260 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

European Carbon Negative Conference

Bio-CCS er en klima-teknologi som kan levere karbonnegative utslipp ved å fjerne overflødig CO2 fra atmosfæren og lagre det trygt og permanent under bakken. FNs klimapanel (IPCC) sier at Bio-CCS som en karbonnegativ teknologi er nødvendig for å holde global oppvarming innenfor togradersmålet. Til...

Awarded: NOK 99,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGGCCS (193816): Personal overseas research grant for Visiting Researcher

Gas separation membranes are considered among one of the most promising technologies for post-combustion carbon dioxide capture. However, to compete with solvent-based systems for CO2 capture, development of membranes with improved performances (e.g. selectivity and permeance) is strongly needed....

Awarded: NOK 65,954

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Simulation and Optimization of Large-Scale, Aquifer-wide Injection CO2 injection in the North Sea

For at CO2-lagring skal utgjøre et relevant virkemiddel for reduksjon av europeiske klimagassutslipp, må det opereres på en mye større skala enn hva en har erfaring med i dag. Dette vil kreve gode anslag for hvor mye CO2 som praktisk og sikkert kan lagres på hvert lagringssted. For å minimere ri...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

2nd Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference 2015

"2nd Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference" is a Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) conference by Petroleum Research School of Norway (Nasjonal forskerskole i petroleumsfag(NFiP)), NorTex Petroleum Cluster and Royal Norwegian Consulate General in Houston, TX, USA. Venue: BRC, Rice U...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Corrosion and cross chemical reactions in pipelines transporting CO2 with impurities

CO2 fra fangstanlegg vil alltid inneholde mindre mengder urenheter. Det er velkjent at enkelte av urenhetene kan reagere og danne korrosive faser eller partikler. For å oppnå en trygg og pålitelig transport av CO2 må det dokumenteres hvilke CO2-kvaliteter man må ha for å unngå korrosjon og partik...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dagens best utviklede teknologi for CO2 fangst er basert på bruk av aminer. Når CO2 fanges i industriell skala fra f.eks. energiproduksjon, avfallsforbrenning og sementindustri vil små mengder aminer...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nordic CCS Summer School 2015

The Nordic CCS Summer School is a one-week intensive course in CO2 capture, transport and storage. The course has a distinct industrial focus ensured by involving lecturers from industry. It will start off with a one-day excursion to the CO2 capture test facilities at the NORCEM cement plant in B...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Første EU - Australske workshop i HiPerCap

HiPerCap prosjektet er 1 av 6 prosjekter som får støtte fra 7. rammeprogram innenfor CCS hvor et av kravene er samarbeid med Australia. For å sikre spredning av resultater i dette EU prosjektet skal det arrangeres to workshops, 1 i Australia og 1 i Europ a. Den første skal arrangeres 25-27 mars ...

Awarded: NOK 16,500

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 8th Trondheim CCS Conference

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 8th Trondheim CCS Conference, TCCS-8, som gjennomføres i tidsrommet 16.-18. juni, 2015. Konferansen er et bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og n...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

innovative sorbents for the sorbent enhanced water-gas shift process

Hovedmålet i iSWEGS prosjektet har vært å utvikle CO2 sorbenter (faste materialer som fanger utvalgte gassmolekyler ii en blanding) for å gjøre en sorbentbasert prosess for hydrogenproduksjon mer effektiv og lønnsom. I prosessen vi har jobbet med (SEWGS; sorbent enhanced water-gas shift process, ...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 seal bypass

CO2-lagring anses å være en viktig måte å bøte på de globale klimautfordringene, og den norske delen av Nordsjøen kan bli brukt som et sentrallager for Nord-Europa. COPASS-prosjektet har vært et grunnleggende bidrag til denne aktiviteten i form av forskning på hvordan CO2 endrer egenskapene til r...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 capture

I COMPOSITE prosjektet kombineres to teknologier innen energiproduksjon med CO2 fangst. Teknologiene, som SINTEF har vært med på å utvikle, har allerede høy effektivitet, men kombinert har de ført til et effektivitets-sprang siden de integrert kan løse hverandres utfordringer og dermed gi en opti...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

3rd GENERATION SOLVENT MEMBRANE CONTACTOR

Gjennom de siste årene har det vært en betydelig utvikling av nye løsemidler for kjemisk absorpsjon av CO2. Disse løsemidlene, såkalte 3. generasjons solventer, krever ikke like høye temperaturer i desorberen og/eller like mye energi for å reversere reaksjonene med CO2. Dette vil gjøre CO2-fangst...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Energy Penalty Solvents

Selv om CO2 fangst etter forbrenning (PCC) og fangst fra industrielle kilder ved bruk av CO2 absorpsjonsvæske (solvent) teknologi har kommet lengst av alle fangst teknologier, har PCC fremdeles et stort forbedringspotensial. Hovedutfordringen er energibehov og mulig utslipp til luft. Et gjennombr...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Closing the gaps in CO2 well plugging

Brønner er kilometerlange "tuneller" av stål og sement som ikke kan fjernes - de blir værende i bakken til evig tid. Når de har utført sin oppgave, enten som letebrønner, produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner eller overvåkningsbrønner, vil de måtte permanent plugges og forlates. Dette gjøres ved ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Storage in the North Sea: Quantification of Uncertainties and Error Reduction (CONQUER)

Målet med CO2 lagring er å lagre store mengder CO2 i geologiske formasjoner på en effektiv og trygg måte, uten risiko for lekkasje til grunnvannsressurser og med minimal lekkasje til atmosfæren. Avgjørelser må tas med hensyn på hvilke formasjoner som kan brukes og hvordan man kan overvåke pros...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Magnetic separation of CO2 through sorption on magnetic hybrid nanoparticles

Tenk deg at en smart magnet kan brukes til å fange CO2 ? I CARBOMAG prosjektet kombinerer vi nanoteknologi med magnetisk separasjon for å fange CO2. Denne flerfaglige tilnærmingen har potensiale til å redusere kostnadene med mer enn 50 % sammenlignet med dagens prosesser for CO2-fangst. Konsepte...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Strategisk arbeid med og ledelse av EERA CCS Joint Programme

Målet med dette prosjektet er å utføre strategisk ledelse av EERA CCS Joint Programme (JP). Nils Røkke (Direktør bærekraft i SINTEF) var JP-koordinator i 2015, og Marie Bysveen (Forskningsdirektør i SINTEF) har vært koordinator i 2016 og 2017. JPens visjon er å bli ledende i Europa innen CCS-fors...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Støtte til strategisk satsning mot EERA CCS-JP

EERA CCS JP jobber mot og promoterer fordeler og bruk av karbonfangst og håndtering teknologier for å bremse global oppvarming. Nettverket fungerer som en plattform der forskere kan dele ideer og kunstskap/resultater. Prosjektpartnere hadde Deltok aktivt i EERA arbeidsgruppene, styringsgruppem...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Water-carbon dioxide emulsions for improved CO2 sequestration and enhanced oil recovery in depleted carbonate reservoirs

Karbon fangst og lagring for reduksjon av klimaendringene trenger nye reservoar som kan holde på CO2 i lange perioder. Reservoar som er tappet ut for gass og olje har holdt hydrokarboner fanget over geologiske tidsskalaer har verifiserte forseglingsmekanismer samt bevisste strømningsegenskaper. ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hydrogen Use in CO2 Capture Technologies

Gjennom internasjonalt samarbeid med verdensledende forskningsinstitutter i USA er det i HYCAP-prosjektet utført fundamentale studier med direkte relevans for utviklingen av neste-generasjons teknologier for karbonfangst og lagring. HYCAP fokuserer spesielt på effektiv og pålitelig stor-skala bru...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Shaping of advanced materials for CO2 capture processes

Karbonfangst og-lagring (CCS) er en av de teknologiske løsningene for å de-karbonisere energimarkedet samtidig som det gir sikker energiforsyning . Så langt er kostnaden for CCS dominert av kostnadene knyttet til CO2- fangst prosessen, noe som er grunnen til at innovative fangst-teknikker bør utv...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Participation in the ZEP platform - Technology Taskforce - as an expert on Cost estimation related to CO2 capture , transport and storage.

The ZEP platform is an important forum for discussions and actions to bring CCS forward in Europe. Nils Henrik Eldrup was invited into ZEP, and has been a member since 2009. Eldrup is a well established member of ZEP, and highly recognized for his compete nce within cost estimation in Norway and ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

ZEP er en koalisjon av interessenter som fungerer som rådgiver til EU-kommisjonen vedrørende forskning, demonstrasjon og utrulling av CCS. Bellona og SINTEF holder to av fem visepresidentverv i ZEP. Formålet med prosjektet var at SINTEF og Bellona aktivt skulle bidra gjennom ZEP som rådgivere ti...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

UNcertainty reduction in monitoring methods for Improved CO2 QUantity Estimation (uniCQue)

CO2-fangst og lagring er regnet som et av de viktigste tiltakene for å forhindre klimaendringer som skyldes utslipp fra forbrenning av fossilt brensel. God kunnskap om geologiske formasjoner og om oppførselen til CO2 i undergrunnen er svært viktig for sikker lagring av CO2. Nøyaktige og pålitelig...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs: Materials and Process Development

Menneskeskapte CO2-utslipp er kjent for å forårsake global oppvarming, der gjennomsnitts-temperaturen på jorda øker. Det globale vitenskapelige samfunnet har satt en 2 °C terskel for den globale temperaturøkningen der man antar at irreversible effekter av klimaendringene vil unngås. Dette nødvend...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Production of power and valuable chemical feed stock with integrated CO2 capture

Prosjektet tar sikte på å utvikle teknologier for produksjon av elektrisitet og verdifulle råstoff produkter (hydrogen, karbon) med integrert CO2-fangst. Prosjektet fokuserer på utvikling av reaktorteknologi for høyeffektiv autokatalytisk konvertering av naturgass til verdifulle råstoffprodukter....

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

Teknisk innhold Vi bruker dataassistert tilnærming for å gjøre utviklingen av nye CO2 absorbenter med forbedrede egenskaper mer effektiv. Vår metode er basert på en evolusjonær algoritme (EA) som er en global optimeringsmetode som sørger for at absorbenter med mange optimale egenskaper kan...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Protection of Caprock Integrity for Large-Scale CO2 Storage

Den overordnede målsetting i prosjektet PROTECT er å vurdere takbergartens bestandighet i forbindelse med injeksjon og lagring av CO2 i en grunnvannsleder. CO2-injeksjon vil alltid medføre en trykkoppbygging i reservoaret, og ved stor trykkoppbygging kan eksisterende sprekker og forkastninger åpn...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken