0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning.

...(jf L97) på ungdomstrinnet i den norske skole, og på en oppfatning om at dette bør synlig...om unge lesbiske og homofi les levekår i skolehverdagen. En antar også at det som formidles...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

...kommune er en liten kommune i Nordland med 6 skolekretser. Skolene er i utgangspunktet alle...og det vil føre til at den enkelte skole ikke greier å imøtekomme de kompetansekravene...og reduksjoner i overføringene vil rammene til skoledrift reduseres. Kompetansen på den enkelte...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale Gardermoregionen

...felles systeme r for kart/plan/GIS, felles for skole, helse, omsorg osv. 3. Bredbånd I...% bredbåndsdekning for innbyggere, næringsliv, skole og forvaltning Seks kommuner s amlet på en...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

...variasjonen i kunnskapsnivå blant norske skoleungdommer, målt ved karakterer og resultater...Segregering og resultater i offentlige skoler og frittstående skoler skal studeres...og god økonomi oppnår bedre karakterer enn skolekamerater fra familier med lavere inntekt og...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo og 2 andre

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den rettslige reguleringen av barnevernet i Norge - ansvars- og oppgavefordeling mellom skole, hjem og barnevern

...av rettigheter og plikter for familien, skoleverket og barnevernet. De er undergitt hver...barn med behov for spesiell tilrettelegging. Skole og barnevern har flere møtepunkter....å gi pålegg til foreldrene for å sikre barnets skolegang. Elever med problemer vil kunne ha behov...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Ukjent Fylke

HELSESAM-Helse og samfunn

Kosthold, kosttilskudd og slanking - hvordan forklare ulikheter blant ungdom?

...identifisere faktorer på ulikt nivå (individ, skole, kommune) som forklarer variasjon i kosthold,...relevans for planlegging og gjennomføring av skole- og lokalsamfunnsbaserte tiltak, og for...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til skolene i Rygge kommune

...og utbygging av flere av kommunens skoler. Det har i 2003 vært gjennomført et...gjennomføring av dette prosjektet vil samtlige skoler i kommunen få tilgang til et bredbåndsnett...pedag ogisk arbeid. Med skikkelig bredbånd vil skolene også få anledning til å delta i og dra...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

...kan norsk skole virke som motkraft til gruppefientlige...kommer til uttrykk i sosiale praksiser i skolen. Flere nyere studier har vist at lærere...med diskriminering av minoriteter i den norske skolen (Harlap and Riese 2014, Spernes 2014,...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kuling - kulturhistorisk emnekart for læring og undring

...til lokalhi storisk materiale, ikke minst skolene. Materialet vil ha stor interesse for...til kvalitetsheving Ei kopling mellom museum, skole, vil fremme tverrsektoriell tenking o g åpne...Bli et nasjonalt demonstrasjonsprosjekt i nnen skole og kultur Forberede integrering i Kulturnetts...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Nordland - Nordlánnda

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Thor Heyerdahl Summer School in Environmental Governance

...series is established with participation from CICERO, Fridtjof Nansen Institute, Norwegian...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverk for Entreprenørskap blant Unge sett i forhold til Regional Utvikling, Næringsliv og Skole (EURUNS)

...til regional utvikling, næringsutvikling og skole. I regi av nettverket som vil ha fokus på et...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Innlandet

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Temaark om bioteknologi for vidergående skole

...av 5 temaark for vidergående skole og allmennheten. Temaarkene skal belyse...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

FORM-Formidling

Minervaprosjektet i Midt-Norge, jenter og matematikk

...region Midt-Norge satser nå fire pilotskoler på å øke interesse og motivasjon for...skal fungere som mentorer for skolejenter. De skal gi jenter realbasert...utdanninger og yrker. Samtlige skoler i prosje ktet skal gå inn for mentorordning....

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

...strengthening her and her institutes (i.e. CICERO) competences in addressing societal-relevant...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Post-Paris policy relevance: Climate science-policy interactions and impacts after the Paris Agreement

...research unit on science-policy interactions. CICERO is one of the world’s leading climate...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

...Fagfornyelsen, som skal bidra både til å gjøre skolen mer relevant for elevene og mer...det gjøres et betydelig arbeid for å sikre at skolens praksis er i samsvar med ny overordnet del...av ledelsespraksis i tre videregående skoler under arbeid med innføring av Fagfornyelsen....

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sosial bærekraft og samskaping av læringsaktiviteter mellom skole og museum.

...samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet...læring for å styrke samarbeidet mellom skolen, DKS og museet. Det andre er gjennom...også til fullføringsreformen i videregående skole og programmet "Våre unge" i Larvik kommune....

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

...unge og voksne med særskilte behov i barnehage/skole over hele landet. I forprosjektet legger vi...i Statped samt representanter for barnehage- /skoleeier, PPT og barnehage/skole. Det blir lagt...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold og Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kompetansetiltak i helse-og sosialsektoren i distriktskommuner.

...fylkeskommune satser på de videregående skolene, og disse er gitt en viktig rolle i...en avdeling ved Ytre Namdal videregående skole, har samlet bred kompetanse innenfor...prosjektet sammen med Ole Vig videregående skole bidra til modernisering av opplæringstiltak i...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Lofotkysten på nett med skoler, fiskeindustri, jordbruk, turisme og e-service

...dekningsgrad i regionen. 17 bygder med 8 skoler, 70 jordbruksenheter, fiskeindustri, flere...for økte båndbreddekapasiteter. De fleste skolene og kommunale lokasjoner i Lofoten som har...i dag er tilknyttet et felles regionalt skolenett med fe lles internettaksess og...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Positive avvik - en innovativ tilnærming for å forebygge og hindre ungt utenforskap

...Antall uføre øker, og frafallet i videregående skole er stadig for høyt. Det oppleves også...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Innlandet

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Ad hoc group for the modelling and assessment of contributions to climate change (MATCH): support for travel

...and assessment of the Brazilian Proposal. CICERO has been strongly involved in this process...

Awarded: NOK 99,599

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

NORALF 2015

...en konferanse som samler både praktikere fra skole og barnehage og forskere fra samme felt som...at det gir nye perspektiver på FoU-arbeid i skole og utdanning. Forskningsprosjekter i NNAF og...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Developing a national strategy for ICOS; the Integrated Carbon Observation System

...is relevant to national GHG monitoring (SFT , CICERO), international commissions (AMAP, ACIA,...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

GRUVI - Videokommunikasjon i samarbeid grunnskole / videregående skole (VIKOM Samarbeid)

...for lærere og elever i Vestfoldskolene, i tråd med målsettinger uttrykt av...samvirke mellom grupperinger innenfor skolemiljøet og mot eksterne partnere. Dette vil...skal opprettes mellom tre videregående skoler i Vestfold og to ungdomsskoler i Sandefjord....

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Vestfold og Telemark

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Skole i Verden: nettverk for tverrfaglig samarbeid i utdanning for bærekraft

...for using science learning in innovation. The Skole i Verden network builds upon competence...Skole i Verden er et konsept og et nettverk rettett...osv), med fokus på bærekraftig utvikling. Skole i Verden bygger på og videre utvikler...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Filmarkivet.no som fyrtårn 2005

...av tjenesten. Kjernemålgruppene er: Skoleverket, biblioteksektoren, universiteter,...vil videre bli avviklet en "Norgesturné" til skoler og bibliotek i særlig utvalgte regioner....hovedutlåne t og Oppsal filial i Oslo, Grim skole i Kristiansand, prosjektet nasjonalt senter...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The European Climate Communication Officers Network (ECCO) launch conference: Gearing up for AR5

...CICERO asks for 390 000 NOK in financial support to...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Å gjøre samisk innhold i Den kulturelle skolesekken

...jeg undersøke samisk innhold i Den kulturelle skolesekken (DKS). Jeg skal undersøke hvordan...utøvere på turné, og tidsrammer innenfor en skolekontekst. Videre skal jeg undersøke samiske...samiske kunst- og kulturuttrykk sett fra skolens ståsted. DKS er del av en bredere...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Measurements of Black Carbon aerosols in Arctic snow - interpretation of effect on snow reflectance

...groups, a Norwegian/Swedish group (NPI/CICERO/MISU) and a US group (U. Washington and U....

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Oslo og 2 andre