hver enkelt <strong>skole</strong> og lærer skal også sikre at kunnskapen...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestfold og Telemark

PROFORSK-Skole og samfunn

Treforskerskolen- lære med tre

...å forandre dette på lang sikt. Med treforsker<strong>skole</strong>n ønsker vi å øke barnas interesse for...3-4. klasse. Med støtte av tre AKS/SFO fra Ila <strong>skole</strong> i Oslo, Fjellstrand skole på Nesodden og...per uke), som skal passe inn i Aktivitets<strong>skole</strong>n (AKS) og Skolefritidsordningens (SFO)...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Music Impro App

...for dette prosjektet er at Ieco AS og Haukåsen <strong>skole</strong> skal jobbe mot et så optimalt konsept som...brukerne. Fra brukergruppen ved Haukåsen <strong>skole</strong> håper vi gjennom fokusgrupper å kunne få mye...brukertester i samarbeid med Hauk åsen <strong>skole</strong>. Vi har delt prosjektet inn i tre...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ungdom, kropp og kroppsøving: Videregående elevers syn på egen kropp og erfaringer med ordinær og tilrettelagt kroppsøving

...prosjektet fokuserer på ungdom i videregående <strong>skole</strong> og deres forhold til kropp og kroppsøving....henholdsvis ved bruk av en skriftlig <strong>skole</strong>oppgave og dybdeintervjuer, ønsker vi...i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. <strong>Skole</strong>n og skolehelsetjenesten er viktige i dette...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaforsking The YouTube Way – frå sminkevideo til grønt engasjement

...desse profilane til ein workshop saman med <strong>CICERO</strong> og kommunikasjonsbyrået Trigger der vi...liggande ope for alle på ei prosjektside på <strong>CICERO</strong>s websider i form av ein enkel Q&A kor vi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

KJEMIÅRET 2011 - FORMIDLING AV KJEMI TIL UNGDOM MED VEKT PÅ BÆREKRAFTIGE METODER FOR ENERGIPRODUKSJON

...vil i denne sammenhengen forsøke å engasjere <strong>skole</strong>elever og lærere på alle klassetrinn, gjenno m...om Kjemi og energi for elever i videregående <strong>skole</strong>. 3. Spesialnummer av tidsskriftet "Kjemi"...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

LADEPROSJEKTET EN LÆRENDE ORGANISASJON FOR ELEVENES LÆRING

...kan samarbeide om å utvikle undervisningen og <strong>skole</strong>n som en lærende organisasjon. Prosjektet...fire delprosjekt som gjennomf øres på team- og <strong>skole</strong>nivå i en 1-10-skole. Tre av prosjektene tar...og aksjonslæring som tema for lærerne på Lade <strong>skole</strong> og studenter og inviterte forskerkolleg er....

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan skrive seg til læring med digitale verktøy bidra til målrettede og medvirkende elever i bergensskolen?

...i plan for kvalitetsutvikling i bergens<strong>skole</strong>n. Planens tittel er Sammen for kvalitet -...bidra til øke kvaliteten i læringsarbeidet i <strong>skole</strong>ne. Bergen kommune ved byrådsavdeling for...som er beskrevet i SFK-L blir realisert. <strong>Skole</strong>ne velger selv tiltak og driver sitt eget...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen

...slike holdninger aktiveres og håndteres i <strong>skole</strong>n. Utlysningen vil inngå i Fafos strategiske...i skjæringsfeltet mellom etniske relasjoner og <strong>skole</strong>n som institusjon. Stipendiatene vil benytte...samt hvordan negative holdninger påvirker <strong>skole</strong>hverdagen til de som rammes. Relevante...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Black carbon aerosols in Arctic snow (oppstart 2009)

...groups, a Norwegian/Swedish group (NPI/<strong>CICERO</strong>/MISU) and a US group (U. Washington and U....

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning.

...(jf L97) på ungdomstrinnet i den norske <strong>skole</strong>, og på en oppfatning om at dette bør synlig...om unge lesbiske og homofi les levekår i <strong>skole</strong>hverdagen. En antar også at det som formidles...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

...med å utvikle <strong>skole</strong>ne i Bodø skjer gjennom samarbeid i...er per i dag tidvis store forskjeller mellom <strong>skole</strong>ne hvordan de klarer å utnytte fellestiden på...det er behov for mer kunnskap om hvordan vi på <strong>skole</strong>- og kommunenivå bør legge opp...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Energy efficiency policies in emerging economies to promote economic growth and climate mitigation

...the macro-economic model developed at <strong>CICERO</strong> has roughly simulated energy efficiency...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

...kommune er en liten kommune i Nordland med 6 <strong>skole</strong>kretser. Skolene er i utgangspunktet alle...og det vil føre til at den enkelte <strong>skole</strong> ikke greier å imøtekomme de kompetansekravene...og reduksjoner i overføringene vil rammene til <strong>skole</strong>drift reduseres. Kompetansen på den enkelte...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

...variasjonen i kunnskapsnivå blant norske <strong>skole</strong>ungdommer, målt ved karakterer og resultater...Segregering og resultater i offentlige <strong>skole</strong>r og frittstående skoler skal studeres...og god økonomi oppnår bedre karakterer enn <strong>skole</strong>kamerater fra familier med lavere inntekt og...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo