0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

BIONÆR-Bionæringsprogram

PathoSeq: Food safety with high precision - Pathogenomics for the food industry

Helgenomsekvensering (WGS) er en metode for å lese av en organismes totale arvemateriale. Sammenlignet med tradisjonelle metoder gir WGS overlegent mer sensitive, spesifikke og presise svar på for eksempel hvor nært beslektet en bakterie funnet i mat eller en matbedrift er med et pasientisolat. M...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of hybridization in vertebrate speciation

Når individer av to nært beslektede arter parrer seg, hender det at det blir født levedyktige hybrider. Blant dyr finner vi fremtredende eksempler som muldyr, hybriden mellom hester og esler, "ligers", hybrider mellom løver og tigre, eller "pizzlies", hybrider mellom isbjørner og grizzlybjørner. ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Investigating the Architecture of a Rapid Evolutionary Response - ERC Consolidator Grant 2019

My ERC-project is aimed at studying microevolution in real time using ecological and genomic approaches in a unique study system. However, due to the short time scale along which the project is designed for, some of its components may be deemed too risky without solid preliminary data. I plan to ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries

Noen av ambisjonene i dette prosjektet er å utvikle ressursene og kompetansen som muliggjør genredigering (GE) i ulike arter. Genredigering er et fagfelt i rask utvikling og nye teknologier og tilnærminger publiseres ofte. GENEinnovate-prosjektet har som mål å utvikle de essensielle ressursene, k...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

TRANSPOSE: Transposable elements as agents of genome evolution and adaptation following a recent whole genome duplication

Transposable elementer (TEs) er vanlig forekommende mobile sekvenser som kan ha stor evolusjonær betydning for en art. Nyere forskning har vist at de kan endre regulering av genuttrykk og forårsake større strukturelle endringer i genomet. Laksefiskene en bred utbredelse og har tilpasset seg svært...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The effect of life-history genes on eco-evolutionary dynamics (EcoEvoGene)

I prosjektet EcoEvoGene studerer vi samanhengen mellom gen, evolusjon og økologi. Modellsystemet vårt er atlantisk laks. I dette prosjektet har vi vist at: 1) kultivering førar til seleksjon for domestiserte genotypar og kan difor føre til endra demografi og lågare fitness i laksepopulasjonar med...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Innate Control of Early Embryonic Development

Komplekse organismer som er bygd opp av billioner av ulike celler oppstått fra en enkeltcelle - zygoten. En zygote bærer på instrukser fra sine foreldrene om den videre utviklingen. Denne instruksjonen er skrevet inn i flere molekylære lag av DNA, RNA og proteiner, og er forbunnet i et regulatori...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

EPIGENETIC CONTROL OF EFFECTS INDUCED BY CHRONIC EXPOSURE TO IONISING RADIATIONS

The experimental strategy will contains two different tasks carried out in parallel by the French and the Norvegian laboratories: 1- Global (molecular and phenotypic markers) and multigenerational (4 generations) analyses of the response to chronic exposure (complete life cycle) to IR. The goal ...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring N-terminal acetyltransferases with functional genomics

Proteiner er arbeidshestene i cellene våre og kommer i mange forskjellige former og fasonger. Felles for dem alle er at de over tid utsettes for en rekke ulike kjemiske reaksjoner. En av de mest vanlige reaksjonene er påkobling av en liten kjemisk gruppe kalt acetyl til starten av proteinet. Pros...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of temperature during embryogenesis on life history traits of a partial migratory species

Ørretbestander består ofte av sjøvandrende og ferskvannsstasjonære individer, slik de gjør i elva Imsa, Sandnes, brukt i prosjektet. Ved å drette opp avkom av begge ørretformene og kryssinger mellom disse, undersøkte vi om ørretfostre utviklet i 3°C varmere vann enn den naturlige elvetemperaturen...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Chromatin loops and functions (ImageCRISPR)

Alle celler kroppen vår har same arvematerialet. Genprogram er forskjellig frå celletype til celletype. Aktiviteten til genene er styrt av kor tilgjengelig dei er i cellekjernen. Genomet er pakka rundt protein i cellekjernen og aktive gener er i meir opne regioner medan gener som er skrudd av er ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Arrangering av Nordisk Proteomikk Konferanse i Bergen 2018

Arrangeringen av Nordisk Proteomikk Konferanse går på rundgang mellom de Nordiske landene, og i 2018 var det Norge sin tur til å holde denne konferansen. Formålet var å samle forskere innen proteomikkfeltet fra de Nordiske landene for å presentere våre pågående arbeider, utveksle erfaringer, o...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU GenØk - Senter for biosikkerhet

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dynamic structural models of the 4D genome

I celler er kromosomer tredimensjonalt (3D) organisert på en måte som muliggjør effektiv regulering av genuttrykk, som dikterer hvem vi er og hvordan vi ser ut. I dette prosjektet studerer vi 1) hvordan kromosomer er organisert i 3D ini cellekjernen, 2) hvordan denne organisasjonen endres under s...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Evolutionary and functional importance of simple repeats in the genome

WP1. Vi har undersøkt effekten av Simple Tandem Repeats (STRer) i genomsammenstillinger (genome assemblies) og funnet at STRer påvirker assemblies i form av at de forårsaker brudd i genomsammenstillingen. Vi has vist at det er kun long-read teknologier som er i stand til å redusere slike brudd. ...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Micropeptides - searching for function in the dark matter of the genome

Antallet menneskelige gener har ikke vært lett å anslå. Før det menneskelige arvematerialet ble kartlagt antok man at mennesket kunne ha opp mot 100 000 gener. Etter at arvematerialet ble analysert sank antallet kraftig. Å finne gener er imidlertid ikke enkelt, og selv om vi kjenner den nøyaktige...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Fungal conservation genetics: Effects of forest fragmentation on genetic diversity in dead wood dependent fungi in space and time

De boreale skogene i Skandinavia har gjennomgått store forandringer i løpet av de siste århundrene på grunn av menneskelig aktivitet, herunder skogsdrift. Vi har svært lite upåvirket skog igjen og det vi har, er ofte svært fragmentert. Dette har hatt en negativ påvirkning på populasjoner av arter...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Priming of plant immunity: dissecting the epigenetic basis of defense priming in Norway spruce

Granbarkbillen (Ips typograhus) med sin blåved sopp er ett av de få insektene i Norge som kan drepe friske grantrær og denne billen har gjort stor økonomisk skade i norske granskoger. Med global oppvarming er det forventet hyppigere angrep fra granbarkbillen i Norge. Nyere forskning har vist at b...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enhanced Transgenics: Bioinformatically Informed Design of Transgenic Tools for Systems Neuroscience

Hvis hjernen var så simpel at vi kunne forstå den, ville vi vært så simple at vi ikke kunne forstå den. -Lyall Watson Pattedyrhjernen er uten tvil den mest komplekse strukturen vi kjenner til, med billioner av elektrisk aktive celler koblet sammen på de mest forbausende komplekse måter. For å ...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Role of PP2A and TOR signaling in the regulation of translation

Cellene i kroppen vår reagerer på mange signaler fra omgivelsene som omgir dem, og de lytter til signalene for å bestemme seg for hva de skal gjøre: å dele seg, å endre seg eller å være uforandret. Noe av det mer grunnleggende som cellen må ta hensyn til, er tilgjengeligheten av næringsstoffer i ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanisms underlying the function of XLF in DNA double-strand break repair

DNA-reparasjon opprettholder den genomiske stabiliteten til cellene våre, som utfordres av eksterne og interne, fysiske og kjemiske faktorer. Når DNA-reparasjonsgener er mutert, kan ikke korrespondentfaktorer og molekylveier fungere ordentlig. Det forårsaker en rekke lidelser, alt fra immunsvikt,...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

INNOVATIVE EPIGENETIC MARKERS FOR FISH DOMESTICATION

Domestisering av dyr som en pålitelig matkilde var et kritisk punkt i menneskets historie, og det preger fortsatt samfunnet vårt i dag. Fiskeoppdrett er en av de raskest voksende sektorene for matproduksjon over hele verden, siden fiskeriene ikke klarer å møte den økende etterspørselen etter fisk...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National consortium for sequencing and personalized medicine

Norsk konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin (NorSeq) er en nasjonal forskningsinfrastruktur med partnere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Norges Teknologisk-Naturvitenskaplige Universitet og St Olavs Hospit...

Awarded: NOK 77.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-coding RNA in the evolution of Animals

Målet med dette prosjektet har vært å forstå hvordan dyrene oppstod og utviklet seg fra encellede forfedre. Særlig ønsket vi å forstå hvilken rolle såkalte ikke-kodende RNAer (gener som ikke koder for proteiner men som regulerer hvordan andre gener brukes), har spilt i denne prosessen. Dyrene...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Identification of genes that commonly modulate the severity of neurodegenerative diseases

Aldersrelaterte hjernesykdommer, som for eksempel bevegelseforstyrelser og demenslidelser, forårsakes av et utall ulike endogene og exogene faktorer. Noen av disse primære hjernesykdommene fremviser like eller liknende kliniske problemer og molekylære eller vevsforandringer, slik som tale-, hukom...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

INTERNATIONAL WORKSHOP ON GENOMICS OF ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGE

An important series of questions in evolutionary biology is how well populations are adapted to their environment, whether they can adapt if the environment changes and, if so, how rapidly. Recent global change in climatic conditions and the associated im pact on the phenology and behavior of a w...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates

Vann er en uerstattelig naturlig ressurs som samtidig er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Ferskvann er hjem til nærmere 100 000 arter, nesten 6% av det kjente artsmangfoldet på kloden. Mange av disse artene har spesifikke krav til miljøet de lever i og kan være gode indikatorer for vannk...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissection of an epigenetic memory mechanism modulating adaptive phenological traits in trees

For at trær skal overleve vinteren må vekst-hvile-syklus synkroniseres med klimaforholdene. I gran er det vist at denne klimatilpasningen er påvirket av temperaturen under frøutviklingen. Ved studier av genetisk identiske frø (dvs. embryo=kimplanta i frøet) dannet hjelp av vevskulturteknikk, er d...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dynamics and reversibility of protein N-terminal acetylation

Livet til en menneskecelle er kontrollert av proteiner. Ulike kjemiske grupper kan kobles på proteiner og fungere som merkelapper som styrer proteinenes funksjoner. En kjemisk gruppe kalt acetyl er påkoblet nesten hvert eneste protein i cellene våre. Forskningsgruppen vår ved UiB har kartlagt mas...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of a transformative experimental evolution paradigm for single-celled eukaryotes

-

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken