457 projects

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Bruk av digitale verktøy. Eleven som aktiv kunnskapsprodusent

Hensikten med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og læring på grunnskolens ungdomstrinn. Vi vil prøve ut ulike måter å arbeide med digitale verktøy i fagene og forsøke å måle hvilke effekter disse arbeidsmåtene kan ha på elevenes læringsutbytte. En grunnlegg...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Innlandet

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Med mappe som møteplass - Samarbeid for elevens læring i overgangen mellom ungdomtrinn og videregående skole

Prosjektet har elevens opplevelser av overgangen mellom grunnskole og videregående skole som hovedfokus. Det rettes søkelys mot elevenes forventninger til egen læring i videregående skole, hvordan de opplever overgangen den første tida og muligheter for v idere utvikling i videregående skole. Vi ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Drama and Creative Aesthetic Learning Strategies to Strengthen the Teaching- and Learning Processes within and across School Subjects

The research aims at supporting learning communities in primary, through secondary and teacher education, to develop new knowledge on drama as a way of learning and on creative aesthetic teaching- and learning processes. International and national researc hers will work in networks together with...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Rogaland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER)

This project describes the establishment of a Graduate School of Educational Research in Western Norway. Behind the application are five partner institutions, one university and four colleges (The University of Bergen, the Stord/Haugesund University Colle ge, Sogn og Fjordane University College, ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Deltakelse i skole og samfunn som pedagogisk utfordring. En fakultær forskerskole med fokus på literacy

Prosjektet skal etablere en forskerskole der den etablerte forskerutdanning i spesialpedagogikk og en ny forskerutdanning i lesevitenskap samarbeider om å fokusere på "Deltakelse i samfunn og kultur som pedagogisk utfordring." En rekke pågående forsknings prosjekter vil trekke på sitt nasjonale o...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Rogaland

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Humaniorastudier i pedagogikk (HSP)

Forskergruppen Humaniora studier i pedagogikk (HSP) har som overordnet mål å utvikle den pedagogiske forskningen i disiplinene filosofi, historie og idéhistorie (humaniora forskning) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, i tråd med den nasjonale og internasjonale utviklingen i disiplin...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Negotiating Identity in the Internet Age: the Case of Urban Youth in Today's China

The development of new forms of ICT, especially the Internet, has fundamentally transformed the context of identity construction for today's young people and children, which may have significant implications for intercultural contact, community building, civic engagement and social integration, h...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Kvalitet i opplæringa - om tilpassa opplæring

Prosjektet studerer kvaliteten på opplæringa i grunnskulen, knytt til omgrepet tilpassa opplæring, aktualisert av Kunnskapsløftet, men med ei mykje lengre historie. Grunnlaget for prosjektet er analysar av forsking om tilpassa opplæring som syner at ein i kkje kan definere kva tilpassa opplæring ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Møre og Romsdal

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Teaching about religious diversity in schools. Applying and developing an interpretive cultural approach to religious education.

Norwegian religious education has since 1997 focused on three aims; learning about religions and world-views, learning from religions and world-views, and learning to live together. Religion and world-views is one of the most important arenas in the schoo l community where cultural diversity (eth...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Rogaland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Nyutdannede læreres mestring av yrket: om kvalifisering i høgskole og grunnskole

I dette prosjektet skal vi studere nyutdannede læreres mestring av yrket. Spørsmålet gjelder ikke bare funksjonen til høgskole og grunnskole som læringsarena, men også hva som læres, og hva som læres best, på hvilken arena. Bedre kunnskap om disse forhold ene er av sentral betydning fordi læreren...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Myndighetenes satsing gjennom Kunnskapsløftet og L06 omtaler lesing som én av fem grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prosjektet knytter leseferdighet til lesing av læremidlenes fagtekster. Læremidlene har fått beskjeden oppmerksomhet ved evalueringene av tidligere reformer (R94 og L97). Samtid...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestfold og Telemark

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Praksisrettet Veiledning i Grunnopplæringen (PVG)

Prosjektet fremmes på vegne av et team satt sammen av deltakere fra Høgskolen i Bodø med partnere ved Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Statped Nord, Bodø, Tromsø, Rana og Alstahaug kommuner representert ved skoler og PP-tje nesten i kommunene. Prosjektet handler ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood

Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) at the Norwegian University of Science and Technology aims, through establishing an international and interdisciplinary research group, to develop research based insights about marketing to children, and to asse ss the role of commercialisation and cons...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Maryte Leliugiene, LT44, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Arija Konstantinova, LV05, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Igor Kovalev, RU17, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Sven Olov Johansson, SE10, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Mellom utdanning og yrke - om lærerutdanning og grunnskole i læringsfellesskap

Prosjektets utgangspunkt er at endringer i læreryrkets oppgaver, lærerens rolle og skolens innhold fordrer læringsvilje og omstillingsevne både i grunnskolen og lærerhøgskolen. Lærerutdanning og yrkesutøvelse som pedagogiske rom angår hverandre i en slik grad at spørsmål om læring og omstilling e...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Utvikling av motivasjon og selv-regulert læring i fagene lesing og skriving i løpet av de første skoleårene (2.-4.klasse)

Prosjektets hovedmål er å utvikle kunnskap om hvordan vi kan stimulere motivasjon og strategier for selv-regulert læring (SRL) i forhold til lesing og skriving tidlig i grunnskolen. Vi vet at utvikling av SRL tar lang tid, og det er derfor viktig å start e utvikling av slike ferdigheter tidlig.F...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

LADEPROSJEKTET EN LÆRENDE ORGANISASJON FOR ELEVENES LÆRING

Overordnet problemstilling for prosjektet tar utgangspunkt i elevenes læring og peker videre på hvordan lærere og forskere kan samarbeide om å utvikle undervisningen og skolen som en lærende organisasjon. Prosjektet består av fire delprosjekt som gjennomf øres på team- og skolenivå i en 1-10-skol...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner.

Dette prosjektet kombinerer beskrivende forskning og aksjonsforskning. Prosjektet skal følge implementeringen av nye læreplaner i yrkesutdanningen. Søkelyset vil være rettet mot yrkesfaglærernes fortolkninger av planer, deres oppfølging av disse i praksi s og utviklingen av metodiske opplegg og ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Eigil Kjærgaard, DK07, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Svetlana Strelkova, RU63, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Mette Ø. Samuelsen, DK32, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Jukka Aro, FI52, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Loreta Staskuniene, LT35, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Nikolay A. Lobanov, RU21, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Svetlana Semanova, RU35, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Svetlana Marchiuk, RU51, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Finn Sivert Nielsen, DK11, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke