0 projects

FORNY20-FORNY2020

MP: VIMEC - Vortex-Induced Motion Energy Converter

I takt med den økende erkjennelsen av global oppvarming, satser flere selskaper, forskningssentre og myndigheter ressurser på å fremme fornybar energiteknologi og fornybare ressurser. Marin og hydrokinetisk (MHK) energi er for mange land en betydelig bidragsyter i deres fornybare energi portefølj...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Technology Transfer in Rogaland

Validé tilbyr moderne teknologioverføringstjenester og driver et svært vellykket og effektivt innovasjonsstøttesystem. Validé driver innovasjonsøkosystemet i Rogaland ved å tilby tjenester gjennom sine forretningsenheter: teknologioverføring, oppstart inkubator, investering og gjennom ulike progr...

Awarded: NOK 21.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Innovasjonskultur ved UiS

Universitetet i Stavanger er et ungt universitet. Universitetet har likevel en sterk tradisjon for å arbeide tett med næringslivet og å jobbe med innovasjon innenfor fagfelt relatert til olje- & gassnæringen. UiS har vedtatt i sin strategi at innovasjon og entreprenørskap skal være en del av kj...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Innovasjonsledelse og nettverksutvikling Prekubator TTO og Kjeller Innovasjon

Kjeller Innovasjon og Prekubator TTO jobber kontinuerlig med prosessforbedring. Vi har nå mange års erfaring i å kommersialisere forskning, men ser at det er løpende behov for å styrke og utvikle vår lederkompetanse. Vi søker i fellesskap et prosjekt for å styrke kompetanse innenfor ledelse og fo...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Søknad om prosjektmider for forskningsbasert innovasjon FORNY2020 2014-2015

Prekubator TTO AS er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør for 11 forskningsmiljø. De største forskningsmiljøene og ideleverandørene er Universitetet i Stavanger, IRIS og Stavanger Universitetssjukehus. Prekubator TTO søker om pros jektmidler for å dekke prosjektaktivitet ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Søknad om basismidler for innovasjonsaktivitet-Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for FORNY Rogaland 2012-13

Prekubator TTO AS er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør for 10 forskningsmiljø med utgangspunkt i Rogaland. Søknad for 2012-2013 er på 5,7 og 6 MNOK i henholdsvis 2012-2013. Dette tilsvarer 50% av innovasjonsaktiviteten til Preku bator TTO. (Bevilget 3,4 per år. Budsjett...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Prekubator TTO AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning 2011 - Prekubator

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for 10 FoU miljø. Søknad for 2011 er på 5 MNOK i basisbevilgning, tilsvarende en samlet aktivitet på 10 MNOK tilknyttet forskningsmiljøene. I tillegg søker vi om 350.000 (700.000) til å bygge opp kommersialiser...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for FORNY Rogaland. Søknad for 2010 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Prekubator søker om grunnbevilgning på vegne av 10 FoU miljø represente rt ved Universitetet i Stavanger, IRIS, H...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Rogaland

FORNY Rogaland søker om 3 MNOK i infrastrukturmidler, tilsvarende en aktivitet på 6 MNOK totalt. Midlene for 2009 vil brukes til å bygge opp en helhetlig infrastruktur og klare prosesser som vil styrke samarbeidet med forskningsmiljø i andre regioner og i ndustri. Videre vil midlene bidra til at ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør med ansvar for drift av FORNY Rogaland. Søknad for 2009 er på 6 MNOK til en samlet kommersiell aktivitet på 12 MNOK. Relaterte søknader er søknad om infrastrukturmidler på til sam men 3 MNOK tilsvarende en aktivitet på 6 ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler - Prekubator 2008 Samlet søknad om kommersialiseringsmidler for regionen

Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland. Dette er en felles prosjektbeskrivelse og samlet søknad om kommersialiseringsmidler på vegne av rettighetshavedne institusjoner: Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Norconserv og International Research Institute of Sta...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Bonus - Prekubator

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2007 - FORNY Rogaland

Prekubator er Technology Transfer Office (TTO) og ansvarlig for FORNY Rogaland. Dette er en felles prosjektbeskrivelse og samlet søknad om kommersialiseringsmidler for 2007. Søknad: 4 mill NOK til en samlet aktivitet på 8 mill NOK i FORNY Rogaland. Re laterte søknader: Søknader om infrastrukt...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland